Top

Uzucapiune

Prin sentin?a civil? nr.5636/18.06.2008 Judec?toria Bac?u a admis excep?ia lipsei calit??ii procesuale pasive a pârâtei A.P., a respins ac?iunea formulat? de reclamanta Z.I. în contradictoriu cu aceast? pârât? ca fiind formulat? împotriva unei persoane f?r? calitate procesual? pasiv?, a respins ca nefondat? ac?iunea având ca obiect constatarea uzucapiunii formulat? de reclamanta Z.I. împotriva pârâ?ilor – A.C., H.D.,?.a.

A respins excep?ia lipsei calit??ii procesuale active a pârâtei reclamante B. S., a respins ca nefondat? cererea reconven?ional? formulat? de pârâta – reclamant? B.S. în contradictoriu cu reclamanta – pârât? Z.I..

Pentru a pronun?a aceast? sentin??, prima instan?? a re?inut urm?toarele :

-excep?ia lipsei calit??ii procesuale pasive a pârâtei A.P. aceasta a fost admis? de instan?? deoarece potrivit art. 4 alin. 1 din Legea nr. 230/2007 asocia?ia de proprietari are drept scop numai administrarea ?i gestionarea propriet??ii comune care, pe lâng? drepturi, impune obliga?ii pentru to?i proprietarii, dar calitatea de proprietar o au to?i membrii asocia?iei care fac dovada acestei calit??i cu un act de proprietate; într-o ac?iune de constatare a uzucapiunii calitatea procesual? pasiv? o are cel care invoc? calitatea de proprietar, respectiv cel care pretinde c? este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului în privin?a c?ruia ar fi intervenit uzucapiunea.

-excep?ia lipsei calit??ii procesuale active a pârâtei-reclamante B.S. în ce prive?te cererea reconven?ional?, urmeaz? a fi respins? întrucât aceasta a f?cut c? are calitatea de proprietar a apartamentului nr. 38 din blocul num?rul 56 de pe strada G. cu copia contractului de vânzare-cump?rare nr. 761/24.03.2005 autentificat la BNP M.L.

– boxa în litigiu aceasta a fost închiriat? de reclamant? de la IJGCL Bac?u prin contractul de închiriere nr. 7328/26.06.1974(fila 227 dos.) fiind identificat? în fi?a suprafe?ei locative ca având suprafa?a de 1,39 mp(fila 228 dos.). Din adresa 224/17.12.2007 depus? de reclamant? la termenul de judecat? din 11.06.2008 rezult? c? reclamanta a pl?tit chirie în perioada 01.11.1978 – 01.03.1991 în sum? de 128 lei re?inut? pe statul de plat?.

Pentru dobândirea dreptului de proprietate imobiliar? prin uzucapiunea de 30 de ani, astfel cum este reglementat? în art. 1890 C.civ., este necesar s? fie îndeplinite, cumulativ, dou? condi?ii: posesia propriu-zis? s? fie util?, adic? neviciat?, ?i s? fie exercitat? neîntrerupt timp de 30 de ani, indiferent dac? posesorul este de bun? credin?? sau de rea credin??.

Potrivit prevederilor art. 1847 C.civ., pentru a uzucapa se cere o posesie continu?, neîntrerupt?, netulburat?, public? ?i sub nume de proprietar, iar prevederile art. 1853 din acela?i cod precizeaz? c? actele ce se exercit? asupra unui lucru al altuia în calitate de locatar, nu constituie o posesie sub nume de proprietar.

În raport de aceste dispozi?ii legale instan?a re?ine c? reclamanta a exercitat posesia în numele altuia, respectiv al proprietarului, fosta IJGCL Bac?u pân? la data la care apartamentele din imobil au fost înstr?inate de aceasta actualilor proprietari, astfel c? fiind detentor precar(locatar) nu poate beneficia de prevederile Codului civil privind uzucapiunea, precaritatea echivalând cu lipsa îns??i a posesiei deoarece este lipsit? de animus domini, adic? de elementul inten?ional al posesiei. Deten?ia reclamantei fiind viciat? de precaritate, nu poate conduce, prin uzucapiune, la dobândirea dreptului de proprietate asupra imobilului – box? în litigiu.

Pe de alt? parte, în ce prive?te termenul de 30 de ani al prescrip?iei achizitive invocat de reclamant?, acesta ar însemna s? curg? din 1991, anul în care reclamanta nu a mai pl?tit chirie ?i s-a comportat ca adev?rat proprietar, dar insuficient pentru a fi îndeplinit termenul legal de 30 de ani prev?zut de lege pentru a uzucapa, care s-ar împlini în 2021.

Reclamanta are ?i ea, ca ?i ceilal?i proprietari din imobil, calitatea de coproprietar indiviz al propriet??ii comune pe cote – p?r?i din condominiu, astfel c? este îndrept??it? ca oricare alt proprietar s? beneficieze de partea sa din proprietatea comun?. În cauz? pârâta nu a f?cut dovada c? exist? o hot?râre a Asocia?iei de proprietari asupra modului de utilizare a spa?iului cu destina?ia de box?, un simplu proces verbal al unei ?edin?e a Adun?rii Generale a asocia?iei nefiind suficient dac? nu s-a finalizat cu luarea unei hot?râri în acest sens.

Împotriva sentin?ei a declarat recurs reclamanta Z.I. pentru urm?toarele considerente :

– eronat a apreciat instan?a c? nu sunt îndeplinite condi?iile legale

pentru a putea dobândi prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra boxei de 1,39 m.p. situat? între etajele IV-V

– din probele administrate rezult? cu certitudine c? din anul 1973 ?i

pân? în momentul introducerii ac?iunii a st?pânit neîntrerupt, netulburat ?i în exclusivitate boxa în litigiu;

– în acest sens sunt r?spunsurile date la interogatoriu de pârâ?ii

C.D.,M.I.,M.V. ?i C.L., iar la 24.02.2005 s-a încheiat un proces – verbal din care reiese c? personale care locuiesc pe acela?i palier cu ea ?i-au exprimat acordul cu privire la luarea boxei în st?pânirea exclusiv? a intervenientei.

– situa?ia de fapt a fost confirmat? de martorii audia?i în cauz?, iar

expertiza efectuat? în cauz? reliefeaz? faptul c? a st?pânit neîntrerupt, netulburat ?i în exclusivitate boxa în litigiu.

Analizând actele ?i lucr?rile dosarului în raport de criticile formulate

re?ine urm?toarele :

Reclamanta a solicitat s? se constate c? a dobândit dreptul de proprietate asupra boxei în litigiu prin uzucapiunea de 30 de ani. Pentru a opera uzucapiunea trebuie îndeplinite condi?iile prev?zute de art.1846 ?i respectiv art. 1847 cod civil, nefiind posibil? dobândirea propriet??ii prin uzucapiune în alte condi?ii chiar dac? folosin?a asupra bunului s-a exercitat pe o perioad? mai mare de 30 de ani.

Probatoriul administrat în cauz? confirm? sus?inerile recurentei – reclamante în sensul c? a st?pânit boxa începând cu 01.11.1973. Cu toate acestea nu suntem în prezen?a uzucapiunii deoarece reclamanta a avut contract de închiriere începând cu 01.11.1973 ?i a pl?tit chirie pân? la data de 01.03.1991 a?a încât nu este îndeplinit? condi?ia impus? de art.1847 cod civil privind posesia care trebuia exercitat? sub nume de proprietar.

Atâta vreme cât reclamata a închiriat boxa în litigiu de la I.J.G.C.L. în baza contractului nr.7328/25.06.1974 ?i a pl?tit chirie în perioada 01.11.1978 – 01.03.1991 astfel cum rezult? din adresa nr.224/17.12.2007 în mod corect a re?inut prima instan?? inciden?a art. 1853 cod civil potrivit c?ruia locatarul exercitând o posesie precar? nu poate dobândi prin uzucapiune proprietatea asupra imobilului ce face obiectul loca?iunii. În ceea ce prive?te termenul scurs dup? data de 11.03.1991 când reclamanta a încetat s? mai pl?teasc? chirie nu este suficient pentru aplicarea art.1890 cod civil.

Fa?? de cele re?inute, v?zând ?i prevederile art-312, alin.1 cod procedur? civil?, va respinge recursul ca nefondat.

Etichete: