Top

Fond funciar

INSTANTA

Pe rolul instantei s-a inregistrat sub nr. 01.02.2011, plangerea petentilor G S si G S in contradictoriu cu intimatele Comisia locala a com. C, jud. V si Comisia Judeteana V, ambele pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, impotriva Hotararii nr. 671 din 29.12.2010 a Comisiei Judetene V pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, solicitand anularea hotararii contestate si reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata de 1.799 mp situat in intravilanul satului M.

In motivarea in fapt a plangerii, petentii au aratat ca stapanesc un teren in suprafata de 1799 mp, situat in intravilanul satului M, com. C, jud. V, pe care si-au construit, in anul 1971, o casa de locuit in care locuiesc si in prezent si au achitat impozit pentru teren inca din anul 1971.

Plangerea a fost intemeiata in drept pe dispozitiile Legii nr.18/1991.

A folosit proba cu inscrisuri si a depus in copie adresa emisa de Comisia com. C, Hotararea nr. 671 din 29.12.2010 a Comisiei Judetene V, titlu provizoriu de proprietate din 2009, fila din registrul agricol pe anii 1971 – 1975, buletin de identitate, carte de identitate, certificat de casatorie, anexa nr.1 din 29.05.1971, schite ale terenului in litigiu, adeverinta, plan de amplasament si delimitare.

Doar Comisia judeteana V a formulat intampinare, solicitand respingerea plangerii, cu motivarea ca hotararea contestata este corecta, in conditiile in care petentii nu au prezentat acte justificative.

La solicitarea instantei, Comisia comunei C a depus documentatia ce a stat la baza hotararii contestate.

Au fost administrate proba cu inscrisuri si testimoniala.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

I. Starea de fapt.

Petentii au formulat trei cereri pentru atribuirea in proprietate a suprafete de teren, prima fiind formulata inca din anul 1991, inregistrata sub nr. 851 din 14.03.1991, urmata de o alta in anul 2008 si ultima cerere, in anul 2009 (filele 20, 36 – 37).

Prin Hotararea nr. 671 din 29.12.2010, contestata de petenti, Comisia Judeteana V pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a respins propunerea Comisiei locale C privind atribuirea in proprietate, catre petenti, a suprafetei de 1799 mp teren intravilan, cu motivarea ca nu sunt anexate documente justificative pentru suprafata solicitata.

Din inscrisurile – fila din registrul agricol din anii 1971 – 1975, anexa nr.1 din 29.05.1971 (fila 23), schita terenului, vizata de fostul Consiliu popular al comunei (fila 24) – si precizarile facute de intimata Comisia com. C, rezulta ca petentii au primit de la fosta Cooperativa Agricola de Productie din com. C o suprafata de teren intravilan pentru constructia unei locuinte, realizata in anul 1971, din valatuci, acoperis din sarpanta de scandura si acoperita cu tabla, impreuna cu o anexa gospodareasca. Desi instanta a solicitat Comisiei locale sa comunice daca petentii au edificat constructia in baza unei autorizatii, aceasta nu a raspuns, insa, din anexa nr.1 din 29.05.1971, privind cererea de obtinere a unei autorizatii de construire, coroborata cu schita imobilului, intocmita si vizata de Primarie (fila 24), rezulta ca petentii au realizat casa in baza unei autorizatii care, din variate motive, nu a putut fi prezentata.

In registrul agricol din anii 1971 – 1975 (fila 6), petentul G S (fost Chiru, dar care a preluat prin casatorie numele sotiei, a se vedea certificatul de casatorie de la fila 9) figura in anul 1974 cu o suprafata totala de 6.800 mp, din care, in intravilan – 3800 mp.

Din adresa nr.637 emisa de Comisia com. C la data de 02.03.2011 (fila 19) se retine ca petentii detin terenul in litigiu, in suprafata de 1.799 mp, pe care au construit o casa de locuit pentru care au achitat impozitul aferent inca din anul 1971.

Declaratiile martorilor audiati – S si M (filele 65 si 66) – confirma cele retinute mai sus si dovedesc in plus faptul ca terenul a fost ingradit inca de la data construirii locuintei, nefiind modificat amplasamentul gardului. Acest din urma detaliu a putut fi cunoscut in mod cert de martora S Maria, care este vecina cu petentii. Ambii martori au mai declarat ca fostul proprietar al terenului in litigiu a fost R T, decedat fara mostenitori, ca acest teren nu a facut obiectul vreunei cereri de reconstituire si nu a fost revendicat. Suprafata de teren primita de la fostul CAP a fost apreciata de martori la cca 40 de ari. Martorul C M, fost membru in Comisia locala de fond funciar, a aratat, de asemenea, ca suprafata de teren detinuta de petenti s-a redus in partea din spatele casei, pentru construirea unui drum.

Terenul a fost identificat conform schitei anexa nr.1290 din 31.03.2011, intocmita de ing. cadastru H si vizata de Primaria com. C si planului de amplasament si delimitare intocmit de specialist cadastrist T si are nr. cadastral provizoriu 79.

Terenul se situeaza in tarlaua 2, parcelele 15 si 16. Din suprafata de 1.799 mp, 210 mp reprezinta teren aferent casei de locuit si anexei gospodaresti edificate de petenti si 1589 mp este de categoria arabil, astfel cum rezulta din propunerea Comisiei locale din anul 2009 si din schita anexa nr.1290 din 31.03.2011, intocmita de ing. cadastru H si vizata de Primaria com. C.

II. Dispozitii incidente in cauza.

Potrivit prevederilor art. 23 alin.1 din Legea nr.18/1991, sunt si raman in proprietatea privata a cooperatorilor sau, dupa caz, a mostenitorilor acestora, indiferent de ocupatia sau domiciliul lor, terenurile aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti, precum si curtea si gradina din jurul acestora.

Limita acestor suprafete se determina potrivit art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii (la care face trimitere articolul mentionat), conform caruia terenul aferent casei de locuit si anexelor gospodaresti, precum si curtea si gradina din jurul acestora, in zonele cooperativizate, impreuna cu lotul care poate fi atribuit in folosinta membrului cooperator, potrivit prevederilor art. 4, nu poate depasi suprafata de 6.000 metri patrati pentru detinatorul casei de locuit.

La data intrarii in vigoare a decretului, petentii detineau deja suprafata inscrisa in registrul agricol, suprafata care se incadreaza in limita de 6000 mp. Contrar parerii Comisiei judetene, petentii au dovedit si cu acte suprafata detinuta.

Potrivit art. 24 din Legea nr.18/1991, ,,terenurile situate in intravilanul localitatilor, care au fost atribuite de cooperativele agricole de productie, potrivit legii, cooperatorilor sau altor persoane indreptatite, pentru constructia de locuinte si anexe gospodaresti, pe care le-au edificat, raman si se inscriu in proprietatea actualilor detinatori, chiar daca atribuirea s-a facut din terenurile preluate in orice mod de la fostii proprietari.

Suprafata terenurilor aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti, nu poate fi mai mare decat cea prevazuta in actul de atribuire provenit de la cooperativa de productie, consiliul popular sau primaria din localitatea respectiva”.

Faptul ca nu mai exista actul de atribuire nu trebuie sa afecteze dreptul petentului, recunoscut de lege, motiv pentru care, instanta va lua in considerare suprafata detinuta conform registrului agricol la nivelul anului 1975, inscris care se coroboreaza cu schita terenului vizata de fostul Consiliu popular si cu declaratiile martorilor audiati in cauza.

Pentru motivele de fapt si de drept expuse, instanta va admite plangerea impotriva Hotararii nr. 671 din 29.12.2010, emisa de Comisia Judeteana V pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, pe care o va anula.

In consecinta, in temeiul art.23, coroborat cu art. 24 din Legea nr.18/1991, va constata dreptul de proprietate al petentilor G S si G S asupra suprafetei de 1799 mp teren situat in intravilanul satului M, com. C, jud. V, tarlaua 2, parcelele 15 si 16, din care 210 mp teren aferent casei de locuit si anexei gospodaresti edificate de petent si 1589 mp arabil, conform propunerii Comisiei locale din anul 2009 si a schitei anexe nr.1290 din 31.03.2011 intocmita de ing. cadastru H si vizata de Primaria com. C.

De asemenea, in temeiul art.12, coroborat cu art.116 din Legea nr.18/1991, precum si al art. 5, 6 si 36 din Hotararea nr. 890/2005, pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, va obliga intimatele sa intocmeasca si respectiv, sa elibereze pe numele petentilor titlu de proprietate pentru suprafata de 1799 mp teren situat in intravilanul satului M, com. C, jud. V mentionat mai sus.

Nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Etichete: