Top

Rezilierea contractului de inchiriere

Dosar nr. 1102/260/2010 Din 25.2.2010 Reziliere contract

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA MOINEŞTI

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1714

Şedinţa publică de la 28 Iulie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE Carmen Nela Paţilea I.-C7

Grefier Lavinia Emi Georgescu

Asupra cauzei civile de faţă,

Constată că prin acţiunea înregistrată sub numărul ……., reclamanta

Primăria ……. a chemat în judecată pârâţii .. .F.G……. şi F L solicitând în

contradictoriu cu aceştia constatarea ca reziliat a contractului de închiriere dintre cele două părţi, evacuarea pârâţilor din imobilul proprietatea reclamantei, şi obligarea acestora la plata chiriei restante în cuantum de 4274,46 şi a majorărilor de întârziere , cu cheltuieli de judecată.

Acţiunea este legal scutită de taxă de timbru, iar în motivare se arată că pârâţii cu rea credinţă nu au achitat chiria mai multe luni, în ciuda tuturor notificărilor şi somaţiilor primite.

A fost timbrat capătul de cerere privind evacuarea cu taxă de timbru în valoare de 8 lei prin chitanţa nr.030560031/25.02.2010 şi 0,15 timbru judiciar.

Pârâţii deşi legal citaţi, nu s-au prezentat şi nici nu au depus întâmpinare.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 08.05.2004, între reclamantă şi pârâtul F G s-a încheiat contractul cu numărul 151 din aceeaşi dată, având ca obiect închirierea

apartamentului situat în ……….. In actul bilateral au fost stabilite foarte clar

drepturile şi obligaţiile părţilor.

Astfel, în cap. 6, art. 3 se prevede că „în cazul întârzierii la plata chiriei mai mult de 90 de zile, contractul de închiriere se consideră reziliat de drept, iar proprietarul va trece la procedura de evacuare a chiriaşului”, care este apreciat de către instanţă ca fiind un pact comisoriu de gradul al IlI-lea.

In cauză, pârâţii nu au achitat chiria în perioada martie 2007-ianuarie 2010.

Legal citaţi şi cu menţiunea personal la interogatoriu , pârâţii nu s-au prezentat în instanţă.

P<0$ Jf3

1

Conform art.225 Cod proc. civilă dacă partea, fără motive temeinice, refuză să răspundă la interogatoriu sau nu se înfăţişează, instanţa poate socoti aceste împrejurări ca o mărturisire deplină sau numai ca un început de dovadă în folosul părţii potrivnice.

Instanţa consideră că sunt îndeplinite condiţiile constatării rezilierii contractului, întrucât acesta cuprinde un pact comisoriu de gradul al IlI-lea, iar pârâţii au fost puşi în întârziere. Neîndeplinirea obligaţiei contractuale este culpabilă, putând fi imputată pârâţilor, motiv pentru care instanţa va admite capătul de cerere privind constatarea rezilierii contractului.

Cu privire la capătul de cerere privind evacuarea instanţa observă că acelaşi articol din contract, respectiv 3 din cap. 6, prevede „ în cazul întârzierii la plata chiriei mai mult de 90 de zile, …proprietarul va trece la procedura de evacuare a chiriaşului”. In cauză sunt îndeplinite condiţiile pentru evacuare, întrucât chiria nu a fost plătită mai mult de 90 de zile, reclamantul este proprietarul imobilului închiriat, neplata chiriei se poate imputa pârâţilor, iar clauza contractuală a fost prevăzută în termeni clari, pe înţelesul tuturor. Faţă de aceste motive, instanţa, în baza art. 480 Cod civil, va admite şi acest capăt de cerere, şi va dispune evacuarea tuturor pârâţilor din imobil.

Mai mult decât atât , contractul a fost încheiat pe o perioadă de 5 ani , încetând de drept la data de 08.05.2009.

Din fişa nr. 3041/15.02.2010 rezultă că pârâţii au un debit 4274,46 de RON reprezentând chirie şi majorări de întârziere.

Raportat la faptul că există o creanţă certă lichidă şi exigibilă instanţa apreciază că sunt de asemenea îndeplinite condiţiile admiterii şi acestui capăt de cerere.

In baza art.274 Cod proc civilă vor fi obligaţi pârâţii către reclamantă la

plata cheltuielilor de judecată , reprezentând taxă de timbru şi timbru judiciar.

Etichete: