Top

Contracte

Sentinţa civila nr. 2231 Din data de 16.10.2008

Deliberând asupra cauzei de faţă instanţa reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 18.11.2007 creditoarea SC N SRL a chemat în judecată debitoarea SC B SRL, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa în cadrul procedurii somaţiei de plată să emită o ordonanţă prin care debitoarea să fie somată să efectueze plata sumei de 19936,09 lei reprezentând contravaloare prestări servicii si penalităţi cu cheltuieli de judecată.

în motivarea cererii, creditoarea arată că a efectuat prestări servicii constând in inchirieri de utilaje. In baza acestora s-au emis facturi care nu au fost achitate de către debitoare.

în drept creditoarea şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile OG 5/2001.

în dovedirea cererii creditoarea a solicitat, iar instanţa a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisuri, fiind depuse la dosar facturile: nr. 5504122/19.06.2008 si 5528357/18.08.2008, contract nr. 03 din 07.06.2008 si comanda nr.12 din 11.06.2008.

Acţiunea a fost legal timbrată cu suma de 39 lei, taxa judiciară de timbru, şi 1,8 lei, timbru judiciar.

Debitoarea, legal citata, a formulat întâmpinare prin care a invederat instanţei ca, neeexecutarea obligaţiilor se datorează intarzierii plaţilor făcute prin programul SAP ARD.

In susţinerea întâmpinării, debitoarea a depus la dosarul cauzei copii ale contractului încheiat cu Agenţia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit.

In data de 13.10.2008 creditoarea a depus la dosar concluzii scrise.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa retine următoarele:

Creditoarea a închiriat debitoarei utilaje, respectiv excavator, buldozer, bascula, pentru care a emis factura insusita de către debitoare, nr. 5504122/19.06.2008, iar la scadenta debitoarea nu a achitat suma datorata, 14 756 lei.

Conform contractului(art. 7.1), debitoarea datorează si penalităţi de intarziere de 0,5 % pe zi de intarziere, in cuantum de 5 180,09 lei.

Din înscrisurile de la dosarul cauzei, precum si din întâmpinare rezulta ca debitoarea nu a executat obligaţia.

De altfel, debitoarea recunoaşte ca nu a executat obligaţia, insa afirma ca neexecutarea se datorează intarzierii plaţilor făcute prin programul SAPARD.

Instanţa apreciază ca întârzierea plaţilor SAPARD nu este o cauza de exonerare de răspundere pentru neexecutarea obligaţiei pentru următoarele motive. Pe de o parte, cazul fortuit si foita majora reprezintă imprejurari independente de voinţa pârtii si care se caracterizează prin imprevizibilitate si invincibilitate. In cauza, instanţa apreciază ca întârzierea plaţilor SAPARD nu este un eveniment imprevizibil si invincibil, care sa facă imposibila executarea obligaţiei de către debitoare.

Pe de alta parte, programul SAP ARD asigura o finanţare de 50% din valoarea întregului proiect. Rezulta ca, neefectuarea plaţilor de către Agenţia de Plaţi nu a atras imposibilitatea totala a executării obligaţiei asumata de debitoare.

Instanţa respinge apărarea debitoarei, conform căreia executarea obligaţiei ar trebui sa se facă in baza graficului Agenţiei de Plaţi. Aceasta eşalonare, neprevăzuta in contractul pârtilor, ar echivala cu infrangerea principiilor relativităţii actelor juridice si a forţei obligatorii a convenţiilor legal incheiate.

Conform, art. 1 din O.G. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru ca o cerere de somaţie de plată să fie admisibilă este necesar să fie îndeplinite în mod cumulativ condiţiile: existenţa unei creanţe certe, lichide şi exigibile, constând din plata unei sume de bani, obligaţia să fie asumată printr-un contract constatat printr-un înscris, sau determinată potrivit unui statut, regulament sau altui înscris însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi să privească executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.

Examinând cererea pendinte, instanţa reţine că sunt îndeplinite cerinţele menţionate mai sus deoarece, creditoarea pretinde executarea de către debitoarea a obligaţiei de restituire a unei sume de bani reprezentând contravaloare prestări servicii si penalităţi, iar aceasta creanţa este certa, lichida şi exigibila.

Cu privire la caracterul cert al creanţei, instanţa va avea in vedere ca, potrivit art.379 alin.3 C.proc.civ, creanţa este certă atunci când existenţa acesteia rezultă din însuşi actul de creanţă, sau din acte emanate de la debitor, ori recunoscute de acesta. în cauza pendinte, creanţa rezulta din convenţia pârtilor si a fost insusita de debitoare.

Referitor la caracterul lichid al creanţei, instanţa retine ca o creanţă este lichidă atunci când câtimea ei este determinată prin însuşi actul de creanţă, sau când este determinabilă cu ajutorul actului de creanţă, asa cum prevăd dispoziţiile art.379 alin.4 C.proc.civ.

In cauza, din factura nr. 5504122/19.06.2008, insusita de către debitoare, rezultă fara echivoc, care este cuantumul datoriei pe care reclamanta o solicită.

De asemenea, caracter lichid au si penalităţile calculate conform facturii nr. 5528357/18.08.2008, având in vedere ca debitoarea si-a insusit debitul principal si nu a contestat cuantumul penalităţilor.

In ce priveşte condiţia exigibilităţii, instanţa retine ca o creanţa este exigibilă în momentul în care a ajuns la scadenţă. Conform art. 1023 C.civ. creditorul va putea cere plata numai de la data împlinirii scadenţei.

In cauza, facturile au fost emise ulterior scadentei stabilite in contract.

In drept, potrivit disp.art.46 C.comercial „obligaţiile comerciale se probează cu facturi acceptate şi avându-se în vedere dovedirea existenţei creanţei certe, lichide şi exigibile” astfel ca instanţa, vazand si disp. art.l din OG 5/2001, disp.O.G.nr. 9/2000 si art. 379 cpc va admite cererea şi va dispune prin ordonanţă somarea debitoarei la plata sumei de 19936,09 lei, reprezentând debit neachitat si penalităţi de întârziere, in termen in termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei sentinţe.

In conformitate cu art. 1 alin 2 din OG 5/2001, instanţa va dispune actualizarea sumei cu indicele inflaţiei pana la data plaţii efective

în temeiul art.274 C.pr.civilă va obliga debitoarea la plata cheltuielilor de judecată in cuantum de 40.80 lei, având in vedere culpa procesuala a acesteia.

Etichete: