Top

Contestatie la executare

Sub nr. 2010 a fost inregistrata la instanta contestatia la executarea silita inceputa in dosarul de executare nr. 2010 al biroului executorului judecatoresc S I M din B, in baza sentintei civ. nr. 2010 pronuntata de Judecatoria B, contestatie formulata de debitoarea-contestatoare Automobile Club Roman Bucuresti, Automobile Club Roman Filiala Interjudeteana Vaslui-Bacau, in contradictoriu cu creditoarea SC B SRL B, cu debitoarea-intimata SC C G SRL B si cu tertii popriti Raiffeisen Bank Bucuresti si Banca Romana de Dezvoltare- GSG –Sucursala B.

In motivarea contestatiei, debitoarea-contestatoare a aratat ca executarea silita inceputa este nelegala, deoarece sunt incalcate dispozitiile Legii nr. 202/2010, prin care se instituie interdictia evacuarii persoanelor din locuinte in perioada decembrie-martie, in cadrul unei proceduri de executare.

Debitoarea-contestatoare a solicitat anularea tuturor actelor de executare efectuate in dosarul de executare nr. 2010 al biroului executorului judecatoresc S I M si suspendarea executarii silite pana la solutionarea contestatiei.

Contestatoare-debitoare nu a folosit probe in dovedirea contestatiei.

Biroul executorului judecatoresc SSa comunicat instantei, in copie, dosarul de executare nr. 2010.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, se retin urmatoarele:

Prin sentinta civ. nr. 2010, pronuntata de Judecatoria B, a fost admisa actiunea in revendicare formulata de reclamanta SC B SRL B, in contradictoriu cu paratele Automobile Club Roman Bucuresti, Automobile Club Roman Filiala Interjudeteana Vaslui-Bacau si SC C G SRL B si au fost obligate paratele sa lase reclamantei, in deplina proprietate si posesie, imobilul-spatiu comercial situat in B, str. Republicii nr. 181 (fost nr. 189), bl. S1-2, parter si cota indiviza de teren intravilan aferent spatiului comercial mentionat, imobil cu nr. provizoriu cadastral 264.

Totodata, prin sentinta mentionata, a fost admisa cererea formulata de reclamanta pentru anularea contractului de inchiriere incheiat la data de 2006 intre paratele A.C.R. Filiala Vaslui si SC C G SRL, contract care a fost anulat.

Prin aceeasi sentinta paratele au fost obligate sa plateasca, reclamantei, in solidar, cheltuieli de judecata in suma de 2.734,80 lei.

Sentinta civ. nr. 2010, pronuntata de Judecatoria B, a ramas irevocabila prin decizia civ. nr. 2010, pronuntata de Tribunalul V, prin care a fost respins recursul formulat de Automobile Club Roman Filiala Vaslui-Bacau.

Sentinta civ. nr.2010, pronuntata de Judecatoria B, a fost investita cu formula executorie.

Prin cererea din data de 9.11.2010, creditoarea SC B SRL B a solicitat biroului executorului judecatoresc SS executarea silita a sentintei civ. nr. 2010 a Judecatoriei B.

Cererea de executare silita face obiectul dosarului de executare nr. 2010 al biroului executorului judecatoresc SS.

Prin incheierea pronuntata la data de 16 nov.2010 in dosarul civ. nr. 2010 al Judecatoriei B a fost admisa cererea de executare silita a sentintei civ. nr. 2010 a Judecatoriei B, cerere formulata de executorul judecatoresc SS si s-a incuviintat executarea silita a sentintei mentionate.

Prin procesul-verbal nr.2010, intocmit de executorul judecatoresc s-a stabilit ca onorariul de executare si cheltuielile de executare sunt in suma totala de 7.784,30 lei, din care: 5.200 lei, onorariu de executare; 2.200 lei onorariu asistenta la executare; 14,30 lei taxe judiciare; 10 lei formare dosar; 10 lei emitere somatie; 20 lei cheltuieli transmitere prin posta; 30 lei arhivare dosar.

Prin somatiile nr.2010, executorul judecatoresc a somat debitoarele Automobile Club Roman Bucuresti, Automobile Club Roman Filiala Interjudeteana Vaslui-Bacau si SC C G SRL B sa se conformeze dispozitivului sentintei civ. nr. 2010, pronuntata de Judecatoria B, in sensul de a lasa in deplina proprietate si posesie spatiul comercial mentionat si de a plati cheltuielile de judecata, precum si onorariul de executare si cheltuielile de executare.

La data de 9.12.2010, executorul judecatoresc s-a deplasat la imobilul-spatiu comercial situat in B, str. Republicii nr. 181 (fost nr. 189), bl. S1-2, ocazie cu care debitoarea SC C G a predat creditoarei cheile de acces in acest imobil, imobilul fiind astfel evacuat de catre parate.

Faptul predarii-primirii imobilului, precum si faptul punerii creditoarei in posesia acestui imobil au fost consemnate in procesul-verbal nr.2010, intocmit de executorul judecatoresc.

Prin adresele nr. 2010, executorul judecatoresc a solicitat tertilor popriti Raiffeisen Bank Bucuresti si Banca Romana de Dezvoltare- GSG –Sucursala B infiintarea popririi asupra conturilor bancare deschise la aceste unitati bancare de catre debitoarea SC C G SRL B, pana la concurenta sumei totale de 7.784, 30 lei, reprezentand cheltuieli de judecata si cheltuieli de executare.

Adresele de infiintare a popririi, au fost emise de catre executorul judecatoresc urmare a adresei nr. 16551/2.12.2010, prin care Administratia Finantelor Publice B a comunicat ca SC C G are deschise conturi la Raiffeisen Bank Bucuresti si Banca Romana de Dezvoltare- GSG –Sucursala B.

Din cele sus expuse, rezulta ca sentinta civ. nr.2010, pronuntata de Judecatoria B a fost executata in parte, in sensul ca debitorii au evacuat imobilul-spatiu comercial situat in B, str. Republicii nr. 181 (fost nr. 189), bl. S1-2.

Potrivit art. 399 alin.1 Cod.proc.civ., „Impotriva executarii silite, precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare (…)”.

Or, in cauza de fata, contestatoarea-debitoare nu a dovedit ca, prin faptul evacuarii imobilului, i-ar fi fost cauzata acesteia vreo vatamare.

In plus, prin art. 5781 din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, s-au prevazut urmatoarele:

„Nicio evacuare din imobilele cu destinatie de locuinta nu poate fi facuta de la data de 1 decembrie si pana la data de 1 martie a anului urmator, decat daca creditorul face dovada ca, in sensul dispozitiilor legislatiei locative, el si familia sa nu au la dispozitie o locuinta corespunzatoare ori ca debitorul si familia sa au o alta locuinta corespunzatoare in care s-ar putea muta de indata.

Dispozitiile alin. 1 nu se aplica in cazul evacuarii persoanelor care ocupa abuziv, pe cai de fapt, fara niciun titlu, o locuinta, si nici celor care au fost evacuati pentru ca pun in pericol relatiile de convietuire sau tulbura in mod grav linistea publica”.

Rezulta ca textul art. 5781 din Legea nr. 202/2010 se refera la imobilele cu destinatia de locuinta, iar nu la imobilele cu destinatia de spatiu comercial, asa cum este cazul imobilului la care se refera sentinta civ. nr.2010 a Judecatoriei B.

In conditiile aratate, motivele invocate de constatatoare conform carora evacuarea imobilului din B, str. R nr. bl. ar fi nelegala, sunt neintemeiate.

Privitor la procesul-verbal nr.2010, prin care executorul judecatoresc a stabilit ca onorariul de executare si cheltuielile de executare sunt in suma totala de 7.784,30 lei (5.200 lei, onorariu de executare; 2.200 lei onorariu asistenta la executare; 14,30 lei taxe judiciare; 10 lei formare dosar; 10 lei emitere somatie; 20 lei cheltuieli transmitere prin posta; 30 lei arhivare dosar), din actele aflate in dosarul de executare rezulta ca SC B SRL B a platit urmatoarele sume: 4 lei taxa judiciara de timbru, 5.000 lei, onorariu avocat, platit cu chitanta nr. 2010, in total creditoarea a platit suma de 5.004 lei.

In cauza sunt aplicabile prev. art. 3717 Cod. proc. civ., conform carora:

„Partea care solicita indeplinirea unui act sau a altei activitati care intereseaza executarea silita este obligata sa avanseze cheltuielile necesare in acest scop. Pentru actele sau activitatile dispuse din oficiu cheltuielile se avanseaza de catre creditor.

Cheltuielile ocazionate de efectuarea executarii silite sunt in sarcina debitorului urmarit, afara de cazul cand creditorul a renuntat la executare sau daca prin lege se prevede altfel. De asemenea, debitorul va fi tinut sa suporte cheltuielile de executare facute dupa inregistrarea cererii de executare si pana la data realizarii obligatiei stabilite in titlul executoriu prin executare voluntara.

Sumele ce urmeaza sa fie platite se stabilesc de catre executorul judecatoresc, prin proces-verbal, pe baza dovezilor prezentate de partea interesata, in conditiile legii.

Pentru sumele stabilite potrivit prezentului articol procesul-verbal constituie titlu executoriu”.

Din interpretarea textului de lege sus enuntat, rezulta ca cheltuielile de executare silita trebuie avansate de catre creditor, urmand ca debitorul sa suporte cheltuielile efectuate pe toata durata executarii.

In cauza de fata, din actele dosarului de executare silita rezulta ca, creditoarea a platit suma totala de 5.004 lei, reprezentand taxa judiciara de timbru si onorariu de avocat. Ca urmare, din totalul onorariului de executare si a cheltuielilor de executare de 7.784,30 lei, stabilite de executorul judecatoresc prin procesul-verbal nr. 461/24.11.2010, se justifica numai suma de 5.004 lei. Aceasta deoarece din dosarul de executare silita nu rezulta ca, creditoarea ar fi platit efectiv suma de 7.784,30 lei.

Fata de situatia retinuta, in temeiul art. 404 alin.1 Cod. proc. civ., instanta va admite in parte contestatia formulata impotriva procesului-verbal nr. 461/24.11.2010, a somatiilor de plata nr. 461/24.11.2010435/2010 si a adreselor nr. 461/13.12.2010, prin care s-a solicitat tertilor popriti Raiffeisen Bank Bucuresti si Banca Romana de Dezvoltare- GSG –Sucursala B infiintarea popririi, emise in dosarul de executare nr. 461/2010 al biroului executorului judecatoresc Stan Iulian Marius, si va dispune indreptarea acestora, in sensul inlaturarii onorariului de executare de 5.200 lei, neplatit de catre creditoare, precum si in sensul ca cheltuielile de executare efectuate pana in prezent in dosarul de executare sunt in suma de 5.004 lei, iar nu in suma de 2.584,30 lei, cat s-a mentionat in somatie.

Se vor mentine celelalte acte de executare efectuate in dosarul de nr. 461/2010 al biroului executorului judecatoresc SS.

Cu privire la cererea prin care contestatoarea-debitoare a solicitat suspendarea executarii silite, se retine ca, instanta a pus in vedere acesteia sa plateasca o cautiune de 1.000 lei, asa cum prevad dispozitiile art. 403 alin.1 Cod.proc.civ..

Contestatoarea-debitoare nu a facut dovada platii acestei cautiuni, motiv pentru care cererea pentru suspendarea executarii silite formulata de contestatoarea-debitoare urmeaza sa fie respinsa. Aceeasi concluzie se impune si fata de situatia ca imobilul-spatiu comercial a fost deja evacuat de catre debitoare.

Contestatoarea-debitoare a efectuat in proces cheltuieli de judecata in suma totala de 199 lei (194 lei taxa judiciara de timbru; 5 lei timbru judiciar ). In totalul cheltuielilor de judecata nu se va include onorariul avocatului care a asigurat asistenta juridica a contestatoarei-debitoare, deoarece avocatul contestatoarei-debitoare a depus la dosar numai factura nr. 31/7.12.2010, factura care nu face dovada, prin ea insasi, a platii onorariului de avocat.

Potrivit art. 274 alin.1, art. 276 Cod. proc. civ., creditoarea SC B SRL B va fi obligata sa plateasca debitoarei-contestatoare ˝ din cheltuielile de judecata pe care acesta le-a efectuat in proces, proportional admiterii contestatiei, adica sa-i plateasca suma de 99,50 lei.

Contestatia a fost legal timbrata.

Etichete: