Top

Contracte

Prin cererea înregistrat? sub nr.1159/270/2009, în data de 03.03.2009 pe rolul Judec?toriei One?ti, reclamantii ?.A.I.?i ?.G., au chemat în judecat? pe pârâ?ii ?.V., B.I.?i P.E., solicitând a se constata nulitatea par?ial? a contractului de vânzare – cump?rare autentificat sub nr.2616/23.07.1990, cu privire la terenul în suprafa?? de 365 m.p.

Pârâta P.E. a formulat întâmpinare ?i cerere reconven?ional?, solicitând ca ac?iunea s? fie respins? pe motiv c?, contractul de vânzare – cump?rare atacat a fost întocmit conform legii ?i c? fa?? de ?.V. s-a dispus scoaterea de sub urm?rire penal? pentru infrac?iunea de fals.

Pe cale reconven?ional? sus-numita pârât? a cerut a se constata c? a dobândit terenul în suprafa?? de 365 m.p. prin uzucapiunea de 10 ani, dat fiind c? a st?pânit timp de 19 ani în mod neviciat terenul respectiv.

Prin sentin?a civil? nr.3099/21.10.2009 pronun?at? de Judec?toria One?ti a fost respins? ac?iunea civil? ca fiind neîntemeiat?, a fost admis? cererea reconventional?, s-a constatat c? pârâta B.E.a dobândit prin uzucapiune suprafa?a de 365 m.p. teren cur?i – construc?ii, situat? în sta?iunea Sl?nic Moldova. Au fost obliga?i reclaman?ii s? achite pârâtei B.E.suma de 500 lei cheltuieli de judecat? reprezentând onorariu de ap?r?tor ales.

Pentru a pronun?a sentin?a civil? de mai sus, instan?a de fond a re?inut urm?toarele:

Analizând contractul de vânzare – cump?rare autentificat sub nr.2616/23 iulie 1990 instan?a a constatat c? nu sunt motive de nulitate nici m?car pentru suprafa?a de 365 m.p. întrucât nu s-a dovedit lipsa unuia din elementele esen?iale ?i anume consim??mântul p?r?ilor, obiect ?i caut? licit?.

Dac? reclaman?ii consider? c? terenul de 365 m.p. le apar?ine, au la dispozi?ie calea ac?iunii în revendicare.

În privin?a cererii reconven?ionale se constat? c? pârâ?ii B.I.?i P.E. au dobândit dreptul de proprietate asupra terenului în suprafa?? de 365 m.p. în baza contractului autentificat sub nr.2616/23 iulie 1990 au posedat în mod netulburat mai bine de 10 ani terenul în baza unui just titlu.

Fiind astfel întrunite condi?iile prev?zute de art.1895 Cod civil titulara cererii reconven?ionale beneficiar? de uzucapiune scurt? de 10 ani.

Impotriva sentin?ei civile nr.3099/21.10.2009 ponun?at? de Judec?toria One?ti au declarat recurs ?.I.?i ?.G., ?.V. ?i B.I..

In motivarea recursului declarat de ?.I.si ?.G. se arat? c? instanta de fond în mod gre?it a re?inut c? nu exist? cauz? ilicit?. Trebuie avut în vedere declara?ia fals? a provenien?ei terenului f?cur? de ?.V.. De asemenea în contractul de vânzare cump?rare din 1979 – fila 4 din dosar se specific? „Terenul aferent de sub construc?ii, cur?i în suprafa?? de 400 mp situat în Sl?nic Moldova, trece în patrimoniul statului, iar dobânditorii vor primi în folosin??….” , situa?ie în care nu se poate face aplicarea art.1895 Cod civil, terenul aflat în proprietatea statului fiind imprescriptibil. Instan?a de fond nu a ?inut cont nici de faptul c? pentru a putea dobândi un teren, dobânditorul trebuie s? îndeplineasc? ?i prevederile art.1897 ?i 1898 cod civil, care, printre alte elemente ale bunei credin?e, cere ?i un just titlu care în cazul de fa?? nu exist?. In cazul de fa??, declaratia mincinoas? ?i recunoscut? mincinoas? nu se încadreaz? nici în buna credin?? ?i nici în justul titlu. S-a mai invocat în dosar ?i art.245 alin.1 lit „c” din codul de procedur? penal?, dar care nu poate fi sus?inut în spe??, fiind introdus abia în 2006. Pe de alt? parte, P.E.nu îndepline?te nici prevederile art.1846 cod civil, 1847 si urm. Cod civil, pentru c? nu a posedat acest teren din 1997, fiind plecat? la Timi?oara dup? divortul de pârâtul B.I.. In cazul de fa?? se observ? cu u?urin?? c? sunt incidente prevederile art.1863-1864 Cod civil.

In motivarea recursului declarat de ?.V.?i B.I.se arat? c? având în vedere doar contractul autentic nr.2616/1990 instan?a a constatat c? pârâta P.E.mai dobânde?te înc? o dat? prin uzucapiune dreptul de proprietate de la ea îns??i care era deja coproprietar? împreun? cu B.I.. Pentru aceast? constructie juridic? unic? în analele justi?iei române evident c? nu s-au administrat probe pentru a proba posesia c? pentru instan?a a fost suficient ca pârâta în aceasta calitate a formulat cerere reconven?ional?. Nu mai are important? c? pârâta P.E.este plecat? definitiv din Sl?nic Moldova înc? din anul 1994, mutându-se în Timi?oara, nu mai are important? c? terenul este în suprafa?? de 400 mp si nu 365 mp nu mai are important? pentru instan?a c? pe acest teren B.I.si sotia sunt proprietarii casei din 3 camere si un hol iar separat un grajd cu dou? înc?peri.

In recurs nu s-au administrat probatorii noi.

Ambele recursuri au fost declarate în termen, motivate si legal timbrate.

Intimata P.E.a depus la dosar concluzii scrise prin care solicit? respingerea recursurilor ca nefondate.

Analizând sentin?a recurat? prin prisma motivelor de recurs din cele dou? recursuri declarate, tribunalul re?ine urm?toarele:

Potrivit dispozitiilor art.948 cod civil condi?iile esen?iale pentru validitatea unei conventii sunt:

1.capacitatea de a contracta;

2.consimtamintul valabil al partii ce se obliga;

3.un obiect determinat;

4.o cauza licita

Potrivit dispozi?iilor art.966 cod civil obliga?ia f?r? cauza sau fondat? pe o cauz? falsa, sau nelicita, nu poate avea nici un efect.

In spe?a de fa?? nu s-a dovedit reaua credin?? a cump?r?torilor, respectiv a pârâtilor P.E.?i B.I.. Pentru a se putea invoca constatarea nulit??ii absolute pentru cauz? ilicit? a contractului recuren?ii-reclaman?i ?.I.?i ?.G., ter?i fa?? de contractul de vânzare cump?rare a c?rui nulitate se solicit?, trebuie s? dovedeasc? reaua credin?? atât a vânz?toarei cât si a cump?r?torilor. Recuren?ii-reclaman?i ?.I.?i ?.G. au invocat numai reaua credin?? a vânz?toarei, respectiv declara?ia fals? a acesteia referitoare la teren, ca fiind teren mo?tenit.

In mod corect instanta de fond a re?inut c? în cauz? nu sunt motive de nulitate întrucât nu s-a dovedit lipsa unuia din elementele esen?iale, respectiv cauza licit?.

In ceea ce prive?te motivul de recurs referitor la imposibilitatea re?inerii în spe?a de fa?? a dispozitiilor art.245 alin.1 lit.c întrucat a fost introdus abia în anul 2006, tribunalul re?ine c? instan?a de fond nu a avut în vedere aceste dispozitii la pronun?area hot?rârii.

Instan?a de fond a respins ac?iunea reclaman?ilor de constatare nulitate par?ial? a contractului de vânzare cump?rare autentificat sub nr.2616/23.07.1990 pentru terenul de 365 mp. Astfel c? pârâta P.E. p?streaz? calitatea de proprietar asupra acestui teren.

Fa?? de cele re?inute mai sus, tribunalul v?zând ?i dispozitiile art.304 pct.9 cod procedur? civil? urmeaz? s? admit? recursurile ?i s? modifice în parte sentin?a civil? recurat? în sensul c? va respinge cererea reconve?ional? ca nefondat? ?i în consecin?? va înl?tura din dispozitiv men?iunile privind obligarea reclaman?ilor la cheltuieli de judecat?.

Va men?ine celelalte dispozitii ale sentin?ei recurate.

În temeiul dispozi?iilor art. 274 Cod procedur? civil? va obliga intimata pârât? s? pl?teasc? cheltuieli de judecat? în sum? de 645,15 lei catre recurentii reclaman?i si 2545,15 lei c?tre recurentul-pârât B.I., cheltuieli ce reprezint? taxe de timbru, timbre judiciare ?i onorarii avocat.

Etichete: