Top

Contestaţie la executare

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău, contestatoarea EMGa –jud. Bacău a formulat în contradictoriu cu intimatul B A contestaţie la executarea ce formează obiectul dosarului nr. 206/2009 al BEJ C F.

În motivarea contestaţiei, s-a arătat că nu au calitatea de debitor faţă de dispozitivul hotărârii, nu există Primar care să reprezinte CAP, hotărârea nu mai este opozabilă şi a intervenit prescripţia executării silite.

În drept, au fost invocate, prevederile art.399 C.p.c., ale Legii nr.18/1991 şi ale Legii nr.215/2001.

Contestaţia a fost legal timbrată.

S-a ataşat dosarul de executare nr. 206/2009.

Legal citat, intimatul s-a prezentat în faţa instanţei, nu a formulat întâmpinare, a depus înscrisuri şi nu a solicitat alte probe în combaterea contestaţiei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.6962/12.12.1990, pronunţată de Judecătoria Bacău, în dosarul nr.5352/1990, s-a admis în parte acţiunea civilă formulată de reclamantul B A împotriva pârâţilor CAP Traian, S I şi D H şi au fost obligaţi pârâţii CAP Traian şi S I să lase reclamantului în deplină proprietate şi posesie suprafaţa de 2278 m.p. teren arabil, situat în com. Traian, jud. Bacău. Totodată, a fost obligată unitatea pârâtă să lase reclamantului în deplină proprietate şi posesie suprafaţa de 2482 m.p. teren arabil situat în comuna Traian, lot comasat şi să îi plătească suma de 1550 lei cheltuieli de judecată.

Sentinţa civilă nr. 6962/12.12.1990, pronunţată de Judecătoria Bacău, în dosarul nr.5352/1990 este definitivă de la data pronunţării, calea de atac împotriva hotărârii fiind cea a recursului. Momentul rămânerii definitive a sentinţei civile nr. 6962/12.12.1990, pronunţată de Judecătoria Bacău, în dosarul nr.5352/1990 prezintă relevanţă în ceea ce priveşte determinarea momentului de când se naşte dreptul de a cere executarea silită.

Conform art.405 alin.1 C.p.c., „dreptul de a cere executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în materia acţiunilor reale imobiliare, termenul de prescripţie este de 10 ani”.

În temeiul art.405 alin.2 C.p.c., „termenul de prescripţie începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a cere executarea silită”.

De asemenea, conform art.405 alin.3 C.p.c., „prin împlinirea termenului de prescripţie orice titlu executoriu îşi pierde puterea executorie”.

În consecinţă, în cauza de faţă, termenul de prescripţie a executării silite a început să curgă din momentul rămânerii definitive a sentinţei civile nr. 6962/12.12.1990, pronunţată de Judecătoria Bacău, în dosarul nr.5352/1990, termenul de prescripţie fiind de 10 ani, fiind vorba de o acţiune în revendicare.

Termenul de prescripţie s-a împlinit, potrivit art.101 alin.3 C.p.c., în data de 12.12.2000. Cererea de executare silită a fost formulată de către intimatul B A la data de 7.08.2009, astfel cum rezultă din dosarul de executare silită nr.206/2009 Instanţa reţine că prin formularea cererii de lămurire dispozitiv, respectiv a cererii de îndreptare eroare materială, intimatul nu a efectuat acte de întrerupere a prescripţiei executării silite, nefiind vorba de acte de executare, pe de o parte, iar pe de altă parte aceste două cereri fiind ulterioare împlinirii termenului de prescripţie a executării silite.

Pentru toate aceste considerente, instanţa apreciază ca fiind întemeiată contestaţia la executare formulată de contestatoare, astfel încât o va admite şi, pe cale de consecinţă, va constata prescrisă executarea silită a sentinţei civile nr. 6962/12.12.1990 a Judecătoriei Bacău.

Având în vedere că actele de executare efectuate în dosarul de executare nr. 206/2009 au fost emise în baza unui titlu executoriu care şi-a pierdut puterea executorie, instanţa, în temeiul art.404 alin.1 C.p.c., va anula formele de executare emise în dosarul de executare nr. 206/2009.

Se va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Tags: