Top

Plângere împotriva hotărârii emisă de Comisia Judeţeană Iaşi de aplicare a Legii Fondului Funciar

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 24.11.2008, sub nr. 23331/245/2008 reclamanta V.P.P. a formulat plângere împotriva hotarârii nr. 4154/21.10.2008 emisa de Comisia Judeteana Iasi de aplicare a Legii Fondului Funciar în contradictoriu cu pârâta Comisia Judeteana Iasi de Fond Funciar, solicitând anularea hotarârii, în sensul admiterii cererii de reconstituire a dreptului de proprietate asa cum a fost formulat si în consecinta reconstituirea dreptului de proprietate inclusiv pentru de 1,50 ha teren .

În motivare s-a aratat ca, la data de 26.09.1939, tatal sau, C.C, a cumparat suprafata de 15 ha teren în Iasi, zona Bucium, pe care l-a stapânit pâna la momentul deposedarii abuzive si care, dupa preluare, a fost predat Întreprinderilor Tesatura Iasi, asa cum se atesta prin adresa nr. …./30.12.1950 .

Sustine reclamanta ca, în calitate de unica mostenitoare a autorilor sai a formulat cerere de reconstituire, initial reconstituindu-i-se dreptul de proprietate pentru suprafata de 10 ha teren ( maximul permis de lege) si pentru care i s-au emis titluri de proprietate, însa, ca urmare a aparitiei Legilor nr. 1/2000 si 247/2005 a formulat cerere de reconstituire si pentru restul de 5 ha .

Învedereaza reclamanta ca, prin hotarârea atacata, s-a admis în parte cererea sa, doar pentru suprafata de 3,5 ha, pârâta apreciind ca aceasta este diferenta dintre suprafata de 13,50 ha preluata de la autoarea sa C. L. – si suprafata de 10 ha pentru care i-a fost reconstituit dreptul de proprietate .

Precizeaza reclamanta ca solutia pârâtei Comisia Judeteana Iasi de Fond Funciar – de respingere pentru suprafata de 1,50 ha – este eronata, deoarece din actele depuse rezulta cu certitudine ca autorul sau – C.C – figura si cu aceasta suprafata de 1,50 ha, acest lucru fiind retinut si prin sentinta civila 18805/1998 a Judecatoriei Iasi .

În drept au fost invocate prevederile Legii 18/1991 .

Pârâta, legal citata, a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea actiunii ca neîntemeiata si mentinerea hotarârii ca fiind temeinica si legala, întrucât reclamanta a depus în dovedirea cererii un act de proprietate din 1939, însa dupa acest an nu se mai cunoaste situatia juridica a suprafetei de 1,50 ha, asa încât, în mod corect s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate doar pentru suprafata de 3,50 ha reprezentând diferenta dintre suprafata de 13,50 ha preluata de la autoarea sa C. L.– si suprafata de 10 ha pentru care i-a fost reconstituit dreptul de proprietate .

Pe fondul cauzei, analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

La data de 11.11.2005, reclamanta a solicitat – în calitate de mostenitoare a autorilor sai C.C si C.L. – reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 5 ha teren ( cererea nr. ……/11.11.2005 fila 52 verso), reprezentând diferenta dintre suprafata de 15 ha ce a apartinut autorilor sai si suprafata de 10 ha teren pentru care i-a fost reconstituit dreptul de proprietate .

Prin referatul cu caracter de propunere din 19.03.2007, Comisia Municipala Iasi de Aplicare a Legii 18/1991 a propus respingerea cererii întrucât nu se face dovada preluarii terenului în proprietate de stat sau cooperatista .

Dupa analiza documentatiei si a propunerii comisiei municipale, prin Hotarârea nr. 3293/19.08.2008, Comisia Judeteana Iasi pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor a admis în parte cererea reclamantei – doar pentru suprafata de 3,50 ha, cu motivarea ca, „ cererea de reconstituire a dreptului de proprietate este întemeiata si îndreptatita în parte, pentru suprafata de 3,50 ha, reprezentând diferenta dintre suprafata de 13,50 ha preluata de la autorul sau C.L., conform certificatului nr. …/15.08.1995 eliberat de Directia Generala a Arhivelor Statului Iasi si suprafata de 10 ha reconstituita prin Titlurile de Proprietate nr. … din 11.07.1996 si nr. … din 27.03.2002 „ .

Instanta are în vedere dispozitiile art. 11 alin 1 din Legea nr. 18/1991, art. 6 alin 11 , alin 12 si alin 13 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, modificata si completata .

? Cu privire la legalitatea hotarârii :

Analizând întregul probator administrat în cauza, rezulta ca hotarârea atacata este netemeinica si nelegala, cererea reclamantei fiind dovedita asa cum prevad dispozitiile art. 9, art.11 alin 1 si 2 si art.13 din Legea nr. 18/1991 dar si art. 6 din Legea nr. 1/2000 .

? Calitatea

Astfel, reclamanta a facut dovada calitatii de mostenitoare a autorilor sai C.C si C.L. cu certificatul de calitate de mostenitor nr. … si certificatul de calitate de mostenitor nr. …/ ( filele 28, 41), astfel ca nu exista nici un dubiu asupra acestei calitati, iar pârâta nu a contestat aceasta calitate .

? Dovada dreptului de proprietate

În ceea ce priveste dreptul de proprietate, instanta retine în principal ca reclamanta a facut dovada dreptului de proprietate pentru suprafata de 15 ha, cu un înscris autentic, respectiv actul vindere cumparare ( filele 13 – 14 dosar) înscris ce se coroboreaza cu certificatul nr. …/15.08.1995 , adresa nr. …/30.12.1950, tabel nominal de chiaburi din raza administrativa a orasului Iasi, adresa nr. …/2005 din 12.03.2008 si referatul cu caracter de propunere din 19.03.2007 emise de catre Comisia Municipala de Aplicare a Legii 18/1991, Titlurile de Proprietate din 1996 si nr. din 2002, adresa nr. …/30.10.1998 dar si cu adresa nr. …/11.05.1998, fisa imobilului nationalizat eliberata sub nr. …/21.05.1996, plan de situatie, extras din lucrarea „Cronica de la Bucium”, schite de plan, cererea autorului reclamantei – C.C – înregistrata la Ministerul agriculturii si Domeniilor sub nr. …./07.09.1949 ( filele 92 – 108) .

Astfel, din toate aceste înscrisuri, rezulta ca autorii reclamantei au avut în proprietate suprafata de 15 ha teren – conform actul vindere cumparare autoriza de Tribunalul Iasi prin jurnalul nr. ../20.09.1939 ( filele 13 – 14 dosar), act primar de proprietate – suprafata din care reclamantei i s-a reconstitui dreptul de proprietate doar pentru suprafata de 10 ha, prin Titlurile de Proprietate nr. .. din 11.07.1996 si nr. .. din 27.03.2002.

Raportat la dispozitiile legale aplicabile în materie, la actele depuse dar si observând practica judiciara, instanta retine ca legea instituie o ordine de preferinta, acordându-se preferinta actului de vindere cumparare prin care se stabileste ca solicitantul a dobândit o suprafata de teren mai mare decât suprafata înscrisa în registrul agricol, preferinta logica mai ales atunci când vorbim de contracte autentice care vin în concurs cu înscrieri efectuate în registrul agricol, înscrieri ce au doar o valoare declarativa, respectiv pâna la proba contrara .

Mai mult decât atât, asa cum am aratat mai sus, în cazul în care exista acte primare de proprietate, legea instituie o prezumtie absoluta de proprietate, ce nu poate fi rasturnata de catre comisii decât în cazuri speciale, (spre exemplu în cazul în care comisiile fac dovada înstrainarii unei suprafete de teren pâna la momentul deposedarii ), reglementate de art. 6 alin 14 din Legea nr. 1/2000 , în caz contrar acestea fiind obligate sa valideze cererea de reconstituire.

De asemenea, instanta retine, pe de o parte ca înscrisul autentic evident are forta probanta superioara fata de tabel nominal de chiaburi din raza administrativa a orasului Iasi, acesta din urma nefiind circumscris nici macar dispozitiilor art. 6 alin 12 care reglementeaza înscrisurile cu valoare declarativa iar pe de alta parte, acesta din urma nu se coroboreaza cu restul probelor administrate în cauza .

În aceste conditii, cererea reclamantei este întemeiata, pentru întreaga suprafata de 5 ha teren si nu doar pentru 3,5 ha, urmând a fi admisa actiunea în consecinta .

? Preluarea terenului de catre stat

De asemenea, instanta nu poate retine nici apararea pârâtei conform careia „dupa anul nu se mai cunoaste situatia juridica a suprafetei de 1,50 ha” atât timp cât, din fisa imobilului nationalizat eliberata de catre SCA Bucium SA Iasi sub nr. …./21.05.1996 ( fila 93), rezulta cu certitudine ca, autorului reclamantei i-a fost preluat de catre stat întreg terenul de 14.917 mp.

Pe de alta parte însa, în cazul în care comisiile de fond funciar contesta faptul ca solicitantul ar avea continuitate în ceea ce priveste dreptul sau de proprietate, acestea trebuie sa faca dovada înstrainarii proprietatii înainte de preluare .

În speta, comisia judeteana, contestând continuitatea proprietatii lui autorilor reclamantei, trebuia sa faca dovada existentei unor acte translative a dreptului de proprietate din patrimoniul acestuia, singura dovada contrara, de aceeasi forta juridica asa cum prevad dispozitiile art. 6 alin 14 din Legea nr. 1/2000, care sa rastoarne situatia dovedita cu actele primare depuse .

Nefacând aceasta dovada contrara – conform art. 6 alin 14 din Legea nr. 1/2000, si nedovedind ca suprafata de 1,50 ha a ramas în proprietatea si posesia autorilor reclamantei este ocupat refuzul comisiilor este nelegal si urmeaza a fi cenzurat de catre instanta conform art. 53 din Legea nr. 18/1991 .

Aceasta solutie se impune cu atât mai mult cu cât, din probele administrate în cauza – la care am facut referire mai sus – rezulta ca statul a preluat întreaga suprafata de 15 ha, ce a apartinut autorilor reclamantei .

În aceste conditii, urmeaza ca instanta sa admita actiunea, sa anuleze hotarârea nr. …/21.10.2008 emisa de Comisia Judeteana Iasi de Fond Funciar si sa oblige pârâta Comisia Judeteana de Aplicare a Legii 18/1991 Iasi sa reconstituie în natura, în favoarea reclamantei în calitate de mostenitoare a autoarei C.L., dreptul de proprietate pentru suprafata de 5 ha teren situata pe raza municipiului Iasi .

Raportându-se la principiul disponibilitatii, urmeaza ca instanta sa ia act ca nu se solicita cheltuieli de judecata .

Etichete: