Top

Hotărâre care tine loc de act de vânzare cumpărare.

Reclamantul P. V. a solicitat instantei, în contradictoriu cu pârâta BA sa pronunte o hotarâre care sa tina loc de act de vânzare cumparare a suprafetei totale de 10.000 mp situat în extravilan loc. X , jud. Iasi compusa din suprafetele de 6491 mp teren arabil si de 3509 mp teren vii delimitata de punctele….,imobile ce au intrat în proprietatea pârâtei prin reconstituirea dreptului de proprietate în baza titlului de proprietate eliberat de Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Iasi. În motivarea actiunii se sustine ca, la data de 10.09.2008 la BNP, reclamantul a încheiat cu pârâta prin mandatar un antecontract de vânzare cumparare prin care aceasta din urma si-a asumat obligatia de a-i transmite dreptul sau de proprietate reclamantului privind suprafetele aratate mai sus, in termen de 5 zile, adica pâna la data de 15.09.2008. pretul vânzarii fiind achitat integral la momentul încheierii antecontractului. Arata reclamantul ca a notificat-o pe pârâta sa se prezinte la data de 16.09.2008 la un birou notarial pentru încheierea actului de vânzare cumparare privind imobilul ce face obiectul antecontractului mentionat anterior. Pârâta nu a dat curs invitatiei, nu s-a prezentat la notar, fiind pusa în întârziere. În drept, cererea a fost întemeiata pe prevederile art. 942,969,1073, 1294 Cod Civil. În dovedirea sustinerilor reclamantul a solicitat proba cu înscrisuri, martori, interogatoriu, expertiza topo. Cererea a fost timbrata legal, la valoarea indicata în antecontract.

Pârâta nu a formulat întâmpinare si nu a fost prezenta în instanta, citata fiind si cu mentiunea personal la interogatoriu.

Instanta a încuviintat reclamantului probele asa cum le-a solicitat prin cererea introductiva, probe ce au fost administrate. In ce priveste expertiza in specialitatea topografie, reclamantul a renuntat la administrarea acestuia, in considerarea faptului ca suprafetele de teren ce fac obiectul antecontractului sunt identice cu cele cuprinse in titlul de proprietate al pârâtei.

Instanta a admis actiunea cu motivarea ca pârâtei i s-a reconstituit dreptul de proprietate exclusiva pentru suprafata de 1 ha teren situat în extravilan loc X, conform TP, pentru suprafetele de 6491 mp teren arabil, respectiv de 3509 mp teren vii. Între pârâta, prin mandatar, si reclamant s-a încheiat la data de 10.09.2008, in forma autentica, un antecontract de vânzare cumparare prin care prima se obliga sa vânda celui de-al doilea, suprafetele aratate anterior, in termen de 5 zile de la perfectarea antecontractului, dar nu mai târziu de 15.09.2008, urmând ca intre timp sa obtina încheiere de intabulare si documentatia cadastrala. Pretul integral al vânzarii, de 15000 de lei, a fost primit de pârâta la momentul încheierii antecontractului. Desi reclamantul si-a îndeplinit obligatiile asumate, pârâta a refuzat sa îndeplineasca aceasta obligatie, desi a fost notificata si convocata la notariat însa aceasta nu s-a prezentat ( asa cum rezulta din încheierile de certificare nr. depuse la dosar ).

Potrivit art. 1073 Cod civil :” Creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exacta a obligatiei, si in caz contrar are dreptul la dezdaunare.” iar art. 1077 Cod civil prevede ca :” Nefiind îndeplinita obligatia de a face, creditorul poate asemenea sa fie autorizat de a o aduce el la îndeplinire, cu cheltuiala debitorului.”

Admisibilitatea unei actiuni de validare a unui contract de vânzare cumparare este conditionata de existenta unui înscris din care sa rezulte obligatia de înstrainare, obiectul acestuia ( lucrul vândut si pretul) precum si modalitatea de plata a pretului ( decizia nr. 1698/20.03.2003 CSJ) .

Actiunea este întemeiata , pârâta, având în patrimoniu imobilul la vânzarea caruia s-a obligat, obiectul contractului fiind clar delimitat prin mentionarea vecinatatilor, pretul fiind platit integral, pârâta refuzând sa se prezinte la notar pentru a-si îndeplini obligatia asumata, astfel ca, în speta sunt întrunite toate conditiile pentru pronuntarea unei hotarâri care sa tina loc de act de vânzare cumparare.

Etichete: