Top

Contestaţie la executare

Asupra recursului declarat împotriva sentinţei civile nr. 2595/2008 din data de 06.10.2008 pronunţată de Judecătoria Oneşti în dosarul civil nr. 3488/260/2008 constată următoarele:

Pronunţând sentinţa civilă nr. 2595/6.10.2008 Judecătoria Oneşti a admis din oficiu excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Biroului executorului judecătoresc B.D. de pe lângă Judecătoria Oneşti şi a respins contestaţia la executare formulată de S.C. „R.” S.A. ONEŞTI împotriva executării silite din dosarul nr. 148/2008 al Biroului executorului judecătoresc B.D. din Oneşti, în contradictoriu cu intimata S.C. „R.T.I.” S.R.L. cu sediul in Bucureşti si cu Biroul Executorului judecătoresc B.D. de pe lângă Judecătoria Oneşti.

In temeiul art. 274 Cod procedură civilă instanţa a obligat contestatoarea la plata onorariului de avocat in sumă de 1500 lei către intimată. Prin aceeaşi sentinţă, instanţa a respins capătul de cerere privind suspendarea executării silite.

Pentru a pronunţa această sentinţă, a reţinut judecătoria că prin Ordonanţa pronunţată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie si Justiţie la data de 27.08 in dos. Nr. 383/D/P/2006, în cadrul procedurii de urmărire penală privind pe învinuiţii P.C.N. s.a., cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, înşelăciune, spălare de bani şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, s-a dispus în baza art. 170 cod pr. pen. restabilirea situaţiei anterioare şi restituirea persoanei vătămate S.C. R.T.I. Bucureşti (intimata din prezenta cauză) a următoarelor utilaje:

1.Grup turbogenerator tip AT6 în valoare totala de 80.85.000.000 rol;

2. Grup turbogenerator AT6 şi generator electric in val. de 107.800.000.000 rol;

3. Grup turbogenerator PR6 in val. de 80.850.000.000 rol;

4. Grup electrogen in val. de 26.950.000.000 rol;

5. Pompa 24 MDS in val. de 11.550.000.000 rol;

6. Grup electrogen JENBAHER WERE tip 4T6 in val. de 30.800.000.000. (Vezi copia ordonanţei de la fila 11)

Prin Ordonanţa din 18 .07.2008 a aceluiaşi organ de urmărire penală (vezi fila 16) s-a dispus completarea ordonanţei susmenţionate în sensul ca dispoziţia de restituire a utilajelor în cauză va fi dusă la îndeplinire prin executor judecătoresc din circumscripţia Judecătoriei Oneşti.

Faţă de cele reţinute apare limpede că ordonanţa în cauză este executorie, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile.

Societatea intimată, faţă de această situaţie, a solicitat susnumitului executor judecătoresc îndeplinirea formalităţilor de executare silită în vederea intrării în posesie a utilajelor menţionate mai sus.

Ca atare, instanţa a apreciat că susţinerile contestatoarei în privinţa legalităţii punerii in executare a ordonanţei in cauza sunt neîntemeiate.

In privinţa susţinerii contestatoarei in sensul că potrivit art. 36 din Legea nr. 84/2006 executarea silită se suspendă având in vedere ca se afla in reorganizare judiciara, aceasta este la fel de neîntemeiată întrucât textul respectiv de lege se referă la acţiuni judiciare si extrajudiciare pentru încasarea unor creanţe si nu la restituirea unor bunuri cum este in cazul de fata.

Referitor la legalitatea in sine a ordonatei Parchetului, aceasta nu poate face obiectul contestaţiei la executare, contestatoarea având la dispoziţie prevederile art. 275 cod pr. pen.

Fata de cele constatate, instanţa a respins contestaţia la executare.

Capătul de cerere referitor la suspendarea executării silite a fost, de asemenea, respins întrucât contestatoarea nu a depus cauţiunea aşa cum s-a stabilit de instanţă prin încheierea din 11 09 2008.

Fata de soluţia pronunţată, în temeiul art. 274 alin. 1 cod pr. civ. contestatoarea a fost obligată la plata onorariului de avocat către intimată, dar nu în cuantumul de 2.975 lei cât este menţionat în chitanţa nr. 339/08.07. 2008 (depusă la dosar de apărător) ci intr-un cuantum redus la 1500 lei. In acest context instanţa, făcând aplicarea art. 274 al. 3 cod pr. civ. a apreciat ca litigiul in speţă nu prezintă un grad deosebit de complexitate încât sa necesite un onorariu de avocat in cuantumul de 2.975 lei.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs prin reprezentanţii săi legali S.C. R. S.A. Oneşti, recurs înregistrat pe rolul Secţiei comerciale a Tribunalului Bacău la data de 23.10.2008, solicitându-se modificarea în tot a hotărârii atacate şi admiterea contestaţiei la executare cu consecinţa anulării tuturor actelor de executare emise de B.E.J. B.D. în dosar 148/2008, precum şi suspendarea executării silite promovate în acest dosar până la soluţionarea recursului.

În motivarea recursului s-a arătat că:

– hotărâre nu cuprinde motivele pe care se sprijinea sau cuprinde motive contradictorii ori străine de natura pricinii;

– hotărârea pronunţată este lipsită de temei legal ori a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a legii;

– soluţia instanţei de a considera ordonanţa Parchetului ca titlu executoriu nu este motivată în fapt şi în drept, judecătorul mulţumindu-se să arate că apare limpede această concluzie din conţinutul actului;

– în contestaţie s-a arătat faptul că executarea este lovită de nulitate întrucât se face în lipsa unui titlu executoriu;

– art. 372 Cod procedură civilă prevede în mod imperativ că executarea silită se va face numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti ori al unui alt înscris care potrivit legii, constituie titlu executoriu, or, nici o dispoziţie legală nu califică ordonanţa procurorului ca fiind titlu executoriu;

– concluzia instanţei conform căreia în cauză nu sunt incidente dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 85/2006 este determinată de încălcarea sau aplicarea greşită a legii;

– executarea silită având ca obiect predarea utilajelor enumerate în Ordonanţa nr. 383/D/P/2006 emisă la data de 27.08.2007 este nelegală întrucât în temeiul art. 36 din Legea nr. 85/2006 sunt suspendate de drept toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare având ca obiect executarea S.C. R. S.A. sau a bunurilor sale;

– doctrina este unanimă în a considera ca efectul suspensiv al art. 36 din Legea nr. 85/2006 se aplică şi în cazul acţiunilor ce au ca obiect restituire prestaţiilor efectuate în baza unui act nul, situaţie în care un asemenea petit – având caracter de realizare a creanţei – face aplicabilă dispoziţia cuprinsă în art. 36;

– instanţa a făcut o aplicare greşită a legii şi în condiţiile în care apreciază că nu poate fi verificată legalitatea ordonanţei pe calea contestaţiei la executare,

– potrivit prevederilor art. 169 cod procedură penală procurorul poate dispune restituirea lucrurilor, doar dacă acestea sunt ridicate de la învinuit ori de la inculpat sau de la orice persoană care le-a primit a le păstra şi în nici un caz de la o persoană care a cumpărat acele bunuri cu bună credinţă;

– potrivit art. 170 Cod procedură penală procurorul poate dispune măsura restabilirii situaţiei anterioare numai în situaţia în care restabilirea este posibilă;

– buna credinţă pe care a probat-o recurenta în relaţia comercială de achiziţionare a utilajelor înlătură eventualul drept de proprietate al S.C. „R.T.I.” S.R.L., chiar şi recunoscut de către o instanţă de judecată.

Formulând întâmpinare prin reprezentanţii săi legali, S.C. „R.T.I.” S.R.L. a solicitat respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea în tot a hotărârii atacate, ca fiind legală şi temeinică (f. 19 – 28 dosar s.c.c.a.).

La dosarul de recurs înregistrat pe rolul secţiei comerciale şi de contencios administrativ s-au depus înscrisuri (f. 29, 33 – 60, 62, 63, 83 – 85).

Prin încheierea din 12.05.2009 Scca a admis excepţia necompetenţei funcţionale a secţiei sesizate, excepţie invocată de S.C. R. S.A. Oneşti (f. 81, 82) şi a dispus scoaterea cauzei de pe rol cu trimiterea sa spre soluţionare secţiei civile a Tribunalului Bacău.

Cauza a fost înregistrată sub nr. 3386 din 02.06.2009. Prin încheierea din 01.10.2009 instanţa a respins excepţia necompetenţei funcţionale a instanţei şi a dispus emiterea unei adrese către recurentă prin care i s-a pus în vedere să achite cauţiunea în sumă de 6.776.000 lei pentru soluţionarea cererii de suspendare a executării silite până la termenul de judecată din 28.10.2009 (f. 30).

Cum suma stabilită cu titlu de cauţiune nu a fost achitată, instanţa urmează a respinge cererea de suspendare a executării silite.

În ceea ce priveşte motivele de recurs, instanţa constată că primul motiv invocat este întemeiat, cercetarea celorlalte motive de recurs devenind inutilă.

Astfel, prima instanţă s-a mulţumit să arate, în ceea ce priveşte caracterul ordonanţei din 18.07.2008, că aceasta este executorie întrucât …”apare limpede că ordonanţa în cauză este executorie, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile”, nearătând, însă, şi temeiul de drept care a determinat această convingere, sub acest aspect hotărârea fiind nemotivată iar instanţa de recurs se află în imposibilitate de a verifica raţionamentul primei instanţe.

În consecinţă, în temeiul art. 304 pct. 7 şi al art. 312 alin. (5) teza I Cod procedură civilă, sentinţa judecătoriei va fi casată în parte, în ceea ce priveşte contestaţia la executare formulată în contradictoriu cu S.C. „R.T.I.” S.R.L. Bucureşti iar cauza trimisă spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Etichete: