Top

Cereri

Constată că reclamantul S.I. a chemat în judecată pe pârâtul M.N. şi COMISIA JUDEŢEANĂ pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bacău,solicîtând a se constata nulitatea absolută parţială a TP nr.158217/29.10.1993 eliberat pârâtului,îh sensul radierii suprafeţei de 4000 m.p. teren arabil din T 23,P 346/70, cu vecinii:…….

Cererea este scutită de plata taxei de timbru iar în motivarea acesteia se arată că reclamantul a formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile ce au aparţinut tatălui său şi pentru terenurile ce au aparţinut reclamantului.

I s-au eliberat TP nr.159696/1996 şi 159417/1995, reconstituindu-i-se dreptul de proprietate pentru mai multe suprafeţe de teren.

Deşi reclamantul stăpâneşte tot terenul pe care 1-a avut înainte de colectivizare din eroare suprafaţa de 4000 m.p. menţionată mai sus, a fost trecută în titlul de proprietate al pârâtului.

IN cauză s-au depus acte, s-a efectuat o expertiză tehnică topo, s-aluat un interogatoriu pârâtului,instanţa reţinând,

IN FAPT:

Pârâtului i s-a eliberat TP nr.158217/1993 pentru mai multe suprafeţe de teren.

Reclamantului de asemenea i s-au eliberat două titluri de proprietate, unul în nume propriu şi unul în calitate de moştenitor al defunctului S.I.I:

S-au solicitat de la Comisia Judeţeană de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bacău şi de la Comisia Locală Ardeoani, relaţii privind documentaţia care a stat la baza titlului de proprietate a cărei nulitate s-a solicitat şi cererile formulate de dreptului de proprietate

pentru terenul în litigiu,precum şi extrasele de rol din perioada 1959-1962.

La interogatoriu, pârâtul a precizat că terenul în litigiu este de la părinţii soţiei sale şi i-a fost dat ca zestre şi că pârâtul a intrat cu terenul în CAP, din 1990 fiind folosit de reclamant.

A recunoscut pârâtul că a fost chemat la Primărie pentru rectificarea titlului însă a precizat că reclamantul a susţinut că are act.

Pârâtul a depus la dosar adeverinţa nr.417/28.01.2009 eliberată de Consiliul Local Ardeoani din care se reţine că pârâtul figurează înscris în Registrul Agricol al comunei Ardeoani din perioada 1959-1961 la poziţia 56,vol.II cu: 1,80 ha în anul 1959, cu 2,25 ha în anul 1960 şi cu 2,25 ha în anul 1961.

i s-a reconstituit dreptul de proprietate prin TP nr.158217/1993 pentru suprafaţa de Iha şi 9911 m.p.teren.

Din adresa nr.4909/4.12.2009 eliberată de Comisia locală Ardeoani, se reţine că pentru terenurile ce au aparţinut defunctului S.I.I. au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate S.I.M,S.A, etc .

S-a efectuat în cauză o expertiză tehnică topo, stabilindu-se un onorariu de expert de 700 lei,cu următoarele obiective: identificarea terenului în litigiu, să se

precizeze dacă acest teren este menţionat în TP al reclamantului, să se precizeze care este suprafaţa de teren pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate reclamantului şi cât ar fi trebuit să i se reconstituie faţă de actele de proprietate pe care le deţinea anterior anului 1959.

Dacă pentru suprafaţa de 4000 m.p. pârâtul deţine acte de proprietate anterioare anului 1959 şi care dintre părţi s-a înscris cu acest teren în CAP.

Expertul a întocmit raportul de expertiză, solicitând suplimentarea onorariului cu 200 lei şi urmează a se dispune plata către expert şi a suplimentului de onorariu, având în vedere complexitatea lucrării.

In urma deplasării în teren, a studierii registrelor agricole, expertul a efectuat expertiza din care se reţine că terenul în litigiu menţionat pe titlul de proprietate al pârâtului 4000 m.rj. în T 233P 346/70, a fost găsit la măsurători de 2714 m.p. cu vecinii: ……. In zona din apropierea terenului în litigiu s-a reconstituit dreptul

de proprietate pentru terenuri ce sunt trecute în TP nr. 159417/199 5 pe numele S.I.N Suprafaţa de teren în litigiu nu figurează în titlul reclamantului.

Studiindu-se registrele agricole din perioada 1959-1961 s-a constatat că pârâtul şi soţia acestuia nu au avut teren înregistrat în punctul unde se află terenul în litigiu, anterior anilor 1959-1961.

Prin registratură s-a depus la data de 29.03.2010 la dosar cerere reconvenţională prin care pârâtul solicită ca reclamantul să-i lase în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de 4000 m.p. teren în T 23,P 346/70 şi să-i achite daune reprezentând lipsa de folosinţă pe ultimii 3 ani.

Conform prevederilor art.119 alin.3 din Codul de procedură civilă, cererea reconvenţională se depune odată cu întâmpinarea iar dacă întâmpinarea nu este obligatorie cel mai târziu la prima zi de înfăţişare.

află în stadiul procesual înaintat şi instanţa constatând că numai cererea principală este în stadiu de judecată urmează a dispune ca cererea reconvenţională să se judece deosebit, conf. prevederilor art. 120 alin.2 Cpr.civilă.

Urmează ca în raport de considerentele expuse şi situaţia de fapt reţinută, a reclamantului este întemeiată, pârâtului în mod nelegal eliberându-i-se titlul de proprietate şi pentru suprafaţa de teren în litigiu, cu toate că aceasta i-a aparţinut autorului reclamantului.

Aşa cum se reţine din expertiză suprafaţa în teren este de 2714 m.p. corespunzătoare însă suprafeţei de 4000 m.p. din titlul de proprietate şi fiind vorba de rectificarea scriptică se va dispune radierea suprafeţei de 4000 m.p.

Pârâtul fiind partea care a căzut în pretenţii,urmează a fi obligat să achite reclamantului cheltuielile de judecată ocazionate de proces, respectiv onorariul de expert şi onorariul de avocat, conf. prevederilor art.274 Cpr.civilă.

Pentru aceste motive,

Etichete: