Top

Fond funciar

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

DOSAR NR. 4325/270/2010 fond funciar

Înreg. 13.09.2010

SENTINTA CIVILA NR. 3595

Sedinta publica din data de 14.12.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

PRESEDINTE – …..

GREFIER – …….

Pe rol a fost solutionarea cauzei civile privind pe reclamantul ……, în contradictoriu cu pârâtele …… de aplicare a legilor fondului funciar ……., …. de aplicarea legilor fondului funciar ….. si a intervenientului ……., având ca obiect fond funciar.

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta avocat …., pentru reclamant, lipsind pârâtele si intervenientul în interes propriu.

Procedura completa.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care învedereaza instantei ca prin serviciul registratura Comisia Locala ….a depus o adresa prin care precizeaza ca nu are obiectiuni la lucrarea de expertiza, dupa care:

Instanta pune în discutie lucrarea de expertiza:

Avocat ……. nu are obiectiuni la lucrarea de expertiza.

Nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond:

Avocat ……, pentru reclamant, solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata, având în vedere ca inclusiv expertiza se încadreaza în pretentiile reclamantului si însasi Comisia Locala …….. a fost de acord cu expertiza efectuata. Nu solicita cheltuieli de judecata.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata, constata ca:

Prin cererea formulata la data de 25.06.2010 sub nr. 4325/270/2010, reclamantul ……, domiciliat în ……. a chemat în judecata pârâtele Comisia Locala …… pentru aplicarea legilor fondului funciar si Comisia Judeteana …… pentru aplicarea legilor fondului funciar, solicitând anularea partiala a titlului de proprietate nr. 155202 emis la data de 2.02.1995 pe numele lui ….. în sensul ca, pentru suprafata de teren de 3800 m.p. trecuta la categoria de fânete, în loc de tarlaua 74, parcela 1685/12 sa fie trecuta tarlaua 74, parcela 1696/12.

În motivare se arata ca reclamantul, împreuna cu sotia, au cumparat de la ….. suprafata de 3800 m.p. fânete, înscris în T.P. nr. 155202/1995, T-74, P-1685/12, dar au constatat ca, în planul parcelar al Primariei ….., în T-74 nu exista P-1685/12.

În drept, au fost invocate prevederile Legii nr. 18/1991 si ale Legii nr. 7/1996.

Potrivit art. 42 din Legea nr. 1/2000, cererea este scutita de plata taxei judiciare de timbru.

La termenul din 14.09.2010, reclamantul a solicitat introducerea în cauza a numitului ……., pe numele caruia a fost eliberat titlul de proprietate, în calitate de persoana care poate pretinde aceleasi drepturi ca si reclamantul. Cererea a fost încuviintata, iar ……… a dobândit calitatea de intervenient în interes propriu, conform dispozitiilor art. 58 Cod de procedura civila.

Pârâta Comisia Locala de aplicare a legilor fondului funciar a com. …….a depus întâmpinare prin care a confirmat ca, la data emiterii titlului de proprietate nr. 155202/1995 s-a înscris gresit terenul fânete în suprafata de 3800 m.p.

Pârâta Comisia Judeteana …….. pentru aplicarea legilor fondului funciar nu a depus întâmpinare.

Reclamantul a depus la dosar: contract de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 414/29.04.2010 de catre B.N.P. Florea Tatiana – Onesti, planul de amplasament, titlul de proprietate nr. 155202/1995.

Pârâta Comisia Locala de aplicare a legilor fondului funciar a com. ……..a depus la dosar planul cadastral, titlul de proprietate nr. 155260/1995 si titlul de proprietate nr. 155245/1995.

Din oficiu, instanta a pus în discutie necesitatea efectuarii unei expertize tehnice, iar reclamantul a fost de acord si cu aceasta proba.

În baza art. 167 Cod de procedura civila, instanta a încuviintat probele cu înscrisuri si cu expertiza tehnica topo, ca fiind utile, pertinente si concludente cauzei.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Reclamantul ……., împreuna cu sotia sa, …….., prin mandatar ……., au încheiat un contract de vânzare-cumparare cu ……, pentru suprafata de 3800 m.p. teren fânete, contract încheiat în forma autentica sub nr. 414 din data de 29 aprilie 2010 la B.N.P. Florea Tatiana si înscris la O.C.P.I. – Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Onesti sub nr. 4959/30.04.2010.

La baza încheierii tranzactiei sus amintita, sta titlul de proprietate emis în baza prevederilor Legii nr. 18/1991 a fondului funciar sub nr. 155202 la data de 2.02.1995 de catre Comisia Judeteana de stabilire a dreptului de proprietate Bacau si transcris la Judecatoria Onesti la nr. 3698 din data de 29 mai 1996. Prin acest act are loc reconstituirea dreptului de proprietate a intervenientului ….. pentru suprafata de 1 ha si 5300 m.p., situata pe teritoriul comunei ……, suprafata în care sunt cuprinsi si cei 3800 m.p. de fânat ce s-au tranzactionat prin contractul de vânzare-cumparare, suprafata identificata a fi în tarlaua 74, parcela 1685/12, cu vecinii: la Nord – Izlaz Comunal, la Est – Feraru N.A., la Sud – Izlaz Comunal si la Vest – Albert Carol.

Problema, vis-a-vis de exactitatea datelor înscrise în acest titlu, a aparut în momentul când reclamantul s-a prezentat la Primaria com. ……. pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului cumparat, în vederea edificarii unei constructii. La acea data s-a încercat identificarea terenului conform planului parcelar aflat la nivelul primariei si s-a constatat ca în tarlaua 74 nu exista nicio parcela 1685/12. În consecinta, s-a trecut la identificarea terenului în cauza prin raportare la tarlaua nr. 74 si vecinii înscrisi în titlul de proprietate, respectiv: la Nord – Izlaz Comunal, la Est – Feraru N.A., la Sud – Izlaz Comunal si la Vest – Albert Carol si asa s-a constatat ca, din eroare s-a consemnat ca suprafata de 3.800 m.p. se afla în tarlaua 74, parcela 1685/12, aceasta fiind în realitate tarlaua 74, parcela 1696/12.

Prin expertiza topo ing. Socaci Stefan de identificare a terenului în litigiu (expertiza nu a fost contestata de parti), s-a constatat ca, în planurile cadastrale, precum si în registrul posesorilor si al parcelelor nu exista parcela 1685/12 (în urma lucrarilor de întretinere de cadastru funciar anterioare anului 1990 s-au comasat mai multe parcele prin care si parcela 1685, ramânând o singura parcela 1696). La punerea în posesie initiala nu s-au avut în vedere modificarile efectuate la lucrarile de întretinere de cadastru funciar anterioare anului 1990 (la Comisia Locala de Fond Funciar ……. se gasesc în original lucrarile de întretinere, lucrari care au fost consultate de catre expert, unde s-a constatat eroarea). Deci, ca urmare, s-a trecut gresit parcela 1685.

Având în vedere ca parcela 1685 a fost radiata la lucrarile de întretinere anterioare anului 1990, fara a se face modificarile, iar delegatul cadastral a lucrat pe planurile cadastrale vechi si nu pe cele reactualizate (anexa 1A) a fost eronat trecuta parcela 1685.

În urma identificarilor facute pe planurile cadastrale, ortofotoplanuri, documentatii de întretinere anterioare anului 1990, s-a constatat ca terenul în litigiu are numarul topografic (cadastral) corect: T-74, P-1696/12.

Terenul în suprafata de 3.800 m.p. situat în T-74, P-1696/12 la data expertizei are urmatorii megiesi: N – Islaz comunal (drumuri de exploatare); S – Islaz comunal; E – Harabagiu Cristian Claus si Filomena (de la Feraru Natalia si T.P. 155260/20.03.1995); V – Albert Carol (si T.P. nr. 155245/27.02.1995).

Asa fiind, instanta va admite actiunea reclamantului si va modifica titlul de proprietate 155202/2.02.1995, în sensul celor de mai sus.

Întrucât onorariul provizoriu, fixat de instanta s-a dovedit a fi insuficient, va obliga pe reclamant, la plata unui supliment de onorariu în valoare de 100 lei.

Se va lua act ca nu se solicita cheltuieli de judecata.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Admite actiunea formulata de reclamantul ……, domiciliat în com. …….. împotriva pârâtelor Comisia Locala …… pentru aplicarea legilor fondului funciar, Comisia Judeteana …….entru aplicarea legilor fondului funciar si a intervenientului în interes propriu …., domiciliat în …….

Dispune modificarea titlului de proprietate nr. 155202 din 2.02.1995, emis pe numele intervenientului ……, în sensul ca, pentru suprafata de 3800 m.p. fânete, megiesita cu islazul comunal, D.E., Harabagiu Cristian Claus si Filomena, Albert Carol sa mentioneze T-74, P-1696/12 în loc de T-74, P-1685/12.

Obliga reclamantul sa plateasca suma de 100 lei, cu titlu de supliment onorariu expert Socaci Stefan.

Ia act ca nu se solicita cheltuieli de judecata.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 14.12.2010.

Etichete: