Top

Anulare act -plângere împotriva rezolutiei of. reg.comertului

Anulare act -plângere împotriva rezolutiei of. reg.comertului

Sentinta civila nr. 415/ 06.02. 2009

Constata ca prin plângerea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. xxxx/321/2008, reclamanta Directia Generala a Finantelor Publice Neamt, prin reprezentantul legal, a solicitat anularea Rezolutiei Directorului Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Neamt prin care s-a dispus radierea Asociatiei Familiale „Y.Z.” din comuna X., judetul Neamt, înregistrata la Registrul Comertului Neamt sub nr. F xx/xxx//2005.

În motivarea cererii sale, petenta arata ca radierea Asociatiei Familiale „Y.Z.”, a fost efectuata în temeiul art. 30 din Legea nr. 359/2004, ca articolul respectiv din legea mentionata, reglementeaza radierea persoanelor juridice si nu include si asociatiile familiale, ca acestea (asociatiile familiale) nu sunt persoane juridice , lipsindu-le unul din cele 3 elemente constitutive, ale unei persoane juridice, respectiv, patrimoniul propriu, ca temeiul juridic în baza caruia a fost radiat contribuabilul, este inadmisibil, motiv pentru care a fost nevoita sa formuleze prezenta actiune si sa solicite desfiintarea înscrierii date de judecatorul delegat la O.R.C. Neamt si repunerea în functiune a asociatiei familiale radiate.

Mai arata petenta ca „Y.Z. – Asociatie Familiala, înregistreaza debite fata de bugetul general consolidat, în cuantum de 232 lei, iar contribuabilul a solicitat radierea, fara a achita debitele restante:

În dovedirea actiunii petenta a depus în copie adresa nr. xxxxx/4.08.2008 transmisa de O.R.C. de pe lânga Tribunalul Neamt, prin care i-a fost comunicata lista cuprinzând comerciantii persoane juridice si persoane fizice, radiate din registrul comertului în perioada 28.07.2008 – 01.08.2008 (filele 4 – 5).

Petenta si-a motivat în drept plângerea pe disp. art. 12 din OUG nr. 44/2008 – si a solicitat judecata în lipsa, conform art. 242 alin. 2 Cod proc. civila.

Intimata, Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Neamt a formulat întâmpinare (fila 10), prin care a solicitat respingerea plângerii, ca nefondata, deoarece înregistrarea în registrul comertului a radierii „Y.Z.” – Asociatie Familiala, a fost efectuata din oficiu si a fost dispusa de catre Directorul O.R.C.T. Neamt, în baza dispozitiei nr. 168/02.06.2008 emisa de catre Primarul comunei X., judetul Neamt, prin care s-a anulat Autorizatia de functionare a acestei asociatii familiale. Mai arata intimata, ca radierea nu s-a efectuat în baza unei cereri depuse de catre comerciant, ci, în baza unui act emis de o autoritate a administratiei publice locale, iar O.R.C.T. nu are competenta de a se pronunta asupra temeiniciei si legalitatii unui astfel de act, ci doar ia act de continutul lui si efectueaza înregistrarile care se impun.

La întâmpinare, anexat în copie: dispozitia nr. 168/02.06.2008 emisa de catre Primarul comunei X., înregistrarea din oficiu nr. 33365/01.08.2008 dispusa de Directorul O.R.C.T. Neamt si un extras din registrul privind pe Y.Z. – Asociatie Familiala (filele 11 – 13).

A solicitat judecata în lipsa,conform art. 242 al. 2 Cod pr. civila.

La termenul de la 24.1o.2008, petenta D.G.F.P. Neamt si-a completat cererea dedusa judecatii, în sensul ca a solicitat introducerea în cauza, alaturi de O.R.C.T. Neamt si a Comunei X., reprezentata de Primar, motivat de faptul ca pârâtul a dispus îndreptarea erorii materiale din încheierea pronuntata la data de 02.07.2008, în sensul modificarii temeiului juridic al radierii A.F. Y.Z., din art. 30 din Legea 359/2004, în dispozitiile art. 13 din Legea nr. 300/2004. A fost introdusa în cauza si Comuna X..

Comuna X., citata legal, nu si-a trimis reprezentant în fata instantei, însa a comunicat o întâmpinare (fila 27) prin care arata ca prin cererea înregistrata la Primaria X. sub nr. 1982/02.06.2008, Y.Z. a solicitat radierea A.F. „Y.Z.” iar prin Dispozitia nr. 168/02.06.2008, Primarul comunei X., a anulat autorizatia nr. 63/23.03.2005 eliberata d-lui Y.Z. în conformitate cu prevederile Legii nr. 300/2004 si a solicitat O.R.C.T. Neamt, radierea asociatiei familiale Y.Z. din Registrul Comertului, iar O.R.C.T. Neamt a efectuat radierea din oficiu.

Este de acord cu desfiintarea încheierii pronuntata de O.R.C.T. Neamt privind radierea si repunerea asociatiei familiale în functiune (fila 27).

Din probatoriul administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

La data de 28.03.2005, a fost înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Neamt (O.R.C.T.) sub nr. J xx/xxx//2005, Asociatia Familiala „Y.Z.” din comuna X., judetul Neamt. Acestei Asociatii familiale, i-a fost eliberata de catre Primaria comunei X., Autorizatia de functionare nr. 63/23.03.2005.

La data de 02.06.2008, prin cererea înregistrata la Primaria comunei X., Y.Z., a solicitat anularea autorizatiei, în baza prevederilor Legii nr. 300/2004. Solutionând cererea petentului, în calitate de reprezentant al A.F. Y.Z., Primarul Comunei X., a dispus, prin Dispozitia nr. 168/02.06.2008, anularea autorizatiei nr. 63/23.03.2005 eliberata de Primaria comunei X. lui Y.Z., dispozitia fiind comunicata atât petentului cât si O.R.C.T. Neamt (fila 11), dar nu si la D.G.F.P. Neamt.

În baza acestei dispozitii a Primarului Comunei X., Directorul O.R.C.T. Neamt, a efectuat din oficiu, radierea din registrul comertului a Asociatiei familiale „Y.Z.” – A.F. Instanta retine ca radierea nu s-a efectuat în baza unei cereri depuse de comerciantul Y.Z. – A.F., ci în baza unui act emis de o autoritate a administratiei publice locale, respectiv Dispozitia nr. 168/02.06.2008 a Primarului Comunei X. (fila 11).

Asa cum rezulta din lista persoanelor fizice, radiate din Registrul Comertului Neamt în perioada 28.07.2008 – 01.08.2008, comunicata petentei D.G.F.P. Neamt, rezulta ca temeiul juridic al radierii A.F. Y.Z. – a fost art. 30 din Legea nr. 359/2004, însa, ulterior, O.R.C.T. Neamt a efectuat cuvenita îndreptare a erorii materiale, în sensul ca a modificat temeiul juridic al radierii asociatiei familiale Y.Z., din art. 30 din Legea nr. 359/2004, în art. 13, al. 1 din Legea nr. 300/2004, privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice, în mod independent. Acest act normativ (Legea 300/2004) a fost abrogat prin intrarea în vigoare a O.U.G nr. 44/2008, la data de 25 aprilie 2008.

Dupa intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 44/2008, radierea asociatiilor familiale revine doar O.R.C. si nu primarului unitatii administrativ teritoriale care a emis autorizatia de functionare.

Instanta mai retine ca la data de 02.06.2008, data la care Primarul comunei X., judetul Neamt a încuviintat cererea de radiere a A.F. Y.Z., acest organ, nu mai avea dreptul de a solutiona cererea asociatiei familiale.

Potrivit art. 39 alin. 1 din O.U.G. nr. 44/2008, „procedurile desfasurate în baza Legii nr. 300/2004, se vor finaliza potrivit prevederilor legii aplicabile, la data initierii acestora”. Interpretând aceasta dispozitie , rezulta ca la data de 25.04.2008, data intrarii în vigoare a O.U.G. 44/2008), cererea A.F. Y.Z. de renuntare la autorizatia de functionare, trebuia sa fie în curs de solutionare, pentru a-i fi aplicabile dispozitiile Legii 300/2004. Or, A.F. Y.Z., a depus cererea de anulare a autorizatiei de functionare la data de 02.06.2008, iar solutionarea ei, trebuia facuta în conformitate cu disp. OUG nr. 44/2008 si nu în baza art. 30 din Legea 359/2004.

În plus, la data la care s-a solicitat anularea autorizatiei (02.06.2008), A.F. Y.Z., înregistra debite fata de bugetul general consolidat, în cuantum de 232 lei, iar contribuabilul a solicitat radierea fara sa achite aceste debite.

Coroborând probele administrate în cauza, instanta va admite plângerea petentei, asa cum a fost completata în temeiul art. 12 din O.U.G. 44/2008 va anula Rezolutia Directorului O.R.C.T. Neamt, prin care s-a dispus, în baza Dispozitiei Primarului Comunei X., nr. 168/02.06.2008, radierea din Registrul Comertului a A.F. Y.Z. din comuna X. si va dispune repunerea în functiune, a acestei asociatii familiale, înregistrata la O.R.C. Neamt sub nr. F xx/xxx//2005.

Etichete: