Top

Contopire pedepse

Asupra cauzei penale de fa??, constat? urm?toarele:

Prin cererea înregistrata la aceasta instan?? petentul BA de?inut în Penitenciar, a solicitat contopirea pedepselor cu închisoarea pe care le execut?.

La dosar s-au ata?at sentin?ele penale nr. 2400/17.12.2009, 159/26.01.2010 ?i 969/08.05.2009 ale Judec?toriei Bac?u, adresa nr. 64543/07.10.2010 a Penitenciarului Bac?u referitoare la pedepsele pe care le execut? petentul ?i fi?a de cazier judiciar a acestuia.

Examinând actele ?i lucr?rile dosarului, instan?a constat? urm?toarele :

Prin sentin?a penal? nr. 2400/17.12.2009 a Jud. Bac?u definitiv? prin neapelare la data de 04.01.2010., , s-a aplicat petentului o pedeaps? rezultant? de 4 ( patru ) ani închisoare rezultat? în urma contopirii pedepselor componente:

1. 4 ( patru ) ani închisoare pentru infrac?iunea de tâlh?rie, prev. de art. 211 al.1,2 lit. b,c ?i al. 21 lit.a din C.p. cu aplicarea art.74 al.2, 75 lit.c, art.80 din C.p. ;

2. 3 ( trei ) ani închisoare pentru infrac?iunea de furt calificat, prev. de art. 208 al.1- 209 al.1 lit.e,g din C.p. ;

3. 10 ( zece ) luni închisoare pentru infrac?iunea prev. de art.26 rap. la art. 27 al.1 din Legea 365/2002 cu aplicarea art.74 al.2, 75 lit.c, art.80 din C.p. ;

Faptele pentru care a fost condamnat au fost comise la data de 20.09.2008, respectiv la data de 15/16.09.2008.

Prin sentin?a penal? nr. 159/26.01.2010 a Jud. Bac?u definitiv? la data de 17.06.2010 prin decizia penal? 287/A/17.06.2010 a Tribunalului Bac?u, s-a aplicat petentului o pedeaps? rezultant? de 4 ( patru ) ani închisoare rezultat? în urma contopirii pedepselor componente:

A. 4 ani închisoare pentru s?vâr?irea infrac?iunii prev de art 208 alin 1-209 alin 1 lit e Cod pen(parte v?t?mat? SC Simba Invest SRL Bac?u)

B. 4 ani închisoare pentru s?vâr?irea infrac?iunii prev de art 208 alin 1-209 alin 1 lit e Cod pen( parte v?t?mat? Parohia Romano Catolic? Lilieci, com Hemeiu?i, jud Bac?u)

C. 4 ani închisoare pentru s?vâr?irea infrac?iunii prev de art 208 alin 1-209 alin 1 lit g,i Cod pen(parte v?t?mat? SC Imadex SRL Bac?u)

D. 4 ani închisoare pentru s?vâr?irea infrac?iunii prev de art 26 Cod pen raportat la art 208 alin 1-209 alin 1 lit a,g,i cod pen cu aplicarea art 75 lit c Cod pen (parte v?t?mat? SC A.J SRL).

Faptele pentru care a fost condamnat au fost comise la data de 22.01.2008, 13.03.2008, 15/16.05.2008 respectiv 20/21.05.2008.

Prin sentin?a penal? nr. 969/08.05.2009 a Jud. Bac?u definitiv? prin neapelare la data de 09.06.2009, s-a aplicat petentului o pedeaps? rezultant? de1 an si 6 luni închisoare rezultat? în urma contopirii pedepselor componente:

I ) 1 an închisoare pentru s?vâr?irea infrac?iunii de complicitate la furt calificat.

II )1 an ?i 6 luni închisoare pentru care s-a dispus anularea suspend?rii condi?ionate a execut?rii pedepsei ce i-a fost aplicat? inculpatului prin sent. pen. nr. 470/23.10.2008 a Judec?toriei Reghin definitiv? prin neapelare.

Fapta a fost s?vâr?it? la data de 20.06.2008.

Conform art.33 lit. a din C.p. exist? concurs de infrac?iuni „ când dou? sau mai multe infrac?iuni au fost s?vâr?ite de aceea?i persoan?, înainte de a fi condamnat? definitiv pentru vreuna dintre ele. „

Potrivit art. 449 din C.p.p. „ Pedeapsa pronun?at? poate fi modificat?, dac? la punerea în executare a hot?rârii sau în cursul execut?rii pedepsei se constat?, pe baza unei alte hot?râri definitive, existen?a vreuneia dintre urm?toarele situa?ii:

a) concursul de infrac?iuni;…..”

Instan?a constat? c? infrac?iunile ce au f?cut obiectul celor trei cauze au fost comise anterior condamn?rii petentului pentru vreuna din acestea, existând astfel un concurs de infrac?iuni .

Ca urmare, pedepsele aplicate petentului prin sentin?ele penale nr. 2400/17.12.2009, 159/26.01.2010 ?i 969/08.05.2009 ale Judec?toriei Bac?u, se vor contopi conform art.36 al.3 , art.33 lit.a ?i 34 lit.b din C.p.. în pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare .

Petentul va executa pedeapsa rezultant? de 4 ani .

Totodat? va aplica petentului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit. a teza a II a ?i b din C.p. pe durata prev. de art.71 al.2 din C.p.

În baza art.36 alin.3 C.p. va deduce din durata pedepsei rezultante durata re?inerii de 24 de ore din data de 17.06.2008 si perioada executat? de la 07.10.2008 la zi.

Întrucât au intervenit modific?ri în ceea ce prive?te pedepsele pe care trebuia s? le execute petentul, vor fi anulate mandatele de executare a pedepsei închisorii nr. 164/2010, 2646/2010 ?i 1071/2009 emise de Judec?toria Bacau , urmând ca instan?a s? dispun? emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei cu închisoarea stabilit? prin prezenta hot?râre.

Conform art. 189 ?i 192 al.3 din C.P.P. onorariul avocatului din oficiu va fi suportat din fondurile Ministerului Justi?iei ?i Libert??ilor Cet??ene?ti, iar cheltuielile judiciare avansate de stat r?mân în sarcina acestuia.

Etichete: