Top

Contencios administrativ si fiscal – anulare p.v. de contraventie

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BAC?U

SECTIA COMERCIAL? SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIE Nr. 201/2011

Sedinta public? de la 08 Februarie 2011

Instanta constituit? din:

PRESEDINTE C.D.

Judec?tor L.S.

Judec?tor O.G.P.

Grefier M.N.

Pe rol judecarea cauzei Contencios administrativ si fiscal privind pe recurent B.T. S.A.-SUCURSALA BAC?U si pe intimat A.N.P.C. – I.R.P.C. GALATI-O.J.P.C. BAC?U, având ca obiect anulare proces verbal de contraventie

La apelul nominal f?cut în sedinta public? a r?spuns pentru recurent? consilier juridic cu delegatie la dosar, lips? fiind intimata.

Procedura legal îndeplinit?.

S-a f?cut referatul cauzei de c?tre grefier dup? care

Nemaifiind alte cereri de formulat instanta acord? cuvântul pe fond, exceptiile invocate la termenul anterior constituind motive de recurs.

Reprezentantul recurentei având cuvântul solicit? admiterea recursului asa cum a fost formulat, modificarea sentintei în sensul admiterii plângerii, iar în subsidiar înlocuirea amenzii cu avertisment. Arat? c? organul constatator si-a dep?sit atributiile prin verificarea valabilit?tii unui contract, iar instanta a interpretat gresit actul dedus judec?tii. S-a mai ar?tat faptul c? procesul verbal a fost încheiat de o institutie si persoane f?r? capacitate de folosint? si de exercitiu, actul fiind astfel nul. De asemenea Banca nu a înc?lcat articolul 7.

Instanta declar? dezbaterile închise si trece la deliberare.

INSTANTA

OBIECT: sentinta civil? nr 10336/2.12.2009 pronuntat? de Judec?toria Bac?u în dosarul nr */2009 prin care s-a respins plângerea contraventional? formulat? de B.T.-sucursala Bac?u împotriva procesului verbal de contraventie nr 64/164/2009.

RECURENT B.T. SA

MOTIVE DE RECURS:

Sentinta civil? este criticabil? sub aspectul faptului c? Judec?toria Bac?u se pronunt? asupra valabilit?tii unui act juridic – contractul de credit – desi acest aspect nu a f?cut obiectul contestatiei procesului verbal de contraventie, ANPC neavând abilit?ti în stabilirea valabilit?tii încheierii unui contract. Judec?toria Bac?u a interpretat gresit actul si prin aplicarea gresit? a legii a adoptat o hot?râre lipsit? de temei legal, ea fiind obligat? s? constate si s? sanctioneze abuzul în serviciu exercitat de ANPC.

Instanta nu s-a pronuntat asupra textului de lege aplicabil în ceea ce priveste cuantumul amenzii, fat? de data producerii faptului – 29.10.2009, incident? fiind varianta OG 21/1992 de la acea dat? si nu cea modificat? de OG 174/10.11.2008.

Instanta nu s-a pronuntat asupra argumentelor aduse de c?tre petent? sub aspectul legalit?tii si temeiniciei.

Desi s-a adus în discutie faptul c? dl consilier ing B.G. si dna inspector P.A. nu au prezentat ordinul presedintelui ANPC instanta nu a solutionat acest aspect.

Cu privire la situatia de fapt nu s-a avut în vedere faptul c? reclamanta în sesizarea f?cut? a recunoscut c? a fost informat? cu privire la respingerea cererii de credit deoarece nu îndeplinea conditiile de creditare.

Prin preciz?rile depuse la termenul din data de 9.11.2010 recurenta a invocat exceptia lipsei capacit?tii de folosint? a Comisariatului Regional si a salariatilor CRPC Galati, exceptii care au fost calificate drept motive de recurs, având în vedere c? vizeaz? nulitatea procesului verbal.

ANALIZA INSTANTEI

Analizând cererile de recurs, prin prisma motivelor invocate, instanta retine urm?toarele:

În fapt, prin procesul verbal de contraventie nr 65/164/12.03.2009 s-a dispus sanctionarea contravenientei cu amend? de 5000 lei, retinându-se în sarcina acesteia faptul c? nu a comunicat conditiile neîndeplinite de client pentru obtinerea liniei de creditare, nerespectarea conditiilor prescrise de la articolul 1din contractul de credit contravenind articolului 7 lit c..

În drept, potrivit dispozitiilor articolului 7 litera c, liniuta 3 din OG 21/1992

„Operatorii economici sunt obligati: c) prestatorii de servicii: s? respecte conditiile prescrise sau declarate, precum si clauzele prev?zute în contracte”

Sustinerile recurentei contraveniente referitoare la lipsa faptei si la dep?sirea atributiilor inspectorilor ANPC, prin raportare la contractul încheiat între p?rtis si la gresita solutie a instantei de fond prin analizarea contractului, nu sunt întemeiate, instanta apreciind c? în speta de fat? sunt incidente regulile speciale care vizeaz? protectia consumatorului. Principiul pacta sunt servanda a fost inlocuit în materia protectiei conumatorului cu încheierea unui contract în conditii cat mai bune pentru partea mai slaba, interesele acestuia trebuind sa fie ocrotite cu prioritate, furnizorul de servicii fiind considerat partea mai puternica din punct de vedere professional.

Notiunea de consumator a fost definit? prin Conventia de la Bruxelles privind recunoasterea si executarea hotararilor în materie civil? si comercial?, aceasta desemnând persoana care încheie un contract în afara profesiei sale. Curtea Europeana de Justitie a stabilit faptul ca prevederile de protectie care se aplica consumatorilor au rezultat din preocuparea de a-i proteja pe acestia ca parte considerata mai vulnerabila din punct de vedere economic si mai putin experimentata din punct de vedere juridic decat cealalta parte contractuala. ( C 89/91 Shearson Lehmann Hutton Inc), scopul reglement?rii protectiei consumatorului fiind aceea de promova sanatatea, securitatea, interesele economice si legale, precum si dreptul la informare al consumatorilor.

Statele membre ale UE trebuie sa le asigure consumatorilor un nivel minim de protectie, potrivit legislatiei comunitare. Într-o societate democratic? drepturile omului trebuie s? fie ap?rate prin lege si respectate, iar drepturile omului în calitatea sa de consumator merit? o atentie deosebit?. Când un consumator a cump?rat un produs sau a apelat la un serviciu, legislatia comunitar? cere ca produsul/serviciul pe care acesta îl primeste s? corespund? cu ceea ce el, cump?r?torul, în mod explicit sau implicit, a fost de acord s? cumpere, adic? cu ceea ce stipuleaz? contractul dintre vânz?tor si consumator. Aceasta înseamn? c? bunurile trebuie s? functioneze si s?-si îndeplineasc? scopul pentru care au fost achizitionate.

Dreptul la informare al consumatorului a fost recunoscut de Curte prin hotararea pronuntata in cauza C 362/88 GB Inno BM c CCL, fiind definit ca unul din elementele esentiale pentru realizarea unei protectii adecvate impunând obligativitatea agentilor economici de a informa consumatorii, în mod complet, corect si precis asupra caracteristicilor esentiale ale produselor si serviciilor oferite acestor

Potrivit prevederilor contractului încheiat între B.T. si M.A.C. „Bacnca acord? posesorului de card o linie de credit în contul curent pentru nevoi curente pân? la concurenta sumei de 6200 lei pe o perioad? de 12 luni pân? la data de 17.10.2009”. Contractul fiind rezultatul acordului de voint? al p?rtilor, acest acord trebuie s? fie exprimat si în caz de modificare a obligatiilor, trebuind s? existe o simetrie între modul de încheiere a contractului, de modificare si de revocare a acestuia; clauzele contractuale, constituind legea p?rtilor, trebuie s? fie suficient de clare în continutul lor pentru a da p?rtilor indicatii adecvate asupra circumstantelor si a conditiilor în care se pot aduce modific?ri obligatiilor,, trebuind s? fie astfel formulate încât s? ofere consumatorului posibilitatea de a anticipa intervenirea unei anumite situatii sau producerea unor anumite consecinte – în cazul de fat? neacordarea creditului.

Nerespectarea prevederilor articolului 1 din actul juridic încheiat prin respingerea cererii de credit a numitei M.A.C. f?r? o informare corespunz?toare a clientului, prin care s? i se aduc? la cunostint? motivele neexecut?rii contractului se încadreaz? în textul articolului 7 litera c liniuta 3, fiind întrunite elementele constitutive ale contraventiei retinute în sarcina sa. Respingerea cererii în aceste conditii încalc? dreptul consumatorului de a fi informat, Banca actionând doar în interesul ei, f?r? a da posibilitatea consumatorului de a verifica dac? respingerea cererii este judicios dispus? si dac? era necesar? si proportional? cu scopul urm?rit. Lipsa unei notific?ri prin care s? se explice consumatorului motivele pentru care a fost respins? cererea conduce la ruperea echilibrului contractual, în detrimentul împrumutatului. Pentru a respecta prevederile contractuale orice modificare/revocare trebuie s? aib? la baz? criterii obiective, si s? fie precedat? de o informare corect? a clientului prin care s? i se ofere posibilitatea de a negocia conditiile de intervenire.

Instanta, având în vedere faptul c? prin probe clare nu s-a stabilit o situatie contrar? procesului verbal de contraventie, apreciaz? c? împrejur?rile constatate sunt conforme cu realitatea, fiind r?sturnat? prezumtia de nevinov?tie de care se bucur? petenta.

În ceea ce priveste sustinerile contravenientului referitoare la lipsa capacit?tii de folosint? a Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorului si a salariatilor CRPC cât si la lipsa atributiilor în materia constat?rii si sanction?rii contraventiilor, instanta de recurs retine c? nu sunt întemeiate. Procesul verbal de contraventie a fost încheiat de c?tre dl B.G. si P.A. din cadrul Inspectoratului Regional pentru Protectia Consumatorilor Galati cu delegatie de împuternicire în domeniul actiunilor de control si supraveghere în domeniul protectiei consumatorului la operatorul economic B.T. (fila 28 dosar), institutia având personalitate juridic?, în conformitate cu dispozitiile Anexei 2 din H.G. 748/2007, iar persoanele fizice având capacitate de folosint? si exercitiu conform art 7 din Decret 31/1954. Potrivit dispozitiilor articolului 54 din OG 21/1992 constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de c?tre reprezentantii împuterniciti ai Autorit?tii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, conditie respectat? în cauz? prin raportare la înscrisul de la fila 28, criticile recurentei referitoare la faptul c? instanta de fond nu a solicitat ordinul de serviciu nefiind astfel întemeiate, delegatia fiind depus? de intimat?.

Sub aspectul temeiniciei si legalit?tii procesului-verbal de contraventie, instanta apreciaz? c? au fost respectate dispozitiile legale privind întocmirea acestui act, atât în ceea ce priveste conditiile de form? cât si în ceea ce priveste conditiile de fond. Procesul-verbal contine toate mentiunile prev?zute de lege.

Sub aspectul sanctiunii aplicate, instanta constat? c? amenda de stabilit? prin procesul-verbal de contraventie este proportional? cu gradul de pericol social al faptei s?vârsite, asa cum prevede art 5 alin 6 si art 7 („avertismentul se aplic? în cazul în care fapta este de gravitate redus?”) din OG 2/2001 privind regimul contraventiilor. În conformitate cu dispozitiile art 50 alin 1 lit c din actul normativ amintit contraventia mentionat? se sanctioneaz? cu amend? cuprins? între 2000-20.000 lei, amenda aplicat? de organul constatator fiind în limitele legale, fat? de data s?vârsirii contraventiei (fiind vorba de o contraventie continu?, data fiind considerat? data constat?rii). Fat? de aceste împrejur?ri, instanta apreciaz? c? sanctiunea aplicat? este corect individualizat? în procesul verbal de contraventie.

Pentru aceste motive, în rejudecare, instanta, în baza articolului 312 Cod pr cv va respinge recursul ca neîntemeiat, sentinta instantei de fond fiind legal? si temeinic?.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Respinge recursul, ca nefondat.

Irevocabil?.

Pronuntat? în sedinta public? de la 08 Februarie 2011

Etichete: