Top

Contestatie la executare

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 739/270/2011

Înreg. 9.02.2011 – contest. execut. –

SENTINTA CIVILA NR.1365

Sedinta publica din 29.04.2011

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedintele – …

Grefier – …….

Pe rol fiind judecarea contestatiei la executare formulata de contestatorii: ., …. si SC” ….m” SRL …. împotriva intimatei SC” ……” SRL …..

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns contestatorii asistati de avocat ….., lipsa fiind intimata.

Procedura este legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, avocat …….. precizeaza ca, nu are alte cereri de formulat.

Vazând ca nu sunt ca nu sun alte cereri de formulat, instanta declara dezbaterile închise si acorda cuvântul în fond.

Avocat ……., pentru contestatori, precizeaza ca, s-a formulat contestatie împotriva actelor executorului judecatoresc, deoarece au fost obligati contestatorii la plata unei sume de bani, pentru care au fost urmarite bunuri ce nu apartin debitorului obligatiei si persoane care nu au fost parte în dosarul în care s-a emis ordonanta de plata. Privitor la cheltuielile de executare, acestea au fost dovedite cu chitanta. Solicita si restituirea cautiunii (fila 48 dosar). Cu cheltuieli de judecata.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca la data de 9.02.2011, ……, …… si SC” …..” SRL …., jud. …, au formulat contestatie la executare silita din dosarul nr. 132/E/2010 al B.E.J. „… …”, solicitând anularea formelor de executare si suspendarea executarii pâna la solutionarea contestatiei, în contradictoriu cu intimata SC” …..” SRL ……a.

Contestatia a fost legal timbrata cu 194 lei, 10 lei, taxa judiciara de timbru si 3 lei timbru judiciar, iar în motivare se arata ca executarea silita este nelegala, întrucât o parte din bunuri sunt ale ……… care nu este debitor, iar terenul de 1.229, 91 m.p. este bun comun al acestuia împreuna cu …..

Intimata a formulat întâmpinare (filele 28-29 dosar), prin care solicita respingerea contestatiei la executare, deoarece aceasta s-a facut pentru a tergiversa procesul de executare silita.

La dosar s-au depus acte si a fost atasat dosarul nr. 667/270/2011 al Judecatoriei Onesti, probatorii din analiza carora instanta retine în fapt urmatoarele.

Prin sentinta civila nr. 12999/ 21.10.2009, pronuntata în dosarul nr. 23570/211/2009 al Judecatoriei Cluj-Napoca, SC” ….”SRL si ……a, au fost somate sa plateasca intimatei SC” ……” SRL …, suma de 9.338, 94 lei, si penalitati de întârziere de 1% pentru fiecare zi de întârziere de la scadenta pâna la plata integrala a debitului.

Prin încheierea din 27.05.2010, pronuntata în dosarul nr. 3297/270/2010 al Judecatoriei Onesti, a fost încuviintata executarea silita a sentintei civile nr. 12999/ 2009 a Judecatoriei Cluj-Napoca.

La cererea intimatei-creditoare, s-a declansat procedura executarii silite împotriva contestatorilor – debitori: ……. si SC” ….” SRL ….., prin intermediul B.E.J. „….” Onesti, în dosarul de executare nr. 132/E/2010.

Asa cum rezulta din cuprinsul actului de la fila 5 dosar, debitorului – contestataore …… si SC” …..” SRL, au fost somate sa achite în solidar, intimatei-creditoare SC” …..”SRL, suma totala de 12.852, 30 lei, reprezentând:

– 9.338, 94 lei debit propriu-zis, 44 lei cheltuieli de judecata, 2. 139 lei penalitati de

1% pe zi – conform sentintei civile nr. 12999/ 2009 si 1.330, 36 lei onorariu si cheltuieli de executare silita.

Se mentioneaza în somatie ca în situatia neachitarii debitului, se va proceda la executarea silita.

Prin procesul-verbal de la fila 7 dosar, executorul judecatoresc a calculat cheltuieli de executare în suma de 1.330, 36 lei, act ce constituie titlu executoriu conform art. 3717 alin. 4 Cod procedura civila.

În somatia imobiliara din 24.01.2011, executorul judecatoresc mentioneaza ca, în situatia în care debitoarele …. si SC” ……”SRL, nu vor executa de bunavoie obligatia, vor fi scoase la vânzare bunurile acestora, respectiv cota-parte indiviza din suprafata de 1.229, 91 m.p. si 2.129, 31 m.p. teren împreuna cu o casa P+M – imobile situate în comuna Stefan cel Mare, jud. Bacau.

Potrivit art. 3717 al. 1 Cod procedura civila, partea care solicita îndeplinirea unui act sau alte activitati care intereseaza executarea silita, este obligata sa avanseze cheltuielile necesare în acest scop, iar sumele ce urmeaza sa fie platite se stabilesc de catre executorul judecatoresc prin procesul verbal în baza dovezilor prezentate de partea interesata în conditiile legii. Acelasi articol în aliniatul 4, prevede ca, pentru sumele stabilite potrivit acestui text de lege, procesul verbal constituie titlu executoriu.

Articolul 3731 al. 9 Cod procedura civila modificata prin Legea 202/ 2010 statueaza ca: în situatia prevazuta de articolul 3717 al. 1, executorul judecatoresc este dator sa puna în vedere partii sa-si îndeplineasca obligatie de avansare a cheltuielilor de executare.

Rezulta asadar, conform textelor de lege mai sus mentionate ca, principiul pe care îl consacra prin motivarea executarii silite este cel al avansarii cheltuielilor de catre parte care solicita îndeplinirea unui act sau al altei activitati care intereseaza executarea silita.

Cum creditorul este cel care ia initiativa declansarii executarii silite si tot el este interesat în realizare, este firesc ca, în principal cheltuielile de executare sa fie avansate de catre creditor.

În speta, la dosarul de executare desi exista procesul verbal de stabilire a cheltuielilor de executare – mentionându-se ca aceasta constituie titlu executoriu conform art. 3717 al. 4 Cod procedura civila, nu s-a facut dovada platii acestora.

De asemenea, nu s-a facut dovada ca, bunurile imobile trecute în procesul verbal de situatie imobiliara, sunt proprietatea exclusiva a debitoarelor: SC”….”SRL si ……, terenul în suprafata de 2.217 m.p. apartinând contestatorului ….. ( asa cum atesta actul de partaj voluntar de la fila 8 dosar executare), care nu are calitate de debitor fata de intimata.

Fata de situatia prezentata, urmeaza ca în temeiul art. 399 al. 1 raportat la art. 404 al. 1 Cod procedura civila sa se admita contestatia si în consecinta se vor anula în totalitate formele de executare, respingând ca ramas fara obiect capatul de cerere privitor la suspendarea executarii silite pâna la solutionarea contestatiei.

În temeiul art. 23 al. 1 lit. e, din Legea 146/1997, se va dispune restituirea catre contestatori a taxei judiciare de timbru la ramânerea irevocabila a prezentei.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

Admite contestatia formulata de contestatorii: ….. si …., domiciliati în …..u si SC” ……”SRL, cu sediul în ……. împotriva executarii silite din dosarul nr. 132/E/2010 al B.E.J. „…..” Onesti, în contradictoriu cu intimata SC” ……” SRL …..

Anuleaza în totalitate formele de executare din dosarul mentionat mai sus.

Respinge ca ramas fara obiect capatul de cerere privitor la suspendarea executarii pâna la solutionarea contestatiei.

În baza art. 23 al. 1 lit. e, din Legea 146/1997, dispune restituirea catre contestatori a taxei judiciare de timbru în suma de 194 lei, la ramânerea irevocabila a prezentei.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi 29.04.2011.

Etichete: