Top

Punere sub interdicţie

Tip speţă: sentinţă civilă nr. 535

Titlu: punere sub interdicţie

Data speţă: 17.06.2010

La data de 27.05.2010 a fost înregistrată sub nr. 721/199/2010, pe rolul acestei instanţe, adresa nr. 308/IV/7/25.05.2010 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi, prin care se solicita punerea sub interdicţie a intimatului C. M..

In motivarea cererii s-a arătat că numita C. S. a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Buhuşi cu o cerere prin care se solicita punerea sub interdicţie a intimatului C. M.; au fost efectuate verificări, au fost audiate persoane cu privire la aptitudinile de exercitare a drepturilor de către persoana în cauză, aceasta fiind expertizată. Din actele medicale ataşate rezultă că intimatul C. M. suferă de oligofrenie gr. I/II şi nu păstrează capacitatea de discernământ, autoconducţie şi administrarea bunurilor proprii.

In cadrul cercetărilor care s-au efectuat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Buhuşi au fost audiaţi petenta C. S. precum şi martorii P. A., S. E., N. V., N. M., si s-a depus la dosar raportul de expertiză medico-legală psihiatrică întocmit de SML Bacău. De asemenea, s-au depus la dosar certificat de încadrare într-o categorie de persoane handicapate care necesită o protecţie specială, anchetă socială, acte de stare civilă.

Prin dispoziţia nr. 370/16.06.2010 a Primarului Oraşului B. a fost desemnată curator N.M. pentru intimatul C. M..

La termenul din 17.06.2010 a fost audiat intimatul în baza art.33 din Decretul 32/1954 şi, de asemenea, au fost audiaţi martorii P. A. şi N. V..

Analizând actele şi materialul probatoriu existent la dosarului cauzei, instanţa reţine că, din raportul de expertiză medico-legală psihiatrică nr.523 A1/20.04.2010 întocmit de SML Bacău, rezultă ca intimatul C. M. prezintă oligofrenie gr. I/II şi nu păstrează capacitatea de discernământ, autoconducţie şi administrarea bunurilor proprii, nu are capacitatea psihică de a înţelege conţinutul şi consecinţele actelor sale (lipsa discernământului şi a capacităţii de exerciţiu) şi este cazul de a fi pus sub interdicţie.

De asemenea, instanţa constată că intimatul este încadrat în categoria persoanelor handicapate ce necesită protecţie specială, conform certificatului nr. 2433/08.04.2009 emis Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi.

Totodată, din constatarea personală a instanţei, făcută cu ocazia audierii intimatului, precum şi din declaraţiile martorilor P. A. şi N. V. a rezultat că intimatul nu se poate descurca singur şi are nevoie de o persoană care să se ocupe de treburile zilnice şi de cele juridice.

In consecinţă, în raport de considerentele arătate în cele ce preced, instanţa apreciază că sunt întrunite condiţiile prev.de art.30 si urm. din Decretul 32/1954 şi întrucât intimatul prezintă oligofrenie gr. I/II şi nu păstrează capacitatea de discernământ, autoconducţie şi administrarea bunurilor proprii, lipsindu-i posibilitatea psihică de autoîngrijire şi autocontrol, va admite cererea, va dispune punerea sub interdicţie a intimatului C. M. şi va dispune comunicarea prezentei sentinţe Direcţiei Sanitare a Municipiului Bacău, precum şi către Autoritatea Tutelară-Primăria Oraşului Buhuşi, jud. Bacău, în vederea ridicării curatelei instituite prin dispoziţia nr. 370/16.06.2010 a Primarului Oraşului Buhuşi şi pentru desemnarea unui tutore.

Etichete: