Top

Amenzi

Dosar nr. 953/239/2008

I N S T A N Ţ A ,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea adresată instanţei şi înregistrată sub nr. de mai sus, petentul ************************, a solicitat în contradictoriu cu intimata ****************** judeţul Iaşi, anularea procesului verbal de contravenţie seria CC nr. 0709290, întocmit de intimată la data de 03.06.2008.

A susţinut petentul că nu se face vinovat de faptele contravenţionale arătate în cuprinsul procesului verbal.

A solicitat instanţei să constate nulitatea procesului verbal de contravenţie, deoarece măsura contravenţională a fost aplicată în mod illegal.

În dovedire, a fost solicitată proba cu acte şi martori.

În termen legal, intimata a depus întâmpinare, prin care a solicitat instanţei să respingă plângerea petentului, ca neîntemeiată şi să menţină procesul verbal atacat, ca fiind legal şi temeinic. A fost ataşată la dosarul prezentei cauze întreaga documentaţie care a stat la baza întocmirii procesului verbal de contravenţie atacat.

În cursul cercetării judecătoreşti, instanţa a administrat proba cu înscrisuri, depunându-se la dosarul cauzei întreaga documentaţie ce a stat la baza procesului verbal atacat.

Analizând întregul material probator al cauzei, respectiv înscrisurile depuse la dosar, coroborate cu declaraţiile şi susţinerile petentului, instanţa reţine următoarele în fapt şi în drept:

Prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seriaCC nr. 0709290, încheiat de intimată la data de 03.06.2008, petentul a fost sancţionat contravenţional, potrivit art.101 alin. 1 lit. b pct. 2 din O.U.G. nr. 195/2002 R, cu amendă în cuantum total de 200 lei, pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de articolele de lege mai sus menţionate. S-a reţinut că, în ziua de 03.06.2008, petentul a condus cu viteza de 76 km/h în localitate.

Procesul-verbal a fost semnat de către petent.

Împotriva procesului verbal de contravenţie a fost formulată de către petent la data de 16.06.2008, în termen legal, prezenta plângere.

Verificând, potrivit art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, legalitatea şi temeinicia procesului verbal de contravenţie contestat, instanţa constată că acesta este lovit de nulitate pentru următoarele considerente:

Potrivit susţinerilor petentului, care se coroborează cu actele depuse de acesta la dosarul cauzei, aceasta nu se face vinovat de săvârşirea cu vinovăţie a contravenţiei menţionate în cuprinsul procesul verbal atacat.

Astfel, analizând declaraţiile şi înscrisurile care au stat la baza încheierii procesului verbal de contravenţie, instanţa stabileşte că faptele contravenţionale de care este acuzat petentul nu au fost dovedite în faţa instanţei.

În acest sens, instanţa reţine că în lipsa planşei foto, lipsă de la dosar, nu se poate dovedi depăşirea vitezei maxime admise în localitate.

Intimata nu a depus la dosarul cauzei planşa foto deşi avea interes în acest sens.

Situaţia de fapt şi de drept de mai sus a fost reţinută de instanţă pe baza plângerii petentului, coroborată cu susţinerile acestuia în faţa instanţei şi cu toate înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

În raport de motivele arătate mai sus, instanţa urmează să reţină că faptele contravenţionale de care este acuzat petentul nu există, acesta neacţionând cu vinovăţia cerută de lege pentru ca aceste fapte ale sale să constituie fapte contravenţionale; prin urmare, având în vedere toate considerentele de mai sus, instanţa va admite plângerea petentului, va constata nulitatea procesului verbal de contravenţie seria CC nr. 0709290, încheiat de intimată la data de 03.06.2008 şi va exonera petentul de plata amenzii contravenţionale aplicate în cuantum de 200 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite plângerea formulată de petentul ***************, în contradictoriu cu intimata I****************************.

Anulează procesul verbal de contravenţie seria CC nr. 0709290, încheiat de intimată la data de 03.06.2008.

Exonerează petentul de plata amenzii contravenţionale aplicate în cuantum de 200 lei.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 12.03.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Pristavu Codrin Mirel Doboş Mirela

Red./tehnored. P.C.M.

5 ex.

17.03.2009

Etichete: