Top

Divort

Dosar nr. 2344/244/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECTIA CIVILA

DECIZIE Nr. 202/A

Sedinta publica de la 16 Noiembrie 2010

Instanta constituita din:

PRESEDINTE DIANA ELENA SÎRGHI

Judecator MIRELA-CRISTINA TÂRLEA

Grefier ANCA CIOCAN

————-

Pe rol judecarea apelului civil formulat de apelant pârât IAA, cu domiciliul si pe intimat reclamant IP, cu domiciliul în, autoritate tutelara PRIMARIA COM. D.CANTEMIR, autoritate tutelara PRIMARIA MUN. HUSI, având ca obiect – divort C.C.

La apelul nominal facut în sedinta publica s-a prezentat apelantul pârât IA, lipsa fiind celelalte parti din cauza.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care învedereaza urmatoarele: cauza se afla la al IV -lea termen de judecata; procedura de citare este legal îndeplinita; nu a fost depusa întâmpinare; se solicita judecarea cauzei în lipsa; la data de 02 nov. 2010 apelantul a depus la dosar precizari scrise fata de actiunea formulata .

S-au verificat actele de la dosar, dupa care, la interpelarea instantei, apelantul arata ca a declarat apel împotriva hotarârii instantei de fond, criticând-o sub aspectul cuantumului pensiei de întretinere si cu privire la programul de vizita .

Nemaifiind alte cereri de formulat în cauza, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul apelantului în sustinerea motivelor de apel.

Apelantul IA, având cuvântul, arata ca solicita admiterea apelului formulat împotriva sentintei pronuntate de instanta de fond, motivat de faptul ca doreste ca instanta sa îi permita sa viziteze minorul de doua ori pe luna, fara prezenta mamei , întrucât acesta urmeaza sa împlineasca în curând vârsta de 10 ani , si se mentioneaza ca se doreste modificarea hotarârii si cu privire la cuantumul pensiei de întretinere , întrucât nu are un loc de munca stabil, lucrând sporadic cu ziua.

Instanta declara dezbaterile si ramâne în pronuntare asupra apelului de fata.

Dupa deliberare,

INSTANTA

Asupra cauzei de fata ,

Prin sentinta civila nr. 194/15-02-2010 pronuntata de Judecatoria Husi s-a admis actiunea civila intentata de reclamanta IP cu domiciliul în împotriva pârâtului IA FLORIAN cu domiciliul în.

S-a admis cererea reconventionala formulata de pârât împotriva reclamantei.

S-a declarat desfacuta prin divort casatoria sotilor încheiata la data de 19.01.2001 si înregistrata în registrul starii civile al Primariei Husi la nr. 6 din 19.01.2001, din culpa comuna a sotilor.

A fost încredintat minorul nascut la data de reclamantei spre crestere si educare.

A fost obligat pârâtul sa achite reclamantei, în folosul minorului, o pensie de întretinere, în cuantum de 150 lei lunar, începând cu data introducerii actiunii (9.12.2009) si pâna la majoratul minorului.

A încuviinta ca pârâtul sa aiba legaturi parintesti cu minorul, în sensul ca în ultima zi de duminica a fiecarei luni calendaristice, pârâtul sa vada minorul, în prezenta mamei, în municipiul Husi, între orele 9.00-13.00.

S-a dispus revenirea reclamantei la numele avut anterior casatoriei, de „C”.

Din materialul probator administrat în cauza: certificat de casatorie, certificat de nastere al minorului, concluziile anchetei sociale, instanta a retinut urmatoarele:

Partile s-au casatorit la data de 19.01.2001, casatoria lor fiind înregistrata în registrul starii civile al Primariei Husi la nr. 6 din 19.01.2001 si din casatoria lor a rezultat minorul nascut la data de, conform actelor de stare civila depuse la dosar.

Având în vedere ca partile si-au exprimat dorinta ca instanta sa nu motiveze sentinta de divort, instanta le-a respectat dorinta si a pronuntat divortul din culpa comuna a sotilor, fara a analiza motivele care au dus la destramarea relatiilor dintre soti.

În baza art.4o al.3 Cod familie instanta a dispus revenirea reclamantei la numele avut anterior casatoriei, de „Chitic”.

Tinând cont si de interesul superior al copiilor, în baza art.42 Codul familiei instanta a încredintat reclamantei spre crestere si educare minorul rezultat din casatorie, având în vedere acordul parintilor în acest sens si faptul ca reclamanta poate asigura îngrijirea copilului.

Potrivit art. 86 din Codul familiei:

,,Obligatia de întretinere exista între sot si sotie, parinti si copii, cel care înfiaza si înfiat, bunici si nepoti, strabunici si stranepoti, frati si surori, precum si între celelalte persoane anume prevazute de lege.

Are drept la întretinere numai acela care se afla în nevoie, neavând putinta unui câstig din munca, din cauza incapacitatii de a munci.

Descendentul, cât timp este minor, are drept la întretinere oricare ar fi pricina nevoii în care el se afla.”

Potrivit art. 93 si 94 Codul familiei: ,,Obligatia de întretinere se executa în natura sau prin plata unei pensii în bani. Instanta judecatoreasca va stabili felul si modalitatile executarii, tinând seama de împrejurari.” ,,Întretinerea este datorata potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui ce urmeaza a o plati. Instanta judecatoreasca va putea mari sau micsora obligatia de întretinere sau hotarî încetarea ei, dupa cum se schimba mijloacele celui care da întretinerea sau nevoia celui ce o primeste. Când întretinerea este datorata de parinte sau de cel care înfiaza, ea se stabileste pâna la o patrime din câstigul sau din munca pentru un copil, o treime pentru doi copii si o jumatate pentru trei sau mai multi copii”.

Potrivit textelor de lege de mai sus, pârâtului îi revine obligatia de a contribui la cheltuielile de crestere si educare ale minorului. Cuantumul pensiei va fi stabilit în functie de venitul minim pe economie, în lipsa dovezii realizarii unor venituri cu caracter de continuitate. În prezent venitul minim pe economie este de 600 lei, pârâtul va achita minorului o patrime din acest cuantum, în concret 150 lei, începând cu data introducerii la instanta a cererii de chemare în judecata si pâna la majoratul fiului sau.

Potrivit dispozitiilor art. 43 ultimul alineat Codul familiei ,,Parintele divortat, caruia nu i s-a încredintat copilul, pastreaza dreptul de a avea legaturi personale cu acesta, precum si de a veghea la cresterea, educarea, învatatura si pregatirea lui profesionala.” În baza acestei prevederi instanta a încuviintat ca pârâtul sa aiba legaturi parintesti cu minorul, în sensul ca în ultima zi de duminica, din fiecare luna a anului sa vada minorul la Husi, în prezenta mamei, între orele 9.00-13.00.

Împotriva acestei solutii a formulat apel IA Florian , criticând hotarârea primei instante sub aspectul cuantumului pensiei de întretinere la plata careia l-a obligat instanta pe care îl considera prea mare în raport de posibilitatile sale de plata, precum si cu privire la programul de vizita încuviintat pentru exercitarea legaturilor parintesti cu minorul IONESCU IULIAN-FLORIN deoarece nu este de acord ca aceste legaturi sa se realizeze la domiciliul si în prezenta fostei sotii în conditiile în care exista o stare conflictuala între ei.. Aceasta modalitate de vizita nu este cea mai potrivita, având în vedere ca minorul va împlini vârsta de 10 ani motiv pentru care solicita tribunalului sa-i permita exercitarea legaturilor parintesti si prin luarii acestuia de la domiciliu ,în municipiul Husi.

Cu privire la pensia de întretinere solicita a fi recalculata la suma de 100 lei lunar deoarece s-a produs o greseala de calcul.

Analizând actele si lucrarile dosarului, prin prisma motivelor de apel si a dispozitiilor legale cuprinse în codul familiei, legea nr. 272/2004, instanta de control judiciar constata ca apelul este întemeiat.

Potrivit art.30 din legea nr.272/2004, copilul are dreptul sa creasca alaturi de parintii sai, iar acestia au obligatia sa asigure copilului, de o maniera corespunzatoare capacitatilor în continua dezvoltare ale copilului, orientarea si sfaturile necesare exercitarii corespunzatoare a drepturilor prevazute în prezenta lege.

Art.31 si 32 din acelasi act normativ statueaza ca:

(1) Ambii parinti sunt responsabili pentru cresterea copiilor lor.

(2) Exercitarea drepturilor si îndeplinirea obligatiilor parintesti trebuie sa aiba în vedere interesul superior al copilului si sa asigure bunastarea materiala si spirituala a copilului, în special prin îngrijirea acestuia, prin mentinerea relatiilor personale cu el, prin asigurarea cresterii, educarii si întretinerii sale, precum si prin reprezentarea sa legala si administrarea patrimoniului sau.

(3) În cazul existentei unor neîntelegeri între parinti cu privire la exercitarea drepturilor si îndeplinirea obligatiilor parintesti, instanta judecatoreasca, dupa ascultarea ambilor parinti, hotaraste potrivit interesului superior al copilului.

Copilul are dreptul sa fie crescut în conditii care sa permita dezvoltarea sa fizica, mentala, spirituala, morala si sociala. În acest scop parintii sunt obligati:

a) sa supravegheze copilul;

b) sa coopereze cu copilul si sa îi respecte viata intima, privata si demnitatea;

c) sa informeze copilul despre toate actele si faptele care l-ar putea afecta si sa ia în considerare opinia acestuia;

d) sa întreprinda toate masurile necesare pentru realizarea drepturilor copilului lor;

e) sa coopereze cu persoanele fizice si persoanele juridice care exercita atributii în domeniul îngrijirii, educarii si formarii profesionale a copilului.

Exercitarea drepturilor si îndeplinirea obligatiilor mentionate mai sus de catre parintele care nu mai locuieste cu copilul sau sau care a fost separat de acesta printr-o hotarâre judecatoreasca nu poate fi realizata decât în cadrul unui program adecvat de realizare a legaturilor parintesti, program care trebuie sa nu fie excesiv, dar care sa dea posibilitatea acestui parinte de a face parte din viata copilului în mod egal ca si parintele care îl are în îngrijire permanenta, fara nici o discriminare.

În raport de obiectul cauzei, instanta este îndreptatita sa cenzureze programul de vizita solicitat de parti si sa stabileasca modalitatea cea mai adecvata de exercitare a legaturilor parintesti.

Programul de realizare a legaturilor parintesti stabilit de catre prima instanta nu corespunde în totalitate interesului superior al copilului si nu respecta criteriile de exigenta impuse de Legea nr.272/2004 din moment ce s-a dispus ca acesta sa aiba loc exclusiv în prezenta mamei fara ca instanta sa aduca o motivare obiectiva si rezonabila privind alegerea acestei modalitati, critica apelantului în acest sens fiind fondata. Lipsa unor dovezi pertinente din care sa rezulte ca minorul ar fi prejudiciat în vreun fel daca tatal l-ar lua la plimbare de la domiciliul nu justifica aceasta maniera de exercitare a legaturilor parintesti si nici nu corespunde jurisprudentei CEDO în aceasta materie. Curtea Europeana a statuat faptul ca legaturile personale între parinte si copilul sau reprezinta un element fundamental al vietii de familie chiar daca relatia dintre parinti s-a rupt , iar masurile interne care ar împiedica o asemenea relatie constituie o ingerinta în viata de familie protejat de art.8 din Conventiei.

În speta a rezultat cu prisosinta ca între parti exista o stare de conflict, ca mama manifesta rezerva fata de dorinta tatalui sa-si viziteze copilul, argumente care justifica modificarea programului de vizita încuviintat de prima instanta întrucât realizarea acestuia doar în prezenta acesteia, fara posibilitatea luarii de la domiciliu, nu reprezinta maniera cea mai adecvata Mai mult decât atât, relatiile care au existat între fostii soti nu trebuie sa influenteze legatura parintelui caruia nu i s-a încredintat copilul cu acesta din urma.

Si critica cu privire la pensia de întretinere este întemeiata deoarece prima instanta a calculat gresit cuantumul acesteia fara a se avea în vedere ca suma de 600 lei este venitul brut minim pe economie si nu net. Cum din aceasta suma se scad contributiile sociale, baza de calcul la care trebuia sa se raporteze instanta este suma de 420 de lei. Cum limita de Ľ din venit pentru un copil este plafonul maxim la stabilirea întinderii pensiei de întretinere, tribunalul va stabili suma de 100 lei lunar în sarcina apelantului pe care trebuie sa o achite intimatei în folosul minorului.

Pentru aceste considerente, tribunalul în baza art.296 cod proc.civila va admite apelul declarat de IA FLORIAN împotriva sentintei civile nr. 194 din 15-02.2010 a Judecatoriei Husi pe care o va schimba în parte conform dispozitivului prezentei decizii.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite apelul declarat de IA împotriva sentintei civile nr. 194 din 15-02.2010 a Judecatoriei Husi pe care o schimba în parte, în sensul ca:

Obliga pârâtul sa achite reclamantei, în folosul minorului, o pensie de întretinere, în suma de 100 lei lunar, începând cu data de 9.12.2009 si pâna la majoratul minorului.

Încuviinteaza ca pârâtul sa aiba legaturi parintesti cu minorul, în ultima zi de duminica a fiecarei luni calendaristice, între orele 9.00-13.00 , cu posibilitatea luarii acestuia de la domiciliu ,în municipiul Husi.

Pastreaza restul dispozitiilor sentintei.

Definitiva. Cu recurs în 30 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica de la 16 Noiembrie 2010.

Etichete: