Top

Acţiune în revendicare imobiliară

ACŢIUNEA ÎN REVENDICARE IMOBILIARĂ

COMPARARE DE TITLURI

EXCEPTA PRESCRIPŢIEI ACHIZITIVE DE 10 ANI ,PRIN JONCPUNEA

POSESIEI

Asupra cauzei civile da faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată sub numărul 129090/180/09.11.2007 la Judecătoria Bacău, reclamanta G.V.a chemat în judecată pe pârâta SC R.E.N SRL, solicitând obligarea pârâtei să îi lase în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de 1800 mp, situată în comuna Răcăciuni, judeţul Bacău, în tarlaua 39. parcela 1315.

Acţiunea a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru de 19 lei şi timbru judiciar de 0,3 lei

Motivând acţiunea reclamanta arată că este proprietara suprafeţei de 1800 mp, , care este ocupată abuziv de pârâtă.

In drept, a invocat art 480 Cod civil.

In dovedirea acţiunii, reclamanta a solicitat administrarea probei cu înscrisuri, expertiză topo, probe încuviinţate şi administrate de instanţă.

Pârâta SC R. E. SRL, prin întâmpinare, a solicitat respingerea acţiunii, ca neîtemeiată, motivând că terenul revendicat este inclus în suprafaţa de 18968,25 mp, pe care a dobândit-o prin contractul de vânzare cumpărare nr. 529/2004 autentificat de BNP Z. E., are destinaţia de bază sportivă şi este inclus si îh contractul de schimb autentificat de BNP Ş. S., pe care 1-a încheieat cu unitatea administrativ-teritorială Coinima R, judeţul Bacău.

In combaterea acţiunii, pârâta a propus proba cu înscrisuri şi a invocat în temeiul art 1843, 1895 şi 1897 Cod civil, dobândirea dreptului de proprietate asupra terenului în litigiu, în suprafaţă de 1611 mp, aşa cum a fost identificat prin expertiza tehnica, prin prescripţia acriizitivă de 10 ani, întemeiată pe just titlu.

Analizând materialul probator administrat în cauză constată următoarele:

Prin titlul de proprietate nr, emis pe numele autorului reclamantei, S. V., i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 1800 mp, situată în comuna R., iar prin T.P emis în favoarea numitei B. S., în calitate de moştenitoare a defunctului C.N., i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 1 ha 8950 mp, în care era inclusă suprafaţa de 1800 mp,, situată îh comuna Răcăciuni.

Suprafeţele de 1800 mp au fost radiate din cele două titluri de proprietate, prin decizia civilă nr. 945/11.09.2006 a C de A B. Prin aceeaşi hotărâre judecătorească s-a dispus înscrierea în T.P., emis pe numele lui S. V., a suprafeţei de 1800 mp, situată în, cu vecinii S. G., DN -E 85 şi moştenitorii lui C N, pe două laturi, reţinându-se în considerentele deciziei că acesta reprezintă vechiul amplasament al terenului autorului reclamantei, solicitat de acesta în anul 1991, la apariţia Legii nr. 18/1991.

La data de 12.02.2004, între numita B. S., in calitate de vânzătoare şi pârâta SC R E. SRL, în calitate de cumpărătoare, a fost încheiat contractul de vânzare cumpărare autentificat sub numărul de BNP Z. E„ potrivit căruia pârâta a dobândit

dreptul de proprietate asupra suprafeţei ele 18968,25 mp, teren curţi-constracţii, situat în comuna Răcăciuni, judeţul Bacău5.

La data de 05.08.2004, pârâta a transmis dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 15886,25 mp teren din intravilanul comunei Răcăciuni, sat Răcăciuni, judeţul Bacău, ,către Comuna Răcaciuni, ‘în schimbul suprafeţei de 38664 mp, situată în extravilanul comunei Răcăciuni, potrivit contractului de schimb autentificat sub numărul de BNP Ş S..

Terenul m litigiu în suprafaţă de 1800 mp a fost identificat prin expertiza judiciară efectuată de expert G, M.,concluzionându-se că suprafaţa de 1611 mp se regăseşte în suprafaţa de 3082 mp, primită ‘în schimb de pârâtă, prin contractul de schimb nr., iar suprafaţa de 189 mp este inclusă în suprafaţa de 15886,25 mp, proprietatea Comunei Răcăciuni, conform aceluiaşi contract de schimb.

Reclamanta a precizat că îşi restrâge petitul acţiunii cu privire la suprafaţa de 189 mp, însă instanţa nu a luat act de aceste precizări deoarece cererea a fost formulată după acordarea cuvântului pârâţilor pentru a formula concluzii pe fondul cauzei.

Acţiunea în revendicare poate fi considerată acţiunea proprietarului neposesor introdusă împotriva posesorului neproprietar. In cadrai acţiunii în revendicare revine reclamantei sarcina de a proba dreptul de proprietate asupra terenului revendicat.

Dobândirea dreptului de proprietate asupra unui bun imobil se poate realiza, potrivit art 1890 Cod civil, prin exercitarea unei posesii utile timp de 30 de ani.

Uzucapiunea, ca mod de dobândire a proprietăţii, constituie indirect un mijloc de sancţionare a fostului proprietar, care prin pasivitatea sa a permis exercitarea posesiei de un neproprietar.

Insă, dobândirea dreptului de proprietate asupra unui imobil se poate realiza conform art 1895 şi 1896 Cod civil şi în cazul exercitării unei posesii de scurtă durată, între 10 şi 20 ani (cu titlu de excepţie de la regula menţionată) dacă posesia utilă a fost exercitată cu bună credinţă şi este întemeiată pe un just titlu.

Justul titlu reprezintă orice act translativ de proprietate, care provine de la o altă persoană decât proprietarul, potrivit art 1897 Cod civil.

Pârâta a invocat în cadrul acţiuni în revendicare excepţia uzucapiunii de 10 ani, prin joncţiunea posesiei exercitate de autorii săi, în perioada 1996-2004, cu posesia sa, pe care a exercitat-o din anul. 2004. când a încheiat contractul de vânzare -cumpărare nr., până în prezent, anul 2008, apreciind că ambele posesii sunt utile, iar contractul de vânzare cumpărare nr. este un act translativ de proprietate şi este anulabil, deoarece este act subsecvent titlului de proprietate anulat nr. şi poate fi considerat drept just titlu.

Prin sentinţa civilă nr. 8433/03.10.1997 a J. B., pronunţată in dosarul nr., definitivă prin decizia civilă nr. 2162/1998 a T. B,, a fost respinsă acţiunea numitei B. S. având ca obiect anularea parţială a titlului, de proprietate nr., cu privire la amplasamentul terenului.

Prin decizia civilă nr. 867 pronunţată la data de 05.05.1999 de Cde A.B., irevocabilă la data pronunţării, a fost casată decizia civilă şi sentinţa civilă nr.

8433/1997, a fost admis acţiunea civilă, a fost modificat T.P. nr,, sub aspectul amplasamentului, în sensul că suprafaţa de 18950 mp a fost scoasă din T 81, situată în extravilan şi a fost inclusă în act aceeaşi suprafaţă, situată în intravilan, în T 39.

Instanţa constată că în perioada cuprinsă între data emiterii titlului de proprietate al autorului pârâtei şi data modificării acestuia sub aspectul amplasamentului, 19.02.1996-05.05.1999, autorul pârâtei nu a exercitat posesia asupra terenului în litigiu.

Deci, termenul de calculare a cursului prescripţiei achizitive curge de la data de 05.05.1999, până la acest moment terenul din intravilan nefiind în posesia persoanei căreia I s-a eliberat titlul de proprietate, fapt reţinut în considerentele hotărârilor judecătoreşti citate (potrivit cărora terenul avea destinaţia de bază sportivă).

In consecinţă, nu este îndeplinită termenul de 10 ani, prevăzut de art 1895 Cod civil.

Deoarece cerinţele pentru dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune sunt cumulative, instanţa nu va mai analiza îndeplinirea de către pârâtă a celorlalte condiţii legale, referitoare la justul titlu şi buna credinţă.

Faţă de considerentele expuse, constată întemeiată acţiunea civilă în revendicare, titlul de proprietate al reclamantei fiind preferabil titlului de proprietate al pârâtei deoarece efectele deciziei civile nr. 945/11.09.2006 a G de A. B., prin care s-a anulat titlul de proprietate nr. se întind şi asupra contractului de vânzare cumpărare nr.. Anularea titlului de proprietate al vânzătorului atrage nulitatea titlului de proprietate subsecvent, potrivit principiului potrivit căruia nimeni nu poate dispune de un bun al cărui proprietar nu este. In speţă, nu s-a solicitat anularea actului subsecvent, ci s-a procedat la compararea titlurilor de proprietate ale părţilor.

Amplasamentului terenului în suprafaţă de 1611 mp reprezintă fostul amplasament al autorului reclamantei, aşa cum s-a stabilit prin hotărâre judecătorească intrată sub puterea lucrului judecat.

In temeiul ait 480 Cod civil, va respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei şi va admite în parte acţiunea civile şi va obliga pârâta să îi lase în deplină proprietate şl liniştită posesie suprafaţa de 1611 mp, teren situat în intravilanul corn. Răcăciuni, judeţul Bacău, conform schiţei raportului de expertiză G: .. ^

In temeiul art 247 Cod proc civ, va obliga pârâta să plătească reclamantei suma de 819,30 lei reprezentând cheltuieli de judecată, taxe judiciare de timbru, onorariu de expert şi de avocat.

Etichete: