Top

CIVIL-Excepţia de necompetenţă teritorială în soluţionarea cererilor de învestire cu formulă executorie a biletului la ordin

Deliberând asupra excepţiei invocate din oficiu, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Buzău la data de 25.01.2010, creditoarea SC AG ALRO IMPEX SRL a solicitat învestirea cu formulă executorie a biletului la ordin în sumă de 5000,00 lei, emis de SC READY BULDING SRL la data de 05.02.2009, în favoarea sa.

În dovedirea cererii, creditoarea a anexat biletul la ordin în cauză, conţinând refuzul la plată.

Cererea a fost timbrată cu 4 lei taxă judiciară de timbru si 0,15 lei timbru judiciar.

În drept, creditoarea şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 61 din Legea nr. 58/ 1934 şi ale art. 3741 C.pr. civ.

Analizând actele depuse la dosarul cauzei, instanţa constată următoarele:

Conform art. 334 alin. 1 C. pr. civ., în cadrul cererilor necontencioase, instanţa îşi verifică din oficiu competenţa.

Art. 106 din Legea 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, prevede că dispoziţiile referitoare la cambie, printre care şi art. 61, referitor la caracterul de titlu executoriu, se aplică şi biletului la ordin. Pe cale de consecinţă, biletul la ordin este titlu executoriu pentru capital şi accesorii, iar pentru învestirea cu formulă executorie este competentă judecătoria. Din punct de vedere teritorial, neexistând dispoziţii derogatorii in legea speciala, urmează sa se aplice dispoziţiile dreptului comun.

În acest sens, conform art. 7 alin. 1 C.pr. civ., cererea împotriva unei persoane juridice de drept privat se face la instanţa sediului ei principal. De asemenea, art.10 pct. 3 prevede că mai este competentă, alternativ, şi instanţa locului de plată, în cererile care izvorăsc dintr-un bilet la ordin.

Din coroborarea art. 106 şi art. 42 alin. 1 din Legea nr. 58/1934 rezultă că biletul la ordin trebuie să fie prezentat spre plată la locul şi adresa indicată în acesta.

Examinând biletul la ordin care face obiectul prezentei cauze, instanţa constată că acesta a fost emis de SC READY BULDING SRL cu sediul în …….judeţ Ialomiţa, la Slobozia, ca loc al plăţii fiind menţionat mun. Slobozia.

Ori, faţă de aceste aspecte, instanţa constată că nu există niciun criteriu legal care să atragă competenţa Judecătoriei Buzău, pe baza normelor de competenţă alternativă, aceasta revenind Judecătoriei Slobozia, judeţ Ialomiţa.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 334, art. 158 şi art. 159 C. pr.civ. instanţa va admite excepţia de necompetenta teritoriala a Judecătoriei Buzău, invocată din oficiu şi va declina competenta de soluţionare a cererii de investire cu formula executorie a biletului la ordin, in favoarea Judecătoriei Slobozia, judeţ Ialomiţa.

Etichete: