Top

Acţiune oblică

Deliberând asupra cauzei civile de faţă:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău la data de 16.04.2008 , reclamanta C R –C a chemat în judecată pe pârâţii I L , I T şi I V , solicitând ca: 1. pe calea acţiunii oblice, să se dispună partajarea suprafeţei de teren de 600 mp situat în comuna H şi înscris în TP nr. 32989/.1994 emis pe numele pârâţilor şi atribuirea întregii suprafeţe de teren în lotul pârâtei I L; şi 2. să se pronunţe o hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare cu privire la terenul sus-menţionat.

La data de 01.09.2008, s-au precizat vecinătăţile terenului în litigiu ()fila 22 dosar).

La termenul de judecată de la data de 01.09.2008, capătul al doilea al cererii de chemare în judecată a fost disjuns, formându-se dosarul nr. 13025/180/2008.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că la data de 15.02.2008 a încheiat cu pârâta I (fostă C) L un înscris sub semnătură privată prin care aceasta a transmis dreptul de proprietate asupra suprafeţei de teren de 600 mp înscris în TP nr. 32989/.1994, situat în comuna H şi având următoarele vecinătăţi: N- moştenitorii lui I I. I; E-calea ferată P-N; S-C T; V-DN B-P-N, preţul vânzării fiind de 500 lei.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile Art. 1295 şi 728 C.civ.

Cererea a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 40 lei şi timbru judiciar de 0,30 lei.

În susţinerea cererii de chemare în judecată, reclamantul a depus la dosar înscrisuri.

Deşi legal citaţi, pârâţii nu au formulat întâmpinare.

La data de 19.01.2009, în prezenta cauză s-a pronunţat o încheiere prin care a fost admisă în principiu cererea de partaj, astfel cum a fost precizată, constatându-se:

– deschisă succesiunea defunctului I D. I, decedat, cu ultimul domiciliu în Bacău, Str. M C nr. 81;

– masa succesorală rămasă de pe urma defunctului se compune din suprafaţa de 600 mp teren situat în din intravilanul comunei H, sat A, jud. B, cuprins în titlul de proprietate nr. 32989/ 1994,

– că au calitatea de moştenitori legali ai defuncţilor pârâţii, după cum urmează: pârâta C L , în calitate de nepoată, prin retransmitere de la fiica postdecedată I O , cu o cotă legală de 1/3 din masa succesorală; pârâţii I V şi I T , în calitate de fii, fiecare cu o cotă legală de 1/3 din masa succesorală.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine în fapt următoarele:

Având în vedere că prin primul capăt al cererii de chemare în judecată s-a solicitat ca, pe calea acţiunii oblice, să se dispună partajarea suprafeţei de teren de 600 mp situat în comuna H ş şi înscris în TP nr. 32989/ .1994 emis pe numele pârâţilor (iar nu şi constatarea deschiderii succesiunii după defunctul I D. I , componenţa masei succesorale rămasă de pe urma acestuia şi calitatea de moştenitori a pârâţilor şi cotele succesorale ale acestora!), în temeiul principiului disponibilităţii procesului civil şi a prevederilor Art. 13 alin. 3 din Legea nr. 18/1991, instanţa va reveni asupra încheierii de admitere în principiu, prin prezenta hotărâre pronunţându-se asupra admisibilităţii cererii de partaj atât în principiu, cât şi în fond.

Înscrisul sub semnătură sub semnătură privată intitulat Act de vânzare şi aflat la fila 4 dosar reprezintă un început de dovadă scrisă pe baza căruia reclamanta a formulat o pretenţie (respectiv pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic cu privire la suprafaţa de teren care i-a fost transmisă în posesie de către pârâta I L , odată cu încheierea acestui act), care face în prezent obiect al dosarului nr. 13025/180/2008 al Judecătoriei Bacău, şi, pe cale de consecinţă, instanţa va aprecia că, în baza Art. 974 C.civ., reclamanta are dreptul de a solicita pe cale acţiunii oblice împărţirea terenului ce a făcut obiectul înscrisului sub semnătură privată sus-menţionat.

Conform înscrisurilor aflate la dosar, respectiv TP nr. 32989/ 1994 emis de către Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, (fila 6 dosar), astfel cum a fost rectificat prin SC nr. 9696/04.11.2008, pronunţată de către Judecătoria Bacău în dosarul nr. 15165/180/2008 (filele 58-59 dosar), precum şi a raportului de expertiză tehnică, specialitatea topo-cadastru, întocmit în cauză de către expert (filele 87-90 dosar), rezultă că pârâţii sunt coproprietari asupra lotului aflat în posesia reclamantei şi care este parte din terenului în suprafaţă totală de 5227 mp situat în intravilanul comunei H , tarlaua 1, parcela 3, fiecare cu o cotă-parte de 1/3 din bun, cotă stabilită conform Art. 13 alin. 3 din Legea nr. 18/1991.

Prin acelaşi raport de expertiză tehnică, a fost identificat lotul aflat în posesia reclamantei sus-menţionat, stabilindu-se că lotul respectiv are o suprafaţă de 491,64 mp, este identificat prin punctele 1-2-3-4-1 pe schiţa aflată la anexa nr. 1 la raport şi marcat cu culoarea verde, şi are următoarele vecinătăţi: N-CFR; E-C T ; S-drum naţional; V-Ş

În lipsa unei cereri exprese a pârâţilor privind ieşirea din indiviziune cu privire la suprafaţă de teren ce excede celor 491,64 mp aflaţi în posesia reclamantei, în temeiul Art. 974 şi 976 C.civ., instanţa urmează a admite doar în parte cererea de partaj formulată, respectiv doar cu privire la suprafaţa pentru care justifică un interes serios şi legitim, urmând a respinge cererea de partaj a suprafeţei de teren de 108,36 mp (reprezentând diferenţă până la suprafaţa solicitată de 600 mp şi care nu se află în posesia acesteia).

De asemenea, instanţa va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Etichete: