Top

Fond funciar

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ONEŞTI JUDEŢUL BACAU

Dosar nr.6550/270/2009

Din 07.10.2009 fond funciar

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1043

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 24.03.2010

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

PREŞEDINTE – …..

GREFIER – …….

Astăzi a fost pe rolul instanţei soluţionarea cauzei civile pentru fond funciar, formulată de reclamanţii …., ….., împotriva Comisiilor locale Oneşti şi judeţeană Bacău pentru aplicarea Legii fondului funciar.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns: avocat …. pentru reclamanţi şi consilier juridic …….. pentru pârâta Comisia Locală de aplicarea legii nr. 18/1991 Oneşti, lipsă fiind cealaltă comisie.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care,

Consilier juridic depune la dosar o agendă privind amplasamentul terenului solicitat . semnată de primar , un exemplar fiind înmânat şi reclamanţilor prin apărător .Nu are cereri noi de formulat , solicită a se acorda cuvântul pe fondul cauzei.

Avocat ……. , nu are cereri noi de formulat şi solicită a se acorda cuvântul pe fondul cauzei.

Instanţa constată cauza în stare de judecată , acordă cuvîntul pe fondul cauzei , nefiind cereri noi de formulat şi probe de administrat .

Avocat …. solicită a se admite acţiunea aşa cum a fost formulată , nu solicită cheltuieli de judecată .

Consilier juridic . solicită respingerea acţiunii formulată de reclamanţi .

Dezbaterile fiind terminate , cauza a rămas în pronunţare .

I N S T A N Ţ A

Deliberând ,

Asupra cauzei civile de faţă ;

Reclamanţii …..) au acţionat în judecată pârâtele Comisia locală Oneşti de aplicarea legilor fondului funciar şi Comisia Judeţeană Bacău de aplicarea a legilor fondului funciar , solicitând reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de teren de 2.000 m.p. situat în extravilanul municipiului Oneşti , de pe urma defuncţilor … , ……. .

In motivare reclamanţii arată că au solicitat în baza Legii 18/1991 reconstituirea dreptului de proprietate asupra unui teren în suprafaţă de 2.000 m.p. situat în extravilanul municipiului Oneşti , rămas de pe urma defunctului ……. .

Comisia locală Oneşti de aplicare a legilor fondului funciar a recunoscut dreptul reclamanţilor de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenului menţionat , fiind întocmit procesul verbal de punere în posesie nr. 16923/22 august 2007.

Pârâta Comisia locală a formulat întâmpinare în care confirmă faptul că reclamanţii au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenului respectiv , cerere , pe care consideră întemeiată . Totodată se mai arată că au fost întocmite şi înaintate documentele necesare cu propunerea de validare nr. 402/16.11.2005 şi procesul verbal de punere în posesie Comisiei Judeţene , căreia îi revine obligaţia reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenului în cauză .

După administrarea probatoriului , prin sentinţa civilă nr. 900/ 19.03.2009 , pronunţată de Judecătoria Oneşti în dosarul nr.983/270/2009 a fost admisă acţiunea reclamanţilor , obligată fiind Comisia Judeţeană să le reconstituie reclamanţilor dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 2.000 m.p. , iar faţă de Comisia locală acţiunea a fost respinsă .

Prin Decizia civilă nr. 708/ 29 iulie 2009 a tribunalului Bacău – Secţia civilă a fost admis recursul formulat de Comisia Judeţeană împotriva sentinţei sus menţionate , sentinţă care a fost casată cu trimiterea cauzei spre rejudecare la aceiaşi instanţă .

Motivarea Tribunalului constă în aceea că instanţa de fond nu a lămurit mărimea şi întinderea amplasamentului cuvenit reclamanţilor , dacă pentru amplasamentul pentru care s-a emis proces verbal de punere în posesie mai există eliberat un astfel de act. Tribunalul indică a se aprecia necesitatea efectuării unei expertize topo cadastrale pentru identificarea terenului , pentru care se solicită reconstituirea dreptului de proprietate .

Trecându-se la rejudecarea cauzei , s-a administrat proba cu înscrisuri , fiind totodată efectuată o expertiză topo – cadastru ( fila 11) având ca obiectiv identificarea terenului în litigiu , cu indicarea megieşilor .

Din analiza probatoriului , rezultă următoarele :

Reclamanţii au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unui teren în suprafaţă de 2.000 m.p. , situat în extravilanul municipiului Oneşti , în calitate de moştenitori( ….. – soţ supravieţuitor , … – fiu şi ……. ) – în calitate de fiică ) ai defunctei …. , dece3dată la data de 24 mai 2005 , aceasta din urmă fiind fiica defuncţilor …. şi ……… , care au fost proprietarii terenului în cauză.

Aşa cum rezultă din referatul nr. 402/28.02.2008 al Comisiei locale ( fila 4 – Dosar nr.983/270/2009) dreptul de proprietate asupra terenului în cauză a fost dovedit , însă dat fiind că terenul a intrat deja în circuitul civil , s-a propus reconstituirea dreptului de proprietate asupra unui teren păşune situat în extravilanul municipiului Oneşti prin echivalent fizic.

Comisia locală a întocmit proces – verbal de punere în posesie ( fila 20 – dosar nr. 983/270/2009) , după care a trimis la Comisia judeţeană propunerea de reconstituire a dreptului de proprietate(fila 44). Potrivit concluziilor la raportul de expertiză , terenul în litigiu se află situat în extravilanul municipiului Oneşti menţionat în evidenţa cadastrală şi în teren , la T.10 , P.357/2 , păşune extravilan , punct „ ….” şi are ca megieşi N- teren comisia locală ( rezervă) , E- drum ( rezervă ).

Faţă de cele constatate , urmează a fi admisă acţiunea şi în consecinţă se va dispune reconstituirea dreptului de proprietate al reclamanţilor pentru suprafaţa de 2.000 m.p. cu coordonatele cadastrale susmenţionate .

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată .

Pentru aceste motive ,

In numele legii ,

H O T A R Ă Ş T E :

Admite acţiunea civilă formulată de reclamanţii …… , domiciliat în oraşul ……. , judeţul Mureş , … , domiciliat în ……. bl.8 ap.7 , judeţul Bacău şi ……. , domiciliată în ……… , judeţul Bacău , în contradictoriu cu pârâtele Comisia locală Oneşti de aplicare a legilor fondului funciar şi Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra Terenurilor Bacău .

Dispune pârâtelor reconstituirea dreptului de proprietate a reclamanţilor pentru suprafaţa de 2.000 m.p. , teren situat în extravilanul municipiului Oneşti în T. 10 , P.357/2 în punctul „ ………” megieşit cu terenul rezervă primărie , drum exploatare pe două laturi şi teren rezervă primărie .

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată .

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Preşedinte , Grefier ,

Etichete: