Top

Legea 59/1934

SENTINŢĂ PENALĂ Nr. 192/24.06.2010

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătorie s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului AI fiul lui şi născut la data de, în comuna ___ pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 84 al. 1 pct. 2 şi 3 din Legea 59/1934 cu aplicarea art. 33 lit. „a” şi „b” Cod penal .

Inculpatul audiat în instanţă a arătat următoarele:

A avut relaţii comerciale cu SC T SRL reprezentată de B.M., el reprezentând SC O SRL cu procură. A luat naştere un raport comercial de livrare de polistiren cu plata la termen. A avut un plafon de 550 milioane lei vechi în care trebuia să se încadreze, dar a intrat în incidenţă bancară. A ajuns la un acord cu B.M. să lase acestuia 10 bilete la ordin şi două cecuri şi de asemenea i-a mai dat două cecuri pentru siguranţa lui. Faţă de partea vătămată avea un debit de 260 milioane lei vechi. A mai cerut un camion cu polistiren în valoare de 130 milioane lei vechi, dar partea vătămată a refuzat să livreze această marfă şi i-a cerut să facă plata de urgenţă: I-a spus lui B.M. că nu are bani în cont. Primul CEC este cu refuz total iar al doilea CEC este cu refuz total.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Asociatul unic şi administratorul firmei SC O SRL, având ca obiect principal de activitate, alte activităţi sportive ZAI l-a împuternicit, prin procură autentică, din data de 04.03.2009, pe inculpatul AI să reprezinte firma, mandatarul putând să efectueze, printre alte operaţiuni şi orice operaţiune bancară , să emită file CEC şi ordine de plată.

In cursul executării acestui mandat, inculpatul a încheiat în calitate de cumpărător, contractul de vânzare cumpărare nr. 10 din data de 01.05.2009, cu firma SC T SRL , reprezentată de administrator B.M.

Prin urmare inculpatul a achiziţionat produse de la firma parteneră – respectiv materiale pentru amenajări interioare şi amenajări în construcţii, după cum urmează:

– la data de 25.06.2009, produse în valoare de 13.833,00 Ron, prin ff TERMF, nr. xxxxxxxx- fila 45, pentru plata căreia a fost emisă fila CEC BTRL1BB, nr. xxxxxxxx, cu data scadentă la 17.08.2009:

– la data de 30.06.2009, produse în valoare de 13.705,00 Ron prin ff TERMF, nr. xxxxxxxx- fila 43, pentru plata căreia a fost emisă fila CEC RNCB1BD 0424126, cu data scadentă la 20.08.2009, cele două file CEC fiind emise în alb, purtând semnătura inculpatului.

Ambele instrumente au fost introduse la plată la o zi după data scadenţei, fiind refuzate la plată din cauza lipsei parţiale de disponibil în cont, respectiv lipsei totale de disponibil , trăgătorul fiind în interdicţie bancară.

Aşa cum rezultă din filele CEC emise, calitate de tras au două instituţii bancare ; din extrasele de cont pentru perioada de emitere şi scadentă a filelor cec, rezultă faptul că firma reprezentată de către inculpat, a avut rulaj insuficient pentru plata celor două cecuri, în perioadele menţionate fiind refuzate la plată mai multe instrumente de plată , emise în favoarea altor parteneri comerciali.

Situaţia de fapt astfel reţinută rezultă din plângerea părţii vătămate SC T.SRL, plângerea BCR – Direcţia Operaţiuni Corporate din 24.08.2009, copii ale filelor CEC şi a documentaţiei justificative a refuzului de decontare, contractul de vânzare cumpărare nr. 10/01.05.2003, facturile fiscale (filele 22,33,34) procura de reprezentare , extrase de cont ale SC O SRL , coroborate cu declaraţia inculpatului prin care recunoaşte în parte săvârşirea faptelor.

In drept faptele inculpatului întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de emitere a unui CEC fără a avea disponibil în cont prev. de art. 84 al. 1 pct. 2 din Legea 59/1934 cu aplicarea art. 74 lit.”a” Cod penal raportat la art. 76 lit. „e” Cod penal şi de emitere a unui CEC căruia îi lipseşte unul din elementele esenţiale prevăzută de art. 84 al. 1 pct. 3 Legea 59/1934 cu aplicarea art. 74 lit. „a” Cod penal raportat la art. 76 lit. „e” Cod penal .

La individualizarea judiciară a pedepsei instanţa va avea în vedere criteriile generale prevăzute de art. 72 Cod penal.

Având în vedere conduita bună a inculpatului înainte de săvârşirea faptei , va reţine in favoarea sa circumstanţa atenuantă prevăzută de art. 74 lit.”a” Cod penal.

Având în vedere gradul de pericol social al faptelor săvârşite, împrejurările comiterii acestora, urmările produse , precum şi elementele care caracterizează persoana şi conduita inculpatului , instanţa apreciază că scopul educativ preventiv al pedepsei va pute fi atins faţă de inculpat prin aplicarea unei pedepse privative de libertate orientată sub minimul special ca urmare a aplicării dispoziţiilor art. 76 Cod penal.

Având în vedere că inculpatul nu a mai fost anterior condamnat la o pedeapsă mai mare de 6 luni, pedeapsa ce urmează a fi aplicată de instanţă nu depăşeşte 3 ani, iar instanţa apreciază că scopul pedepsei, având în vedere persoana inculpatului poate fi atins şi fără executarea efectivă a pedepsei, va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei potrivit art. 81 Cod penal.

Va stabilit termen de încercare alcătuit din perioada de 2 ani la care se adaugă durata pedepsei ce urmează a fi aplicată prin prezenta sentinţă, potrivit art. 82 Cod penal.

Va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal.

Va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit.”a” teza II şi lit.”b” Cod penal pe durata pedepsei aplicate.

În temeiul art. 71 al. 5 Cod penal va suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei .

În latura civilă a cauzei , instanţa în baza art. 14, 346 Cod procedură penală va respinge ca inadmisibilă acţiunea civilă, reţinând că infracţiunile reglementate de art. 84 din Legea 59/1934 sunt infracţiuni de pericol şi nu sunt cauzatoare de prejudicii prin ele însele, aceasta fiind stabilită prin decizia nr. 43/2008 dată de Înalta Curte de casaţie şi Justiţie.

Va lua act că inculpatul a fost asistat de apărător ales.

În baza art. 193 Cod procedură penală va obliga inculpatul la plata către partea vătămată a cheltuielilor judiciare reprezentând onorariu avocat.

În baza art.191 Cod procedură penală va obliga inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat.

Etichete: