Top

Contestaţie la executare

Deliberând în secret în Camera de Consiliu, conform art. 256 C.pr.civ., asupra cauzei comerciale de faţă, reţine următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată formulată de contestatorii BI şi BC, în contradictoriu cu intimata BANCA COMERCIALĂ ….S.A. S. PRIN AGENŢIA BACĂU, înregistrată pe rolul acestei instanţe sub numărul …../180/2010 s-a solicitat anularea formelor de executare emise în dosarul execuţional nr …./2010 şi suspendarea executării până la admiterea contestaţiei la executare.

Acţiunea a fost timbrată cu 10 RON pentru cererea de suspendare (fl. 35 ds.) şi 194 RON pentru contestaţie la executare(fl.10 ds.) şi timbru judiciar de 5,15 RON.

În şedinţa publică din ….. a fost stabilită cauţiune în sarcina contestatorilor 2%, suma de 600 RON fiind consemnată la dispoziţia instanţei prin chitanţa nr…../1 şi recipisa de consemnare nr. …./1 din 29.04.2010 la CEC …. SA Sucursala Bacău.

Prin încheierea din ….. a fost admisă cererea de suspendare a executării silite formulată de contestatori în cauza de faţă, fiind suspendată executarea silită începută în dosarul execuţional nr. …./2010 al BEJ NS până la soluţionarea prezentei contestaţii.

În şedinţa publică din ….. li s-a adus părţilor la cunoştinţă, că pot soluţiona litigiul pe calea medierii, potrivit dispoziţiilor art.6 prevăzute de Legea nr.192/2006: „Organele judiciare şi arbitrale, precum şi alte autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale informează părţile asupra posibilităţii şi a avantajelor folosirii procedurii medierii şi le îndrumă să recurgă la această cale pentru soluţionarea conflictelor dintre ele.”

Faţă de acordul de mediere încheiat cu privire la soluţionarea pe cale amiabilă a prezentului litigiu şi depus în cauză, instanţa ascultând susţinerile părţilor urmează să ia act de înţelegerea părţilor şi să încuviinţeze acordul de mediere, conform dispozitivului, hotărârea având valoare executorie potrivit art.63 alin.3 din Legea nr.192/2006.

Etichete: