Top

Contestaţie la executare

Prin sentinta civila nr.3566/2 iulie 2010 Judecatoria Suceava a respins exceptia autoritatii de lucru judecat, invocata de intimata, ca nefondata, a respins exceptia tardivitatii introducerii contestatiei, invocata de intimata, ca nefondata, a respins exceptia lipsei de interes, invocata de intimata ca nefondata, a admis, în parte, contestatia la executare formulata de contestatoarea S.C. …, în contradictoriu cu intimatii Ministerul Economiei si Finantelor – A.N.A.F. – Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii a jud. Suceava si Directia Generala a Finantelor Publice a jud. Suceava, a anulat anuntul de vânzare nr. 169052 din 11.12.2009 dat în dosarul de executare nr. 3177717/2009 al D.G.F.P. Suceava- A.F.P.C.M si a respins cererea de suspendare a executarii silite, ca ramasa fara obiect.

Pentru a se pronunta în acest fel, prima instanta a retinut urmatoarele:

Analizând actele si lucrarile dosarului sub aspectul exceptiei autoritatii de lucru judecat, invocata de intimata prin întâmpinare, instanta a retinut ca aceasta nu este întemeiata.

Astfel, intimata a aratat ca exceptia este data întrucât prin sentinta civila nr. 5450 din 15.12.2009 a Judecatoriei Suceava a fost respinsa contestatia la executare formulata de contestatoare în cadrul careia a fost invocata, de asemenea, necesitatea unei noi evaluari a imobilelor (f.128-131).

Instanta, examinând continutul sentintei mentionate si cauzei deduse judecatii, a constatat ca nu exista tripla identitate de obiect, parti si cauza ceruta pentru existenta autoritatii de lucru judecat potrivit at. 1201C.civ. astfel, actele de executare contestate în cadrul actiunii solutionate prin sentinta amintita sunt anuntul de vânzare nr. 157995 din 09.06.2009, precum si actele subsecvente acestuia, în vreme ce în prezenta cauza este contestat anuntul nr. 169052 din 11.12.2009 privind vânzarea stabilita pentru data de 12.01.2010 de bunuri imobile vânzarea, precum si a actelor de executare subsecvente. În consecinta, nu exista identitate de obiect între cele doua cauze chiar daca contestatoarea invoca motive identice de desfiintare sau nu.

Fata de cele retinute anterior, instanta a respins exceptia autoritatii de lucru judecat, invocata de intimata, ca nefondata.

Analizând actele si lucrarile dosarului sub aspectul exceptiei tardivitatii introducerii contestatiei, invocata de intimata prin întâmpinare, instanta a retinut ca nici aceasta nu este întemeiata.

Desi contestatoarea se refera în cuprinsul cererii de chemare în judecata la situatia preturilor actualizate în functie de rata inflatiei si comunicata acesteia la data de 25.03.2009, aceasta referire priveste indirect preturile stabilite la acea data, în sensul ca societatea debitoare contesta pretul de pornire al licitatiei cuprins în anuntul de vânzare contestat, pret la care s-a ajuns prin raportare la evaluarea indicata de contestatoare.

Prin urmare, având în vedere faptul ca termenul de 15 zile de introducere a contestatiei prev. de art. 173 alin.1 lit. a C.pr.fiscala se calculeaza în raport de data la care a fost comunicat actul contestat, respectiv 15.12.2009 (f. 123), instanta urmeaza sa respinga ca nefondata exceptia tardivitatii introducerii contestatiei deoarece aceasta a fost expediata în termenul legal, si anume la data de 30.12.2009 (f.6).

Examinând actele si lucrarile dosarului sub aspectul exceptiei lipsei de interes, invocata de intimata prin întâmpinare, instanta a retinut ca exceptia nu este întemeiata.

Este adevarat ca vânzarea la licitatie anuntata pentru data de 12.01.2010 (f.1199, nu a mai avut loc, însa acest aspect nu a putut duce la concluzia ca societatea debitoare nu ar justifica un interes în promovarea unei contestatii la executare care sa aiba ca finalitate desfiintarea anuntului de vânzare nr. 169052 din 11.12.2009 .

Referitor la acest aspect, s-a constatat ca mentinerea tuturor actelor contestate are ca efect modificarea ulterioara a pretului de pornire al licitatiei în functie de numarul de scoateri la licitatie a imobilelor neurmate de vânzarea acestora, potrivit art. 162 alin.8 din O.G. nr. 92/2003 modif., care prevede ca „pretul de pornire a licitatiei este pretul de evaluare pentru prima licitatie, diminuat cu 25% pentru a doua licitatie si cu 50% pentru a treia licitatie”.

Fata de aspectele retinute anterior, instanta a apreciat ca societatea contestatoare justifica un interes în promovarea contestatiei, astfel ca exceptia lipsei de interes, invocata de intimata a fost respinsa, ca nefondata.

Analizând actele si lucrarile dosarului pe fondul cauzei, instanta a retinut ca în baza titlurilor executorii nr. 153123 din 11.04.2008 (f.53-68), nr. 153461 din 22.04.2008 (d. 70-89) si nr.153843 din 06.05.2008 (f.91-102) întocmite de Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii a judetului Suceava a fost pornita executarea silita în dosarul de executare nr. 3177717.

În cadrul executarii silite a fost dispusa sechestrarea bunurilor debitoarei prin procesul-verbal nr. 154846 din 05.06.2008 (f.50-52), iar printre actele emise se numara si anuntul de vânzare nr. 169052 din 11.12.2009 (f.15-16).

Potrivit art. 172 alin. 1 din OG nr. 92/2003 modif., persoanele interesate pot face contestatie împotriva oricarui act de executare efectuat cu încalcarea prevederilor codului de procedura fiscala de catre organele de executare, precum si în cazul în care aceste organe refuza sa îndeplineasca un act de executare în conditiile legii.

În cuprinsul cererii de chemare în judecata contestatoarea a solicitat anularea anuntului de vânzare deoarece a fost emis în perioada în care executarea silite era suspendata de catre instanta.

Examinând actele depuse la dosar prin prisma sustinerii contestatoarei, instanta a retinut ca prin încheierea din data de 29.07.2009 pronuntata în ds. nr. 4959/314/2009 al Judecatoriei Suceava a fost dispusa suspendarea executarii silite începuta în ds. nr. 2/3177717/2009 al A.F.P.C.M. Suceava pâna la solutionarea contestatiei la executare ce facea obiectul cauzei respective (f.106-108), iar la data de 15.12.2009 a fost pronuntata sentinta civila nr. 5450 a Judecatoriei Suceava prin care a fost respinsa, ca nefondata, contestatia la executare.

În consecinta, actul de executare contestat a fost emis la data de 11.12.2009 a fost întocmit în perioada în care executarea silita era suspendata, fapt ce a atras nulitatea anuntului de vânzare.

Cât priveste apararea intimatei în sensul ca anuntul de vânzare a fost emis în ds. nr. 3177717, iar suspendarea executarii silite a fost dispusa în ds. nr. 2/3177717, instanta a constatat ca aceasta aparare nu poate fi retinuta din moment ce intimata a precizat ca nr. dosarului de executare este dat de codul de identificare al societatii, iar cifra „2” din fata acestui numar semnifica partea dosarului fiscal, fiind vorba de acelasi dosar de executare (f.164).

Fata de cele retinute anterior, instanta a apreciat ca actiunea este întemeiata, motiv pentru care a dispus anularea anuntului de vânzare nr. 169052 din 11.12.2009 dat în ds. de executare nr. 3177717/2009 al D.G.F.P. Suceava- A.F.P.C.M., constatând ca analizarea celorlalte aspecte invocate de contestatoare nu mai este utila solutionarii cauzei.

Cu privire la cererea de suspendare a executarii silite, instanta a constatat ca art. 403 alin.1C.pr.civ. prevede posibilitatea suspendarii executarii silite pâna la solutionarea contestatiei la executare. Cum în prezenta cauza contestatia la executare a fost solutionata, instantaa respins capatul de cererea cu privire la suspendarea executarii silite, ca ramas fara obiect.

Împotriva acestei sentinte, a formulat recurs intimata, criticând-o ca fiind nelegala si netemeinica.

Sub rezerva îndeplinirii anumitor conditii, interesul reprezina o cerinta esentiala si obligatorie care sa justifice dreptul la actiune.

Interesul trebuie sa fie nascut si actual, sa existe in momentul in care este formulata cererea de chemare in judecata si sa subziste pe intreg parcursul procesual, intrucat un interes eventual, ca si un interes care a trecut, a fost depasit, nu poate fi luat in considerare.

Potrivit dispozitiilor art. 162 alin. 1 din G.G. nr. 92/2003 rep. privind Codul de procedura fiscala, pentru valorificarea bunurilor sechestrate prin vanzare la licitatie organul de executare este obligat sa efectueze publicitatea vanzarii cu cel putin 10 zile inainte de data fixata pentru desfasurarea licitatiei.

Intrucat reclamanta a contestat anuntul privind vanzarea pentru bunuri imobile nr. 169052/11.12.2009, cu termen de desfasurare a licitatiei in 12.01.2010, a învederat faptul ca licitatia fixata la acea data nu a mai avut loc, bunurile nefiind valorificate.

Raportat la prevederile textului legal sus mentionat, este evident ca o eventuala viitoare valorificare prin licitatie publica a bunurilor indisponibilizate presupunea o noua publicitate, anuntul de vanzare contestat nefiind de natura sa realizeze conditia publicitatii astfel cum este prevazuta de art. 162 alin. 1 din G.G. nr. 92/2003 rep.

Avand in vedere cele expuse, a considerat ca demersul contestatoarei era lipsit de interes si se impunea admiterea exceptiei.

Pe fondul cauzei, prima instanta a retinut ca anuntul privind vanzarea pentru bunuri imobile nr. 169052/11.12.2009 a fost emis in perioada in care executarea silita era suspendata prin incheierea din 29.07.2009 pronuntata de Judecatoria Suceava in dosar nr. 4959/314/2009.

Apreciaza ca anularea anuntului nr. 169052/11.12.2009 s-ar fi justificat numai in masura in care partii (SC … SA Suceava) i s-ar fi pricinuit o vatamare ce nu putea fi inlaturata decat prin anularea actului.

Ca atare, considera ca in mod nefondat s-a dispus anularea anuntului privind vanzarea pentru bunuri imobile nr. 169052/11.12.2009.

Pentru aceste considerente solicita sa se admita recursul si in principal sa se modifice în parte sentinta nr. 3566/2.07.2010 in sensul admiterii exceptiei lipsei de interes.

In subsidiar, solicita sa se admitel recursul si sa se modifice în parte sentinta nr. 3566/2.07.2010, în sensul respingerii contestatiei la executare ca nefondata.

Intimata formuleaza întâmpinare, prin care solicita respingerea recursului, în raport de înscrisurile depuse la judecarea fondului cauzei.

Analizând cauza sub aspectul criticilor aduse si având în vedere disp.art. 304 ind.1 Cod procedura civila, tribunalul apreciaza ca recursul este neîntemeiat.

Astfel, în privinta exceptiei lipsei de interes invocata, se constata ca recurenta a emis anuntul contestat în perioada în care se dispusese suspendarea vânzarii imobilelor din localitatea Scheia în dosar nr. 4959/314/2009, aceluiasi imobil, facând obiectul anuntului contestat în cauza de fata, nr. 159052/11.12.2009, astfel ca, emiterea acestui anunt a produs intimatei o vatamare ce nu putea fi înlaturata decât prin anularea actului.

Fata de aceste considerente, tribunalul apreciaza ca sentinta primei instante este legala si temeinica si în baza art.312 al.1 Cod procedura civila se va respinge recursul ca nefondat.

Etichete: