Top

Sentinta civila

Dosar nr. 1092/239/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA HÂRLĂU, Judeţul IAŞI

JUDECĂTORIE

Şedinţa publică din 08 Decembrie 2009

PREŞEDINTE – Luminiţa Varvara

Grefier Liliana Ivănuţă

Sentinţa civilă Nr. 877

La ordine fiind judecarea cauzei Civil privind pe petent P G fiul lui P şi Z şi pe intimat I.P.J. IAŞI, având ca obiect plângere contravetionala.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică : lipsă părţile.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, constând în:

Procedura este completă.

Având în vedere că intimata a solicitat judecata cauzei în lipsă, constatând cererea în stare de judecată, instanţa rămâne în pronunţare.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă,constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 22.07.2009 sub nr.1092/239/2009,petentul P G a contestat procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria nr. din 2009 emis de intimatul Inspectoratul de Politie Judetean Iaşi,solicitând in principal anularea acestuia pe motive de nelegalitate iar in subsidiar,înlocuirea sancţiunii amenzii cu avertismentul in temeiul art.5,6,7 din OG 2/2001.

In motivarea plângerii,petentul a arătat ca procesul-verbal atacat nu cuprinde toate cerinţele obligatorii privind forma aşa cum prevede art.16 alin.1 din OG 2/2001 in sensul ca nu s-au consemnat ocupaţia si locul de munca ale contravenientului iar descrierea faptei este realizata generic,nefiind individualizata acţiunea ce constituie elementul constitutiv al contravenţiei prevăzute de art.1 lit.a din Legea 12/1990-efectuarea de acte de comerţ fără a îndeplini condiţiile prevăzute de lege,respectiv fără a avea autorizaţie.

Petentul a învederat ca nu efectua acte de comerţ,astfel ca nu avea nevoie de autorizaţie si s-ar fi impus si confiscarea bunurilor ce făceau obiectul actelor de comerţ.

De asemenea,nu este menţionat locul săvârşirii contravenţiei,făcându-se referire la comuna P,fără a se indica locul concret in care se efectuau actele de comerţ si nu sunt arătate toate împrejurările ce puteau servi la aprecierea gravităţii faptei:cantitatea,felul si calitatea bunurilor ce făceau obiectul actelor de comerţ,situaţia actuală a contravenientului-loc de munca,stare de sănătate,scopul prezentei sale in comuna Plugari.

Deşi la rubrica „menţiuni”se specifica ca nu avea autorizaţie deoarece nu se ocupa de acte de comerţ,acest aspect nu a fost luat in considerare de agentul constatator.

In situaţia in care instanţa nu va anula procesul-verbal,petentul a solicitat înlocuirea amenzii contravenţionale cu avertismentul deoarece nu a mai fost sancţionat până în prezent,are o situaţie familială deosebită în sensul că soţia lui este bolnavă grav iar starea materiala este precara în sensul că îşi câştiga cu greu resursele financiare necesare.

Plângerea a fost întemeiată in drept pe dispoziţiile art.16 alin.1 si art.5,6,7 din OG 2/2001.

In dovedirea plângerii,petentul a depus înscrisuri:procesul-verbal contestat,certificat de încadrare în grad de handicap,aviz de însoţire secundar.

Legal citat,intimatul a formulat întâmpinare solicitând respingerea plângerii deoarece petentul,la data de 2009,a comercializat produse din material lemnos fără a îndeplini condiţiile legale,respectiv fără a avea autorizaţie pentru efectuarea actelor de comerţ,a semnat procesul-verbal cu menţiunea că nu deţine acest document deoarece nu se ocupa in mod obişnuit cu aceasta activitate.

Intimatul a solicitat judecarea cauzei in lipsa conform art.242 alin.2 Cod procedura civila.

Petentul,deşi legal citat cu datele de stare civila,nu s-a prezentat în instanţa pentru a solicita încuviinţarea si administrarea de probe.

Analizând actele dosarului,instanţa reţine ca prin procesul-verbal contestat petentul a fost sancţionat cu amenda în suma de 1000 lei deoarece la data de 11.07.2009 a comercializat in comuna P, jud.Iaşi material lemnos fără a îndeplini condiţiile prevăzute de lege,respectiv fără a avea autorizaţie pentru acest lucru.

Instanţa constata ca in cauza nu exista vreo cauza de nulitate absoluta dintre cele prevăzute de art.17 din OG 2/2001 care ar putea fi invocate si din oficiu.

Petentul a invocat încălcarea unor cerinţe de forma dintre cele prevăzute de art.16 alin.1 din OG 2/2001,in sensul ca nu s-au consemnat ocupaţia şi locul sau de munca,descrierea faptei contravenţionale este realizata generic,nu este indicat in concret locul săvârşirii faptei si nu sunt arătate toate împrejurările care puteau servi la aprecierea gravităţii faptei comise,solicitând anularea procesului-verbal pentru acest lucru in temeiul art.16 alin.1 din OG 2/2001.

Motivele pe care legiuitorul le-a considerat de natura sa atragă aceasta sancţiune extrema si care pot fi invocate si din oficiu sunt enumerate expres si limitativ in art.17 din OG 2/2001 iar cele indicate de petent nu se număra printre acestea.

In toate celelalte cazuri de nerespectare a cerinţelor pe care trebuie sa le îndeplinească procesul-verbal de constatare a contravenţiei,nulitatea nu poate fi invocata decât daca s-a pricinuit părţii o vătămare ce nu poate fi înlăturată decât prin anularea acelui act,aşa cum statuează Inalta Curte de Casatie si Justitie,Sectiile Unite,Decizia nr.XXII din 19.03.2007.

In prezenta cauza,petentul nu a precizat care este vătămarea care i s-a produs ca urmare a faptului ca nu s-a consemnat ocupaţia si locul sau de munca,ca fapta a fost descrisa sumar,ca nu s-a indicat in concret locul comiterii contravenţiei sau ca nu s-au arătat toate împrejurările care puteau servi la aprecierea gravităţii faptei,motiv pentru care instanţa nu poate retine nulitatea procesului-verbal atacat.

Verificând temeinicia procesulu-verbal conform art.34 alin.1 din OG 2/2001,instanţa retine ca petentul a fost surprins de organele de politie in comuna P, jud.Iasi oferind spre vânzare material lemnos fără a fi îndeplinite condiţiile prevăzute de lege.

Petentul a depus la dosar un aviz de însoţire a mărfii dar care datează din data de 6.04.2009,deci cu trei luni in urma,nefăcându-se dovada ca este vorba de acelaşi material lemnos pentru care s-a emis avizul,ştiut fiind ca produsele din lemn necesita avize speciale eliberate de organele competente pentru a putea fi comercializate.

Instanţa apreciază ca avizul depus la dosar nu îndeplineşte aceste condiţii,astfel încât petentul a săvârşit contravenţia care se retine in sarcina sa si anume cea prevăzută de art.1 lit.a din Legea 12/1990 in sensul ca a comercializat material lemnos fără a îndeplini conditiile legale.

Referitor la individualizarea sancţiunii contravenţionale,având în vedere criteriile prevăzute de art.21 alin.3 din OG 2/2001,respectiv împrejurările în care a fost săvârşită fapta,scopul urmărit-realizarea unor venituri necesare întreţinerii familiei,precum si circumstanţele personale ale contravenientului,care are o situaţie familiala grea,soţia sa fiind grav bolnava si încadrată in gradul de handicap accentuat,instanţa apreciază ca sancţiunea amenzii in suma de 1000 lei este prea aspra fata de gradul de pericol social concret al faptei săvârşite.

Potrivit art.5 alin.5 din OG 2/2001,sancţiunea stabilita trebuie sa fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite iar potrivit art.7 alin.2 din acelaşi act normativ,avertismentul se aplica in cazul in care fapta este de gravitate redusa respectiv avertismentul se poate aplica si in cazul in care actul normativ de stabilire si sancţionare a contravenţiei nu prevede aceasta sancţiune.

In consecinţa,văzând si dispoziţiile art.34 alin.1 din OG 2/2001,instanţa va admite in parte plângerea si va înlocui sancţiunea amenzii contravenţionale cu avertismentul.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite în parte plângerea formulată de petentul P Gh cu domiciliul în comuna F N ,jud.S,CNP- împotriva procesului-verbal de constatare a contraventţiei seria nr. din 2009 emis de intimatul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi-Postul de Poliţie P.

Înlocuieşte sancţiunea amenzii contravenţionale cu avertismentul.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi,8.12.2009.

Preşedinte, Grefier,

VL/DD/5ex

28.12.2009

3

Dosar nr.1092/239/2009

Etichete: