Top

Revendicare imobiliară

Dosar nr. 483/244/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECTIA CIVILA

DECIZIE Nr. 1840/R

Sedinta publica de la 14 Decembrie 2010

Instanta constituita din:

PRESEDINTE PETRUS CIPRIAN DIACONARU

Judecator DIANA ELENA SÎRGHI

Judecator MIRELA-CRISTINA TÂRLEA

Grefier ANCA CIOCAN

———–

Pe rol, la ordine se afla solutionarea recursului civil declarat de catre recurent – pârât MC, cu domiciliul în , în contradictoriu cu intimat – reclamant LG, cu domiciliul în, împotriva sentintei civile nr. 455/27.04.2010, pronuntata de Judecatoria Husi, având ca obiect – revendicare imobiliara.

La apelul partilor facut în sedinta publica a raspuns recurentul – pârât MC , precum si intimatul – reclamant LG, asistat de avocat Zapodeanu C. , ce depune în sedinta publica delegatie de substituire pentru d-l avocat Chiper C.

Procedura legal îndeplinita.

S-a expus referatul cauzei de catre grefier care învedereaza ca: prezenta cauza se afla la al treilea termen de judecata; la data de 14 decembrie 2010 prin intermediul serviciului registratura al instantei s-a înregistrat cererea d-nei avocat Butnariu E., pentru recurent , de lasare a cauzei la a doua strigare , fiind invocate motive medicale, cu depunerea de înscrisuri în acest sens.

S-au verificat actele de la dosar dupa care, instanta pune în discutie cererea de lasare a cauzei la a doua strigare astfel cum solicita aparatorul ales al recurentului .

Fata de cererea de lasare a cauzei la a doua strigare, avocat Zapodeanu C. arata ca nu se opune .

La reluarea cauzei, la a doua strigare, la sfârsitul sedintei de judecata, la apelul nominal facut în sedinta publica a lipsit recurentul – pârât MC , prezent fiind intimatul – reclamant LG, asistat de avocat Zapodeanu C. , cu delegatie de substituire pentru d-l avocat Chiper C.

Nemaifiind alte cereri de formulat în cauza si nici motive de amânare a cauzei, se acorda cuvântul fata de cererea de recurs promovata de pârâtul Macovei C-tin.

Avocat Zapodeanu C. , pentru intimat , solicita respingerea recursului formulat de pârât , nefiind motive pentru reformarea hotarârii instantei de fond, criticile aduse acesteia sunt neîntemeiate .

Fata de prima critica adusa, cu privire la suprafata de teren solicitata de reclamant în suprafata de 200 mp , instanta admitând actiunea pentru suprafata de 1800 mp , se mentioneaza ca ulterior s-a formulat o cerere de completare de catre reclamant , astfel încât dupa efectuarea expertizei în cauza s-a retinut o suprafata de 1328 mp .

Se solicita respingerea criticilor aduse raportului de expertiza de catre recurent cu motivarea ca lucrarea efectuata nu este o lucrare stiintifica , întrucât pârâtul avea posibilitatea formularii unor obiectiuni la raportul de expertiza , lucru ce s-a si petrecut, expertul raspunzând la un asemenea punct, ce viza planul parcelar de punere în posesie , din care a reiesit tocmai situatia învederata anterior.

Pentru aceste considerente se solicita respingerea recursului si mentinerea hotarârii instantei de fond ca temeinica si legala.

Instanta declara dezbaterile închise si ramâne în pronuntare asupra recursului declarat de Macovei C-tin.

INSTANTA

Deliberând asupra recursului civil de fata constata urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 455 din data de 27.04.2010 pronuntata de Judecatoria Husi a fost admisa admite actiunea civila formulata de reclamantul LG în contradictoriu cu pârâtul MC si a fost obligat pârâtul sa lase reclamantului în deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 1328 mp. situata în extravilanul satului Gugesti, com. Botesti, tarlaua 47, pct.”Valea Bascanei”. S-a retinut ca schita topometrica întocmita de expert Onceanu Vasile aflata la fila 77 în dosar face parte integranta din prezenta hotarâre.

Prin aceeasi sentinta, în baza art. 482 cod civil, a fost obligat pârâtul sa achite reclamantului suma de 704 lei reprezentând despagubiri pentru lipsa de folosinta a terenului precum si suma de 1031,06 lei reprezentând cheltuieli de judecata.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, prima instanta a retinut urmatoarele:

Reclamantul LG este proprietarul a doua suprafete de teren arabil situate în extravilanul satului Gugesti, com.Botesti, tarlaua 47, parcelele 24 si 190, pct.”Valea Bascanei” iar pârâtul MC este proprietarul a doua suprafete de teren în pct.”Valea Bascanei”, una cu destinatia de arabil si una cu destinatia de pasune situate în tarlaua 47, parcelele 25 si 25/1, aceste suprafete de teren ale partilor fiind învecinate hat în hat.

Din concluziile raportului de expertiza topometrica reiese ca pârâtul ocupa de la reclamant suprafata de 1328 mp., conform schitei aflata la fila 77 în dosar. Tot din concluziile raportului reiese ca, c.v. lipsei de folosinta de care a fost lipsit reclamantul în ultimii 3 ani este de 704 lei (productia de porumb ce ar fi putut-o obtine reclamantul de pe suprafata de teren ocupata abuziv de pârât).

Din cuprinsul raportului de expertiza mai reiese faptul ca, pârâtul a ocupat abuziv suprafata de teren de la reclamant, ca urmare a faptului ca acesta din urma avea domiciliul si locul de munca în mun. Vaslui si venea mai rar în satul Gugesti pentru a-si vedea proprietatea. Pârâtul, imediat dupa punerea în posesie, a plantat vita de vie, fara consultarea riguroasa a vecinilor pentru fixarea corecta a hotarelor. Când reclamantul a constatat ca i s-a încalcat proprietatea a purtat discutii cu pârâtul care partial a recunoscut aceasta încalcare însa a sperat ca va rezolva pe cale amiabila conflictul dintre ei.

În drept, actiunea în revendicare este actiunea reala prin care proprietarul neposesor solicita de la posesorul neproprietar sa-i lase în deplina proprietate si linistita posesie un anumit bun.

În speta, pârâtul ocupa de la reclamant suprafata de 1328 mp. conform raportului de expertiza si schitei anexa de la fila 77 din dosar. Din acest motiv, vazând si disp.art.480 cod civil, instanta va obliga pârâtul sa lase reclamantului în deplina proprietate si linistita posesie aceasta suprafata de teren.

Cu privire la capatul de cerere privind despagubirile pentru lipsa de folosinta, prima instanta l-a admis în baza art.482 cod civil.

Împotriva acestei hotarâri a formulat recurs MC, criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie, pentru urmatoarele considerente:

În motivare, recurentul a aratat ca sentinta atacata este atât netemeinica cât si nelegala, deoarece, desi cererea de chemare în judecata vizeaza revendicarea unei suprafete de teren în suprafata stricta de 200 m.p., aceasta suprafata fiind indicata expres de catre reclamant, instanta de judecata obliga pârâtul sa lase în deplina proprietate si linistita posesie o suprafata mult mai mare, respectiv suprafata de 1328mp, motiv pentru care apreciaza recurentul ca sunt incidente prevederile punctului 6 al art.304 din Cod de proc. Civila.

În ceea ce priveste netemeinicia recurentul considera ca hotarârea recurata a fost data fara a exista temei legal si cu aplicarea gresita a legi deoarece, probele pe care se sprijina hotarârea sunt contradictorii iar instanta de fond nu a dat aprecierea cuvenita fiecareia dintre ele. Astfel, în opinia recurentului, sunt date puteri probante expertizei topo agricole, netinându-se cont de celelalte categorii de probe, respectiv depozitiile martorilor si înscrisurile aflate la dosarul cauzei. Referindu-se la expertiza topo, recurentul a învederat ca aceasta nu are nici o legatura cu sintagma de lucrare stiintifica, termen în care ar trebui sa se încadreze o astfel de proba iar obiectiunile formulate nu au fost tratate decât evaziv mentinând instanta în eroare atâtâ timp cât, din schitele efectuate în cauza rezulta ca ar detine integral suprafata înscrisa în titlul de proprietate si ca ocupa pe partea de Est o latime de 11.55m din terenul reclamantului când de fapt, în realitate daca s-ar pune în executare o astfel de hotarâre deschiderea la drumul DE 1120 cu care se învecineaza în partea de Est ar ramâne doar de l,45m.

Reclamantul arata ca, nu poate fi îmbratisat punctul de vedere exprimat de expert si însusit de catre instanta de judecata conform caruia toti proprietarii începând de la parcela 24 ar trebui sa îsi mute linia de hotar pe limita de Est cu 1 l,55m deoarece, la situatia gasita în teren de catre expert are la baza o multitudine de erori survenite la nivelul Unitati Administrativ Teritoriale care au pus în aplicare legile Fondului Funciar. Sustine recurentul ca, desi a învederat instantei de fond si a probat ca de la punerea în posesie în anul 1991 a detinut si detine aceiasi suprafata de teren, fara a depasi suprafata consemnata în titlul de proprietate si ca pe aceasta suprafata de teren a cultivat vita de vie, instanta nu a tinut cont absolut deloc de sustinerea sa.

În final, recurentul a precizat ca, a aratat în mai multe rânduri reprezentantilor primariei ca odata cu emiterea autorizatilor de construire a caselor pe suprafetele din planul parcelar ce se afla la dosarul cauzei, proprietarii terenurilor respective au mutat semnele de hotar de la DE 1120 si astfel s-a ajuns în situatia de îngustare a deschiderii terenului reclamantului catre drumul de exploatatie mai sus indicat.

În drept, recursul a fost întemeiat pe dispozitiile art.299 si urmatoarele Cod procedura civila .

Intimatul, legal citat, nu a formulat întâmpinare însa, prin notele de concluzii scrise a solicitat respingerea recursului ca nefondat si mentinerea hotarârii primei instante ca fiind legala si temeinica .

În dovedirea recursului, recurentul a solicitat iar instanta a încuviintat administrarea probei cu înscrisuri, însa acesta nu a mai depus niciun înscris.

Analizând actele si lucrarile dosarului, cu privire la cererea de recurs formulata , instanta de control judiciar constata ca aceasta este neîntemeiata, urmând a fi respinsa pentru urmatoarele considerente:

Urmare a cererii de reconstituire a dreptului de proprietate intimatului LG i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 4 ha si 3496 mp teren arabil pe raza satului Gugesti, com. Botesti, fiind emis Titlul de proprietate nr.363/47418/29.09.1997 ( fila 4 dosar nr. 252/333/2009 al Judecatoriei Vaslui).

De cealalta parte, recurentului MC i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru ( filele 30 – 31 dosar fond) suprafata de 1 ha si 1195 mp teren arabil pe raza satului Gugesti, com. Botesti, fiind emis Titlul de proprietate nr.893/48278/17.12.1998 ( fila 9 dosar nr. 252/333/2009 al Judecatoriei Vaslui).

Dispozitii legale incidente :

Cod civil: art. 480 : „ proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura si dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut”. art 998-999” Orice fapta a omului, care cauzeaza altuia prejudiciu, obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat, a-l repara. (Cod civil 767, 1014, 1162, 1198, 1435, 1483, 1902).” „Omul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar si de acela ce a cauzat prin neglijenta sau prin imprudenta sa.”

Astfel, din analiza actelor si lucrarilor dosarului, prin prisma dispozitiilor legale redate mai sus, instanta de control judiciar retine ca recursul este nefondat, sentinta instantei de fond fiind, legala si temeinica .

Instanta de control judiciar retine ca invocarea punctului 6 al art. 304, ca motiv de recurs este neîntemeiata, instanta nepronuntându-se asupra unui capat de cerere care nu s-a cerut sau pe mai mult decât s-a cerut .

Astfel, este adevarat ca, initial, intimatul reclamant a solicitat suprafata de 200 mp teren, mentionând expres ca întinderea suprafetei este aproximativa iar dupa efectuarea raportului de expertiza, acesta si-a precizat – în conditiile art. 132 alin 2 pct. 2 Cod procedura civila, actiunea solicitând obligarea pârâtului sa-i lase în proprietate suprafata de 1328 mp teren ( fila 84 dosar fond) .

În aceste conditii, instanta de fond a solutionat actiunea în limitele cu care a fost investita legal de catre intimatul reclamant, din acest punct de vedere recursul fiind nefondat, asa cum s-a aratat mai sus.

De asemenea, instanta de recurs retine ca nu sunt incidente nici dispozitiile art. 304 pct. 9 Cod procedura civila, sentinta atacata având temei legal si fiind data cu aplicarea corecta a legii .

Actiunea în revendicare este actiunea prin care proprietarul neposesor cere posesorului neproprietar recunoasterea dreptului sau de proprietate si restituirea lucrului .

Din analiza sentintei atacate, se observa ca instanta de fond a apreciat actiunea, în conformitate cu probatoriul administrat în cauza, conform situatiei de fapt retinuta în considerentele expuse anterior acestei analize, indicând expres motivele relevante care au determinat-o sa adopte aceasta solutie .

Regula „actori incumbit probatio” înscrisa în art. 1169 Cod civil se aplica si în materia dovedirii dreptului de proprietate .

Fata de dispozitiile art.1169 Cod Civil, instanta considera ca, in cauza de fata reclamantele au facut dovada îndeplinirii conditiilor pentru admiterea unei astfel de actiuni, dovada ce reiese din probele administrate în cauza, respectiv înscrisuri ( titlurile de proprietate), raportul de expertiza topo si declaratiile martorilor .

Faptul ocuparii terenului intimatului reclamant de catre recurentul pârât rezulta din declaratiile martorilor audiati, Iftene Vasile ( fila 41)si Enea Ioan, acesta din urma propus chiar de recurentul pârât (fila 37 din dosar), care a relatatca, în urma masuratorilor efectuate de catre cineva din primarie, li s-a pus în vedere sa mute rândurile de vie.

De remarcat ca martorii au relatat situatii de fapt constatate ex propriis sensibus, percepând în mod direct situatiile învederate .

Pe de alta parte, cele doua declaratii se coroboreaza din plin cu raportul de expertiza si raspunsul la obiectiuni întocmite de catre Onceanu Vasile ( filele 5358, 72 – 77) din care rezulta fara dubiu ca recurentul foloseste terenul intimatei .

Instanta va retine aceasta concluzie a expertului, deoarece este logica si demonstrata tehnic prin masurarea celor doua suprafete dobândite de parti conform titlurilor lor de proprietate, plecând de la linia de hotar fixa, ce nu a fost modificata, având în vedere si actele de proprietate ale partilor.

Nu în ultimul rând, instanta de control judiciar retine ca prima instanta a apreciat în mod corect probatoriul administrat în cauza, solutia rezultând fara dubiu din coroborarea probelor administrate în cauza si nu din vreo proba apreciata izolat de restul materialului probator .

Si solutia de obligare a recurentului la plata lipsei de folosinta este legala si temeinica, decurgând firesc din faptul ocuparii fara drept a terenului intimatului reclamant .

Fata de aceste considerente, vazând dispozitiile art. 3041 Cod procedura civila. si având în vedere ca, în cauza, nu sunt incidente nici unul din motivele de recurs prevazute de art. 304 Cod procedura civila sau alte motive de ordine publica, instanta va respinge recursul, urmând sa mentina hotarârea instantei de fond.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge recursul declarat de MC împotriva sentintei civile nr. 455 din 27.04.2010 pronuntata de Judecatoria Husi, pe care o mentine.

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 14 Decembrie 2010 .

Tags: