Top

Fond funciar.

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 18.02.2009 sub nr. 3603/245/2009, reclamantul C. T. a chemat în judecata pe pârâta Comisia Municipala Iasi de Aplicare a Legii 18/1991, solicitând ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna obligarea acesteia la punerea sa în posesie cu suprafata de 0,72 ha teren, situata în Iasi, zona Copou .
În motivarea cererii, reclamantul a aratat ca i-a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 0,72 ha teren, drept de proprietate validat prin hotarârea Comisiei Judetene de aplicare a Legii 18/1991 Iasi, cu nr. 1597/07.06.2006, sens în care a fost înscris în anexa 27, iar delimitarea terenului – ce este concesionat de catre SC Podgoria Copou – s-a facut prin protocolul de delimitare nr. 1537/02.11.2006 .
Sustine reclamantul ca, ulterior a fost întocmit si protocolul de predare preluare nr. 35670/15.04.2008 prin care ADS a predat comisiei municipale printre care se afla si terenul delimitat prin protocolul de delimitare nr. 1537/02.11.2006, astfel ca a fost întocmit procesul verbal de punere în posesie, fiind de acord cu acesta însa desi au trecut mai multe luni, titlul nu a fost emis nici pâna în prezent .
Comisia Municipala Iasi de Aplicare a Legii 18/1991, nu a formulat însa, la solicitari repetate ale instantei a comunicat prin adresa nr. 25789,30180/13.04.2009, ca sustinerile reclamantului sunt partial adevarate, însa ca, dupa întocmirea procesului verbal de punere în posesie s-a constatat ca suprafata de 1000 mp situata în T _ P _/_ se afla în perimetrul Statiunii Didactice si Experimentale Iasi „V. A.” iar suprafata de 6200 mp situata în T 8 P 272/1 nu a fost predata de catre ADS .
În dovedirea sustinerilor, pârâta a depus în copie referatul sau cu numarul 33113/08.04.2009 .
Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Cererea reclamantului C. T. privind radierea suprafetei de de 0,72 ha teren din anexa 19 a comunei Holboca si înscrierea în anexa 27 a Municipiului Iasi a fost validata prin Hotarârea nr. 1597/07.06.2006 a Comisiei Judetene de Aplicarea Legii 18/1991 Iasi ( filele 4 – 5), la propunerea pârâtei, iar delimitarea terenului – ce este concesionat de catre SC Podgoria Copou – s-a facut prin protocolul de delimitare nr. 1537/02.11.2006 ( filele 6 – 9) .
Ulterior a fost întocmit si protocolul de predare preluare nr. 35670/15.04.2008 prin care ADS a predat comisiei municipale printre care se afla si terenul delimitat prin protocolul de delimitare nr. 1537/02.11.2006 ( filele 10 – 11), astfel ca a fost întocmit procesul verbal de punere în posesie, reclamantul fiind de acord cu acesta însa desi au trecut mai multe luni, titlul nu a fost emis nici pâna în prezent .
Potrivit art. 1073 Cod civil :” Creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exacta a obligatiei, si in caz contrar are dreptul la dezdaunare.” iar art. 1077 Cod civil prevede ca :” Nefiind îndeplinita obligatia de a face, creditorul poate asemenea sa fie autorizat de a o aduce el la îndeplinire, cu cheltuiala debitorului.”
De asemenea art.27 din Legea 18/1991 raportate la dispozitiile art.5 lit. i din HG 890/2005 din HG 890/2005, prevede ca : „comisiile locale (…)pun în posesie prin delimitare în teren persoanele îndreptatite sa primeasca terenul, completeaza fisele de punere în posesie a acestora dupa validarea de catre comisia judeteana a propunerilor facute si înmâneaza titlul de proprietate” , iar conform art.36 alin.1 din HG 890/2005 „ pe baza documentatiilor înaintate de comisiile locale, care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesele-verbale de punere în posesie si schitele terenurilor, comisia judeteana emite titlurile de proprietate conform modelului prezentat în anexa nr. 20”.
Potrivit legii, cererea de reconstituire a dreptului de proprietate, produce doua efecte : unul general si unul special :
Efectul general al cererii, consta în investirea învestirea comisiei locale competente si obligarea acestora de a solutiona cererea .
A. Obligarea comisiilor de a solutiona cererea, se încheie, în opinia instantei, în momentul emiterii titlului de proprietate si nu se opreste la emiterea hotarârii de validare fiind necesara parcurgerea în întregime a procedurii administrative prevazuta de lege .
Ori, desi, reclamantului i s-a constituit dreptul de proprietate prin hotarârea comisiei judetene, dreptul acestuia nefiind contestat de nici una dintre pârâte sau de vreun tert, procedura administrativa nu a fost încheiata, în sensul ca, nu au fost îndeplinite obligatiile comisiei locale – conform art. art. 5 lit. a, b si h din HG nr. 890/2005 – în sensul întocmirii documentatiei necesare si înaintarii acesteia la comisia judeteana pentru emiterea titlului de proprietate .
În aceste conditii, desi reclamantului i s-a recunoscut dreptul de proprietate înca din anul 1991, acesta nu si-l poate valorifica nici dupa 3 ani, pârâta prevalându-se de anumite discrepante ce s-ar fi descoperit ulterior încheierii actelor mentionate mai sus .
Astfel, instanta retine ca sustinerile pârâtei confom carora suprafata de 1000 mp situata în T 8 P 263/3 se afla în perimetrul Statiunii Didactice si Experimentale Iasi „V. A.” iar suprafata de 6200 mp situata în T _ P _/_ nu a fost predata de catre ADS, sunt simple supozitii, nefondate pe nici o proba adminsitrata în cauza .
Pe de o parte, pârâta nu a depus nici o schita din carre sa rezulte concluziile expuse prin adresa nr. 25789,30180/13.04.2009, asa încât nu exista nici o baza pentru ca instanta sa aprecieze ca terenul se afla în perimetrul Statiunii Didactice si Experimentale Iasi „Vasile Adamachi” .
Pe de alta parte, sustinerile pârâtei sunt contrazise de actele si lucrarile dosarului – protocolul de delimitare nr. 1537/02.11.2006 si fila cadastrala anexa, protocolul de predare preluare nr. 35670/15.04.2008- în sensul ca, Oficiul de cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi nu numai ca a refuzat sa semneze ci chiar a semnat protocolul de delimitare dar si fisa cadastrala anexa la Hotarârea nr. 1597/07.06.2006 a Comisiei Judetene de Aplicarea Legii 18/1991 Iasi ( filele 6,9), confirmând astfel preluarea terenului de catre pârâta si infitmând faptul ca ar fi ocupat de o alta persoana juridica .
Acest lucru este confirmat si de catre pârâta si ADS care, arin protocolul de delimitare afirma ca „nu sunt facute investittii” – fila 6 paragraful 3 .
În aceste conditii, raportat la dispozitiile art. art. 5 lit. i coroborate cu dispozitiile art. 36 alin 1 din HG nr. 890/2005, rezulta ca, pârâta Comisia Municipala Iasi de Aplicare a Legii 18/1991 nu si-a îndeplinit obligatia legala .
În opinia instantei, aceasta solutie se impune si prin raportare la dispozitiile Conventiei Europene a Drepturilor Omului, nerezolvarea cererii reclamantelor fiind de natura a aduce atingere dreptului de proprietate al acestora, drept de proprietate recunoscut de legiuitor .
Astfel, Curtea Europeana pentru Drepturile Omului, în cauza Cauza Dorneanu împotriva României (Cererea nr. 1818/02), referindu-se la recunoasterea dreptului de proprietate în favoarea unei persoane a retinut, pe de o parte ca : “….a creat în beneficiul reclamantei « speranta legitima » de a fi efectiv pusa în posesia terenurilor litigioase si de a obtine titlul de proprietate asupra lor (a se vedea, mutatis mutandis, Abaluta împotriva României, nr. 77195/01, paragraful 55, 15 iunie 2006 si Tacea împotriva României, nr. 746/02, paragraful 37, 29 septembrie 2005). În aceste conditii, creanta sa este suficient stabilita pentru a constitui o « valoare patrimoniala » care implica aplicarea garantiilor articolului 1 din Protocolul nr. 1….” iar pe de alta parte :” …în prezent reclamanta se afla în posesia unui titlu de proprietate, Curtea considera ca din cauza întârzierii în executare, ea a suferit un prejudiciu ce decurge din faptul ca timp de peste doi ani ea nu a putut beneficia pe deplin de toate atributele dreptului de proprietate (a se vedea, mutatis mutandis, Sabin Popescu citat anterior, paragrafele 80-81)…”
Raportându-ne strict la prezenta speta, putem observa ca reclamantul nu se afla doar în prezenta unei sperante legitime ci chiar a unui drept de proprietate, drept de proprietate ce a facut obiectul verificarii înainte de emiterea hotarârii de validare, astfel ca prin nesolutionarea cererii, reclamantul nu poate beneficia de atributele acestui drept de proprietate .
Mai mult decât atât, în aceeasi materie a fondului funciar Curtea Europeana pentru Drepturile Omului a condamnat din nou România, în cauzele Viasu c. României, Faimblat c. României si Katz c. Românei, remarcând că procedurile administrative pe care le au la dispozitie persoanele îndreptătite la restituirea proprietătilor, nu sunt eficiente, din cauzele ajunse în fata Curtii putându-se concluziona, printre altele, că există o practică larg răspândită în cadrul autoritatilor administrative de a nu raspunde în termenele legale sau, cel putin, într-un termen rezonabil conform jurisprudentei Curtii, cererilor de restituire a imobilelor iar instantele nu analizează si nu sanctionează activitatea organelor administrative constituite special pentru punerea în aplicare a legilor de restituire a proprietătilor (a se vedea în acest sens, spre exemplu, alineatele 33 si 49 din hotărârea dată în cauza Faimblat c. României, din data de 13 ianuarie 2009).
De asemenea,instanta retine si hotarârea curtii europene data în cauza Ioan c. României, în care s-a retinut ca autoritatile carora le revin atributii în baza Legii nr. 18/1991 nu pot fi exonerate de responsabilitati în cazul în care, prin actiunile lor, aduc atingere drepturilor protejate de art. 1 din Protocolul aditional nr. 1. Aceasta concluzie, se impune cu atât mai mult în situatiile în care autoritatile administrative locale si judetene creeaza si întretin situatii litigioase neîndeplinindu-si obligatiile de a verifica în mod temeinic îndeplinirea conditiilor pentru eliberarea titlurilor de proprietate (a se vedea alineatele 49-50 din hotarârea mai sus citata).
Pentru toate aceste considerente, urmeaza ca instanta sa admita actiunea, actiunea, sa oblige pârâta Comisia Municipala Iasi de Aplicare a Legii 18/1991, sa efectueze punerea în posesie a reclamantului cu privire la suprafata de 0,72 ha teren situat în Iasi, zona Copou, T _ P _/_, conform procesului verbal de punere în posesie încheiat în baza Protocolului de predare primire nr. 11273/04.04.2008 si a Protocolului de predare primire nr. 1537/02.11.2006 .
In ceea ce priveste cheltuielile de judecata instanta retine ca, potrivit art. 274 Cod procedura civila, partea care cade in pretentii va fi obligata, la cerere, sa plateasca cheltuielile de judecata iar art. 52 alin 3 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar republicata, modificata si completata prevede ca dispozitiile procedurale la care am facut referire anterior sunt aplicabile si în aceasta materie.
Astfel, raportat la solutia ce se va pronunta, de admitere a actiunii si retinând culpa procesuala a pârâtei, o va obliga pe aceasta, sa plateasca reclamantei suma de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentând onorariu aparator .

Tags: