Top

Somaţie de plată

Deliberând asupra cauzei comerciale de faţă, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău la data de ….. sub numărul …., creditoarea S.C. MC S.R.L., a solicitat în contradictoriu cu debitoarea SC EL SRL emiterea unei somaţii de plată pentru suma de ….. lei reprezentând contravaloare servicii prestate şi neachitate şi la plata cheltuielilor de transport.

În motivare, creditoarea arată că între părţi s-au desfăşurat relaţii comerciale iar în baza comenzii ferme nr……a efectuat servicii de transport şi a emis către debitoare: factura fiscală nr……

Creditoarea a învederat instanţei faptul că şi-a îndeplinit obligaţiile asumate dovadă fiind CMR –ul acceptat fără rezerve de destinatar la recepţia mărfii. Se mai arată că până la momentul introducerii cererii de chemare în judecată debitoarea nu şi-a achitat debitul.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile OG 5/2001.

În dovedirea celor susţinute a solicitat administrarea probei cu înscrisuri.

Acţiunea a fost legal timbrată cu suma de 39 lei conform dispoziţiilor art. 3 lit o1 din Legea 146/1997 şi timbru judiciar de 1,5 lei.

Debitoarea, legal citată, nu s-a prezentat în faţa instanţei pentru a-şi preciza poziţia procesuală faţă de solicitările creditoarei.

Instanţa, deliberând în condiţiile art.167 C.pr.civ., a încuviinţat administrarea probei cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri au fost depuse la dosarul cauzei: CMR pentru transport mărfuri în trafic naţional, contract comandă transport nr. ….. factură fiscală nr. ……

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Între părţi s-au desfăşurat relaţii comerciale în baza comenzii ferme nr. …….., creditoarea efectuând servicii de transport pentru debitoare şi a emis factura fiscală nr. ……

În baza acestei facturi fiscale debitoarea era obligată la plata sumei de ….. lei, debit care nu a fost achitat de către aceasta aşa cum reiese din susţinerile creditoarei.

Instanţa reţine că potrivit art. 1 alin.1 din O.G. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, procedura somaţiei de plată se desfăşoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide si exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.

Din ansamblul reglementării procedurii speciale a somaţiei de plată rezultă că această procedură specială este pusă la dispoziţia creditorilor care au o creanţă certă, lichidă şi exigibilă constatată printr-un înscris semnat de părţi sau însuşit în alt mod de părţi, înscris care însă nu este titlu executoriu potrivit legii. Aşadar, singurul impediment pentru a trece la executarea silită este lipsa titlului executoriu, celelalte condiţii necesare pentru începerea executării silite trebuie îndeplinite. Scopul procedurii speciale a somaţiei de plată a fost tocmai reglementarea unei proceduri prin care creditorii titulari ai unor asemenea creanţe să obţină un titlu executoriu fără a se analiza fondul raporturilor juridice pe calea procedurii de drept comun.

Potrivit art. 379 alin.3 C.pr.civ. creanţa are un caracter cert atunci când existenţa sa rezultă din însuşi actul de creanţă sau/şi din alte acte, chiar neautentice emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul.

În cauza dedusă judecăţii, instanţa constată caracterul cert al sumei de ….. lei în conformitate cu dispoziţiile art. 379 alin. 3 C.pr.civ., existenţa acestei creanţe rezultând din factura fiscală nr……. Această factură a fost însuşită de către debitoare prin semnarea şi stampilarea Contractului comandă transport nr. ……

Creanţa este lichidă, potrivit art. 379 alin.4 C.pr.civ., deoarece cuantumul acesteia este determinat prin factura fiscală nr. ….. din care reiese obligaţia debitoarei de a achita suma de …. lei, sumă ce nu a fost contestată de către debitoare.

Creanţa este, de asemenea, exigibilă, scadenţa obligaţiei de plată fiind stabilită prin Contractul comandă transport nr. …… Astfel, în conţinutul acestuia se prevede că: plata se face la 45 de zile lucrătoare de la data primirii în original a facturii fiscale de către debitoare.

Faţă de prevederile art. 969 C.civ., instanţa consideră că debitoarei îi revenea obligaţia de a achita integral factura fiscală nr. ……

Faţă de cele expuse instanţa urmează să admită cererea de emitere a somaţiei de plată formulată de creditoarea S.C. MC S.R.L în contradictoriu cu debitoarea EL SRL şi să someze debitoarea la plata către creditoare, în termen de 30 zile de la comunicare, a sumei de …. lei reprezentând contravaloarea facturii fiscale nr. ……

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată instanţa reţine că potrivit art. 274 C.pr.civ. partea care cade în pretenţii va fi obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată.

Faţă de cele expuse instanţa urmează să oblige debitoarea să plătească creditoarei suma de …. lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în onorariu de avocat, taxă de timbru şi timbru judiciar.

Etichete: