Top

Plati

Sentinţa civilă nr. 1198/7.04.2011

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cerere înregistrată pe rolul acestei instanţe la 07.12.2010 sub numărul xxx/260/2010 creditoarea SC Z. M. SRL a chemat în judecată pe debitoarea SC A. G. SRL, solicitând emiterea unei somaţii de plată pentru suma de 4.768,56 lei reprezentând contravaloarea marfa livrată.

In motivarea cererii creditoarea a arătat că a livrat debitoarei, diferite bunuri în cursul anului 2008, conform facturilor fiscale nr. 69/15.08.2008, 19/05.08.2008, 7230010/23.07.2008, 7090001/09.07.2008, 6170004/17.06.2008.

Mai arătată creditoarea că în urma livrării produselor comandate de debitoare aceasta nu a înţeles să achite decât în parte contravaloarea acestora, rămânând un rest de plată de 4.768,56 lei , conform fişei de client şi că debitoarea a emis un bilet la ordin în vederea achitării facturilor sus-menţionate , bilet ce a fost refuzat la plata.

In drept a invocat dispoziţiile OG 119/2007 privind procedura somaţiei de plată.

In dovedirea pretenţiilor a anexat la dosar, factura fiscală nr. facturilor fiscale, nr.69/15.08.2008, nr.19/05.08.2008, nr.7230010/23.07.2008, nr.7090001/09.07.2008, nr.6170004/17.06.2008, fişa client (fila 10), copie bilet la ordin (fila 11)

In temeiul art. 242 alin. 2 Cod procedură civilă a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă.

Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in cuantum de 39 lei si timbru judiciar de 0,3 lei.

Legal citată , debitoarea nu s-a prezentat şi nici nu a formulate probe în apărare.

La termenul din data de 10.03.2011, instanţa din oficiu a invocat excepţia lipsei de interes în promovarea cererii pe calea somaţiei de plată.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin cerere înregistrata pe rolul J. M. la data 07.12.2010 creditoarea SC Z. M. SRL a solicitat in contradictoriu cu debitoarea SC A. G. SRL emiterea unei ordonanţe care sa cuprindă somaţia de plată pentru suma de 4768,56 lei reprezentând contravaloarea produselor livrate către debitoare conform facturilor nr. 69/15.08.2008, nr.19/05.08.2008, nr.7230010/23.07.2008, nr.7090001/09.07.2008, nr.6170004/17.06.2008

în vederea achitării produselor achiziţionate societatea debitoare a emis biletul la ordin din data de 12.08.2008 în valoare de 5213,03 lei scadent la data de 23.08.2008 (fila 11).

2

Deoarece biletul la ordin emis de debitoare a fost refuzat la plată din lipsă de disponibil, debitoarea a achitat o parte din sumă rămânând de încasat suma de 4768,56 lei, sumă solicitată prin prezenta cerere.

Analizând cu prioritate excepţia invocată în cauză, instanţa constată că excepţia este întemeiată iar acţiunea lipsită de interes, în sensul considerentelor ce se vor arata în continuare.

Astfel, interesul reprezintă folosul practic urmărit de reclamant prin promovarea acţiunii.

Interesul există atunci când prin admiterea acesteia reclamantul ar obţine recunoaşterea unui drept.

Or, în cazul de faţă anterior introducerii cererii de somaţie, debitoarea a emis în favoarea creditoarei un bilet la ordin, act juridic cu valoarea unui titlu executoriu , conform art. 61 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, care poate fi învestit cu formulă executorie şi poate fi pus în executare silită, astfel încât creditoarea nu justifică un interes legitim, născut şi actual pentru obţinerea unui nou titlu executoriu.

Cererea de emitere a somaţiei de plată este lipsită de interes, existând deja un titlu executoriu în favoarea creditoarei, titlu executoriu care face inutilă folosirea procedurii speciale a somaţiei de plată, din moment ce finalitatea acesteia este tocmai obţinerea unui titlu executoriu printr-o procedură simplificată.

Deoarece creditoarea este in posesia unui bilet la ordin ce constituie titlu executoriu, dacă s-ar admite acţiunea, creditoarea ar ajunge sa deţină doua titluri executorii împotriva aceluiaşi debitor pentru aceeaşi creanţă, ceea ce este evident de neconceput.

Pentru valorificarea dreptului obţinut, creditorul trebuie să pună în executare titlul arătat.

Având în vedere că, creditoarea este deja în posesia unui bilet la ordin acesta fiind titlu executoriu, care nu-şi pierde această valoare, chiar dacă acesta a fost refuzate la plată pentru lipsa disponibilului, creditoarea putând declanşa executarea silită în vederea recuperării debitului pretins conform Codului de procedură civilă.

Prin urmare, creditoarea nu justifica un interes legitim in promovarea acţiunii,deoarece acesta se află în posesia unui titlu executoriu respectiv, biletul la ordin emis la data de 12.08.2008 în valoare de 5213,03 lei scadent la data de 23.08.2008, ,considerente pentru care excepţia lipsei interesului va fi admisa si acţiunea respinsa ca lipsită de interes.

Etichete: