Top

Contestatie la executare

Sentinţa civilă nr. 670/24.02.2011

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Moineşti sub nr. xxx din data de 14.04.2010, reclamanta U.O., cu domiciliul în xxxx, în contradictoriu cu Asociaţia de Proprietari „xxxx a solicitat întoarcerea executării silite în dosarul BEJ xxxx nr. 598/E/2006.

In cuprinsul contestaţiei se arată că prin sentinţa civilă nr. 187 din 26 ianuarie 2010 pronunţată de Judecătoria Moineşti în dosarul nr. 4244/260/2009, definitivă şi irevocabilă, s-a dispus anularea tuturor formelor de executare dispuse în dosarul nr. 598/E/2006 al BEJ xxxx.

Având în vedere faptul că de la începerea executării silite i-au fost reţinute fără drept sume de bani a formulat prezenta cerere.

1 ‘X

Cererea a fost întemeiată în drept pe prevederile art. 404 -404 Cod proc civila.

Nu a fost anexată chitanţa care să ateste plata taxei de timbru dar s-a plătit timbru judiciar de 0,3 lei.

La cerere au fost anexate înscrisuri reprezentând sentinţa civilă nr. 187 din 26.01.2010.

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii şi obligarea la cheltuieli de judecată. In cuprinsul întâmpinării s-a invocat faptul că din suma totală de plată către pârâtă, respectiv 83 164 726 lei ROL, debit restant şi 52 051 367 lei ROL, penalităţi de întârziere, reclamanta a achitat în total numai 4500 lei. Din această sumă 1500 lei au fost achitaţi prin recipisa CEC la data de 22.12.2006 iar 3000 lei direct la sediul pârâtei la data de 26.02.2010. pârâta învederează instanţei că nu ar fi corect ca reclamanta să fi beneficiat de serviciile prestate de asociaţie în mod gratuit şi din acest motiv solicită respingerea acţiunii.

La întâmpinare au fost anexate înscrisuri: fişe de întreţinere şi dovada achitării sumei de 1500 lei prin CEC.

Biroul Executorului Judecătoresc xxxx a depus la dosarul cauzei copia dosarului de executare nr. 598/E/2006.

Instanţa a emis adresă către reclamantă solicitând să precizeze suma pe care o solicită pe calea întoarcerii executării în vederea calculării taxei judiciare de timbru.

Reclamanta nu a dat curs acestei solicitări, motiv pentru care instanţa a stabilit cuantumul taxei de timbru la valoarea de 371 lei, raportat la întreaga sumă achitată în cadrul executări silite, respectiv 4500 lei.

La termenul din data de 10.12.2010 s-a pus în vedere reclamantei prin adresă să achite taxa de timbru amintită sub sancţiunea anulării cererii ca netimbrată.

2

La termenul următor s-a prezentat reprezentantul pârâtei şi s-a pus în discuţie excepţia netimbrării acţiunii. Reprezentantul pârâtei a solicitat admiterea excepţiei.

Instanţa a rămas în pronunţare pe excepţie.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Moineşti sub nr. xxxx din data de 14.04.2010, reclamanta U. O., cu domiciliul în xxxx, în contradictoriu cu Asociaţia de Proprietari xxxxx a solicitat întoarcerea executării silite în dosarul BEJ xxxxx nr. 598/E/2006.

Cererea nu a fost timbrată.

Prin adresa dispusă la termenul din data de 10.12.2010 i s-a pus în vedere reclamantei să achite taxa de timbru în cuantum de 371 lei sub sancţiunea anulării cererii ca netimbrată.

Potrivit art. 20 al. 1 din Legea nr. 146/1997 taxele de timbru se achită anticipat, iar potrivit al. 2 al aceluiaşi articol „dacă taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantumul legal, în momentul înregistrării acţiunii sau cererii, ori dacă, în cursul procesului, apar elemente care determină o valoare mai mare, instanţa va pune în vedere petentului să achite suma datorată până la primul termen de judecată”.

Art. 20 al. 3 din Legea nr. 146/1997 stabileşte şi sancţiunea aplicabilă în cazul neexecutării obligaţiei „Neîndeplinirea obligaţiei de plată până la termenul stabilit se sancţionează cu anularea acţiunii sau a cererii.”.

Pe cale de consecinţă, făcând aplicarea textelor legale citate instanţa va admite excepţia netimbrării ridicată din oficiu şi va respinge cererea de chemare în judecată ca netimbrată.

Etichete: