Top

Contestatie la executare

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 7199/270/2009

Înreg. 29.10.2009 – contestaţie executare –

SENTINŢA CIVILĂ NR.654

Şedinţa publică din 19.02.2010

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

Preşedinte – ………

Grefier …….

Astăzi a fost pe rol soluţionarea contestaţiei la executare formulată de contestatoarea … împotriva intimatei SC” ……..”SRL Bucureşti.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns avocat ……. pentru contestatoare, lipsă fiind părţile.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care, instanţa pune în discuţie cele trei excepţii, respectiv; excepţia prescrierii dreptului de a cere executarea silită şi cea a lipsei calităţii procesuale active ridicate de contestatoare prin apărător, precum şi cea a prescrierii dreptului de a formula contestaţie la executoare ridicată de intimată.

Avocat ………., pentru contestatoare, îşi menţine ambele excepţii, solicitând admiterea acestora şi respingerea excepţiei ridicată de intimată, întrucât contestaţia a fost depusă în termen. Nu are alte cereri de formulat.

Cu privire la excepţiile ridicate, instanţa se va pronunţa la fond, şi văzând că nu sunt alte cereri de formulat, declară dezbaterile închise şi acordă cuvântul în fond.

Avocat ………, pentru contestatoare, solicită admiterea contestaţiei, anularea formelor de executare. Renunţă la capătul de cerere privind executarea silită până la soluţionarea contestaţiei, ca rămasă fără obiect. Solicită cheltuieli de judecată, respectiv onorariu avocat. Depune la dosar şi concluzii scrise.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de faţă;

Constată că la data de 29.10.2009, ……… a formulat contestaţie la executarea silită din dosarul nr. 541/2009 al Biroului executorului judecătoresc ……., solicitând anularea formelor de executare, suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei şi cheltuieli de judecată, în contradictoriu cu intimata SC” ……….”SRL.

Contestatoarea invocă excepţia prescrierii dreptului de a cere executarea silită, motivat de faptul că, s-a împlinit termenul de prescripţie prev. de art. 405 Cod procedură civilă, precum şi excepţia lipsei calităţii procesuale, întrucât intimata nu este tutelar de drepturi şi obligaţii ce formează conţinutul raportului juridic de drept material dedus judecăţii.

Pe fond, solicită anularea executării deoarece nu există un titlu executoriu valabil, iar creanţa nu este certă, lichidă şi exigibilă.

Ulterior, contestatoarea, menţionează că, renunţă la judecarea capătului de cerere privitor la suspendarea executării.

Intimata a formulat întâmpinare prin care, solicită respingerea celor două excepţii, precum şi a contestaţiei, invocând excepţia prescripţiei dreptului de a formula contestaţie, cu motivarea că, nu a fost respectat termenul de a5 zile prevăzut de art. 401 al. 1 lit. b, cod procedură civilă.

La dosar s-au depus acte, din analiza cărora instanţa reţine în fapt următoarele:

În baza contractului de credit nr. 234/18.03.2005 (investit cu formulă executorie prin încheierea din 6.10. 2009 pronunţată în dosarul nr. 6247/270/2009 al acestei instanţe), la cererea intimatei SC” …..” SRL, s-a declanşat procedura executării silite împotriva contestatoarei …, prin intermediul Biroului executorului judecătoresc ……

Astfel la data de 09.10.2009, contestatoarea a fost somată de către executor, să plătească intimatei în termen de o zi de la primirea somaţiei, suma de 11.638, 70 lei, cu menţiunea că, în caz contrar, se va proceda la executarea silită conform art. 411 cod procedură civilă, prin care sechestrarea şi vinderea la licitaţie a bunurilor acesteia.

Odată cu somaţia, executorul a trimis contestatoarei-debitoare şi procesul verbal constatator, din dosarul de executare nr. 541/2009, încheiat la aceeaşi dată de 09.10.2009, act în care s-a stabilit debitul total de 12.855, 70 lei, pentru care s-a început executarea silită şi care reprezintă:

-11.638, 70 lei debit;

– 17 lei taxă judiciară de timbru, taxă încuviinţare, onorariu avocat;

– 1.200 lei (inclusiv TVA) cheltuieli de executare silită.

Aşa cum rezultă din cuprinsul actului de la fila 69 dosar, s-a început executarea silită prin poprire – terţ poprit fiind Casa de Pensii ………..

Potrivit art. 371/7 cod procedură civilă, partea care solicită îndeplinirea unui act sau altei activităţi care încetează executarea silită este obligată să avanseze cheltuielile necesare în acest scop, iar sumele ce urmează să fie plătite se stabilesc de către executorul judecătoresc, prin procesul verbal în baza dovezilor prezentate de partea interesată în condiţiile legii.

Acelaşi articol în aliniatul ultim stabileşte că pentru sumele stabilite potrivit acestui text de lege, procesul verbal constituie titlu executoriu.

Rezultă, aşadar, conform textelor de lege mai sus menţionate că principiul pe care legea îl consacră în motivarea executării silite este cel al avansării cheltuielilor de către partea care solicită îndeplinirea unui act sau al altei activităţi care interesează executarea silită.

Cum creditorul este cel care ia iniţiativa declanşării executării silite şi tot el este interesat în realizare, este firesc ca, în principal, cheltuielile de executare să fie avansate de către creditor.

În speţă, la dosarul de executare deşi există procesul verbal constatator din 09.10.2009 prin care s-a stabilit debitul total de 12.855, 70 lei, în care sunt incluse şi cheltuielile de executare, nu s-a făcut dovada plăţii acestora, nefiind depuse chitanţe în acest sens.

Faţă de cele expuse, constatând că executorul judecătoresc nu a respectat prevederile legale în ceea ce priveşte stabilirea debitului, urmează a se admite contestaţia în temeiul art. 399 cod procedură civilă şi în consecinţă, se vor anula în totalitate formele de executare silită, luând act că, s-a renunţat la judecată în ceea ce priveşte capătul de cerere privitor la suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei.

Având în vedere contractul de cesiune de creanţe nr. 47/13.09.2007(filele 39-43), cât şi contractul de cumpărare de creanţe din 19.11.2007 ( filele 44-50 dosar), instanţa con stată că SC” …….” SRL – are calitate procesuală activă în procesul execuţional-fiind mandatara creditoarei, urmând a fi respinsă excepţia lipsei calităţii procesuale invocată prin contestaţie.

În ceea ce priveşte excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silită, ridicată de către contestatoare, având în vedere data perfectării contractului de credit-nr. 234/ 18.03.2005 – termenele la care trebuiau achitate ratele – ultima rată fiind scadentă în 18.03.2010 – instanţa constată că, termenul de prescripţie de 3 ani, prev. de art. 6 din D. 167/1958 – se aplică pentru fiecare rată în parte, aşa încât se va respinge excepţia ca neîntemeiată.

Referitor la excepţia prescripţiei dreptului de a formula contestaţie la executare invocată de către intimată, cum, somaţia a fost emisă de către executor la data de 20.10.2009, iar contestaţia a fost depusă prin poştă la data de 27.10.2009, fiind înregistrată la instanţă la data de 29.10.2009, respectându-se astfel termenul de 15 zile prev. de art. 401 al. 1 lit. b, cod procedură civilă, se va respinge şi această excepţie.

Se va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat, iar în baza art. 33 al. 1 lit. e, din L. 146/1997 se va dispune restituirea către contestatoare a taxei judiciare de timbru, la rămânerea irevocabilă a prezentei.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Respinge excepţiile invocate de contestatoare, a lipsei calităţii procesuale active şi a prescrierii dreptului de a cere executarea silită.

Respinge excepţia ridicată de către intimată, aceea a prescrierii dreptului de a formula contestaţiei la executare.

Admite contestaţia formulată de contestatoarea ……. împotriva executării silite din dosarul nr. 541/2009 al Biroului executorului judecătoresc …., în contradictoriu cu intimata SC” ……..”SRL Bucureşti.

Anulează în totalitate formele de executare.

Ia act de renunţarea contestatoarei la judecarea capătului de cerere privitor la suspendarea executării. Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

În baza art. 23 din L. 146/1997, dispune restituirea taxei judiciare de timbru de 194 lei, către contestatoare.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 19.02.2010.

Etichete: