Top

Punere sub interdicţie

SENTINŢA CIVILĂ 1207 din 05 mai 2010

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe reclamanta X, a chemat în judecată pe pârâtul Y , solicitând ca prin hotărâre judecătorească pârâtul să fie pus sub interdicţie.

În motivarea cererii reclamanta arată că în urma unui grav accident, pârâtul a suferit un şoc, datorită căruia nu mai are discernământ.

În drept îşi întemeiază cererea pe dispoziţiile art. 142-143 Codul familiei, art. 30-34 din Decizia nr. 32/1954, art. 2 alin.1 lit. g din Codul de procedură civilă.

Pârâtul nu a depus întâmpinare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Din certificatul de încadrare în gard de handicap rezultă că numitul Y a fost încadrat în gradul 3 de handicap grav cu asistent personal.

Din ancheta socială efectuată de colectivul de sprijin din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială al Primăriei, rezultă că numitul Y este pensionat medical datorită unor probleme grave de sănătate, care i-au redus total capacitatea de muncă, prezintă afecţiuni ale sistemului nervos central şi domiciliază în locuinţa părinţilor.

Din raportul de expertiză medico – legală psihiatrică întocmit de Serviciul de Medicină – Legală rezultă că numitul Y este suferind de schizofrenie paranoică şi este lipsit de discernământ.

Potrivit art. 142 alin.1 din Codul familiei cel care nu are discernământ pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienaţiei mintale ori debilităţii mintale, va fi pus sub interdicţie.

Conform art. 144 alin.1 din Codul familiei interdicţia se pronunţă de instanţa judecătorească, cu concluziile procurorului şi îşi produce efectele de la data când hotărârea a rămas definitivă.

Potrivit art. 145 alin.1 şi 2 din Codul familiei hotărârea de punere sub interdicţie rămasă definitivă va fi comunicată de instanţa judecătorească autorităţii tutelare care va desemna un tutore. De asemenea, hotărârea de punere sub interdicţie rămasă definitivă va fi comunicată medicului şef al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului Bucureşti pentru ca acesta să instituie asupra celui interzis, potrivit instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii, o supraveghere medicală permanentă.

Conform art. 34 alin. 2 din Decretul nr. 32/1934 instanţa judecătorească va comunica autorităţii tutelare, de la domiciliul celui a cărui punere sub interdicţie este cerută, hotărârea dată asupra cererii de punere sub interdicţie, pentru ca autoritatea tutelară să dispună ridicarea curatelei, dacă aceasta a fost instituită, iar în caz că instanţa a hotărât punerea sub interdicţie, să dispună numirea unui curator.

Potrivit art. 149 din Codul familiei tutorele este dator să îngrijească de cel pus sub interdicţie, spre a-i grăbi vindecarea şi a-i îmbunătăţi condiţiile de viaţă. În acest scop se vor întrebuinţa veniturile şi la nevoie toate bunurile celui pus sub interdicţie. Autoritatea tutelară de acord cu serviciul sanitar competent şi ţinând seama de împrejurări, va hotărî dacă cel pus sub interdicţie va fi îngrijit la locuinţa lui ori într-o instituţie sanitară.

Având în vedere probatoriul administrat în cauză, textele de lege invocate, faptul că pârâtul suferă de schizofrenie paranoică şi nu are discernământ, instanţa consideră că cererea este întemeiată, urmând a o admite.

Etichete:

Punere sub interdicţie

Deliberând asupra cererii de fata, retine următoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instanţe, la data de 25.11.2009, sub nr. 19018/180/2009, reclamanta DM a solicitat punerea sub interdicţie a numitului TF

In motivarea cererii, reclamanta a arătat ca este sora paratului, iar prin Dispoziţia nr. 2874/17.06.2009 a Primarului Municipiului Bacău, a devenit curator al acestuia. Arata, totodată, ca raţiunile care au stat la baza instituirii curatelei sunt legate de starea de sănătate a fratelui sau, care suferă de dementa mixta in forma severa si ca, in aceasta situaţie, acesta nu mai are discernământul necesar pentru a se îngriji de propriile interese.

Reclamanta mai arata ca, fratele sau TF a fost supus unei expertize medico-legale de către o comisie din cadrul Serviciului Judeţean de Medicina Legala Bacău, care a constatat starea psihica a acestuia si a recomandat, in cadrul raportului de expertiza întocmit cu aceasta ocazie, punerea sub interdicţie a paratului.

În drept, au fost invocate prevederile art.142-143 C.fam şi art.30-34 din decretul nr.32/1954..

In vederea soluţionării cererii, s-a emis o adresa către Parchetul de pe langa Judecătoria Bacău, in vederea efectuării cercetărilor necesare, in conformitate cu dispoziţiile art. 30 din Decretul nr. 32/1954.

Prin referatul întocmit de Parchetul de pe langa Judecătoria Bacău, s-a solicitat instanţei admiterea acestei cereri, invocându-se starea patologica avansata a paratului TF. Pentru susţinerea acestor concluzii, referatului i-au fost alăturate raportul de expertiza medico – legala psihiatrica nr. 882A /2.06.2009, declaraţiile martorilor RL si MA, certificatul medico – legal emis pe numele paratului, precum si certificatul de încadrare a acestuia intr-o categorie de persoane cu handicap.

La termenul de judecata din data 10.02.2010, in conformitate cu prevederile art. 33 alin. 2 din Decretul 32/1954, instanţa a procedat la ascultarea paratului TF De asemenea, prin Dispoziţia nr. 69/2010 a Primarului Municipiului Bacău, pentru reprezentarea intereselor paratului in fata instanţei, a fost desemnata in calitate de curator, numita AAI

Analizând cererea de fata prin prisma motivelor invocate si a probelor administrate, instanţa retine următoarele:

Paratul TF a fost examinat in vederea punerii sub interdicţie la data de 2.06.2009, de către o comisie din cadrul Serviciului Judeţean de Medicina Legala Bacău. Din conţinutul raportului medico-legal psihiatric, rezulta ca paratul suferă de dementa alcoolica, având discernământul critic abolit. In acelaşi timp, concluziile raportului de expertiza medico – legala nr. 882A /2.06.2009, releva lipsa capacitaţii de autoconductie a paratului, stare care îl pune pe acesta in imposibilitatea de a-si administra bunurile proprii si care, in ultima instanţa, reclama punerea sub interdicţie a bolnavului.

Concluziile raportului de expertiza se coroborează cu declaraţiile martorilor audiaţi in cadrul anchetei desfăşurate de Parchetul de pe langa Judecătoria Bacău. Astfel, martorele RL si MA, declara ca, având contacte cvasipermanente cu membrii familiei D, au cunoştinţa de situaţia paratului TF si pot aprecia ca acesta nu are discernământul faptelor sale. Ambele arata ca, paratul este imobilizat la pat, nu este conştient de acţiunile sale si este incoerent in discuţii. Arata, totodată, ca acesta nu are noţiunea timpului si a banilor, este dependent de sora sa DM si ca nu părăseşte locuinţa familiei D decât sporadic si atunci, doar însoţit.

In conformitate cu dispoziţiile art. 33 alin.2 din Decretul 32/1954, instanţa a constatat nemijlocit starea in care se afla paratul, procedând la audierea acestuia. Cu aceasta ocazie, s-a reţinut ca, deşi acesta ştie cum se numeşte, nu cunoaşte data naşterii sale, este retractil, dezorientat temporal si se exprima cu dificultate.

Fata de aceasta situaţie de fapt, instanţa constata ca paratului ii lipseşte intr-adevăr discernământul, nu are posibilitatea de autoîngrijire si autocontrol si nici capacitatea psihica de a înţelege conţinutul actelor sale. Prin urmare, se impune punerea sub interdicţie a numitului TF, in conformitate cu dispoziţiile art. 33 si art.34 din Decretul nr. 32/1954, raportate la art. 142 C. fam.

Prezenta sentinţa urmează a fi comunicata Autorităţii Tutelare de pe langa Primăria Bacău, pentru ca, in temeiul art. 145 din C.fam, sa fie instituita tutela. De asemenea, instanţa va dispune ca, după rămânerea irevocabila a hotărârii, dispozitivul acesteia sa fie publicat in ziarul “Jurnalul Naţional”.

Etichete:

Punere sub interdicţie

Tip speţă: sentinţă civilă nr. 535

Titlu: punere sub interdicţie

Data speţă: 17.06.2010

La data de 27.05.2010 a fost înregistrată sub nr. 721/199/2010, pe rolul acestei instanţe, adresa nr. 308/IV/7/25.05.2010 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi, prin care se solicita punerea sub interdicţie a intimatului C. M..

In motivarea cererii s-a arătat că numita C. S. a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Buhuşi cu o cerere prin care se solicita punerea sub interdicţie a intimatului C. M.; au fost efectuate verificări, au fost audiate persoane cu privire la aptitudinile de exercitare a drepturilor de către persoana în cauză, aceasta fiind expertizată. Din actele medicale ataşate rezultă că intimatul C. M. suferă de oligofrenie gr. I/II şi nu păstrează capacitatea de discernământ, autoconducţie şi administrarea bunurilor proprii.

In cadrul cercetărilor care s-au efectuat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Buhuşi au fost audiaţi petenta C. S. precum şi martorii P. A., S. E., N. V., N. M., si s-a depus la dosar raportul de expertiză medico-legală psihiatrică întocmit de SML Bacău. De asemenea, s-au depus la dosar certificat de încadrare într-o categorie de persoane handicapate care necesită o protecţie specială, anchetă socială, acte de stare civilă.

Prin dispoziţia nr. 370/16.06.2010 a Primarului Oraşului B. a fost desemnată curator N.M. pentru intimatul C. M..

La termenul din 17.06.2010 a fost audiat intimatul în baza art.33 din Decretul 32/1954 şi, de asemenea, au fost audiaţi martorii P. A. şi N. V..

Analizând actele şi materialul probatoriu existent la dosarului cauzei, instanţa reţine că, din raportul de expertiză medico-legală psihiatrică nr.523 A1/20.04.2010 întocmit de SML Bacău, rezultă ca intimatul C. M. prezintă oligofrenie gr. I/II şi nu păstrează capacitatea de discernământ, autoconducţie şi administrarea bunurilor proprii, nu are capacitatea psihică de a înţelege conţinutul şi consecinţele actelor sale (lipsa discernământului şi a capacităţii de exerciţiu) şi este cazul de a fi pus sub interdicţie.

De asemenea, instanţa constată că intimatul este încadrat în categoria persoanelor handicapate ce necesită protecţie specială, conform certificatului nr. 2433/08.04.2009 emis Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi.

Totodată, din constatarea personală a instanţei, făcută cu ocazia audierii intimatului, precum şi din declaraţiile martorilor P. A. şi N. V. a rezultat că intimatul nu se poate descurca singur şi are nevoie de o persoană care să se ocupe de treburile zilnice şi de cele juridice.

In consecinţă, în raport de considerentele arătate în cele ce preced, instanţa apreciază că sunt întrunite condiţiile prev.de art.30 si urm. din Decretul 32/1954 şi întrucât intimatul prezintă oligofrenie gr. I/II şi nu păstrează capacitatea de discernământ, autoconducţie şi administrarea bunurilor proprii, lipsindu-i posibilitatea psihică de autoîngrijire şi autocontrol, va admite cererea, va dispune punerea sub interdicţie a intimatului C. M. şi va dispune comunicarea prezentei sentinţe Direcţiei Sanitare a Municipiului Bacău, precum şi către Autoritatea Tutelară-Primăria Oraşului Buhuşi, jud. Bacău, în vederea ridicării curatelei instituite prin dispoziţia nr. 370/16.06.2010 a Primarului Oraşului Buhuşi şi pentru desemnarea unui tutore.

Etichete:

Punere sub interdictie

TIP SPEŢĂ: sentinţă civilă

TITLU: punere sub interdicţie

DATA:05.05.2009

Domeniu asociat: chemare în judecată (acţiuni, cereri)

Prin cererea înregistrată la data de 27.01.2009 sub nr. 82/199/2009 pe rolul J. B. de reclamantul R.C. a solicitat punerea sub interdicţie a pârâtei R.J.

Cauza este scutită de plata taxei de timbru şi a timbrului judiciar.

În motivarea cererii reclamantul arată că pârâta este sora lui şi locuieşte în oraşul B. ,nu este căsătorită şi nu are copii, el fiind singura sa rudă.

Pârâta suferă încă din naştere de un sever handicap neuro-psihic, fiind diagnosticată cu oligofrenie, şi, odată cu înaintarea în vârstă afecţiunile s-au agravat , în prezent aceasta fiind o persoană dezorientată temporo-spaţial ce prezintă un deficit sever al funcţiilor de cunoaştere cu tulburări de gândire, judecată şi raţionament. În aceste condiţii, precizează reclamantul că pârâta nu păstrează capacitatea de discernământ , autoconducţie şi administrarea bunurilor proprii, aşa cum rezultă şi din concluziile certificatului medico-legal din 09.12.2008.

Reclamantul nu şi-a întemeiat în drept cererea.

În susţinerea cererii reclamantul a depus înscrisuri: BI , certificat de naştere , certificat medico legal nr.2204A1/09.12.2008, certificat de încadrare în grad de handicap nr.3878/15.10.2003, certificat de încadrare într-o categorie de persoane handicapate care necesită protecţie specială nr.318/1995, Dispoziţia nr.292/21.01.2009 , BI .

Cu adresa nr. 82/199/2009 din 18.02.2009 instanţa a înaintat cererea şi înscrisurile depuse, în fotocopie, Parchetului de pe lângă J. B. pentru a se efectua cercetările prealabile în temeiul art.30 din Decretul nr.32/1954.

Cu adresa nr. 164/IV/7/2009 din 08.04.2009 Parchetul de pe lângă J. B. a solicitat ca instanţa să dispună punerea sub interdicţie a numitei R. J., domiciliată în oraşul B., str.I. B., nr.3, jud. Bacău, împreună cu actele care justifică luarea de urgenţă a măsurii respectiv, raportul medico-legal psihiatric nr.833/24.03.2009, declaraţiile martorilor , dispoziţia nr.434/19.03.2009 emisă de Primarul Oraşului .

În cauză a fost citată Autoritatea Tutelară .

La termenul din 28.04.2009 pârâta a fost prezentă în instanţă , fiind interogată din oficiu de instanţă.A fost de asemenea reprezentată de curator conform dispoziţia de curatelă nr.434/19.03.2009 emisă de Primarul Oraşului .

În cauză au fost audiaţi martori.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Conform raportului medico-legal psihiatric nr.833 întocmit la data de 24.03.2009 de S. J.M.L.B. pârâta prezintă diagnosticul Oligofrenie gr.II cu tulburări de comportament şi nu păstrează capacitatea de discernământ, autoconducţie şi administrarea bunurilor proprii.

Comisia medicală recomandă instituirea măsurii de interdicţie.

Instanţa de judecată a dispus, din oficiu, interogarea pârâtei la termenul 28.04.2009, iar din răspunsurile pârâtei instanţa reţine că pârâta este dezorientată temporo-spaţial, prezintă un deficit sever al funcţiilor de cunoaştere cu tulburări de gândire , judecată şi raţionament. Martorii audiaţi atât în faza nepublică, de cercetări, cât şi în faza publică,în faţa instanţei, au confirmat că pârâta suferă de afecţiuni psihice, că aşa a fost dintotdeauna şi că este îngrijită de fratele său, respectiv reclamantul.

Prin dispoziţia de curatelă nr.434/19.03.2009 emisă de Primarul Oraşului a fost numită curator pentru pârâtă .

Potrivit art.142 Cod familie „ cel care nu are discernământ pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienaţiei mintale ori debilităţii mintale, va fi pus sub interdicţie”.

Având în vedere că pârâta nu păstrează discernământul asupra faptelor sale şi asupra consecinţelor acestora, instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.142-145 Cod familie, urmând ca, în consecinţă să admită cererea formulată de reclamantul R. C. de punere sub interdicţie a pârâtei R. J..

În temeiul art.34 din Decretul nr.32/1954 va dispune publicarea în extras a hotărârii.

Etichete:

Punere sub interdictie.

TIP SPETA: SENTINTA CIVILA
AUTOR: JUDECATORIA IASI
DOMENIU ASOCIAT: CERERI

Dosar nr. . 4844/245/2009

DATA SI NUMARUL: Sentinta civila nr. 11308/18.11.2009

TITLU: Punere sub interdictie.

Prin cererea înregistrata la instanta sub nr. 4844/2009 reclamanta A.E. a
solicitat punerea sub interdictie a pârâtei A..M , sora sa întrucât din copilarie
sufera de debilitate mentala si nu-si poate ocroti interesele.
In cauza s-a administrat proba cu o expertiza medico-legala din care a
rezultat ca aceasta are QI redus si prin care s-a concluzionat ca necesita
punerea sub interdictie.
La cererea instantei, Primarul municipiului Iasi – Directia de Asistenta
Comunitara a desemnat-o curator pe M.R.A. care a fost de acord sa aiba
aceasta calitate si a formulat cerere de interventie în acest sens.
La dosar s-au mai depus doua cereri de interventie de catre A.D. sora
pârâtei si A.G. fiul pârâtei, ambii solicitând sa fie desemnati tutore, întrucât
reclamanta este sora vitrega a pârâtei si a formulat actiune de partaj succesoral,
iar ei sunt în masura sa-i ocroteasca interesele.
In cauza a fost admisa cererea de interventie formulata de curator si au
fost respinse celelalte cereri cu motivarea ca, doar persoanele neutre pot avea
calitatea de curator, deoarece nu pot avea interes în procesele de partaj
succesoral, iar pe de alta parte familia îi poate angaja pârâtei avocat pentru a o
reprezenta, cu atât mai mult cu cât au suspiciuni la adresa sorei vitrege.

Etichete:

Punere sub interdicţie. Discernământ critic diminuat.

Prin cererea înregistrata pe rolul instantei sub nr. de dosar 13615/245/2008 reclamanta S.V. a solicitat punerea sub interdictie a pârâtului S.G., reprezentat prin curator I.G. cu motivarea ca pârâtul este în evidentele Spitalului „Socola” Iasi din anul 1952 cu diagnosticul sindrom depresiv anxios pe fond somatogen si elelmente deteriorative incipiente, personalitate dizarmonica implusiv-exploziva. În timp, ca urmare a refuzului tratatmentului medicamentos si a consumului constant de alcool, boala s-a agravat, astfel încât internarile din cursul anului 2008 au relevat tulburare organica de personalitatea si comportament datorita unei boli, vatamari si disfunctii cerebrale, tulburare deliranta organica, cu alura schizofrenica. Desi pârâtul a fost internat într-o clinica pentru tratatarea persoanelor dependente de alcool, s-a externat împotriva recomandarilor medicilor sau consultului familiei. În prezent discernamântul pârâtului este afectat în mare masura, nefiind în stare sa ia deciziile potrivite referitoare la persoana sa si activitatile zilnice curente.

În drept art.30-34 din Decretul 32/1954.

Analizând întregul material probator, instanta a apreciat actiunea ca nefondata si a respins-o pentru urmatoarele considerente:

Pârâtul S. G. prezinta diagnosticul de tulburare organica de personalitatea de etiologie mixta( toxica si somato- preinvolutiva) cu decompensari psihotice interpretativ delirante, prezinta discernamânt critic diminuat asupra faptelor si actiunilor sale, are capacitate psihica diminuata de a decide cu libera vointa asupra propriilor drepturi, obligatii sau interese, de a-si reprezenta interesele, de a se auto conduce si autoîngriji.

Din cercetarile efectuate de Parchetul de pe lânga Judecatoria Iasi rezulta ca pârâtul este cunoscut în sensul unui consum exagerat de bauturi alcoolice si comportament agresiv la adresa membrilor familiei.

Potrivit art.142 si urm. din Codul familiei, punerea sub interdictie reprezinta o masura exceptionala de înlaturare a capacitatii de exercitiu a unei persoane în sensul capacitatii acesteia de a deveni subiect de drepturi si obligatii prin încheierea de acte juridice, prin care se urmareste ocrotirea intereselor respectivei persoane despre care s-a stabilit ca nu are discernamântul necesar pentru a se îngriji de interesele sale din cauza alienatiei sau debilitatii mintale. Urmare a punerii sub interdictie, va fi numit un tutore pentru interzis. Actele juridice de administrare si de dispozitie efectuate de persoana pusa sub interdictie, acte de valorificare a bunurilor si respectiv prin care anumite bunuri parasesc patrimoniul persoanei sau sunt grevate cu sarcini reale, vor putea produce efecte juridice doar în masura în care va exista încuviintarea tutorelui si, dupa caz, încuviintarea autoritatii tutelare.

În speta raportul de expertiza medico legala psihiatrica nu a retinut lipsa discernamântului ca si capacitate psihica a persoanei de a-si reprezenta faptele sale si consecintele lor si a-si dirija în mod constient vointa. S-a stabilit doar ca discernamântul critic asupra propriilor fapte si capacitatea de decide cu libera vointa asupra propriilor drepturi, obligatii sau interese, de a-si reprezenta interesele, de a se auto conduce si autoîngriji sunt diminuate.

Fata de interpretarea restrictiva, care se impune a fi data conditiilor stabilite de art.142 C.fam raportat la gravitatea efectelor punerii sub interdictie asupra statutului juridic al persoanei, instanta apreciaza ca în speta nu poate fi dispusa masura punerii sub interdictie. Instanta va respinge sustinerile aparatorului reclamantei de a lua în considerare eventuala diminuare suplimentara a discernamântului ocazionata de consumul de alcool. Instanta retine ca, oricare ar fi frecventa consumului, este vorba totusi despre o ipoteza circumstantiala si a carei evolutie nu poate fi estimata obiectiv, careia nu i se pot recunoaste efecte cert determinate asupra ansamblului personalitatii si situatiei pârâtului, de natura sa justifice punerea sub interdictie.

Etichete:

Punere sub interdicţie. Pârâtul suferă de o boală care poate fi asimilată cu noţiunea juridică de alienaţie mintală cronică, fără discernământ, în privinţa sa fiind instituită curatela.

Reclamanta DIRECTIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI IASI a chemat în judecată pe pârâtul B.M. prin curator C.C., solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună punerea sub interdicţie a pârâtului, arătând că pârâtul […] se află în prezent internat în Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională P., în baza deciziei DGASPC Iaşi nr. ../ 2007.

În data de 13.09.2004 Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap din cadrul DGASPC Iaşi a eliberat pe numele pârâtului certificatul de încadrare în grad de handicap II nr. .., cu diagnosticul „deficienţă funcţională accentuată”. Ulterior a fost expertizat din punct de vedere medical de către IML Iaşi, raportul de expertiză medico-legală psihiatrică nr. .. cuprinzând următoarele concluzii: „prezintă diagnosticul deficienţă mintală moderată”, dislalie polimorfă, enurezis, tulburare de orientare sexuală; boala de care suferă se poate asimila cu noţiunea juridică de alienaţie mintală cronică, fără discernământ”.

Prin dispoziţia Primarului com. H. nr. ../22.05.2007 s-a instituit curatela, fiind numit curatorul C.C., asistent social […].

În drept, sunt invocate disp. art. 142-143 C.fam., art. 30, art. 34 din decretul nr. 32/1954, art. 2 alin. 1 pct. 1 lit. g C.pr.civ.

În baza disp. art. 30 din Decretul nr. 32/1954 s-a dispus efectuarea cercetărilor de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Paşcani […].

În conformitate cu disp. art. 33 din Decretul nr. 32/1954 s-a dispus ascultarea, în prezenţa procurorului, a pârâtului B.M. la locul unde acesta se află internat în prezent […] rezultatul administrării acestei dovezi fiind consemnat în cuprinsul procesului verbal încheiat în data de 11.09.2008.

Instanţa apreciază întemeiată acţiunea pe care o va admite, din considerentele ce succed: pârâtul […] este asistat în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă H., potrivit deciziilor DGASPC Iaşi […] , fiind internat în acest aşezământ din anul 1992, cu diagnosticul „deficienţă mintală moderată cu tulburări discomportamentale”.

Raportul de expertiză medico-legală psihiatrică întocmit de IML Iaşi concluzionează că pârâtul B.M. prezintă diagnosticul „deficienţă mintală moderată, dislalie polimorfă, enurezis, tulburare de orientare sexuală” şi că boala de care suferă se poate asimila cu noţiunea juridică de alienaţie mintală cronică, fără discernământ.

Ancheta socială nr. .. efectuată de către Autoritatea tutelară .. a stabilit că familia pârâtului nu deţine un imobil de locuit proprietate şi nici nu locuieşte pe raza acestei comune de mai bine de 10 ani. Aceeaşi constatare este reţinută şi în cuprinsul rezultatului cercetărilor efectuate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Paşcani, documentul relevând în plus împrejurarea că mama pârâtului este decedată de circa 13 ani.

Ascultarea de către instanţă a pârâtului, cu privire la starea sănătăţii psihice, la posibilitatea de orientare în timp şi spaţiu, la posibilitatea de comunicare şi capacitatea de autoîngrijire şi control, prin prisma probei ştiinţifice sus-menţionate, a întărit convingerea că, prin luarea măsurii cerute, nu se încearcă un abuz, ci, dimpotrivă, o măsură de ocrotire a bolnavului pârât care, fiind lipsit de discernământ din cauza alienaţiei mintale, nu este în măsură să se îngrijească singur de interesele sale.

Interdicţia judecătorească este acea măsură de ocrotire care poate fi dispusă numai de către instanţa judecătorească atunci când persoana fizică este lipsită de discernământul necesar îngrijirii intereselor sale datorită alienaţiei sau debilităţii mintale şi constă în lipsirea de capacitate de exerciţiu şi instituirea tutelei.

În cauză s-a probat cu dovezi concludente şi suficiente faptul că, din cauza alienaţiei mintale, pârâtul nu are discernământul care să-i permită să se îngrijească de propriile interese.

Întrucât au fost îndeplinite condiţiile de fond prevăzute de art. 142 C.fam., iar regulile de procedură specială au fost respectate întocmai la judecarea cererii (cercetările efectuate de către procuror, raportul de expertiză medico-legală psihiatrică, numirea curatorului, ascultarea nemijlocită a pârâtului), potrivit disp. art. 30-33 din Decretul nr. 32/1954, instanţa apreciază întemeiată cererea de punere sub interdicţie, pe care o va admite.

Etichete:

Punere sub interdictie.Actiune in evacuare

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 11684 (22.10.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate:  Iresponsabilitatea

Prin sentinta civila nr. 11684 din 22 octombrie 2008, Judecatoria Iasi a admis actiunea formulata de reclamantul PC si a dispus punerea sub interdictie a paratei SD si evacuarea acesteia din domiciliul reclamantului.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta a retinut ca, in raport de dispozitiile art. 142 Cod familie, conform carora „cel care nu are discernamant pentru a se ingriji de interesele sale, din cauza alienatiei mintale ori a debilitatii mintale va fi pus sub interdictie”, pentru a putea fi luata masura punerii sub interdictie este necesara indeplinirea cumulativa a trei conditii. In speta, instanta a apreciat aceste trei conditii ca fiind indeplinite, in sensul ca parata este lipsita de discernamant, asa cum reiese din raportul de expertiza medico-legala, aceasta lipsa de discernamant punand-o in imposibilitate de a se ingriji singura de interesele sale, iar lipsa discernamantului se datoreaza alienatiei mintale rezultata din diagnosticul stabilit „psihoza epileptica”.
In conformitate cu prevederile art. 144 alin. 4 Cod fam. , ale art. 34 din Dec. 32/1954 si ale art. 150 Cod familie, instanta a dispus comunicarea hotararii catre Autoritatea Tutelara si Directia Sanitara Judeteana si inscrierea acesteia in Registrul special al instantei.
In temeiul art. 25 din Lg. 114/1996, instanta a hotarat evacuarea paratei din imobilul proprietate personala a paratului, dovedit cu decizia civila 1027/1977 pronuntata de Tribunalul Iasi, parata neavand vreun titlu locativ, fiind tolerata de reclamant.

Etichete: , ,