Top

Hotarare care sa tina loc de act autentic

-sentinta civila nr. 216 din 22.01.2009 pronuntata in dosarul nr. 3315/179/2009

-hotarare care sa tina loc de act autentic

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante, la data de 04.06.2007, sub nr. 3315/279/2007, reclamantul L. I. I. a chemat în judecata pe pârâtul M. N. I., solicitând instantei sa pronunte o hotarâre care sa tina loc de act autentic de vânzare – cumparare pentru imobilul – suprafata de 1.000 mp teren arabil, situat în intravilanul satului M., comuna C., judetul N.

În motivarea cererii, reclamantul a aratat ca, în anul 2000, a încheiat cu pârâtul un antecontract sub semnatura privata, prin care cel din urma a înstrainat reclamantului imobilul mentionat mai sus, în baza dreptului sau de proprietate.

Pretul vânzarii a fost de 500 lei, suma care a fost achitata în întregime. Ulterior, pârâtul nu s-a mai prezentat la notar în vederea încheierii unui contract autentic de vânzare-cumparare.

Cererea nu a fost motivata în drept. În cauza, sunt aplicabile disp. art. 5 alin. 2 al Titlului X privind circulatia juridica a terenurilor din Legea nr. 247/2005.

Cererea a fost legal timbrata.

Pârâtul a formulat întâmpinare la data de 30.10.2007 (filele 16-18), prin care a aratat ca a înstrainat imobilul în litigiu catre fiul sau, M. A.

În cadrul probei cu înscrisuri, au fost depuse la dosar: doua acte de vânzare – cumparare sub semnatura privata din data de 06.03.2000, schita teren, titlul de proprietate nr. 21/276/10.04.1995, contracte de donatie, act de deces.

La data de 22.01.2008, numita L. M. a formulat cerere de interventie în interes propriu – fila 31, prin care a solicitat admiterea actiunii si fata de aceasta, în calitate de cumparator al imobilului în litigiu împreuna cu reclamantul.

La termenul de judecata din data de 22.01.2008, instanta a admis în principiu cererea de interventie în interes propriu.

Instanta a încuviintat pentru partile prezentei cauze civile proba cu înscrisuri, proba testimoniala, proba cu interogatoriul pârâtului, precum si proba cu expertiza tehnica – specialitatea – topografie.

La termenul de judecata din data de 16.10.2008, a fost administrata proba cu interogatoriul pârâtului, raspunsurile sale fiind consemnate la dosarul cauzei – fila 67. Pârâtul a refuzat sa semneze procesul-verbal în care s-au consemnat raspunsurile sale.

La termenul de judecata din data de 16.10.2008, pârâtul a dat o declaratie, atasata la dosarul cauzei la fila 68.

La termenul de judecata din data de 20.11.2008, au fost audiati martorii M. N., M. A., M. V. si H. V., declaratiile acestora fiind consemnate si atasate la dosarul cauzei – filele 80-83.

La data de 20.11.2008, a fost depus la dosarul cauzei raportul de expertiza tehnica – specialitatea topografie – filele 84-85.

Analizând materialul probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

Imobilul în litigiu, identificat prin antecontractul de vânzare-cumparare încheiat între parti – filele 3 si 41 si care figureaza în raportul de expertiza tehnica – specialitatea topografie – filele 84-85, dupa cum urmeaza: suprafata de 1.000 mp teren arabil, situat în intravilanul satului M., comuna C., judetul N., nr. topografic 6/78/3, învecinat cu xx si identificat pe schita de la fila 85 între punctele A-B-C-D a apartinut pârâtului M. N. I., conform titlul de proprietate nr. 21/276/10.04.1995 – fila 22.

Astfel cum rezulta din înscrisurile mentionate mai sus si din declaratia pârâtului de la fila 68, acest imobil a fost vândut de catre acesta reclamantului si intervenientei în interes propriu, la data de 06.03.2000, în schimbul unui pret de 500 lei – achitat de reclamant în întregime, ulterior, pârâtul nu s-a mai prezentat la notar pentru a încheia un contract autentic de vânzare-cumparare.

Împrejurarile de fapt învederate mai sus sunt probate cu declaratiile martorilor audiati în cauza coroborate cu cele doua acte de vânzare – cumparare sub semnatura privata din data de 06.03.2000.

Desi pârâtul a invocat faptul ca nu îsi aduce aminte daca a semnat antecontractul de vânzare – cumparare, nu a facut precizari în scris prin care sa arate faptul daca contesta semnatura, desi instanta i-a pus în vedere acest lucru la termenul de judecata din data de 20.11.2008. Prin urmare, lipsa precizarilor pârâtului echivaleaza cu o recunoastere tacita a semnaturii sale de pe antecontractele de vânzare – cumparare în litigiu.

Mai mult decât atât, declaratia pârâtului de la fila 68 este pe deplin concordanta cu declaratiile martorilor audiati în cauza în ceea ce priveste împrejurarea ca, la data de 06.03.2000, pârâtul este cel care a înstrainat reclamantului si intervenientei în interes propriu imobilul în litigiu.

Nici apararea pârâtului ca imobilul în litigiu apartinea fiului sau, M. A., în prezent decedat, nu poate fi retinuta de instanta de vreme ce nu a fost probata de catre pârât printr-un înscris autentic. Cele doua contracte de donatie depuse la dosarul cauzei – filele 23-24 privesc alte suprafete de teren, precum si alte persoane.

Fata de aceste împrejurari, în baza art. 5 alin. 2 al Titlului X privind circulatia juridica a terenurilor din Legea nr. 247/2005, instanta urmeaza sa admita actiunea formulata de reclamantul L. I. I. si intervenienta în interes propriu L. M. si sa perfecteze contractul de vânzare-cumparare al suprafetei de 1.000 mp teren arabil, situat în intravilanul satului M., comuna C., judetul N., nr. topografic 6/78/3, învecinat cu xx si identificat pe schita de la fila 85 între punctele A-B-C-D.

Astfel, prezenta hotarâre va tine loc de contract autentic de vânzare-cumparare si face dovada dreptului de proprietate al reclamantului L. I. I. si al intervenientei în interes propriu L. M. asupra terenului în suprafata de 1.000 mp sus-mentionat.

În baza disp. art. 274 alin. 1 din Codul de procedura civila, instanta va obliga pe pârâtul M. N. I. sa plateasca reclamantului L. I. I. si intervenientei în interes propriu L. M. suma de 1.078 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentând taxe de timbru si timbru judiciar, onorariu avocat si expert.

Etichete: