Top

Contestaţie la executare

Prin sentinţa civilă nr. 742/05.03.2009 Judecătoria Oneşti a admis contestatia la executare formulată de contestatorul U.T.C. în contradictoriu cu creditoarea O.M., tertii popriti BCR – Filiala Oneşti, BRD –Groupe Societe General –filiala Onesti, CEC Bank –Sucursala Bacău, Raiffeisen Bank – filiala Oneşti, Alpha Bank – filiala Oneşti, Banca Carpatica – filiala Onesti, Banca Transilvania – filiala Onesti, Banc Post – filiala Oneşti si B.E.J.P.V..

A anulat sentinta civilă nr. 1399/09.05.2008 pronunţată de Judecătoria Oneşti în dosarul nr. 1821/270/2008 şi în consecintă a respins cererea creditoarei O.M..

A anulat formele de executare silită din dosarul nr.148/2008 al B.E.J.P.V..

A admis excepţia lipsei calitătii procesuale pasive a B.E.J.P.V. si a tertilor popriti Volksbank România – Sucursala Onesti, Alpha Bank – filiala Onesti, CEC Bank – Sucursala Bacău.

Pentru a pronunta această sentintă prima instantă a retinut următoarele:

Prin sentinta civilă nr.1399/9.05.2008 pronunţată de Judecătoria Onesti în dosarul nr. 1821/2008 a fost admisă cererea creditoarei O.M. împotriva debitorului U.T.C. si în consecintă acesta din urmă a fost somat în temeiul OG nr.5/2001 să-i plătească creditoarei suma de 20.000 lei reprezentând împrumut nerestituit.

Contestatorul debitor n-a formulat, în realitate, cerere în anulare împotriva sentintei respective ci împotriva sentintei civile nr.1419/2008 pronuntata de Judecătoria Onesti în dosar 1822/2008 (ataşat) sentintă care a fost anulată prin sentinta civilă nr. 2891/2008 pronuntata de Judecătoria Onesti în dosarul nr.2981/2008(ataşat).

In această situatie, urmează ca instanta să procedeze conform art.10 alin.2 din OG nr.5/2001 în sensul că se vor lua în considerare apărările de fond împotriva titlului executoriu.

Analizând documentatia dosarul nr. 1821/270/2008 se constata că intimata creditoare a formulat cerere pentru emiterea somaţiei de plata în baza OG nr.5/2001 prin care debitorul U.T. să fie obligat să-i plătească suma de 20.000 lei, suma ce i-a fost imputată si nu i-a mai fost restituită.

Instanta, în cauza respectivă, a avut în vedere ca probe declaratua debitorului sub semnătura privată (fila 5) si înscrisul sub semnătură privată intitulat „chitantă” (fila 6). Cele două înscrisuri, însă, nu contin mentiunea multipului exemplar cum prevede art.1179 cod civil si nici mentiunea „bun şi aprobat” cum prevede art.1180 cod civil aşa încât înscrisurile respective, fiind numai un inceput de dovada scrisă, trebuiau să fie completate cu administrarea altor probe, lucru care nu poate avea loc în cadrul procedurii simplificate a ordonantei de plată reglementată prin OG nr. 5/2001, ci pe calea procedurii dreptului comun.

Faţă de cele retinute, urmează a fi admisă contestatia la executare , să fie anulată sentinta sus mentionată, pe fond se va respinge cererea creditoarei intimate pentru somatie de plată si în consecintă vor fi anulate formele de executare silită din ds. nr. 148/2008 al E.J.P.V.

In privinta Biroului susnumitului executor judecătoresc, instanta are în vedere că în cadrul cauzelor de contestatie la executare silită birourile executorilor judecătoresti nu au calitate procesuală pasivă, acestea nefiind parte în raporturile juridice execuţionale.

De asemenea, trebuie să se aibă în vedere sustinerea intimatelor CEC Bank, Volksbank si Alpha Bank în sensul că debitoul contestator nu are deschise conturi la acestea.

Impotriva sentintei a declarat recurs intimata O.M. pentru următoarele considerente:

afirmând în contestatie că sentinta civilă nr. 1399/2008 ce constituie titlu executoriu a fost anulată prin sentinta civilă nr. 2197/03.09.2008 pronuntata de Judecătoria Onesti debitorul confundă sentintele si numerele de dosar.

-Prin sentinta civilă nr. 2197/2008 a fost anulată sentinta civilă nr.1419/2008 pronuntata în dosarul nr. 1822/270/2008 sentintă care privea un alt cuantum al datoriei debitorului.

– Instanta de fond s-a pronuntat în legatura cu o cauza cu care nu a fost investită, anulând titlul executoriu sentinta civilă nr.1399/2008 chiar dacă i se solicitase doar să anuleze executarea pentru ca intervenise sentinţa civilă nr. 2197/2008.

Prin întâmpinare intimata Volksbank România SA Sucursala Onesti a solicitat să se diuspună scoaterea sa din cauza.

Analizând actele si lucrările dosarului retine următoarele:

Titltul executoriu în baza căruia se efectuează executarea silită contestata si care face obiectul dosarului de executare silită nr. 148/2008 al BEJ P.V. este sentinta civilă nr. 1399/09.05.2008 a Judecătoriei Onesti.

Prin cererea introductivă contestatorul a dezvoltat un singur motiv de contestatie la executare, acesta arătând că titlul executoriu nu poate să-şi producă efectele deoarece a fost desfiintat prin sentinţa civilă nr.2197/03.09.2008 a Judecătoriei Oneşti.

Cu privire la acest motiv în mod corect a retinut prima instantă că este neîntemeiat deoarece prin sentinta civilă nr. 2197/03.09.2008 a fost anulată o altă hotărâre judecătorească decât cea care constituie titlu executoriu în dosarul de executare silită nr.148/2008.

Din considerentele sentintei recurate rezultă că solutia de admitere a contestatiei la executare se întemeiază pe apărări de fond împotriva titlului executoriu cărora li s-a dat eficientă în temeiul art.10 alin.2 din OG nr.5/2001.

Aceste apărări au fost formulate în scris de catre contestator si se regăsesc în dosarul primei instante la fila 68 sub denumirea de „note scrise”.

Pronuntând sentinta în urma analizării acestor apărări pe care le-a considerat întemeiate instanta a încălcat principiul contradictorialităţii întrucit a analizat o cerere care nu a fost comunicată partilor, nu a fost supusă dezbaterii si discutiei acestora, intimatii neavând posibilitatea să se exprime cu privire la motivele de fond si de drept dezvoltate de contestator prin cererea de la fila 68 dosar fond si să-şi formuleze apărări.

In consecintă urmează a retine incidenţa art,312 alin.5 cod procedură civilă teza referitoare la necercetarea fondului întrucât solutia din dispozitivul sentintei recurate pronuntată asupra fondului cauzei nu este consecinţa cercetării fondului, instanta pronuntându-se asupra unei cereri care nu a făcut obiectul unei dezbateri în contradictoriu între părti, omisiune ce a adus atingere principiului contradictorialităţii, element esential al notiunii de proces echitabil în sensul articolului 6 din CEDO.

Faţă de cele ce preced, vazând si prevederile art.312 alin.5 cod procedură civilă va admite recursul, va casa sentinta recurată si va trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Etichete: