Top

Plângere contravenţională

Tip speţă: sentinta civila

Titlu: plangere contraventionala

Data speţă: 27.09.2010

Asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Buhuşi sub nr.607/199/06.05.2010, petentul R.C. a formulat plângere împotriva procesului verbal de contravenţie seria CC nr.5659017/27.04.2010.

Plângerea a fost formulată în termen legal.

În motivarea plângerii, arată că cele menţionate în procesul verbal de contravenţie nu sunt reale, că nu se afla în localitate , ci după indicatorul de ieşire din localitate, în procesul verbal nemenţionându-se Km, încălcându-se dispoziţiile art.16 din OG 2/2001, cu pricire la locul unde a fost încheiat. De asemenea, s-a încălcat dispoziţiile art.16 al.7 din aceeaşi Ordonanţă, nefiind consemnate obiecţiunile sale. De asemenea, s-au încălcat dispoziţiile art.19 al.1 din OG 2/2001 nefiind trecute datele de identificare ale martorilor, respectiv domiciliul sau reşedinţa.

Intimatul a depus întâmpinare prin care a arătat că la data de 27.04.2010, orele 20,10, petentul a condus autovehiculul marca Mercedes, cu nr. de înmatriculare BC-73-xxx pe DN 15, localitatea Gârleni, jud.Bacău, cu viteza de 114 km/h, viteză stabilită de aparatul radar şi înregistrată video, depăşind astfel viteza legală admisă în localitate cu 64 km/h, faptă prevăzută de art.49 al.1 din OUG 195/2002 RMCU şi sancţionată de art.102 al.3, lit.e din OUG 195/2002 RMCU.

Totodată, la controlul efectuat anterior, s-a stabilit că petentul nu avea asupra sa permisul de conducere, faptă prevăzută de art.147 pct.1 din HG 1391/2006 şi sancţionată de art.101 al.1 pct.18 din OUG 195/202 RMCU.

Împotriva petentului, s-a luat măsura principală de sancţionare în concurs de contravenţii, cu 9 puncte amendă şi avertisment(9+Av), amenda fiind în cuantum de 540 lei, individualizată pe fiecare faptă, cu posibilitatea achitării jumătăţii minimului prevăzut în 48 ore.

Aplicarea sancţiunilor şi întocmirea procesului verbal de contravenţie a fost făcută în mod nemijlocit în baza înregistrării video a aparatului radar, anexând astfel pentru veridicitate : planşa fotografică, atestatul de operator radar a agentului constatator şi copia buletinului de verificare metrologică a aparatului radar cu menţiunea că acesta se afla planificat în serviciu pe tronsonul de drum DN 15 localitatea Gârleni, jud.Bacău, cu autospecializata din dotarea IPJ Bacău, cu nr. de înmatriculare B-19-yyy pe care se află montat aparatul radar.

La momentul aplicării sancţiunii şi aducerii la cunoştinţă a faptelor reţinute, contravenientul a declarat că, refută se semneze. Viteza consemnată, este cea reală, aşa cum rezultă din aspectele fixate pe planşele foto fracţionate secvenţional cu datele de identificare ale autovehiculului, unde se observă cu certitudine şi pus clar în evidenţă că autovehiculul se deplasa pe raza localităţii Gârleni ci viteza de 114 km/h.

Procesul verbal conţine toate elementele obligatorii, nefiind semnalate incidente din cele prevăzute expres de art.17 din OG 2/2001 care ar conduce la nulitatea absolută. Înregistrarea abaterii s-a efectuat cu respectarea prevederilor Normei de Metrologie Legală NML 21-05/23.11.2005.

Aparatul radar omologat şi calibrat la zi, deţinea la bord buletinul de verificare metrologică emis de Biroul Român de Metrologie legală cu valabilitate un an, unde este menţionat că măsurătoarea se poate face în regim de mişcare şi staţionare.

Procesul verbal a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale, motiv pentru care opinează pentru menţinerea acestuia şi a sancţiunilor aplicate.

În drept şi-a întemeiat întâmpinarea pe dispoziţiile art.115-118 Cod pr.civilă, HG 1391/2006, OUG 195/2002 RMCU, Decizia Curţii Constituţionale nr.183/08.05.2003, DCC nr.65/15.01.2009 şi OG 2/2001 modificată, iar în temeiul art.242 al.2 Cod pr.civilă a solicitat judecata în lipsă.

Petentul, a fost reprezentat la instanţă de apărător ales.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal de contravenţie seria CC, nr.5659017/27.04.2010 încheiat de IPJ Bacău-Sericiul Rutier Bacău Compartimentul Drumuri Naţionale şi Europene, petentul R.C. a fost sancţionat contravenţional reţinându-se în sarcina sa că la data de 27.04.2010 a condus autoturismul marca Mercedes cu nr. de înmatriculare BC-73-xxx pe DN 15 localitatea Gârleni, jud.Bacău, fiind înregistrat de aparatul radar „Autovision Hard nr.5” montat pe auto B-19-yyycu viteza de 114 km/h. de asemenea petentul a fost sancţionat contravenţional întrucât nu a avut asupra sa permisul de conducere.

Conform art.34 din OG 2/2001 modificată, instanţa procedează la verificarea procesului verbal de constatare a contravenţiei sub aspectul legalităţii şi temeiniciei acestuia şi a sancţiunilor aplicate.

Instanţa reţine că locul faptei este menţionat în procesul verbal ca fiind DN 15 localitatea Gârleni, contrar susţinerilor petentului, astfel că nu s-au încălcat dispoziţiile art.16 al.1 din OG 2/2001.

Întrucât petentul a refuzat semnarea procesului verbal, agentul constatator în mod corect, a făcut menţiunea despre această împrejurare, care a fost confirmată de martor.

Instanţa constată că procesul verbal conţine toate elementele obligatorii, nefiind semnalate incidentele prevăzute de art.16-17 din OG 2/2001 modificată care să conducă la nulitatea procesului verbal.

Potrivit art.1 din OG 2/2001 „constituie contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată de lege”.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, a decis includerea contravenţiilor ca regulă în materia penală, astfel că prezumţia de nevinovăţie este o garanţie şi în acest domeniu.

Ca element fundamental al prezumţiei de vinovăţie se instituie sarcina probei în cadrul obligaţiilor organului constatator, acestuia revenindu-i obligaţia de a dovedi că petentul a depăşit viteza legală.

Intimata a depus la dosar planşe foto cât şi înscrisuri pentru a demonstra realitatea celor consemnate în procesul verbal.

Analizând planşele foto aflate la filele 22-23 dosar, instanţa constată că nu sunt de natură a lămuri dacă în momentul înregistrării cu aparatul radar a vitezei reţinute, autoturismul aparţinea petentului, nereieşind cu claritate nr. de înmatriculare, practic acesta fiind ilizibil..

Potrivit normelor de metrologie legală NM 021-05 înregistrarea efectuată trebuia să cuprindă […] imaginea autovehiculului din care să poată fi pus în evidenţă nr. de înmatriculare al acestuia.

Aspectul reţinut anterior, duce la concluzia că prezumţia de nevinovăţie, prevăzută ca o garanţie de art.6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului nu a fost răsturnată.

Faţă de considerentele ce preced, instanţa în temeiul art.34 din OG 21/2001 va admite plângerea şi va anula procesul verbal de contravenţie.

Etichete: