Top

Uzucapiune

uzucapiune

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1701

Şedinţa publică din 1 octombrie 2009

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamant xxxx şi pe pârât UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A COM xxxxxxx REPREZENTATĂ DE PRIMAR, având ca obiect uzucapiune.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns reclamantul asistat de avocat P , avocat G pentru interveniente , lipsă fiind celelalte părţi.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de grefier , după care , apărătorii prezenţi precizează că nu sunt cereri noi sau obiecţiuni la expertiză .

Nefiind alte cereri , instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în fond.

Avocat P , pentru reclamant solicită admiterea acţiunii a se constata că acesta este proprietar prin uzucapiune pentru suprafaţa de 13921 m.p.teren arabil situat în comuna xxxxxxxx. Din probele administrate în cauză rezultă că terenul în litigiu provine de la xxxx şi a fost învecinat cu terenul lui xxxx . Acest teren nu a făcut niciodată parte din averea defunctului xxxxx . In fapt, întreg terenul defunctului xxxx a fost vândut martorului xxxxx de fratele reclamantului . Reclamantele care sunt moştenitoarele fratelui reclamantului prin acţiunea de partaj introdusă au dorit să împartă şi terenul reclamantului, ceea ce 1-a determinat pe acesta să promoveze prezenta acţiune .

Reclamantul a stăpânit acest teren paşnic , public şi sub nume de proprietar, mai bine de 30 de ani, motiv pentru care sunt întrunite cerinţele legii pentru a se constata că reclamantul este proprietar prin uzucapiune a teren ului în litigiu . Solicită a se respinge cererea de intervenţie , cu obligarea intervenientelor la cheltuieli de judecată.

Avocat G pentru interveniente solicită respingerea acţiunii . Acest teren pe care reclamantul pretinde că-1 stăpâneşte de peste 30 de ani de fapt , a aparţinut tatălui reclamantului. După decesul lui xxxx suprafaţa de teren solicitată de reclamant a continuat să fie stăpânită de soţia acestuia , xxxx , care a locuit pe această suprafaţă de teren până la data decesului, 19.09.1999. Astfel că reclamantul nu a avut practic posibilitatea să stăpânească această suprafaţă de teren, atâta vreme cât acolo a locuit şi defuncta xxxxx .

Conform adeverinţei de rol depusă de intervenienta la dosar, în rolul numitului xxxxx – fiul defunctului xxxxxx , figurează suprafaţa de 10 ari curţi construcţii încă de la data decesului lui xxxxxx . De atunci şi până în prezent impozitul a fost plătit la Primăria xxxxa de xxxxxx şi după decesul acestuia, de soţia supravieţuitoare .

Solicită respingerea acţiunii Reclamantului, suprafaţa de teren face parte din masa partajabilă după defunctul Depune la dosar o adeverinţă.

Avocat P se opune la depunerea adeverinţei după ce s-a acordat cuvântul în fond.

Dezbaterile fiind terminate ,

INSTANŢA

Constată că reclamantul xxxxxx a chemat în judecată xxxxxxxxx a corn. xxxxx, solicitând a se constata că este proprietar prin uzucapiune asupra suprafeţei de 1392 m.p. teren arabil situată în corn. xxxxxxxjud. Bacău.

Cererea s-a timbrat cu 19 lei conf. chitanţei nr.67876/3 martie 2008 şi 254 lei conf. chitanţei nr.9780445/16 aprilie 2008, ambele depuse şi anulate la dosar şi t.j. de 0,3 lei iar în motivarea acesteia se arată că reclamantul stăpâneşte o suprafaţă de teren de peste 30 de ani fără a avea acte de proprietate.

S-a formulat cerere de intervenţie în interes propriu de către intervenientele xxxxxxxxx prin care s-a solicitat a se respinge cererea reclamantului deoarece nu sunt îndeplinite condiţiile legale.

Cererea de intervenţie s-a timbrat cu 10 lei conf. chitanţei nr.4273221/3 aprilie 2008 şi 264 lei conf. chitanţei nr.4276266/5 iunie 2008, ambele depuse şi anulate la dosar şi t.j. de 5 lei iar în motivarea acesteia se arată că terenul pentru care reclamantul solicită să se constate că este proprietar prin efectul uzucapiunii provine de la tatăl acestuia xxxxx şi figurează la rolul lui xxxxx alt fiu decedat al lui xxxxx, care a achitat şi impozitele pentru teren până la deces iar ulterior impozitul a fost achitat de către interveniente, care sunt moştenitoarele legale.

S-a mai precizat de către interveniente că pe rolul Judecătoriei Moineşti se află spre soluţionare dosarul nr.97/2008 având ca obiect partaj succesoral după defunctul xxxxxx şi suprafaţa solicitată de reclamant în prezenta cauză, face parte din masa de partajat.

In cauză s-au depus acte,au fost audiaţi martori şi s-a efectuat o expertiză tehnică topo şi un supliment, instanţa reţinând,

ÎN FAPT:

Reclamantul a solicitat a se constata că este proprietarul suprafeţei de 1392 m.p. teren arabil, ca efect al prescripţiei achizitive.

A depus la dosar adeverinţa nr.3774/11.12.2007 eliberată de Primăria xxxxx din care se reţine că figurează în Registrul agricol al satului xxxxxx voi I, poziţia 52, cu suprafaţa de 0,12 ha teren situată în pct. xxxxxx(fila 5), adeverinţa nr.2353/30.07.2008 din care se reţine că reclamantul figurează cu 0,14 ha teren arabil în satul xxxxxxi în perioada 1975 – 2008.

Din schiţa terenului depusă la dosar(fila 6), rezultă că această suprafaţă de teren se învecinează cu drumul comunal,xxxx,drumul comunal şi xxxxx.

Intervenientele au depus adeverinţa nr.3221/18.10.2007 eliberată de Primăria xxxx, din care se reţine că defunctul xxxxxx figura la rolul agricol la data decesului fiului său xxxxxx cu mai multe suprafeţe de teren la poziţia 100,fila 40(fila 18 dosar).

xxxxx a decedat la data de 28 martie 1978,conform certificatului de deces depus în copie la dosar(fila 42).

Intervenientele au depus la dosar testamentul lăsat de defunctul xxxxxx,îh copie, în cuprinsul căruia figurează suprafaţa de 1790 m.p. teren grădină,curte şi arabil în sat xxxxcu vecinii: xxxx, drumul comunal Hangăneşti, xxxx şi xxxxxx lăsată fiului său xxxx, teren despre care intervenientele susţin că este cel din acţiunea reclamantului xxxx(fila 19).

Conform actelor de stare civilă depuse la dosar, xxxx este soţia supraveţuitoare a defunctului xxxx iar celelalte interveniente sunt fiicele acestuia.

Instanţa constatând că între cererea de intervenţie formulată şi obiectul cauzei există legătură, impunându-se administrarea de probe în vederea identificării terenului, la termenul din 5.06.2008, cererea de intervenţie a fost încuviinţată în principiu în temeiul art.52 alin.l Gpr.civilă.

S-a depus la dosar copie după acţiunea de partaj ce face obiectul dosarului de partaj aflat pe rolul instanţei.

Din declaraţiile martorilor xxxx şi xxxxx, reţine instanţa că terenul stăpânit de către reclamant nu provine de la tatăl său xxxxx, ci de la o soră a tatălui reclamantului, respectiv xxxxx

Intradevăr soţul intervenientei xxxxx, respectiv xxxxx a avut în acelaşi punct xxxx suprafaţa de 9 prăjini teren ce provenea de la tatăl său, xxxx, pe care însă 1-a înstrăinat numitului

Din declaraţiile acestor martori reţine instanţa că reclamantul stăpâneşte terenul menţionat în acţiune din anul 1973, deci chiar dinainte de a deceda tatăl său.

A doua soţie a lui xxxx după decesul soţului, a locuit într-un grajd care a fost tras de pe terenul stăpânit de reclamant pe un teren vecin.

Martorul xxxxx a declarat că xxxxx a cultivat terenul de când i-a fost dat de xxx fără a fi deranjat de cineva. A mai arătat martorul că xxxx era verişoara bunicilor lor.

Deoarece din declaraţiile martorilor a reieşit că soţul intervenientei xxxxx a înstrăinat în punctul xxxx o suprafaţă de teren lui xxxx, instanţa din oficiu a dispus audierea în calitate de martor a acestuia.

Fiind audiat în instanţă, xxxxx, a declarat că stăpâneşte suprafaţa de 10 prăjini teren arabil în sat xxxx pe care a cumpărat-o de la xxxx. Unde a cumpărat acest teren mai exista o suprafaţă de teren ce aparţinea xxxxx care a fost sora lui xxxx.

Când a cumpărat terenul pe acesta se afla o casă în care locuia mama lui xxxxx şi după ce a cumpărat terenul în casa respectivă a locuit martorul.

Pe acelaşi teren cumpărat de martor era şi un grajd pe care martorul 1-a tras pe o suprafaţă de teren aparţinând lui xxxxx.

Martorul a construit gard între terenul pe care 1-a cumpărat de la xxxxx şi cel al xxxxx.

înainte de revoluţie martorul s-a întors îh sat, deoarece locuia la Braşov şi de la întoarcerea sa 1-a văzut pe reclamant că foloseşte terenul ce provine de la xxxxxx Tatăl martorului a fost văr cu xxxxx şi ştie de la unchii tatălui şi de la vecini că terenul stăpânit de reclamant provine de la xxxxxx.

In cauză s-a efectuat o expertiză tehnică topo şi un supliment de expertiză.

Expertul a concluzionat îh urma identificării terenului că suprafaţa de teren este de 1300 m.p. şi nu de 1392 m.p. car reclamantul a menţionat îh acţiunea sa.

Deşi din declaraţiile martorilor audiaţi îh cauză se reţine că reclamantul a stăpânit acest teren din anul 1973,acesta nu 1-a înregistrat îh registrul agricol, însă terenul pentru care solicită reclamantul a se constata că este proprietar nu are nimic îh comun cu terenul pe care xxxxxx 1-a primit prin testamentul nr.654/2.03.1972,pct.5 b în suprafaţă de 1790 m.p.,ci doar se învecinează cu acesta.

Că nu este vorba despre aceeaşi suprafaţă de teren se poate deduce şi din următorul fapt.

Defunctul xxxxxx a primit prin testament suprafaţa de 1790 m.p. teren grădină curte şi arabil,o casă şi un grajd,imobile înstrăinate îh totalitate martorului xxxxxx

Prin testament, defunctul xxxxx nu a mai primit alt teren în satul

Prin urmare cererea de intervenţie în interes propriu,este nefondată.

Terenul identificat de expert coincide cu suprafaţa de teren din planul de amplasament depus de reclamant la dosar.

Cu privire la îndeplinirea condiţiilor pentru ca reclamantul să se constate că este proprietarul terenului de 1300 m.p. ca efect al prescripţiei achizitive,instanţa urmează a constata că, chiar dacă terenul nu a fost înscris în rolul agricol, condiţiile prevăzute de lege sunt îndeplinite, deoarece cu martorii audiaţi în cauză reclamantul a făcut dovada că a exercitat o posesiune îndelungată cu intenţia de a dobândi proprietatea terenului, din anul 1973.

Reclamantul a stăpânit această suprafaţă de teren continuu, neîntrerupt public şi sub nume de proprietar în sat fiind cunoscut ca şi proprietarul terenului pe care 1-a primit de la xxxxxx.

De altfel până la interveniente nici o persoană nu a ridicat pretenţii privind acest teren şi aşa cum s-a arătat în considerente,terenul din acţiunea reclamantului este complet diferit de cel pe care inteivenientele susţin că ar face parte din masa succesorală rămasă după defunctul xxxxxx.

Apărătorul intervenientelor,a depus la dosar o adeverinţă eliberată de Primăria privind înregistrările în rolurile agricole ale după

închiderea dezbaterilor şi după ce ambele părţi au pus concluzii pe fond,respectiv după ce cauza a fost lăsată în pronunţare, adeverinţă ce nu a fost avută îh vedere la motivarea hotărârii.

ÎNDREPT:

In baza art.1890 ş.u. din Ccivil, urmează a se admite acţiunea reclamantului.

în temeiul art.49 ş.u. din Gpr.civilă se va respinge ca nefondată cererea de intervenţie în interes propriu.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea formulată de reclamantul xxxxxx,jud. Bacău,]ri

contradictoriu cu pârâta UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ a

Respinge cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenientele xxxxxxx

Constată că reclamantul este proprietarul suprafeţei de 1300 m.p. teren arabil situat în intravilanul satului xxxxxx. jud. Bacău, cu vecinii: izlaz comunal, xxxx,xxxxxx, xxxx, DS şi xxxxxx, prin efectul prescripţiei achizitive.

Obligă intervenientele la 900 lei cheltuieli de judecată către reclamant,reprezentând onorariu expert.

Ia act că pentru onorariul de avocat, nu s-a depus chitanţă.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, 1 octombrie 2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

OLGUŢA LUNGU TRANOLE CAMELIA PORFIR

Red. O.L.T. – 8.10.2009 Pr. 12.10.2009 Dact. CP. 14.10.2009 Ex.7

Etichete: