Top

CIVIL FOND FUNCIAR: Obligaţiile de a face a comisiilor de aplicarea a legilor fondului funciar. Admisibilitate.

FOND FUNCIAR.

Obligaţiile de a face a comisiilor de aplicarea a legilor fondului funciar. Admisibilitate.

Pe rolul acestei instanţe a fost înregistrată sub numărul 93/277/16.01.2008 acţiunea reclamantei R.L. în contradictoriu cu pârâţii Comisia Locală pentru aplicarea legilor fondului funciar Vipereşti, judetul Buzau, Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Buzau şi Direcţia Silvică Buzau solicitând instanţei obligarea primei pârâte la punerea în posesie pe suprafaţa de 2,30 ha teren arabil , fâneaţă şi păşune, întocmirea si înaintarea documentaţie necesare emiterii titlului de proprietate la Comisia Judeţeană Buzau, obligarea celei de doua pârâte să emită în regim de urgenţă titlul de proprietate şi anularea protocolului prin care Primăria comunei Vipereşti, judeţul Buzău a cedat Hergheliei Cislău , suprafaţa de 98 ha păşune.

În fapt, reclamanta arată că s-a constituit împreună cu alţi cetăţeni într-o asociaţie cooperatistă de tip agricol, toţi fiind proprietari de terenuri. În vederea punerii în posesie şi emiterii titlului de proprietate pentru suprafeţele menţionate a făcut o serie de demersuri la instituţiile în drept, dar nu s-a realizat nici punerea în posesie şi în consecinţă nici titlul de proprietate nu a fost emis.

Referitor la protocolul a cărui anulare o solicită, reclamanta arată că prin acesta a fost cedată Hergheliei Cislău, ce aparţine de Direcţia Silvică Buzau, suprafaţa de 98 ha păşune în parcelele 125, 126 şi 127, făcând precizarea că acest teren nu a aparţinut niciodată hergheliei.

Reclamanta a depus la dosar ( fila 60) o serie de precizări referitoare la faptul că i s-a recunoscut dreptul de proprietate, că stăpâneşte parţial terenurile, arătând totodată că este moştenitoarea lui R.P., fiul lui R.S. De asemenea solicită judecarea în lipsă.

Pârâta Comisia Locală Vipereşti nu a formulat întâmpinare .

Pârâta Direcţia Silvică Buzau a depus întâmpinarea( fila 23) prin care solicită respingerea capătului de cerere privind anularea protocolului dintre Primăria Vipereşti şi Herghelia Cislău. Se motivează că suprafaţa de 97,38 ha a fost atribuită acesteia din urmă, prin Hotărârea Comisiei Judeţene Buzau nr.195/2001, în tarlalele 123,125 şi 126 , pct.”Poiana Braşovului” de pe teritoriu comunei Vipereşti, ca urmare a anulării, prin Hotărârea numărul 193/1001, a unui schimb de terenuri din anul 1951, situaţie în care nu există vreun protocol încheiat pentru acest teren.

În cauza a fost administrată proba cu înscrisuri .

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele: moştenitorilor def. R.S. printre care si R.P. – soţul reclamantei le-a fost reconstituit dreptul de proprietate de pe urma autoarei lor în suprafaţă de 2,04 ha în urma cereri depuse de R.I. la data de 5.03.1991 (filele 14, 36-37).

Din relaţiile comunicate de către pârâta Comisia Locală Vipereşti rezultă că nu s-a definitivat punerea în posesie pentru suprafaţa reconstituită deoarece moştenitorii nu au putut identificat suprafaţa de 0,85 ha şi de asemenea nu există planuri parcelare motiv pentru care proprietarii trebuie să identifice vechiul amplasament.

Instanţa nu poate reţine această apărare a pârâtei deoarece potrivit dispoziţiilor art.27 al.2 din L18/1991 avea obligaţia să întocmească împreună cu specialişti în cadastru proiectele de parcelare în care sunt specificate amplasamentele, iar pe de altă parte amplasamentele sunt menţionate în registrul agricol pe numele R.S. ( fila 15) şi de asemenea în cererea pentru reconstituirea dreptului de proprietate .

În această situaţie instanţa apreciază că reclamantei i s-a adus o atingere a dreptului de proprietate prin lipsirea acestuia de unul din elemente , respectiv posesia şi prin tergiversarea din culpa pârâtei a finalizării procesului de reconstituire, fiind astfel încălcate drepturile protejate de art.1 din Protocolul nr.1 adiţional la CEDO.

Pe de altă parte aceasta s-a aflat în culpă nu numai prin tergiversarea procesului de punere în posesie , ci şi prin nesocotirea dispoziţiilor art.119 al.3 din L 18/1991 precum şi a adresei nr.8417/30.08.2001 a Comisiei Judeţene Buzau prin care se arată modul în care Comisia Locală Vipereşti urmează să pună în posesie pe raza comunei Cislău pe cetăţenii cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate .

Instanţa nu poate primi susţinerile reclamantei cu privire la punerea în posesie pe suprafaţa totală de 2,30 ha deoarece punerea în posesie se face pe suprafaţa pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate în cazul de faţă fiind 2,o4 ha .

În ceea ce priveşte capătul de cerere referitor la anularea protocolului instanţa constată că este neîntemeiat . Din adresa nr.8417/30.08.2001 (fila 25 ) rezultă că schimbul de teren efectuat în anul 1959 a fost anulat prin hot.nr.193/2001 a Comisiei judeţene Buzău, iar prin hot.nr.195/2001 a aceeaşi comisii s-a stabilit modalitatea de punere în posesie a cetăţenilor din comunei Vipereşti, astfel încât terenul în suprafaţă de 98 ha nu avea cum să facă obiectul protocolului a cărui anulare s-a solicitat.

Faţă de cele expuse urmează ca instanţa să admită în parte acţiunea şi în consecinţă să oblige pe pârâta Comisia Locală Vipereşti să o pună în posesie pe reclamantă pe suprafaţa de 2,04 ha teren arabil fâneaţă şi păşuni, pentru care s-a reconstituit drept de proprietate, pe vechile amplasamente, să întocmească şi să înainteze Comisiei Judeţene documentaţia necesare emiterii titlului de proprietate. Urmează să oblige pe pârâta Comisia Judeţeană Buzau să emită titlul de proprietate pentru suprafaţa de 2,04 ha teren arabil , fâneţe şi păşuni pe numele defunctei R.S. cu moştenitori R.N., R.P., A.M., C.N. şi P.R.

Urmează să respingă ca nefondat capătul de cerere privitor la anularea protocolului dintre Primăria Vipereşti Judeţul Buzau şi Direcţia Silvică Buzau –Herghelia Cislău.

Urmează să respingă capătul de cerere privind acordarea cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A Ş T E,

Admite în parte acţiunea.

Obligă pe pârâta Comisia Locală pentru aplicarea legilor fondului funciar Vipereşti, judeţul Buzau să o pună în posesie pe reclamantă pe suprafaţa de 2,04 ha teren agricol, să întocmească şi să înainteze Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Buzau documentaţia necesară întocmirii titlului de proprietate pentru suprafaţa de 2,04 ha teren agricol.

Obligă pe pârâta Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Buzau, să emită titlu de proprietate pentru suprafaţa de 2,04 ha teren agricol pe numele defunctei R.S., cu moştenitori: R.N., R.P., A.M., C.N. şi P.R.

Respinge capătul de cerere cu privire la anularea protocolului dintre primăria Vipereşti, judeţul Buzau şi Direcţia Silvică Buzau – Herghelia Cislău, ca nefondat.

Respinge capătul de cerere cu privire la acordarea cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiat.

Cu recurs.

Etichete: