Top

Învestire cu formulă executorie. Somaţie de plată necomunicată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. – Art. 6 alin. 4 şi art. 9 alin. 2 din O.G. nr. 5/2001; art. 376 Cod procedură civilă

Potrivit art. 6 alin. 4 din O.G. nr. 5/2001, ordonanta se va înmâna partii prezente sau se va comunica fiecarei parti de îndata, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Potrivit. art. 9 alin. 2 din O.G. nr. 5/2001, la cererea creditorului ordonanta irevocabila sau, dupa caz, ordonanta împotriva careia a fost introdusa cererea în anulare care însa a fost respinsa prin hotarâre irevocabila, va fi învestita cu formula executorie.

Potrivit. art. 376 Cod procedura civila, se învestesc cu formula executorie hotarârile care au ramas definitive ori au devenit irevocabile.

Prin încheierea pronuntata, instanta de judecata a respins ca neîntemeiata cererea petentei S.C. G.S.E.R. S.A. privind învestirea cu formula executorie a sentintei civile nr. 3031/20.10.2009 pronuntata de Judecatoria Calarasi în rezolvarea unei cereri de emitere a somatiei de plata.

Pentru a hotarî astfel, instanta a avut în vedere ca potrivit art. 9 alin. 1 si 2 din O.G. nr. 5/2001 raportat la art. 376 Cod procedura civila, admiterea cererii de învestire a ordonantei este conditionata de caracterul definitiv al acesteia sau de caracterul irevocabil al hotarârii de respingere a cererii în anulare. În aplicarea acestor dispozitii, instanta trebuie sa verifice în ce masura au fost respectate dispozitiile art. 9 alin. 2 cu referire la art. 6 alin. 4 din O.G. nr. 5/2001 atât cu privire la comunicarea ordonantei cât si cu privire la modalitatea în care aceasta a ramas irevocabila. În aceasta privinta, în acord cu Decizia Înaltei Curti de Casatie si Justitie pronuntata în interesul legii, nr. XI/2006, instanta a retinut ca ordonanta ce contine somatia de plata nu este susceptibila de a fi învestita cu formula executorie decât daca a fost comunicata partilor prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire, conform prevederilor art. 6 alin. 4 din O.G. nr. 5/2001.

În cauza, ordonanta continând somatia de plata supusa învestirii nu a fost comunicata partilor prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, conditii în care debitorul poate în continuare contesta ordonanta.

Instanta învestita cu solutionarea cererii de învestire nu poate dispune din oficiu comunicarea ordonantei în conformitate cu art. 6 alin. 4 din O.G. nr. 5/2001, întrucât nu are atributii de solutionare în cauza ce a format obiectul altui dosar.

Pentru motivele expuse instanta a apreciat neîntemeiata cererea creditoarei, respingând în consecinta cererea de învestire.

Hotarârea a ramas irevocabila prin nerecurare.

Etichete:

Învestire cu formulă executorie. Lipsa calităţii procesuale active a beneficiarului unui bilet la ordin în situaţia în care acesta a girat biletul la ordin. – Legea nr.58/1934

Prin cererea înregistrata la Judecatoria Slobozia societatea petenta A.B a solicitat învestirea cu formula executorie a biletului la ordin BRDE3AM 0120189 emis de societatea C.D. la data de 30.03.2009 în favoarea petentei pentru suma de 268,94 lei scadenta fiind la data de 11.05.2009.

În motivarea cererii petenta a aratat ca biletul la ordin a fost refuzat la plata pentru lipsa totala de disponibil.

Prin încheierea din data de 14.08.2009 Judecatoria Slobozia a admis exceptia lipsei calitatii procesuale active a petentei, invocata de catre instanta din oficiu si a respins cererea ca fiind introdusa de o persoana fara calitate. Încheierea a ramas irevocabila prin nerecurare.

Pentru a hotarî astfel instanta a retinut ca potrivit mentiunilor înscrise pe biletul la ordin la rubrica „girat de …, catre …”, biletul la ordin a fost girat catre societatea E.F. la data de 05.05.2009, aceasta din urma dobândind calitatea de giratar. Instanta a constatat ca girul îndeplineste conditiile de forma cerute de lege. Astfel, acesta este înscris pe însusi titlul cambial, cuprinde o formula prin care se exprima neechivoc transmiterea drepturilor cambiale („girat de A.B, catre E.F., la data de 05.05.2009”), alaturi de semnatura girantului.

Girul reprezinta o modalitate specifica de circulatie a titlurilor de valoare, având ca efect transmiterea drepturilor izvorâte din cambie potrivit art.6 din Legea nr.58/1934 privind cambia si biletul la ordin (prevederi aplicabile si biletului la ordin în temeiul art.106 din acelasi act normativ). Ca atare, prin gir se transmite dreptul asupra sumei din titlu si, pe cale de consecinta si dreptul de a prezenta biletul la ordin la plata, precum si acela de a recurge la executarea silita împotriva emitentului.

Transmiterea unui bilet la ordin prin gir presupune o conventie prealabila între girant si giratar, a carei realizare se produce prin gir si traditiune. Cele doua operatii, din care girul este principala si traditiunea accesorie sunt absolut necesare pentru transmiterea titlului de valoare cu toate efectele ce-i sunt proprii. Din comunicarea depusa la dosar (fila nr.8), rezulta ca biletul la ordin a fost remis societatii giratare iar apoi, ca urmare a refuzului la plata emis de banca, acesta a fost restituit petentei. Totodata societatea giratara recunoaste achitarea de catre petenta a debitului de 268,94 lei, datorie pentru care s-a realizat girul. Fata de aceasta împrejurare, petenta arata ca se subroga în drepturile giratarei, fiind astfel îndreptatita sa solicite învestirea cu formula executorie a biletului la ordin. Instanta nu a retinut aceste sustineri întrucât simpla remitere a titlului catre petenta de catre societatea giratara nu are ca efect retransmiterea drepturilor asupra creantei constatate în titlu, petenta nemaifiind titulara drepturilor cambiale ce rezulta din biletul la ordin.

Fata de aceste considerente, instanta a constatat ca nu exista identitate între petenta si titularul dreptului afirmat si, pe cale de consecinta, petenta nu are calitate procesuala activa pentru formularea cererii de învestire cu formula executorie.

Etichete:

Investire cu formula executorie.Somatie necomunicata prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 4.05.2009, creditoarea S.C. I. S.R.L. a solicitat învestirea cu formulă executorie a sentinţei civile nr. 272/24.03.2009, pronunţată în dosarul nr. 343/282/2009 al Judecătoriei Pogoanele.

Instanţa a reţinut că, în conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. 4 din O.G. nr. 5/2001, „ordonanţa se va înmâna părţii prezente sau se va comunica fiecărei părţi, de îndată, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire”.

În ceea ce priveşte procedura învestirii ordonanţei cu formulă executorie sunt incidente dispoziţiile art. 9 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 şi ale art. 376 din Codul de procedură civilă, în raport cu care admiterea cererii de învestire este condiţionată de caracterul definitiv al ordonanţei sau de caracterul irevocabil al hotărârii de respingere a cererii în anulare. Ca urmare, este necesar ca instanţa de judecată, în exercitarea rolului activ, să verifice în ce măsură s-au respectat dispoziţiile art. 9 alin. (2) cu referire la art. 6 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001, atât cu privire la comunicarea ordonanţei, cât şi cu privire la modalitatea în care aceasta a rămas irevocabilă.

În această privinţă se impune să se aibă în vedere că nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 ar atrage, pe de o parte, încălcarea principiului disponibilităţii şi lipsirea debitorului de posibilitatea de a se apăra, iar pe de altă parte, ar crea posibilitatea invocării nulităţii relative a actului, în cadrul unei contestaţii la executare, în conformitate cu dispoziţiile art. 105 alin. 2 din Codul de procedură civilă.

Aşa fiind, în raport cu dispoziţiile legale la care s-a făcut referire, se impune să se reţină că ordonanţa ce conţine somaţia de plată nu este susceptibilă de a fi învestită cu formulă executorie decât dacă a fost comunicată părţilor prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, potrivit prevederilor art. 6 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001.

De altfel, prin Decizia nr. XI din 20 martie 2006, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 656 din data de 28.07.2006, s-a decis că, în aplicarea dispoziţiilor art. 6 alin. (4) şi art. 9 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001, cererea de învestire cu formulă executorie a ordonanţei de admitere, în tot sau în parte, a somaţiei de plată nu este admisibilă dacă aceasta nu a fost comunicată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Având în vedere că în cauza de faţă nu s-a procedat la comunicarea către părţi a sentinţei civile nr. 272/24.03.2009, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, văzând şi dispoziţiile art. 376 C. pr. civ., art. 9 alin. (2) cu referire la art. 6 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001, precum şi Decizia nr. XI din 20 martie 2006, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 656 din data de 28.07.2006, instanţa a respins cererea de învestire cu formulă executorie ca inadmisibilă.

Etichete:

INVESTIRE CU FORMULĂ EXECUTORIE BILET LA ORDIN – DECLINARE DE COMPETENŢĂ

MATERIA CIVIL

DOMENIUL ASOCIAT : COMPETENTA TERITORIALA

INVESTIRE CU FORMULA EXECUTORIE BILET LA ORDIN – DECLINARE DE COMPETENTA

DOSAR NR. 1095/324/2010

Sentinta civila nr. 663/ 09.03.2010

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr.1095 /324 din 04.03.2010 petenta SC U I SRL TECUCI a solicitat investirea cu formula executorie a Biletului la Ordin seria BUCU3AC, nr. 0023011, emis la data de 06.11.2009.

În motivare a s-a aratat ca în urma livrarilor de marfa efectuate de petenta catre societatea debitoare SC EC SRL BRAILA, aceasta a emis în data de 06.11.2009 un Bilet la Ordin, a carui investire cu formula executorie se solicita în prezenta cauza.

La data scadentei, petenta sustine ca a încercat sa încaseze suma datorata, însa biletul al ordin a fost refuzat la plata din lipsa de disponibil.

În sustinerea cererii, petenta a depus la dosarul cauzei biletul la ordin în original si în copie , justificare refuz.

Cererea a fost legal timbrata cu 4,00 RON taxa de timbru judiciar si 0,15 RON timbru judiciar.

Sub aspectul probatoriului , a fost încuviintata pentru petenta proba cu înscrisuri.

La termenul de judecata din data de 09.03.2010 instanta a invocat din oficiu exceptia necompetentei teritoriale.

Analizând exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Tecuci, instanta retine urmatoarele:

Potrivita art. 10 pct. 3 C.p.c., competenta de solutionare a cererilor ce izvorasc dintr-un bilet la ordin apartine instantei de pe lânga domiciliul pârâtului si instantei locului platii.

Asadar, prin articolul 10 oct 3 C.p.c. , anterior mentionat, se instituie un caz de competenta alternativa, care raportat la art. 19 si 159 C.p.p. reprezinta un caz de competenta relativa.

De asemenea potrivit art. 334 C.p.c instanta îsi verifica competenta din oficiu, putând cere partii lamuririle necesare.

În cauza, instanta constata ca petenta a introdus cererea de investire cu formula executorie la Judecatoria Tecuci, desi sediul partii debitoare se afla în Braila, localitate prevazuta totodata în chiar cuprinsul titlului ca si loc al platii si emiterii.

Or, prin raportare la disp. art. 10 pct. 3 C.p.c. si art. 5 C.p.c., se poate constata ca Judecatoria Braila este competenta teritorial sa solutioneze cererea formulata si nu Judecatoria Tecuci.

Având în vedere cele anterior expuse, vazând si prevederile art. 159 pct. 3 C.p.c. urmeaza ca instanta sa admita exceptia necompetentei teritoriale si, în temeiul art. 158 al. 1 si 3 C.p.c, sa decline competenta de solutionare a cauzei în favoarea Judecatoriei Braila.

Etichete:

Investire cu formulă executorie

Tip speta: SENTINTA CIVILA

Data: 12.01.2011

Obiect: investire cu formula executorie

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Buhuşi, sub nr. 1702/199/20.12.2010, petenta SC T.SRL Bacău a solicitat instanţei investirea cu formulă executorie a biletului la ordin cu nr. VVVV, emis la data de 31.05.2010, de către SC A. A.SRL Bacău.

În motivarea de fapt a cererii petenta arată că biletul la ordin a avut termen scadent la data de 31.10.2010, dar la scadenţă a fost refuyat la plată, din lipsă de disponibil în contul emitentului.

Cererea a fost legal timbrată cu 4 lei taxă judiciară de timbru şi 0,15 lei timbru judiciar.

Petenta, legal citată, s-a prezentat în instanţă.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 31.05.2010 SC A. A. SRL Bacău a emis biletului la ordin cu nr. VVVV, plătibil la ordinul societăţii petente, data scadenţei fiind 31.10.2010, iar locul plăţii fiind oraşul Bacău.

Prin urmare, societatea emitentă are sediul principal în oraşul Bacău, iar locul plăţii a fost stipulat tot la Bacău, împrejurarea că societatea emitentă ar avea şi un punct de lucru în com. Gârleni, neavând relevanţă în cauză, întrucât punctul de lucru nu are personalitate juridică.

Faţă de aceste motive, văzând şi dispoziţiile art. 5, coroborat cu art. 10 pct. 3 C. pr. civ., care stabilesc competenţa teritorială alternativă a instanţei în circumscripţia căreia domiciliază pârâtul cu aceea a instanţei de la locul plăţii, instanţa a invocat din oficiu şi urmează a admite, excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Buhuşi şi va declina competenţa de soluţionare a cauzei, în favoarea Judecătoriei Bacău.

Etichete:

Investire cu formulă executorie

Tip speţă: sentinta civilă

Titlu: investire cu formulă executorie

Data speţă: 12.04.2010

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Buhuşi sub nr.367/199/17.03.2010, reclamanta S.C. S. B. SA a solicitat investirea cu formulă executorie a biletului la ordin emis la data de 27 octombrie 2009 de către S.C. M. SRL A., scadent la data de 05.02.2010, în valoare de 7000,00 lei ( RON).

Potrivit art. 3741 Cod procedură civilă hotărârile judecătoreşti şi celelalte titluri executorii se execută dacă sunt investite cu formulă executorie prevăzut de art.269 al.1.

În cererile ce izvorăsc dintr-o combie, CEC sau bilet la ordin, în temeiul art 10 pct. 3 Cod procedură civilă competenţa este alternativă între instanţa de la domiciliul debitorului şi cea de la locul plăţii.

Instanţa reţine că atât locul plăţii cât şi domiciliul debitorului este în Arad.

Faţă de cele ce preced instanţa va admite excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Buhuşi şi va declina competenţa de soluţionare a cererii în favoarea Judecătoriei Arad.

Etichete:

INVESTIRE CU FORMULA EXECUTORIE

INSTANTA

Analizand biletul la ordin seria R nr.X depus de petenta S.C. X SRL si emis de S.C. S SRL la data de 25.10.2010, pentru suma de 1320,12 lei, scadent la data de 10.12.2010, se constata, din mentiunea aplicata pe verso-ul BO de BRD – Groupe Societe Generale SA, ca BO mentionat a fost prezentat la plata pe data de 15.12.2010 si refuzat la data de 16.12.2010, din lipsa totala de disponibil in cazul prezentarii la plata dupa expirarea termenului de prezentare.

Potrivit art.41 din Legea nr.58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, aplicabil si biletului la ordin, posesorul unei cambii platibile la o zi fixa sau la un anume termen de la data emisiunii sau de la vedere trebuie sa o prezinte la plata, fie in ziua in care ea este platibila, fie in una din cele doua zile lucratoare ce urmeaza.

Prin urmare, ultima zi lucratoare in care putea fi prezentat la plata BO mentionat a fost pe data de 14.12.2010 (data de 10.12.2010 a fost intr-o zi de vineri), deci dupa expirarea termenului maxim de doua zile lucratoare de la data scadentei, contrar dispozitiilor legale imperative mentionate mai sus.

Pentru aceste motive, va respinge cererea de investire a biletului la ordin.

Etichete:

Investire cu formulă executorie a ordonanţei emise în temeiul O.G. 5/2001 . Condiţii.

Potrivit disp. Art. 6 alin. 4 din O.G. nr. 5/2001 , ordonanta care contine somatia de plata catre creditor se va înmâna partii prezente sau se va comunica fiecarei parti, de îndata, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
Art. 9 alin. 1 din O.G. nr. 5/2001 prevede ca ordonanta de admitere a cererii creditorului este irevocabila daca împotriva ei nu a fost introdusa cererea în anulare.
Cum debitoarei nu i-a fost comunicata ordonanta prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, aceasta nu este irevocabila si nu este susceptibila de investire cu formula executorie.

Sectia civila – decizia nr. 300 din 18.03.2005

Prin încheierea pronuntata de Judecatoria Iasi la data de 09.12.2004, în dosarul nr. 9422/2004 s-a respins cererea formulata de creditoarea X prin care s-a solicitat investirea cu formula executorie a ordonantei emise de Judecatorie motivat de faptul ca nu sunt întrunite conditiile prevazute de art. 6 alin. 4 din O.G. nr. 5/2001, respectiv comunicarea prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire a ordonantei catre debitor.
Împotriva acestei încheieri a formulat recurs creditoarea , solicitând modificarea încheierii în sensul admiterii cererii si a investirii cu formula executorie a ordonantei.
Recursul a fost respins ca nefundat.
Art. 6 alin. 4 din O.G. nr. 5/2001 dispune ca ordonanta care contine somatia de plata catre debitor se va înmâna partii prezente sau se va comunica fiecarei parti de îndata, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
Debitorul poate exercita împotriva acestei ordonante cerere a în anulare reglementata de art. 8 alin. 1 din O.G. nr. 5/2001 în termen de 10 zile de la data înmânarii sau comunicarii ordonantei.
Asa cum rezulta din dispozitiile art. 9 alin. 1 si 2 din O.G. 5/2001 , aplicabile raportului juridic devenit litigios si dedus judecatii, potrivit adagiului tempus regit actum ordonanta de admitere în tot sau în parte a cererii creditorului este irevocabila daca împotriva ei nu a fost introdusa cererea în anulare.
Totodata, investirea cu formula executorie , potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila , se poate dispune cu privire la ordonanta prevazuta la alin. 1 (cea de admitere împotriva careia nu a fost introdusa cerere în anulare) sau, dupa caz cu privire la ordonanta împotriva careia s-a introdus cerere în anulare , care a fost respinsa prin hotarâre ramasa irevocabila, prin nerecurare sau prin respingerea recursului.
Legiuitorul, punând la îndemâna debitorului cererea în anulare a carui termen de exercitare curge de la comunicarea ordonantei cuprinzând somatia de plata si conditionând investirea cu formula executorie de ramânerea irevocabila a ordonantei, a înteles sa dea în puterea instantei investite competenta verificarii formale a conditiilor impuse de art. 9 alin. 2 din O.G. nr. 5/2001 privite prin prisma art. 376 Cod procedura civila.
Or, în speta, debitoarei nu i-a fost comunicata ordonanta nr. 109/09.12.2004 prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, întrucât aceasta a fost înapoiata cu mentiunea „destinatar negasit”.
Astfel, ordonanta susmentionata nu este irevocabila si nu este deci susceptibila de investire cu formula executorie.
În considerarea celor mai sus expuse, încheierea pronuntata de Judecatorie este legala si temeinica si în baza disp. Art. 312 Cod procedura civila , Tribunalul urmeaza sa respinga recursul.

Etichete:

Investire cu formulă executorie

Investire cu formulă executorie – încheierea din 17.03. 2010 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 16 martie 2010, petenta S.C. A.S.A. a solicitat învestirea cu formulă executorie a sentinţei civile nr. 1667 din 13 noiembrie 2009, pronunţată de Judecătoria Câmpulung Moldovenesc în dosarul nr. 3411/206/2009, având ca obiect „somaţie de plată”.

Prin încheierea din 18703.2010 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc s-a respins cererea de învestire cu formulă executorie, ca inadmisibilă.

Procedura învestirii ordonanţei cuprinzând somaţia de plată cu formulă executorie este supusă dispoziţiilor speciale cuprinse în art. 9 alin 2 cu referire la art.6 alin.4 din O.G.nr.5/2001 privind procedura somaţiei de plată.

În primul rând ordonanţa trebuie să fie comunicată fiecărei părţi prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, iar în al doilea rând trebuie să fi rămas irevocabilă, printr-una din modalităţile prevăzute de aliniatul 2 al art. 9 din Ordonanţă.

Verificând, din oficiu, conform art. 129 Cod proc. civ., îndeplinirea cerinţelor susmenţionate, instanţa constată că în cauză comunicarea s-a realizat prin scrisoare recomandată, dar dovada de comunicare de la debitoare s-a întors cu menţiunea „ avizat, reavizat, expirat termenul de afişare”.

In aceste condiţii, nu este îndeplinită cerinţa impusă prin dispoziţiile imperative ale art. 6 alin. 4 din Ordonanţă, privind comunicarea ordonanţei către debitoare, aşa fiind, cererea de învestire cu formulă executorie este inadmisibilă.

Conform art. 6 alin. 4 din OG 5/2001 ordonanţa se înmânează părţii prezente, iar în cazul când aceasta nu este prezentă se comunică prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Aşa cum s-a stabilit şi în Decizia nr. XI/2006 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, din această ultimă dispoziţie cu caracter imperativ rezultă că instituirea unei asemenea prevederi speciale de comunicare a fost determinată de urgenţa pe care o reclamă soluţionarea unor astfel de cauze, precum şi de necesitatea evitării comunicării unor acte de asemenea importanţă prin afişare, în condiţiile prev. de art. 92 şi 92 ind. 1 Cod procedură civilă.

S-a precizat că ordonanţa ce conţine somaţia de plată nu este susceptibilă de a fi investită cu formulă executorie decât dacă a fost comunicată părţilor cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire conform art. 6 alin. 4 din OG 5/2001, astfel încât nu se poate aplica în subsidiar dreptul comun în materie privind comunicarea somaţiei de plată, prin publicitate.

Etichete: