Top

Asigurari sociale.Pensii

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.4683/25.06.2008 d-l M.P. a chemat în judecată CJP Bacău contestând decizia nr.189204/2008.

În motivarea cererii sale, a arătat contestatorul că potrivit art.1671 alin.1 din L.19/2000 beneficiază pentru activitatea desfăşurată în grupa I de muncă în baza L.3/1977 de reducerea vârstei standard de pensionare cu 10 ani şi 10 luni şi nu doar cu 4 ani aşa cum s-a reţinut în decizie. Reducând cu 10 ani şi 10 luni vârsta standard de pensionare, contestatorul a îndeplinit condiţiile de pensionare la 20.11.1992, la vârsta de 51 de ani şi 5 luni, astfel încât după această vârstă a contribuit suplimentar la sistemul public de pensii timp de 15 ani şi 4 luni (până la data de 20.03.2008), însă potrivit deciziei contestate nu a beneficiat de majorarea prevăzută de lege decât pentru un stagiu suplimentar de 4 ani şi 5 luni, contrar fiind şi celor reţinut de Curtea Constituţională prin decizia nr.652/2007.

S-a arătat, de asemenea, în motivarea contestaţiei că la determinarea drepturilor de pensie nu au fost valorificate stagiile asimilate şi nici contribuţia suplimentară la sistemul public de pensii.

Motivând în drept contestaţia, d-l M.P. a invocat dispoziţiile art.78 alin.8, art.87 şi 1671 din L.19/2000 iar în dovedirea susţinerilor sale a depus la dosar înscrisuri (f.4,40) şi a solicitat administrarea probei cu interogatoriul intimatei (f.29).

Contestaţia este legal scutită de plata taxei judiciare de timbru potrivit L.19/2000.

Formulând întâmpinare prin reprezentanţii săi legali (f.11-13), CJP Bacău a solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată cu motivarea că, fiind născut la 20.06.1941, în cazul contestatorului vârsta standard de pensionare este de 62 de ani şi 3 luni cu realizarea unui stagiu de cotizare de 30 ani şi 3 luni. În consecinţă, reclamantul a îndeplinit condiţiile de obţinere a unei pensii pentru limita de vârstă din luna septembrie 2003. Având în vedere faptul că solicitarea privind înscrierea la pensie de limită de vârstă s-a făcut cu depăşirea termenului legal de 90 de zile de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, drepturile au fost stabilite cu data solicitării acestora prin cererea nr. 14870/20.03. 2008 aşa cum prevede art. 83 alin. 4 din Legea 19/2000.

Potrivit art. 167 al (1) din legea 19/2000 intr-un interval de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, (01.04.2001) persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate in grupa I de munca, conform legislaţiei anterioare, pot solicita pensie pentru limita de vârsta cu reducerea vârstelor standard de pensionare, conform tabelului nr. 4. Prin nedepunerea unei cereri prin care sa solicite drepturi de pensie pentru limita de vârsta in termenul legal stabilit de legea 19/2000, reclamantul a înţeles sa nu se folosească de prevederile art. 167 al 1 din legea 19/2000.

În ceea ce priveşte stagiul suplimentar, a arătat intimata că în mod corect a fost calculat un stagiu suplimentar de 4 ani şi 5 luni având în vedere că din înscrierile făcute în carnetul de muncă si precum şi din adeverinţa privind stagiul de cotizare emis pe numele reclamantului rezulta faptul ca în perioada 20.09.2003 – 20.02.2008 acesta a avut încheiat un contract de munca pentru care s-au calculat si achitat contribuţii de asigurări sociale, condiţiile de pensionare fiind îndeplinite începând cu data de 20.09.2003 respectiv vârsta standard de pensionare de 62 de ani si 3 luni si stagiul complet de cotizare de 30 ani si 3 luni.

Intimata a depus la dosar documentaţia în baza căreia a emis decizia contestată, alte înscrisuri (f.14-25, 42,43).

În cauză a formulat cerere de intervenţie în interes alăturat contestatorului Sindicatul Independent „A.” din Bacău (f.8,9,30-36), cerere respinsă de instanţă prin încheierea din 16.01.2009 (f.41).

Examinând înscrisurile aflate la dosar, instanţa reţine următoarele:

D-l M.P este născut la data de 20.06.1941.

Potrivit Ordinului nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare (anexa nr.9), contestatorul îndeplinea condiţiile de pensionare în septembrie 2003, vârsta standard de pensionare fiind de 62 de ani şi 3 luni, cu un stagiu complet de cotizare de 30 de ani şi 3 luni.

Potrivit art.1671 din L.19/2000 d-l M.P. beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 10 ani şi 10 luni, având peste 18 ani de muncă în grupa I, astfel cum se reţine şi în cuprinsul deciziei contestate (f.16), dispoziţii legale a căror incidenţă este recunoscută şi de către intimată prin întâmpinare, astfel încât contestatorul putea cere acordarea drepturilor de pensie încă din noiembrie 1992, atunci când avea vârsta de 51 de ani şi 5 luni.

Cum, însă, în noiembrie 1992 contestatorul nu avea stagiul complet de cotizare cerut de anexa nr.9 din Ordinul nr.340/2001, de 30 de ani şi 3 luni, instanţa constată incidente dispoziţiile art.441 din acelaşi act normativ, dispoziţii potrivit cărora persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate în grupa I de muncă conform legislaţiei anterioare pot solicita pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstelor standard de pensionare conform tabelului nr. 4 de la art. 167^1 din lege. În acest caz reducerea se face din vârsta standard a anului, respectiv a lunii în care se deschide dreptul de pensie pentru limită de vârstă, în condiţiile realizării stagiului complet de cotizare corespunzător anului, respectiv lunii de deschidere a dreptului.

În consecinţă, contestatorului i se cuvin drepturile de pensie din momentul în care a realizat stagiul complet de cotizare, adică începând din martie 1994, cu recunoaşterea stagiului suplimentar de cotizare realizat de la acea dată, respectiv de 14 ani şi nu de doar 4 ani şi 5 luni (având în vedere data începerii activităţii – decembrie 1963 şi stagiul total de cotizare realizat, de 50 de ani, 5 luni şi 20 de zile), în temeiul art.78 alin.(8) din L.19/2000 şi al dispoziţiilor O. nr.340/2001, modificate de O. nr.129/2008, chiar dacă cererea de înscriere la pensie a fost formulată abia în martie 2008, în acest sens fiind şi decizia nr.652/2007 a Curţii Constituţionale (f.34-36).

Împrejurarea că cererea de înscriere la pensie a fost formulată abia în martie 2008 nu poate avea semnificaţia renunţării de către contestator la aplicarea dispoziţiilor art.1671 din L.19/2000, cum în mod eronat susţine intimata ci doar pe aceea a acordării drepturilor cuvenite începând cu această dată, potrivit art.83 alin.(4) din L.19/2000.

În ceea ce priveşte valorificarea stagiului de cotizare asimilat, instanţa constată că prin decizia nr.189204/8.05.2008 contestatorului i s-a recunoscut un astfel de stagiu de 8 luni şi 2 zile, perioada nefiind contestată (a se vedea şi întrebarea corespunzătoare din interogatoriul propus a fi luat intimatei de către contestator – f29), astfel încât nemulţumirea exprimată cu privire la acest aspect nu poate fi reţinută ca fiind justificată.

Etichete: