Top

Acordare personalitate juridică

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău petenta C. S. E. T. ACADEMY prin împuternicit avocat IG a solicitat acordarea personalităţii juridice a Asociaţiei.

Cererea este legal timbrată.

În susţinerea cererii petenta a depus la dosarul cauzei actul constitutiv nr….. din 23.04.2010 atestat de avocat IG, statutul asociaţiei nr…. din 23.04.2010 atestat de avocat I G , dovada disponibilităţii denumirii nr. … emisă de Ministerul Justiţiei la data de 18.11.2009, refuzul motivat al Ministerului Justiţiei din 27.04.2010, contractul de comodat nr….. din 23.04.2010, foaia de vărsământ din 23.04.2010 emisă de Romanian International Bank, Sucursala Bacău, autorizaţie de construire nr. 30

……/10.07.2007, încheierea nr. …./16.02.2010 eliberată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bacău.

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului cauzei, instanţa considera cererea neîntemeiată pentru următoarele motive:

La data de 23.04.2010 membrii fondatori SD, SL şi SS au hotărât de comun acord constituirea unei asociaţii având ca scop crearea cadrului organizatoric necesar practicării, promovării şi dezvoltării tenisului de câmp şi a altor activităţi sportive aşa cum au fost prevăzute în actul constitutiv şi statut.

Membrii Asociaţiei au hotărât ca: sediul acesteia să fie în Bacău, str. B. U. nr. …, judeţul B., să fie constituită pe durată nedeterminată, cu un patrimoniu iniţia1 constituit din suma de 700 lei prin aportul în bani a membrilor fondatori.

În adunarea de constituire s-au hotărât organele de conducere ale Asociaţiei: Adunarea Generală a membrilor şi Consiliul Director cu următoarea componenţă:

– Preşedinte – SL.

– Membru – PM

– Membru SID,

si cenzorul care va fi ales din rândul membrilor asociaţiei.

La 29.04.2010, data depunerii solicitării de acordare a personalităţii juridice a Asociaţiei, petenta nu avea o dovadă a disponibilităţii denumirii valabilă, întrucât aceasta expirase la data de 18.02.2010.

Fiind interpelat de instanţă împuternicitul petentei motivează existenţa unui refuz al Ministerului Justiţiei de a elibera o nouă dovadă a disponibilităţii denumirii „C S ET ACADEMY”, refuz pe care petenta îl apreciază ca neîntemeiat precizând că folosirea cuvântului „academy” în denumirea clubului nu este de natură să creeze confuzii de genul celor la care se referă legiuitorul, neexistând vreo instituţie sau autoritate publică cu această denumire., cu atât mai mult cu cât iniţial le-a fost acordat fără impediment rezervarea disponibilităţii de denumire.

Mai mult solicită ca instanţa să considere neîntemeiat refuzul prelungirii disponibilităţii în temeiul art. 8 alin.2 ind.1 din O 26/2000.

Instanţa nu a putut da relevanţă argumentelor invocate de petentă cu privire la a înscrie Asociaţia în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor fără a ţine seamă de refuzul Ministerului justiţiei, pe care instanţa îl apreciază ca fiind întemeiat.

Din lecturarea dispoziţiilor Ordinului Nr. 954/B/C din 26 aprilie 2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, art. 45 se distinge clar că:

„ (1) Verificarea disponibilităţii denumirii constă în verificarea de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 44 alin. (1) şi (2).”

La alineatul 2 al aceluiaşi articol prevede în mod concret faptul că: „această verificare va fi solicitată înainte de autentificarea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei… notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv şi a statutului în lipsa dovezii privind disponibilitatea denumirii.” iar dispoziţiile art.. 6 alin.1 din O. nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, prevede în concordanţă cu articolul menţionat anterior faptul că: „În vederea dobândirii personalităţii juridice, membrii asociaţi încheie actul constitutiv şi statutul asociaţiei, în formă autentică sau atestată de avocat”.

Instanţa observă de asemenea că dispoziţiile art. 48 din Ordinul Nr. 954/B/C/2000 dau posibilitatea petentei să păstreze disponibilitatea denumirii timp de trei luni de la data când aceasta a fost emisă, : „(1) În termen de 3 zile de la data primirii cererii direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei va elibera dovada disponibilităţii denumirii, valabilă pentru o perioadă de 3 luni de la data eliberării, perioadă în care denumirea este rezervată.”

Dovada disponibilităţii eliberată de Ministerul Justiţiei a fost emisă în data de 18 noiembrie 2009 pentru o perioada de trei luni, până la data de 18 februarie 2010.

Legiuitorul a creat oportunitatea pentru persoanele interesate să îşi prelungească în termen legal disponibilitatea denumirii, în cazul în care Asociaţia pentru care au solicitat rezervarea denumirii, nu a fost constituită în termenul pentru care rezervarea denumirii a fost acordată şi potrivit art. 48 alin.2 din Ordinul Nr. 954/B/C/2000: „rezervarea poate fi prelungită, înainte de expirarea ei, printr-o cerere de prelungire a rezervării.”

Împuternicitul petentei d-l avocat IG a atestat actul constitutiv şi statutul Asociaţiei sub nr. … şi … în data de 23.04.2010, dată la care rezervarea denumirii Asociaţiei îşi pierduse valabilitatea, iar o cerere pentru prelungirea acesteia nu a făcut dovada că ar fi făcut. La o verificare atentă a dispoziţiilor legale d-l avocat ar fi constatat că era obligat să refuze atestarea actului constitutiv şi al statutului până la data la care petenta ar fi putut face dovada unei rezervări de denumire valabile.

Refuzul Ministerului Justiţiei se referă la o cerere privind rezervarea denumirii iar nu prelungirea acesteia.

Instanţa nu poate lua în considerare aserţiunea petentei că iniţial Ministerul Justiţiei a acordat rezervarea denumirii fără a semnala vreun impediment, iar ulterior a refuzat rezervarea pentru simplu fapt că la data de 8 martie 2010 a fost adoptată Legea nr.34 privind completarea articolului 7 din O.26/2000 cu următorul conţinut:

„ART. I

După alineatul (3) al articolului 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:

(3^1) Prin sintagme sau cuvinte susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorităţi sau instituţii publice de interes naţional sau local se înţelege includerea în denumirea asociaţiei a unor termeni precum: <>, <>, <>, <>, <>, <>, <> sau derivatele acestora…”

Din cuprinsul prezentei legi se desprinde în mod clar şi fără echivoc dorinţa legiuitorului de a nu permite inserarea termenilor menţionaţi în cuprinsul denumirilor asociaţilor sau fundaţiilor, termenul academie fiind vizat aşa cum este el prevăzut de lege precum şi derivate ale acestuia. Prin „derivatele acestora” legea referindu-se la orice cuvânt care derivă din cuvântul academie sau care se formează cu ajutorul unui prefix sau sufix, arătând provenienţa unui cuvânt din cuvântul de bază şi care formează familia lexicală a cuvântului academie.

Astfel că în mod temeinic Ministerul Justiţiei a refuzat eliberarea unei dovezi privind valabilitatea denumirii, respectând întrutotul dispoziţiile legale în vigoare la data eliberării refuzului.

Petenta este în culpă pentru a fi lăsat să se scurgă termenul în care putea formula cerere de acordare a prelungirii rezervării denumirii sau a depunerii cererii de înregistrare a cererii de acordare a personalităţii juridice a Asociaţiei pe timpul valabilităţii denumirii.

Potrivit art. 50 din Ordinul menţionat : „Eliberarea dovezii de disponibilitate şi rezervare nu dispensează instanţa de a face verificări cu privire la legalitatea denumirii.” astfel că pentru considerentele expuse instanţa urmează să respingă cererea ca neîntemeiată.

Etichete: