Top

Obligaţia de a face

Prin cererea de chemare în judecată, reclamantul B C a solictat instanţei să-i oblige pe pârâţii A M T şi AM Mi să încheie cu acesta contract de închiriere pentru locuinţa situată în Bacău, strada GB nr.49.

În motivarea acţiunii s-a arătat că reclamantul a fost chiriaş în acest imobil încă din anul 1993, iar ultimul contract de închiriere, nr.180/1084/1999 a expirat la date de 23.06.2004, iar în luna august 2006, pârâţii, cărora li s-a retrocedat acest imobil, au încheiat contract de închiriere cu numitul A I, nemaidorind să-l închirieze reclamantului. Acesta a mai precizat că pârâţii au încălcat în mod constant prevederile OUG nr.40/1999, cu toate că reclamantul nu are unde să locuiască.

De asemenea, a mai precizat că între părţi există şi alte litigii aflate pe rolul instanţelor cu privire la acest imobil.

Prin întâmpinarea depusă, pârâţii au susţinut că, de fapt, între părţi a existat un contract de închiriere pentru imobilul de mai-sus, care a expirat la data de 30.06.2006. Pe parcursul derulării acestui contract, reclamantul nu şi-a îndeplinit obligaţia de plată a chiriei şi, mai mult, a subînchiriat apartamentul fără acordul proprietarilor.

În aceste condiţii, pârâţii au închiriat apartamentul, începând cu data de 01.08.2006, numitului A I.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri.

Analizând probele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele.

Prin dispoziţia nr.187/6.02.2004 a Primarului Municipiului Bacău, astfel cum a fost modificată prin dispoziţia nr.1557/28.04.2004, pârâţilor li s-au restituit, în baza legii nr.10/2001, cinci apartamente situate în Bacău, str.G B nr.49, cu obligaţia de a prelua contractele de închiriere ale acestor apartamente, printre care se regăseşte şi contractul reclamantului.

Portivit art.13 alin.1 din legea nr.10/2001, „ (1) În cazul imobilelor restituite prin procedurile administrative prevăzute de prezenta lege sau prin hotărâre judecătorească sunt aplicabile prevederile privind contractele de închiriere cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările şi completările ulterioare.”, iar conform art. din aceeaşi lege „ Dacă imobilul restituit prin procedurile administrative prevăzute de prezenta lege sau prin hotărâre judecătorească face obiectul unui contract de locaţiune, concesiune, locaţie de gestiune sau asociere în participaţiune, noul proprietar se va subroga în drepturile statului sau ale persoanei juridice deţinătoare, cu renegocierea celorlalte clauze ale contractului, dacă aceste contracte au fost încheiate potrivit legii.”

De asemenea, conform prevederilor OUG nr. 40/1999 :

„ ART. 1

Contractele de închiriere privind suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţe, precum şi cele folosite de aşezămintele social-culturale şi de învăţământ, de partide politice, de sindicate şi de alte organizaţii neguvernamentale, legal înregistrate, prelungite sau reînnoite conform Legii nr. 17/1994 şi aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se prelungesc de drept pentru o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a acesteia, în aceleaşi condiţii, cu excepţia nivelului chiriei.

ART. 2

Contractele de închiriere prelungite sau reînnoite în temeiul Legii nr. 17/1994, pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţe, proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, se prelungesc, la cererea chiriaşilor, pentru o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

ART. 7

Prelungirea contractelor de închiriere, realizată în baza prevederilor art. 1, rămâne valabilă şi în cazul redobândirii imobilelor respective de către foştii proprietari sau de moştenitorii acestora după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Secţiunea a 2-a

Reînnoirea contractului de închiriere

ART. 14

(1) La expirarea termenului de închiriere stabilit conform prezentei ordonanţe de urgenţă chiriaşul are dreptul la reînnoirea contractului, pentru aceeaşi perioadă, dacă părţile nu modifică prin acord expres durata închirierii.

(2) Proprietarul poate refuza reînnoirea contractului de închiriere numai pentru următoarele motive:

a) locuinţa este necesară pentru a satisface nevoile sale de locuit, ale soţului, părinţilor ori copiilor oricăruia dintre aceştia, numai dacă sunt cetăţeni români cu domiciliul în România;

b) locuinţa urmează să fie vândută în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă;

c) chiriaşul nu a achitat chiria cel puţin 3 luni consecutive în executarea contractului de închiriere;

d) în cazurile prevăzute la art. 13 lit. f) -i).

(3) Proprietarul este obligat să îi notifice chiriaşului refuzul de a reînnoi contractul de închiriere cu cel puţin un an înainte de expirarea acestuia, pentru situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b). În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. d) notificarea se face cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea contractului.

(4) Sunt permise mai multe reînnoiri succesive.

(5) Chiriaşul este obligat să părăsească locuinţa în termen de 60 de zile de la expirarea termenului contractual, dacă locaţiunea nu s-a reînnoit. Chiriaşul este obligat să plătească întreaga chirie, precum şi toate cheltuielile pentru servicii şi întreţinere aferente perioadei în care a ocupat efectiv locuinţa.”

În executarea obligaţiilor stabilite prin OUG nr.40/1999, la data de 24.06.1999, între reclamant, în calitate de locatar, şi Primăria Municipiului Bacău s-a încheiat contractul de închiriere nr.180, având ca obiect imobilul în litigiu, termenul închirierii fiind de 5 ani , respectiv 24.06.1999 – 23.06.2004.

Ulterior restituirii imobilului către pârâţi, la data de 28.04.2004, potrivit art.13 din Legea nr.10/2001, precum şi a art.7 din OUG nr.44/1999, având în vedere faptul că, contractul de închiriere al reclamantului se afla în derulare, acesta a continuat să aibă calitate de chiriaş până la data de 01.07.2005. La această dată între reclamant şi pârâţi s-a încheiat un nou contract de închiriere, pentru perioada 01.07.2005-30.06.2006 ( fila nr.35 din dosar), respectându-se prevederile art.14 din OUG nr.44/1999.

Din interpretarea acestui act normativ reiese dreptul chiriaşului de a i se reînnoi contractul doar o singură dată, drept care, după cum s-a arătat, i s-a respectat acestuia, astfel că acţiunea pentru obligarea pârâţilor de a-i încheia un nou contract, este nefondată.

De altfel, pârâţii au susţinut că reclamantul nici nu a plătit chiria aferentă ultimului contract, iar acesta nu a dovedit contrariul, deşi îi revenea sarcina probei plăţii chiriei.

De asemenea, instanţa apreciază că obligarea pârâţilor să încheie un nou contract de închiriere cu reclamantul, pe lângă faptul că nu are suport în legislaţia românească, ar fi de natură să încalce art.1 din Protocolul adiţional la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului , articol care reglementează protecţia dreptului de proprietate, deoarece s-ar aduce o gravă şi nejustificată încălcare a dreptului de dispoziţie al proprietarilor-pârâţi.

Având în vedere considerentele expuse, instanţa constată că acţiunea este nefondată şi, în consecinţă, o va respinge.

Etichete: