Top

Contestatie la executare

INSTANTA

La data de 12 octombrie 2010, cu nr.X a fost înregistratA la instantA contestatia la executare împotriva procesului verbal de licitatie nr.20 din 22 septembrie 2010 încheiat de BRD Groupe Societe Generale X formulatA de contestatoarea debitoare SC X SRL prin care solicitA anularea tuturor actelor de executare întocmite în dosar de executare 20/EX/2009, Executor Bancar R si suspendarea executArii silite pînA la solutionarea în mod definitiv si irevocabil a contestatiei la executare, cu cheltuieli de judecatA.

În motivarea contestatiei se sustine de cAtre contestatoarea debitoare SC X SRL cA a achizitionat un imobil pentru care a contractat un împrumut la intimata creditoare BRD Groupe Societe Generale prin contractul de credit nr.7625 din 10 septembrie 2007 în valoare de 79.319 lei, datA la care s-a încheiat si contractul de garantie imobiliarA nr.76253 prin care a oferit garantie imobilul achizitionat, pretul imobilului fiind 95.319 lei, din care a achitat avansul de 16.000 lei, iar pentru diferenta de 79.319 lei a contractat împrumutul mentionat ulterior si pentru cA la data de 10 februarie 2009 a fost emisA somatia de platA de cAtre creditoarea intimatA pentru suma de 90.500,48 lei iar la data de 22 septembrie 2010 s-a vîndut la licitatie imobilul, contestA actele de executare întrucît au fost întocmite cu încAlcarea dispozitiilor legale.

Sustine contestatoarea debitoare cA raportul de expertizA privind evaluarea imobilului a fost întocmit în lipsa reprezentantului societAtii, nu a fost înstiintatA cu privire la efectuarea raportului fiindu-i încAlcat dreptul de a formula obiectiuni, cA imobilul a fost subevaluat nefiind luate în calcul îmbunAtAtirile, astfel cA raportul de expertizA lovit de nulitate, cA publicatia de vînzare nu a fost efectuatA potrivit dispozitiilor legale, iar oferta de vînzare la licitatie nu a fost publicatA în locurile prevAzute de lege, cA nu au fost respectate dispozitiile privind vînzarea propriu zisA la licitatie deoarece li s-a dat cuvîntul participantilor care au oferit fiecare cîte un pret, fArA a se porni de la pretul de licitatie, cA potrivit disp.art.509 alin.5 cod pr.civilA, executorul bancar trebuia sA porneascA licitatia de la pretul de 64.575,75 lei si numai în situatia în care nu s-ar fi oferit acest pret, trebuia sA ia în calcul cel mai mare pret oferit, astfel cA si acest proces verbal este nul, cu precizarea cA se vor dezvolta motivele contestatiei dupA depunerea dosarului de executare silitA.

S-au anexat în copie înscrisuri: procesul verbal de licitatie nr.20 din 2 septembrie 2010, contractul de credit nr.7625 din 10 septembrie 2007.

La solicitarea instantei a fost depus în copie dosarul de executare nr.20/Ex/2009 si s-a apreciat cA se impune citarea în cauzA a adjudecatarului imobilului, XX.

Intimata creditoare BRD- GSG SA prin Sucursala X a formulat Întîmpinare prin care a solicitat respingerea contestatiei deoarece contestatoarea debitoare a beneficiat la data de 10 septembrie 2007 de un credit pe un termen de 60 luni, cu o perioadA de gratie de 6 luni, iar la data de 12 septembrie 2007 de un alt credit, garantate prin contracte de garantie imobiliarA si contracte de ipotecA asupra imobilului situat în sat si com.Banca, jud.V si pentru cA nu si-a onorat obligatiile contractuale s-a început executarea bunurilor imobile ipotecate pentru suma de 90.500,48 lei, fiind emisA la data de 10 februarie 2009, somatia de platA, iar în martie 2009 întocmit raportul de evaluare a imobilului supus executArii silite, raport înmînat sub semnAturA reprezentantului legal al societAtii, iar ulterior publicatii de vînzare cu respectarea procedurii, ultima publicatie fiind cea cu nr.7 din 7 septembrie 2010 pentru data de 22 septembrie 2010 comunicatA atît contestatoarei debitoare cît si garantilor ipotecari fiind si afisatA conform procedurii, respectiv la PrimAria B, JudecAtoria B si pe imobilul ce a fAcut obiectul executArii silite si cuprinde toate elementele obligatorii. Mai aratA intimatA creditoare cA procesul verbal de licitatie din 22 septembrie 2010 aratA exact pretul de pornire, cît si faptul cA doi licitatori au fAcut oferte sub acest pret, cA toate cerintele prevAzute de art.511 Cod proc.civilA se regAsesc în procesul verbal, cA primul motiv de contestatie cu privire la nulitatea raportului de expertizA este tardiv formulat deoarece raportul de evaluare i s-a înmînat prin semnAturA reprezentantului legal al contestatoarei debitoare la data de 7 mai 2009, astfel cA avea la îndemînA 15 zile pentru formularea contestatiei, dar si cel privind publicatia de vînzare nr.7 din 7 septembrie 2007 deoarece s-a comunicat PrimAriei Banca, JudecAtoriei B si s-a afisat pe imobilul ce face obiectul executArii silite la data de 10 septembrie 2010, orele 11,20 .

S-au anexat în copie ,actele de executare silitA la care s-a fAcut referire.

FatA de aceste sustineri, contestatoarea debitoare a dezvoltat motivele contestatiei în sensul cA nu a fost înstiintatA cu privire la întocmirea raportului de expertizA deoarece expertul trebuia sA emitA un convocator prin care sA fie înstiintatA cu cel putin cinci zile înaintea efectuArii expertizei, cA semnAtura de pe raportul de expertizA nu este a reprezentantului societAtii si nu poartA stampila cA expertul nu a fost prezent la imobil în momentul expertizArii, cA nu a întocmit un proces verbal care sA cuprindA semnAturile celor care au participat la efectuarea expertizei, cA expertul a copiat raportul de expertizA din anul 2007, cA publicatia de vînzare din 7 septembrie 2010 a fost comunicatA JudecAtoriei BArlad prin scrisoare recomandatA, cA publicatia de la sediul imobilului din sat Stoiesesti, com.Banca din 10 septembrie 2010 nu a fost afisatA, iar procesul verbal de afisare n u cuprinde un martor, cA cea de la primAria com.B a fost comunicatA prin confirmare de primire în data de 9 septembrie 2010 si desi s-a fAcut precizarea cA a fost primitA de cAtre Primarul com.B, semnAtura de confirmare de primire nu este a primarului, fiind executatA de o altA persoanA din cadrul PrimAriei, nefiind afisatA la sediul PrimAriei, probabil fiind dositA.

Mai sustine contestatoarea debitoare cA s-a stabilit data vînzArii imobilului la licitatie la data de 22 septembrie 2010 desi potrivit art.504 alin.2 Cod proc.civilA termenul stabilit pentru vînzare nu poate fi mai scurt de 30 de zile si nici mai lung de 60 de zile de la data afisArii publicatiei de vînzare, astfel cA toate vînzArile organizate de executor sunt nelegale, de la data afisArii publicatiei de vînzare si pînA la data afisArii publicatiei de vînzare trecînd mai putin de 30 de zile.

FatA de aceste motive noi invocate, intimata creditoare a precizat cA îsi mentine punctul de vedere exprimat – întîmpinare, în ce priveste sustinerea cA semnAtura de pe confirmarea de primire a corespondentei adresate PrimAriei B nu ar apartine primarului, contestatoarea debitoare are posibilitatea sA înscrie în fals actul, iar referitor la nerespectarea termenului de 30 de zile prev.de art.504 alin.2 Cod proc.civilA, acest termen se aplicA în cazul primei vînzAri la licitatii, ori pentru vînzArile ulterioare sunt aplicabile disp.art.509 alin.5 Cod proc.civilA care prevAd cA, în cazul în care nu este oferit nici pretul la care imobilul a fost evaluat, vînzarea se va amîna la un alt termen de cel mult 60 de zile, pentru care se va face o nouA publicatie de vînzare în conditiile art.504 alin.3 Cod proc.civilA, neexistînd obligatia ca la data afisArii publicatiei pînA la data vînzArii la licitatie sA treacA un termen de 30 de zile.

În sedinta publicA din 24 noiembrie 2010, contestatoarea debitoare a fAcut precizarea cA, contestA toate actele de executare si solicitA sA se constate nulitatea raportului de expertizA si a tuturor publicatiilor de vînzare inclusiv a actului de adjudecare.

Instanta a pus în discutie si exceptia tardivitAtii formulArii contestatiei privind actele de executare întocmite pînA la data întocmirii procesului verbal de licitatie din 22 septembrie 2010, contestatoarea debitoare a solicitat respingerea exceptiei, aceasta fiind unitA cu fondul cauzei, dar si cea invocatA de intimata creditoare BRD Groupe Societe Generale X.

Prezent în instantA, în sedinta publicA din 8 decembrie 2010, intimatul adjudecatar Dobrea Nelu a invocat exceptia lipsei calitAtii sale procesuale pasive, exceptie respinsA de instantA întrucît în situatia admiterii contestatiei efectele anulArii actului de adjudecare se vor resfrînge si asupra acestuia.

Prin întîmpinare, intimatul adjudecatar a solicitat respingerea contestatiei arAtînd cA este de acord cu sustinerile intimatei creditoare BRD Groupe Societe Generale din întîmpinare iar la termenul din 5 ianuarie 2011 cu exceptia tardivitAtii contestatiei.

Instanta a admis proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei, fiind respinsA proba cu martori solicitatA de contestatoarea debitoare pentru a dovedi cA semnAtura de pe dovada de comunicare a publicatiei de la PrimAria comunei B nu apartine Primarului.

Din analiza actelor si lucrArilor dosarului, instanta retine cA contestatoarea debitoare SC X SRL contestA toate actele de executare întocmite în dosarul de executare nr.20/Ex/2009, Executor Bancar R A.

Potrivit disp.art.399 alin.1 Cod proc.civilA, împotriva executArii silite, precum si împotriva oricArui act de executare se poate face contestatie de cAtre cei interesati sau vAtAmati prin executare însA termenul în care se poate face este de 15 zile de la data cînd contestatorul a luat cunostintA de actul de executare pe care-l contestA, asa cum prevAd disp.art.401 alin.1 lit.a Cod proc.civilA.

Contestatia a fost înregistratA pe rolul instantei la data de 12 octombrie 2010 si deoarece procesul verbal de licitatie nr.20 din 22 septembrie 2010 i-a fost comunicat la data de 23 septembrie 2010 contestatoarea debitoare este în termen legal sA-l conteste. Nu poate fi retinutA sustinerea contestatoarei debitoare cA este în drept sA conteste si celelalte acte de executare, ori sA invoce nulitatea raportului de expertizA deoarece raportul de evaluare din martie 2009 i-a fost comunicat reprezentantului societAtii prin semnAturA, dovadA valabilA pînA la înscrierea în fals, a avut cunostintA de existenta celorlalte acte de executare asa cum rezultA din dovezile de comunicare ale penultimei publicatii de vînzare nr.6 din 2 august 2010 întocmitA pentru termenul de 24 august 2010 si ultimei publicatii de vînzare nr.7 din 7 septembrie 2010, cu precizarea cA pretul de începere a licitatiei este cu 25% redus fatA de pretul initial, astfel cA instanta nu mai poate analiza argumentele privind nulitatea raportului de expertizA.

În ce priveste modalitatea de comunicare a publicatiei de vînzare nr.7 din 7 septembrie 2010 existA dovada cA a fost comunicatA contestatoarei debitoare la data de 10 septembrie 2010, JudecAtoriei B la data de 8 septembrie 2010, existA procesul verbal din 10 septembrie2010 în care se mentioneazA cA s-a afisat la adresa imobilului, deci publicatia de vînzare a fost afisatA în locurile prevAzute de disp.art.504 alin.3 Cod proc.civilA, inclusiv la sediul PrimAriei com.B unde este situat imobilul, asa cum rezultA din confirmarea de primire aflatA la file 16 dosar de executare.

DacA cu privire la celelalte acte de executAri pe care le contestA, instanta apreciazA cA prezenta contestatie este tardiv formulatA, cu privire la modalitatea de comunicare a publicatiei de vînzare nr.7 din 7 septembrie 2010, la PrimArie com.B, apreciazA cA este în drept sA o analizeze, deoarece contestatoarea sustine cA a fost prejudiciatA întrucît nu poartA semnAtura primarului. A se observa din dosarul de executare silitA, cA executorul judecAtoresc s-a deplasat în localitatea S si la sediul creditoarei pentru a afisa publicatia de vînzare, iar la JudecAtoria B si primAria B au fost înaintate adresele din 7 septembrie 2010 pentru a se da curs prevederilor art.504 alin.3 cod proc.civilA si a se proceda la afisarea publicatiei de vînzare nr.7 din 7 septembrie 2010.

ExistA confirmAre de primire, pentru PrimAria B fiind aplicatA stampila institutiei, astfel cA atît timp cît executorul judecAtoresc a fAcut demersurile necesare pentru afisarea publicatiei nu se poate imputa organului de executare cA, confirmarea de primire nu poartA semnAtura primarului, întrucît este posibil ca o altA persoanA sA fi fost desemnatA pentru ridicarea corespondentei.

În ce priveste procesul verbal de licitatie din 22 septembrie 2010, acesta cuprinde elementele prev.de art.511 Cod proc.civilA, respectiv participantii la licitatie, sumele oferite precum si adjudecatarul imobilului, fiind semnat de executorul bancar, creditoare si adjudecatar deoarece contestatorul debitor nu a fost prezent, la fixarea termenului pentru vînzare avîndu-se în vedere disp.art.509 alin.5 Cod proc.civilA care prevAd cA în cazul în care nu s-a oferit nici pretul la care imobilul a fost evaluat, vînzarea se va face la un alt termen, de cel mult 60 de zile, pentru care se va face o nouA publicatie de vînzare, iar la acest termen licitatia începe de la pretul de 75% din cel la care a fost evaluat, la pretul cel mai mare oferit, ori în cazul de fatA prima publicatie de vînzare a fost întocmitA la data de 17 iunie 2009, iar pînA la data de 22 septembrie 2010, cînd s-a vîndut imobilul au fost întocmite alte cinci publicatii.

Pentru argumentele mentionate si în baza art.401 alin.1 Cod proc.civilA se va admite exceptia tardivitAtii contestatiei de executare silitA privind actele de executare silitA întocmite în dosarul nr.20/Ex/2009, pînA la data întocmirii procesului verbal de licitatie din 22 septembrie 2010, inclusiv solicitarea privind nulitatea raportului de expertizA, cu exceptia modalitAtii de comunicare a publicatiei de vînzare nr.7 din 7 septembrie 2010 la primAria com.Banca, acte de executare pe care le mentine. Se va respinge contestatia si pe fond cu privire la procesul verbal de licitatie nr.20 din 22 septembrie 2010 si modalitatea de comunicare a publicatiei de vînzare nr.7 din 7 septembrie 2010 la PrimAria B, acte de executare pe care le mentine ca fiind întocmite cu respectarea dispozitiilor art.504, art.509, art.511 cod proc.civilA.

De mentionat cA suspendarea executArii silite pînA la solutionarea definitivA si irevocabilA a prezentei contestatii nu se poate dispune întrucît disp.art.403 alin.1 Cod proc.civilA privesc suspendarea executArii pînA la solutionarea contestatiei cu plata unei cautiuni.

Ca o consecintA a respingerii contestatiei ,contestatoarea debitoare urmeazA a fi obligatA la plata cheltuielilor de judecatA efectuate de adjudecatar reprezentînd onorar de avocat.

Contestatia a fost legal timbratA si s-a aplicat timbru judiciar corespunzAtor.

Etichete: