Top

Minori

Judecătoria Moineşti, jud. Bacău

Extras din Sentinţa civilă nr. 2963/7 dec.2010 Dosar nr. 1353/260/2010

INSTANŢA, Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată la data de 11.03.2010 pe rolul Judecătoriei Moineşti sub nr. 1353/260/2010, reclamantul C. D. a chemat în judecata pe pârâta C. N. S., solicitând instanţei să dispună desfacerea căsătoriei încheiată la data de 4.03.2005; încredinţarea spre creştere si educare a minorilor C. A.S. şi C. F. I., obligarea pârâtei la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorilor şi revenirea pârâtei la numele purtat anterior căsătoriei.

In motivarea acţiunii, reclamantul a arătat ca s-a căsătorit cu pârâta la data de 4.03.2005 iar din căsătorie au rezultat minorii C. A. S., născută la data de 18.08.2004 şi C. F. I., născut la data de 19.01.2006, însă relaţile de familie s-au destrămat datorită faptului că pârâta a avut o relaţie extraconjugală din care a rezultat un copil de sex feminin.

In drept, acţiunea a fost întemeiata pe dispoziţiile art.37 C.fam.

In susţinerea cererii, legal timbrată, reclamantul a depus la dosar, în xerocopie, certificat de căsătorie, certficat de naştere al minorilor C. A. S. şi C. F.-I.

Pârâta, legal citată, nu a formulat întâmpinare, depunând la dosarul cauzei certficat de naştere al minorei CI.

în cauză, instanţa a încuviinţat, pentru reclamant, proba cu înscrisuri, proba testimonială şi proba cu interogatoriul pârâtei.

De asemenea, la solicitarea instanţei, au fost înaintat la dosarul cauzei, referatul de anchetă socială efectuat de Primăria mun. Moineşti la domiciliile părţilor, precum şi relaţiile furnizate de OMV PETROM SA; angajatorul reclamantului, privind veniturile obţinute de acesta.

La termenul din 7.12.2010 ambele părţi au solicitat instanţei pronunţarea unei hotărâri de divorţ prin acordul părţilor, fără motivare, pârâta declarând expres că este de acord cu desfacerea căsătoriei.De asemenea părţile au solicitat instanţei să ia act de acordul lor privind încredinţarea către reclamantă a celor trei minori.

Analizând probele administrate în cauză, instanţa reţine următoarele :

Părţile s-au căsătorit la data de 4.03.2005, căsătoria acestora fiind înregistrată sub 111 din 4.03.2005 în registrul stării civile al Primărie mun. Oradea, astfel cum rezultă din certificatul de căsătorie depus la dosar, fila 4.

înainte de căsătorie, s-a născut minora C.A.S., la data de 18.08.2004, având ca părinţi pe reclamantul şi pârâta din prezenta cauză, aşa cum rezultă din certificatul de naştere seria NV nr. 407957 înregistrat în Registrul Stării Civile al Primăriei Oradea, aflat la fila 5 dosarul cauzei.

Din căsătoria părţilor au rezultat minorii C. F.-L, născut la data de 19.01.2006 aşa cum rezultă din certificatul de naştere aflat la fila 6 dosar şi C. I., născută la data de 26.02.2010 aşa cum rezultă din certificatul de naştere aflat la fila 42 dosar.

Instanţa reţine că, în conformitate cu dispoziţiile art. 38 alin 1 C.fam, astfel cum a fost modificat prin Legea 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, în vigoare la data pronunţării sentinţei ” Divorţul prin acordul părţilor poate fi pronunţat de către instanţa judecătorescă indifferent de durata căsătoriei şi indifferent dacă există sau nu copii minori rezultaţi din căsătorie.”

Verificând la termenul din 7.12.2010 existenţa consimţământului liber şi neviciat al ambelor părţi privind desfacerea căsătoriei şi constatând ca fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 38 C.fam, care sunt de imediată aplicare, instanţa va dispune desfacerea căsătoriei încheiate de părţi prin acordul acestora.

Faţă de solicitarea ambelor părţi referitor la aplicarea dispoziţiilor art.617 al.2 C.pr.civ., instanţa nu va motiva soluţia privind desfacerea căsătoriei.

în conformitate cu disp.art.40 al. ultim din C.fam, va dispune ca reclamanta să revină la numele său anterior, acela de B..

Cu privire la încredinţarea minorilor C. A. S., C. F. I. şi C. I., instanţa reţineurmătoarele:

în conformitate cu dispoziţiile art. 6131 C.pr.civ, astfel cum a fost modificat prin Legea 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, în vigoare la data pronunţării sentinţei, soţii pot stabili şi modalităţile prin care să fie soluţionate cererile accesorii divorţului, în conformitate cu dispoziţiile art. 38 alin 4 C.fam, modificat prin Legea 202/2010 ” La soluţionarea cererilor accesorii divorţului, referitoare la

încredinţarea copiilor minori……..instanţa va ţine seama şi de interesele

minorilor.”

Instanţa constată că acordul părţilor cu privire la încredinţarea către pârâtă a celor trei minori nu contravine ineteresului superior al copilului care trebuie să primeze în soluţionarea acestei cereri întrucât pârâta-mama minorilor este casnică, aşa cum rezultă din referatul de anchetă socială şi având în vedere vârstele celor 3 minori-5 ani, 4 ani şi respectiv 7 luni, aceştia au nevoie de antenţie şi supraveghere permanentă care poate fi acordată de mamă în condiţiile în care aceasta nu lucrează.De asemenea, nu există nici o dovadă la dosar că pârâta nu şi-ar îndeplini corespunzător atribuţiile ce-i revin în privinţa creşterii şi educării minorilor, astfel că instanţa constată că acordul părţilor cu privire la încredinţarea către pârâtă

a celor trei minori nu contravine principiului interesului superior al copilului, motiv pentru care va încredinţa pârâtei pe cei trei minori.

La stabilirea obligaţiei de întreţinere în sarcina reclamantului, pentru cei trei minori, instanţa va ţine seama de dispoziţiile art. 86 alin 1 şi 3 şi art. 94 C.fam.

Potrivit art.97 alin.l C.fam. ambii părinţi au aceleaşi drepturi şi îndatoriri faţă de copiii lor minori, fără a deosebi după cum aceştia sunt din căsătorie, din afara căsătoriei sau înfiaţi. Una dintre aceste obligaţii ce incumbă în egală măsură ambilor părinţi este obligaţia de întreţinere, art. 86 alin.l C.fam. dispunând că această obligaţie există între părinţi şi copii.

Această obligaţie de întreţinere a părinţilor faţă de copiii lor minori are un caracter complex, conţinutul său fiind determinat de prevederile art. 101 alin.2 C.fam., potrivit cărora părinţii sunt obligaţi să crească copilul, îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, de educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia.

Sub acest aspect, instanţa are în vedere şi disp. art. 66 lit.b din Legea 19/ 2000 modificată care prevăd dreptul copilului la pensie de urmaş până la vârsta de 18 ani, iar dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora fără a depăşi vârsta de 26 de ani.

în mod similar, prin disp.art. 51 al.2 din Legea 272/ 2004 privind protecţia copilului aflat în dificultate (intrată în vigoare la 01.01.2005) se reglementează dreptul copilului de a beneficia în continuare de protecţie specială şi după împlinirea vârstei de 18 ani, dacă îşi continuă studiile, fără a depăşi vârsta de 26 de ani.

în conformitate cu dispoziţiile art. 94

C.fam “întreţinerea este datorata potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui ce urmează a o plaţi. Când intre tinerea este datorata de părinte sau de cel care infiaza, ea se stabileşte pana la o pătrime din câştigul sau din munca pentru un copil, o treime pentru doi copii si o jumătate pentru trei sau mai mulţi copii.”

Conform adeverinţei nr. 7651 din 13.05.2010 eliberată de OMV PETROM SA, reclamantul a realizat, în ultimele 6 luni, venituri oscilante, neavând un venit lunat fix, în veniturile din lunile decembrie 2009, martie 201 şi ariliei 2010 fiind incluse şi sume cu titlu de prima sau cadou copii.

Instanţa nu se va raporta însă, la stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere la venitul mediu lunar în care sunt incluse şi aceste sume cu titlu de primă sau cadou întrucât acestea nu au un caracter permanent.

Calculând media lunară a veniturilor salariale ale reclamantului fără includerea acestor sporuri şi luând în calcul o medie lunară a veniturilor nete ale reclamantului de 2578 lei, instanţa, având în vedere că toţi cei trei minori sunt preşcolari având nevoi sensibil egale, va stabili pentru fiecare din aceştia un cuantum lunar al pensiei de întreţinere de 350 lei, care se încadrează în plafonul stabilit de art. 94 C.fam, începând cu data introducerii acţiunii, respectiv 11.03.2010 şi până la majoratul acestora.

Instanţa va lua act că părţile nu au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Tags: