Top

Anulare titlu proprietate

Dosar Nr.864/829/2007

R O M A N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA CIVILĂ NR.221/29.04.2009

Şedinţa publică din 29.04.2009

Complet format din:

PREŞEDINTE: CRĂCIUN ANCA

Cu participare:

GREFIER : POPA ADRIANA

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect”anulare titlu proprietate” formulată de reclamanţii D. T. şi S. I. prin procurator D. M. în contradictoriu cu pârâta C. E. şi pârâtele comisii – Comisia Locală P.T. şi Comisia Judeţeană Bacău pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns procuratorul D. M., asistată de avocat Aur Elena şi pârâta C. E., lipsă fiind reclamanţii D. T., S. I. şi pârâtele C. E., Comisia Locală P.T., Comisia Judeţeană Bacău pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă, învederând instanţei că procedura de citare este legal îndeplinită, după care:

Apărătorul reclamanţilor arată că a reziliat contractul de asistenţă juridică cu reclamanţii.

Procuratorul reclamanţilor depune la dosarul cauzei chitanţa seria TTB nr.9313516 din data de 29.04.2009 în sumă de 291,70 lei, reprezentând supliment la raportul de expertiză.

La interpelarea instanţei părţile arată că nu mai au alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul.

Procuratorul reclamanţilor, având cuvântul solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, anularea titlului de proprietate eliberat pe numele pârâtei C. E..

Pârâta C. E. având cuvântul solicită respingerea acţiunii deoarece reclamanţii nu au nici un act de proprietate. Depune la dosarul cauzei concluzii scrise.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

I N S T A N Ţ A

– deliberând –

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 852 la data de 3.10.2006, reclamanţii D. T. şi S. I. au chemat în judecată pârâtele C. E., Comisia Locală de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor P.T. şi Comisia Judeţeană de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bacău, solicitând instanţei să pronunţe o hotărâre prin care să dispună anularea titlului de proprietate nr. 59994/25.07.1995 emis pe numele pârâtei C.E..

Prin sentinţa civilă nr. 61/01.03.2007 instanţa a respins acţiunea formulată de reclamanţi, sentinţă care a fost casată prin decizia nr. 785/24.08.2007 pronunţată de Tribunalul Bacău care a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

În rejudecare cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 864/18.10.2007.

Pârâta C. E. a formulat întâmpinare (fila 24) prin care a solicitat respingerea acţiunii motivat de faptul că reclamanţii nu fac dovada dreptului de proprietate pentru terenul în litigiu, nu au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru această suprafaţă în temeiul legilor fondului funciar, iar amplasamentul terenurilor solicitate nu corespunde cu cel din titlul de proprietate a cărui anulare se solicită.

În rejudecare părţile au arătat că înţeleg să îşi însuşească probele care au fost administrate în dosarul iniţial. În afară de acestea, au mai fost administrate proba cu înscrisuri şi cu o expertiză tehnică de specialitate topocadastrală, raportul întocmit şi suplimentul fiind depuse la filele 104-107 şi 152-153.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 25 iulie 1995 i-a fost constituit pârâtei C. E. dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 3 ha teren situat în intravilanul şi extravilanul comunei P.T., judeţul Bacău.

Analizând documentaţia care a stat la baza eliberării acestui titlu, instanţa reţine că i s-a constituit dreptul de proprietate în calitate de inginer horticol – şef fermă în cadrul CAP P.T., unde a fost încadrată pe această funcţie în perioada 01.10.1980 – 01.03.1992 (adeverinţa nr. 15544/02.10.2007 fila 20), fiind aşadar respectată una din condiţiile de constituire a dreptului de proprietate prevăzute de art. 19 alin. 1 din Legea nr. 18/1991, şi anume aceea ca aceste persoane beneficiare a constituirii dreptului de proprietate să fi lucrat „în orice mod, ca angajaţi, în ultimii trei ani, la cooperativele agricole de producţie”.

Reclamanţii solicită constatarea nulităţii absolute a acestui titlu de proprietate susţinând faptul că terenul cuprins în acest titlu a aparţinut autorului lor, defunctul Dorin Grigore – Ion. Dovada descendenţei din acest autor este făcută de către reclamanţi cu actele de stare civilă depuse în fotocopie la filele 64-69 dosar.

Din motivarea în fapt a cererii de chemare în judecată şi din atitudinea reclamanţilor, instanţa constată că motivul de nulitate invocat este cel prevăzut de art. III din Legea nr. 169/1997 astfel cum a fost modificat, alin. 1 lit. a pct. (ii) care prevede că sunt lovite de nulitate absolută „actele de constituire în favoarea altor persoane asupra vechilor amplasamente ale foştilor proprietari, solicitate de către aceştia, în termen legal, libere la data solicitării, în baza legii nr. 18/1991 pentru terenurile intravilane…”

În cele ce urmează instanţa va analiza dacă sunt îndeplinite condiţiile impuse de textul de lege citat, prima care trebuie cercetată fiind aceea dacă terenul cuprins în titlul contestat reprezintă vechiul amplasament al autorului reclamanţilor. Astfel, instanţa constată că într-adevăr, autorul reclamanţilor, D.Gr. I. a figurat la rolul agricol (fila 46 dosar 852/2006) cu suprafaţa totală de 5,15 ha, suprafaţă pe care a solicitat-o în vederea reconstituirii dreptului de proprietate prin cererea nr. 2823/27.03.1991 (fila 42 dosar 852/2006). În urma acestei cereri i s-a reconstituit dreptul de proprietate doar pentru suprafaţa de 3,9422 ha în intravilanul şi extravilanul comunei P.T. prin eliberarea titlului de proprietate nr. 59669/23.02.1995 (fila 19 dosar recurs).

Din expertiza efectuată în cauză rezultă faptul că diferenţa de 1,5 ha dintre totalul înscris în registrul agricol şi suprafaţa pentru care s-a eliberat titlu de proprietate autorului reclamanţilor nu se regăseşte în titlul de proprietate nr. 59994/1995 emis pe numele pârâtei C. E., chiar dacă din supliment reiese că terenul în litigiu este pe raza comunei P.T..

La data de 9.12.2007 când autorul reclamanţilor a solicitat prin cererea nr. 119 (fila 43 dosar 852/2006) reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de teren de 1,5 ha din punctul Zeletin, era deja eliberat titlul de proprietate pârâtei C. E. nemaifiind astfel îndeplinită condiţia de „libere la data solicitării”. Iar terenul solicitat de reclamantul S. I. prin cererea din 19.03.1991 (fila 47 dosar 852/2006) în suprafaţă de 0,36 ha este amplasat, după cum rezultă din expertiză, pe teritoriul satului Lehancea în punctul „Codru Cucului” şi nu se suprapune cu terenul înscris în titlul de proprietate nr. 59994/1995 al pârâtei C.E. deoarece terenurile au amplasamente diferite.

În consecinţă, reclamanţii nu au făcut dovada faptului că terenul în litigiu reprezintă vechiul amplasament al autorului lor. Mai mult decât atât, textul de lege care prevede acest caz de nulitate absolută limitează constatarea nulităţii absolute, în condiţiile prevăzute, doar pentru terenurile „libere la data solicitării, în baza legii nr. 18/1991 pentru terenurile intravilane…”, iar terenul în litigiu este în extravilanul comunei P.T..

Având în vedere considerentele de fapt şi de drept expuse, instanţa va respinge cererea reclamanţilor.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Respinge cererea formulată de reclamanţii D.T., domiciliat în comuna P.T., satul Giurgioana, judeţul Bacău, prin procurator D. M., domiciliată în comuna P.T., satul Giurgioana, judeţul Bacău, S. I. domiciliat în comuna P.T., strada Tudor Vladimirescu, nr.22, judeţul Bacău, în contradictoriu cu pârâţii C. E. domiciliată în comuna Podu Turcului, Comisia Locală P. T. şi Comisia Judeţeană Bacău pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Definitivă.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi, 29.04.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER ,

CRĂCIUN ANCA POPA ADRIANA

CA/PA

06/15.05.2009

Ex. 8

Sentinţa civilă este irevocabilă la data de 03.12.2009, prin decizia civilă nr.959/R/03.12.2009 a Tribunalului Bacău prin care s-a respins excepţia nulităţii recursului . Prin aceeaşi decizie a fost respins ca nefondat recursul declarat de recurenţi.

Etichete: