Top

Investire cu formulă executorie

Investire cu formulă executorie – încheierea din 17.03. 2010 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 16 martie 2010, petenta S.C. A.S.A. a solicitat învestirea cu formulă executorie a sentinţei civile nr. 1667 din 13 noiembrie 2009, pronunţată de Judecătoria Câmpulung Moldovenesc în dosarul nr. 3411/206/2009, având ca obiect „somaţie de plată”.

Prin încheierea din 18703.2010 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc s-a respins cererea de învestire cu formulă executorie, ca inadmisibilă.

Procedura învestirii ordonanţei cuprinzând somaţia de plată cu formulă executorie este supusă dispoziţiilor speciale cuprinse în art. 9 alin 2 cu referire la art.6 alin.4 din O.G.nr.5/2001 privind procedura somaţiei de plată.

În primul rând ordonanţa trebuie să fie comunicată fiecărei părţi prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, iar în al doilea rând trebuie să fi rămas irevocabilă, printr-una din modalităţile prevăzute de aliniatul 2 al art. 9 din Ordonanţă.

Verificând, din oficiu, conform art. 129 Cod proc. civ., îndeplinirea cerinţelor susmenţionate, instanţa constată că în cauză comunicarea s-a realizat prin scrisoare recomandată, dar dovada de comunicare de la debitoare s-a întors cu menţiunea „ avizat, reavizat, expirat termenul de afişare”.

In aceste condiţii, nu este îndeplinită cerinţa impusă prin dispoziţiile imperative ale art. 6 alin. 4 din Ordonanţă, privind comunicarea ordonanţei către debitoare, aşa fiind, cererea de învestire cu formulă executorie este inadmisibilă.

Conform art. 6 alin. 4 din OG 5/2001 ordonanţa se înmânează părţii prezente, iar în cazul când aceasta nu este prezentă se comunică prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Aşa cum s-a stabilit şi în Decizia nr. XI/2006 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, din această ultimă dispoziţie cu caracter imperativ rezultă că instituirea unei asemenea prevederi speciale de comunicare a fost determinată de urgenţa pe care o reclamă soluţionarea unor astfel de cauze, precum şi de necesitatea evitării comunicării unor acte de asemenea importanţă prin afişare, în condiţiile prev. de art. 92 şi 92 ind. 1 Cod procedură civilă.

S-a precizat că ordonanţa ce conţine somaţia de plată nu este susceptibilă de a fi investită cu formulă executorie decât dacă a fost comunicată părţilor cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire conform art. 6 alin. 4 din OG 5/2001, astfel încât nu se poate aplica în subsidiar dreptul comun în materie privind comunicarea somaţiei de plată, prin publicitate.

Etichete: