Top

Faliment

Prin sentinţa comercială nr. 190/12 februarie 2009 a Tribunalului Bacău-Secţia comercială şi contencios administrativ ( ramsa irevocabila prin decizia comercială nr. 484/2009 a Curţii de Apel Bacău prin care s-a respins ca nefondat recursul declarat de AVAS ) s-au respins obiecţiunile formulate de AVAS la Raportul final.

S-a probat raportul final depus de lichidatorul judiciar .

In temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006, s-a închis procedura falimentului împotriva SC G. SRL.

Dispune radierea debitoarei, SC G. SRL cu sediul în BACĂU înmatriculată la O.R.C. sub nr.J04…. din Registrul Comerţului.

Descarcă lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi.

Dispune notificarea prezentei hotărâri creditorilor, debitorului,DGFP BACĂU, ORC de pe lângă Tribunalul Bacău sau altor registre pentru efectuarea menţiunilor din oficiu şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

Dispune plata cheltuielilor de procedură in cuantum de 6404 lei reprezentind cheltuieli de procedură si onorariul l j ,din fondul de lichidare.

Pentru a se pronunţa această sentinţă, instanţa a reţinut următoarele:

Constatând că la data de 1 10 2008 lichidatorul judiciar desemnat să administreze procedura insolvenţei debitorului, I. SPRL GALAŢI, a solicitat să se dispună închiderea procedurii, întocmind raportul final din care rezultă că falita nu are bunuri iar debitele acesteia nu au putut fi recuperate,

Constatind că la dosarul cauzei au fost formulate obiectiuni de către creditoarea AVAS care invocă in principiu că lichidatorul nu a promovat acţiunea in atragerea răspunderii fostului administrator deşi instanţa a constatat incidenţa prevederilor art 138 prin sentinţa pronunţată în cadrul dosarului 8923/2004 prin care a fost obligat fostul administrator la suportarea unei părţi din pasiv către creditoarea SIF Moldova şi solicită a se intocmi un raport cauzal amănunţit în care să menţioneze persoanele ce se fac vinovate de starea de insolvenţă,

Va reţine cele ce urmează.

Prin SC 201/7 05 2007 pronunţată de judecătorul sindic ,irevocabilă prin respingerea recursului , a fost admisă acţiunea formulata de SIF şi obligat fostul administrator P. G. la plata sumei de 199314 USD către aceasta creditoare .La data de 14 04 2005 s-a intocmit Raportul cauzal ,necontestat ,ca dealtfel şi rapoarte întocmite conform prevederilor legale relativ la măsurile luate de lichidator.

Acţiunea creditoarei SIF a fost formulată sub imperiul Legii 64/1995 şi este opozabilă doar acesteia ,pentru creanţa cu care este inscrisă la masa credală.Or,nimic nu impiedica AVAS să formuleze o astfel de acţiune la rîndul său ,pînă la intrarea in vigoare a Legii 85 sau să solicite autorizarea judecătorului sindic după anul 2007. Din moment ce lichidatorul judiciar a arătat in cadrul raportului cauzal (necontestat) că intrarea in insolvenţă s-a datorat managementului defectuos şi nu s-au identificat fapte săvirsite de fostul administrator de natura celor prev de art 138 din LPI ,nu i se poate impune formularea acţiunii în răspundere şi nu i se poate imputa răminerea in pasivitate a creditoarei AVAS. Autorizarea AVAS să introducă acţiunea prev de art 138 ar fi putut fi făcută pe tot parcursul procedurii şi oricum aceasta nu afectează cu nimic procedura in sine şi posibilitatea inchiderii acesteia in cazul in care se constată indeplinite prev. art 131.

Or,potrivit art 131,in orice stadiu al procedurii ,dacă se constata că nu există bunuri in averea debitorului,judecătorul sindic va inchide procedura .

În cauza de faţă ,această situaţie a fost supusă dezbaterii Adunării creditorilor care au fost de acord (mai puţin creditoarea AVAS), cu inchiderea procedurii.

Faţă de aceste motive,va respinge obiecţiunile formulate de AVAS la Raportul final şi va dispune inchiderea procedurii.

Se va face aplicatia art 136 din LPI.

Etichete: