Top

Antecontract de vânzare cumpărare. Neîndeplinirea obligaţiei de către promitentul vânzător. Consecinţe.

Prin sentinta civila nr.3388/02.03.2009 instanta a admis cererea formulata de reclamantii B.M., B.D. si C.G. prin care au solicitat, în contradictoriu cu pârâta G.P., obligarea acesteia, prin hotarâre judecatoreasca, la plata sumei de 52.000,00 lei ca urmare a nerespectarii antecontractului de vânzare cumparare din urmatoarele considerente:

Prin încheierea antecontractului de vânzare cumparare autentificat sub nr. 2126/14.09.2007 pârâta, în calitate de promitenta vânzatoare, s-a obligat sa transmita proprietatea catre reclamanti a suprafetei de 1500,00 mp teren, situat în intravilanul satului Vulturi, comuna. Popricani, jud.Iasi aflat în parcela 219/6, tarlaua 171, categoria de folosinta pasune, pe care-l dobândise anterior prin reconstituirea dreptului de proprietate în baza disp. Legii nr.18/1991, fiind emis pe numele ei Titlul de proprietate nr. 298042/20.07.2007 si a primit de la reclamanti, cu ocazia încheierii antecontractului, în avans, suma de 20.000,00 lei, din totalul de 45.000,00 lei, stabilit cu titlu de pret.

În cuprinsul aceluiasi înscris a fost inserata de parti clauza conform careia, în cazul în care nu se va semna contractul de vânzare cumparare în forma autentica pâna la data de 14.11.2007, din motive dependente si imputabile promitentei vânzatoare, aceasta sa achite promitentilor cumparatori dublul sumei acordate cu titlu de avans precum si daunele prevazute de legea civila, pentru ca la data de 31.10.2007, la solicitarea sa, pârâta sa mai primeasca de la B.M. o parte din pretul convenit, în suma de 12.000,00 lei, dupa cum reiese din chitanta sub semnatura privata aflata la dosar, dar si din depozitia martorei audiate în cauza, fara ca ulterior sa încheie contractul de vânzare cumparare asupra terenului în forma autentica.

În contextul situatie de fapt retinute anterior instanta, având în vedere atitudinea procesuala a pârâtei va face aplicarea disp. art.225 C.p.c., motivat de faptul ca aceasta nu s-a prezentat în vederea administrarii interogatoriului, desi a fost legal citata cu aceasta mentiune, apreciind aceasta împrejurare ca un început de dovada în folosul reclamantilor, ce se coroboreaza cu probatoriul administrat din care reiese, fara putinta de tagada, buna credinta a reclamantilor cumparatori si intentia ferma a acestora de a perfecta în forma autentica vânzarea cumpararea.

Astfel, instanta constata ca ei au achitat atât suma de 20.000,00 lei cu titlu de avans, cu ocazia încheierii antecontractului, dar si suma de 12.000,00 lei la data de 31.10.2007, anterior expirarii termenului convenit de comun acord în acest scop, pentru data de 14.11.2007 si au achizitionat si materiale de constructie la data de 08.10.2007, dupa cum reiese din factura fiscala nr. 401/08.10.2007 si a atestat martora A.A. prin declaratia sa, mizând pe faptul ca dupa perfectarea vânzarii vor începe construirea a doua locuinte pe terenul cumparat, însa pârâta nu a binevoit sa se prezinte la notar în vederea semnarii contractului autentic de vânzare cumparare, desi nu a facut dovada vreunui motiv întemeiat care sa justifice atitudinea sa, în conditiile în care din înscrisurile aflate la dosar reiese ca acesteia îi fusese reconstituit dreptul de proprietate asupra terenului, conform Titlului de proprietate nr. 298042/20.07.2007, neexistând vreun impediment în ce priveste înstrainarea .

Din considerentele aratate si având în vedere disp. art.969 C.p.c., coroborate cu cele ale art. 1073 C.civ., ce statueaza ca o parte are dreptul de a dobândi îndeplinirea exacta a unei obligatii de a face precum si art.1075 C.civ. potrivit caruia” orice obligatie de a face sau de a nu face se schimba în dezdaunari, în caz de neexecutare din partea debitorului” instanta, constatând culpa pârâtei, va admite cererea reclamantilor si o va obliga pe G.P. la restituirea sumei de 40.000,00 lei, reprezentând dublul avansului achitat precum si a sumei de 12.000,00 lei, reprezentând parte pret, ca urmare a nerespectarii de catre aceasta obligatiei de încheiere în forma autentica a contractului de vânzare cumparare a terenului, suma totala urmând a fi actualizata cu rata inflatiei de la data introducerii cererii pâna la plata efectiva .

Etichete: