Top

Contestatie la executare.Anulare forme de executare

Dosar nr. 967/188/2008,

Sentinta civila nr. 1598/24.11.2008

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 967/188/2008 contestatoarea SC P. SRL a solicitat în contradictoriu cu intimata ANAF – D. G.F.P Neamt anularea actelor de executare constând în urmarirrea silita a imobilului Hotel Cascada, situat în Durau, judetul Neamt si încetarea executarii acestuia.

În motivare a aratat, în esenta, ca în anuntul privind vânzarea pentru bunurile imobile publicat în ziarul Monitorul de Neamt nr. 95/2008 se înstiinta scoaterea la vânzare prin licitatie publica a Hotelului Cascada din statiunea Durau, cu terenul aferent, si a bunurilor mobile (fara ca acestea sa fie identificate si evaluate) la pretul de pornire de 4536360 lei. În ceea ce priveste bunurile scoase la licitatie publica, mentioneaza ca asupra acestora au un drept de coproprietate, conform contractului de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 604 din 17.01.2002 de Notarul Public M. M., acest drept fiind întabulat în cartea funciara potrivit încheierii nr. 27/17.01.2002 a Judecatoriei Bicaz. Întrucât în prezent exista un litigiu pe rolul Tribunalului Neamt având ca obiect iesirea din indiviziune asupra acestui imobil, apreciaza ca pâna la data solutionarii irevocabile a acestuia si a atribuirii bunului, nu se putea trece la executarea silita a acestuia, ei neavând nicio obligatie de a suporta plata datoriilor acumulate de SC M.C. SRL (societate urmarita silit) la bugetul de stat.

Intimata A.N.A.F. – D. G.F.P. Neamt a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestatiei ca neîntemeiata.

În motivare a aratat ca întrucât SC M. C. SRL datoreaza bugetului de stat suma de 165.556 lei, organul fiscal competent teritorial a procedat la întocmirea formelor de executare silita în conformitate cu dispozitiile OG nr. 92/2003, identificând bunurile apartinând debitoarei si încheind procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile înregistrat cu nr. 4977/14.03.2008 la AFP Bicaz (acesta fiind semnat fara obiectiuni de reprezentanta debitoarei, C. M.).

Arata ca sechestrul s-a instituit numai asupra cotei indivize de ˝ din imobil, proprietate a debitoarei SC M.C. SRL, conform încheierii nr. 986/2008, mentionând totodata ca nu au fost scoase la licitatie si bunurile mobile, existând o eroare în anuntul din ziar.

Prin înceheierea de sedinta din data de 23.07.2008 s-a admis exceptia conexitatii si s-a reunit prezenta cauza cu ce acare formeaza obietul dosarului nr. 1052/188/2008.

În dosarul înregistrat sub nr. 1052/188/2008 SC P. SRL a formulat contestatie împotriva raportului de evaluare nr. 113/11.04.2008 întocmit de SC C.E. SRL având ca obiect cladire hotel Cascada si teren aferent în suprafata de 1000 mp, proprietatea lui SC M. C. SRL. În motivarea acestei contestatii se reitereaza dreptul lor de coproprietate, iar în ceea ce priveste evaluarea imobilului mentioneza ca ei nu au fost informati în niciun mod, fotografiile s-au executat din afara cladirii, iar afirmatiile evaluatorului cum ca au luat legatura cu proprietarii sunt false, ei nefurniztnd nicio informatie niciunui expert.

Intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestatiei ca neîntemeiata, aratând ca prin raportul de expertiza s-a procedat la identificarea si evaluarea hotelului Cascada si a terenului aferent în suprafata de 1000 mp în proprietate comuna cu SC M.C. SRL, care datoreaza bugetului de stat suma de 165556 lei. Precizeaza ca se procedeaza la urmarirea societatii debitoare, iar faptul ca societatea contestatoare are o cota de ˝ din bunurile imobile urmarite nu îi împiedica sa încerce valorificarea acestora pe cale de executare silita, în limita cotei ce reprezinta proprietatea debitoarei si în limita creantei lor.

S-a atasat dosarul de executare nr. 4977/2008 al ANAF- A.F.P. Bicaz.

La termenul din data de 16.10.2008 contestatoarea a solicitat introducerea în cauza si a societatii debitoare SC M.C. SRL, prin administratorul judiciar RDV I. SPRL.

Analizând actele dosarului instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Astfel cum rezulta din contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 604/17.01.2002 de Biroul Notarial Public Bicaz SC M.C. SRL si SC P. SRL detin în coproprietate un teren în suprafata de 1000 mp si o casa de locuit P+2+M compusa din 28 de camere, având în prezent destinatia de hotel, respectiv Hotel Cascada, situat în statiunea Durau, judetul Neamt. Prin încheierea nr. 27/17.01.2002 pronuntata de Judecatoria Bicaz s-a procedat la întabularea în favoarea SC P. SRL a cotei de ˝ din imobil (fila 15 dosar).

Ca urmare a neachitarii datoriilor acumulate la bugetul consolidat al statului, în cuantum total de 165.556 lei, A.F.P. Bicaz, în calitate de organ fiscal competent teritorial, a procedat la pornirea executarii silite a debitoarei, pentru recuperarea creantelor. S-a procedat la înfiintarea unui sechestru asupra bunurilor imobile ale debitoarei, fiind întocmit procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. 4977/14.03.2008 (fila 5 ds executare), la fila 10 aratându-se ca s-a sechestrat cladire în suprafata de 886 mp compusa din 18 camere detinuta de debitoare în baza contractului de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 1018/08.10.2001 evaluata la suma de 300.000 lei si a unui teren în suprafata de 1000 mp situat în Cehlau, Durau detinut în baza contractului de vânzare-cumparare nr. 1018/2001 evaluat la suma de 300.000 lei. Procesul-verbal este semnat fara obiectiuni de C.M., reprezententa societatii debitoare.

Ulterior s-a procedat la evaluarea bunurilor sechestrate de catre un expert autorizat, fiind întocmit raportul de expertiza nr. 113/11.04.2008 (filele 68.83 dosar). Se observa ca, nici în cuprinsul acestui raport de expertiza nu se face vorbire despre celalalt coproprietar al imobilului, contestatoarea din prezenta cauza, expertul facând referire la acelasi contract de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 1018/2001 prin care societatea debitoare a dobândit în proprietate bunurile; se observa ca expertul a precizat ca raportul a fost realizat pe baza informatiilor furnizate de catre proprietari, aratând ca precizia si corectitudinea datelor furnizate le apartine acestora în exclusivitate – însa nu a facut nicaieri referire la coproprietarul SC P. SRL , neexistând nicio dovada a faptul ca reprezentul acestei societati a participat la evaluare si a furnizat vreo relatie. De observat ca la rubrica „conditii si ipoteze limitative” din raportul de expertiza – fila 80 dosar – se arata ca proprietatea a fost inspectata de catre expertii imobiliari în prezenta proprietarului – fara a preciza numele acestuia, în conditiile în care sunt doi coprorpietari nu s-ar putea stabili cu certitudine reprezentantul carei societati a fost înstiintat, cine a participat la evaluare. Se observa de asemenea ca întregul raport de expertiza este întocmit în termeni generali, nearatându-se concret care persoane din partea coproprietarilor au fost de fata la evaluare si nefacându-se dovada înstiintarii legale a acestora despre inspectia proprietatii lor.

În ceea ce priveste existentei proprietatii comune asupra bunului urmarit, Codul de procedura civila – care constituie drept comun în materia executarii silite – prevede în art. 493 alin. 1 ca „ creditorii personali ai unui debitor coproprietar nu vor putea sa urmareasca partea acestuia din imobilele aflate în coproprietate comuna, ci vor trebui sa ceara mai întâi împarteala acestora” Potrivit dispozitiilor art. 400 ind. 1 C.pr.civ. împartirea pate fi ceruta si în cadrul contestatiei la executare. Acelasi lucru se prevede si în Codul de procedura fiscala, art. 171 alin. 2 prevazând ca , la cererea partii interesate instanta poate decide, în cadrul contestatiei la executare, asupra împartirii bunurilor pe care debitorul le detine în proprietate comuna cu alte persoane.

Astfel cum rezulta din dispozitivul sentintei civile nr. 488/COM/31.07.2008 pronuntata de Tribunalul Neamt – fila 100 dosar – s-a admis actiunea de iesire din indiviziune formulata de SC P. SRL în contradictoriu cu SC M. C. SRL cu privire la imobilelele ce au format obiectul executarii silite, atribuindu-se bunurile în totalitate catre SC P. SRL, cu obligarea acesteia la plata unei sulte catre SC M.C. SRL , în cuntum de 682.227,14 lei.

Pâna la ramânerea irevocabila a acestei sentinte instanta apreciaza ca nu se poate proceda la executarea silita a bunurilor imobile aflate în coproprietate, întrucât s-ar putea ajunge la înstrainarea unui bun ce nu ar apartine debitoarei, încalcându-se dreptul de proprietate al adevaratului proprietar.

Pentru aceste considerente, instanta urmeaza a admite contestatia formulata si a anula formele de executare privind hotelul Cascada si terenul aferent.

Va dispune restituirea taxei judiciare de timbru achitata de contestatoare.

Etichete: